Köpings kommun

Nya kommunfullmäktiges första sammanträde med ordförandeval

Evenemang

27
NOV
Folkets Hus, Opalen Köping
 
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets Hus, Opalen, Köping måndag 27 november 2006 kl 18.00. Detta är första sammanträdet med det nyvalda kommunfullmäktige då också ordförande ska väljas. Mötet leds inledningsvis av kommunfullmäktiges ålderspresident Elizabeth Salomonsson. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Mellan kl 18.00 och 18.30 finns möjlighet för allmänheten att ställa frågor till de förtroendevalda om sådant som har anknytning till kommunens verksamhet. Sammanträdet sänds även direkt i TV-KAK Dagordning 1. Öppnande 2. Upprop enligt länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig röst-sammanräkning för val av kommunfullmäktige i Köpings kommun 3. Val av protokollsjusterare 4. Val av presidium för mandatperioden 1 november 2006 – 31 oktober 2010 5. Val av valberedning för innevarande mandatperiod 6. Köpings Biografförening, borgensåtagande 7. Förslag till ny organisation; Vård- och omsorgsnämnd och ”nämnden för kompetens – arbete – social trygghet” 8. Miljöledning i Köpings kommun 9. Verksamhetsområde för allmän va-anläggning 10. Bordlagt ärende: Motion, inriktning att omvandla Sparbanken Västra Mälardalen från huvudmannastyrd sparbank till aktiebolag 11. Motion, utökade öppettider för Tunadals restaurang 12. Motion, cykelbana till Munktorp och gatubelysning Väster-Sörbyavfarten 13. Motion, översyn av tillgängligheten till kommunala lokaler 14. Motion, upprustning av Kristinelundsbadet 15. Motion, äventyrsbad 16. Motion, allvädersbanor på Köpings IP 17. Motion, utveckling av IOGT-NTO Forum till ett centrum för fest, kultur och föreningsverksamhet. 18. Motion, lokal skolpeng för grundskolan 19. Motion, stöd till olika former av grannsamverkan