Softronic AB

Softronic AB: Aktieägarna i Softronic AB (publ)

Evenemang

10
MAY
Ringvägen 100 i Stockholm.
 

kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 10 maj 2006 kl. 17.30 i bolagets lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm.

Rätt att deltaga

För att få deltaga i årsstämman måste vederbörande aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast den 4 maj 2006, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Softronic AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, per telefon 08-51 90 90 00, per telefax 08-51 90 91 00 eller per e-mail bolagsstamma@softronic.se, senast kl 16.00
den 8 maj 2006.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 4 maj 2006 tillfälligt hos VPC AB inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman.

Ärenden på stämman

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse med VDs anförande.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt eventuella suppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter samt eventuella suppleanter för dessa.
13. Beslut avseende valberedning.
14. Beslut om ändringar i bolagsordningen.
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.

Utdelning (punkt 8 ovan)

Styrelsen föreslår att utdelning sker till aktieägarna med 30 öre per aktie.

Valberedningens förslag angående val av styrelse mm (punkt 10 - 12 ovan)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och inga suppleanter. I enlighet därmed föreslås omval av Anders Eriksson, Jan Jansson, Rolf Jinglöv, Stig Martin, Mats Runsten, Ragnar Wilton och nyval av Stefan Engqvist. Ledamoten Petter Stillström har avböjt omval. Vidare föreslås att Rolf Jinglöv skall utses till styrelseordförande. Om Rolf Jinglövs uppdrag som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode skall utgå med kr 300.000 att fördelas mellan styrelsens ledamöter. Ledamot, som är anställd i bolaget, föreslås ej erhålla styrelsearvode. För utskottsarbete föreslås ett totalt arvode om högst kr 100.000.

Ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på vissa punkter främst i syfte att nå överens­stämmelse med den nya aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006. Ändringarna innefattar huvudsakligen att gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen höjs till att vara lägst 16.000.000 kr och högst 64.000.000 kr, samt föreslås införande av s.k. konverteringsklausul innebärande att A-aktier kan omvandlas till B-aktier.

Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission (punkt 15 ovan)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 4,8 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning eller apport.

Styrelsens förslag till bemyndigande om återköp och försäljning av aktier (punkt 16 ovan)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många av bolagets aktier, serie B, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen eller genom erbjudande till innehavarna av aktier, serie B, i bolaget.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, avyttra bolagets egna aktier, serie B. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier, serie B, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske genom apport eller kvittning.

Syftet med förslaget är att ge styrelsen möjlighet att, om styrelsen bedömer det lämpligt, nyttja återköp i sitt arbete att skapa värde för bolagets aktieägare samt att nyttja egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Majoritetskrav

För beslut under punkterna 15 och 16 krävs bifall av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till bemyndiganden kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 26 april 2006. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i april 2006

SOFTRONIC AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta :
Anders Bergman, Ekonomichef Softronic AB
anders.bergman@softronic.se
Tel. 08-51 90 90 00

Softronic AB
Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att leverera IT för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av verksamhetskritiska lösningar till implementation och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 200 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Estland. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Hemsida: www.softronic.se