Vadstena kommun

Socialnämnden kallas till sammanträde

Evenemang

06
DEC
Kommunhuset, Vävaren
 
Tid: Onsdagen den 6 december 2006 kl 09.00. Plats: Kommunhuset, Vävaren. Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkomna 1. Godkännande av dagordningen 2. Val för protokollsjustering Informationsärenden 3. Genomgång av föregående protokoll. 4. Beslut från Länsstyrelsen: Statsbidrag för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående avseende 2006 och 2007. 5. Rapport från kommunrevisionen: Ansvars-och rollfördelning mellan kommunstyrelsen och tre nämnder. 6. Beslut från Socialstyrelsen: Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre. 7. Tillgänglighet center. 8. Ansvar för hemsjukvården. 9. Konsekvensbeskrivning för LSS av den nya arbetstidslagen. Beslutsärenden 10. Ekonomisk uppföljning. 11. Förslag till kommunala riktlinjer gällande personlig assistans enligt 9 § LSS. 12. Förslag till sammanträdesdagar och ärendeberedning för socialnämnden och utskottet 2007. 13. Avgiftsberäkning för omvårdnadsavgifter. 14. Avtal angående verksamhet med personliga ombud för psykiskt funktionshindrade 15. Delegeringsbeslut. 16. Meddelanden. Ärenden som omfattar myndighetsutövning och sekretess 17. Delegeringsbeslut tagna i SNU 20061101-20061130. Övriga frågor Välkommen Jan-Inge Printz Ordförande Handlingar finns att hämta på Individ- och familjeomsorgen i Kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena eller på Biblioteket, Slottsgatan 10, Vadstena.