Stockholms Läns Landsting

Vilka behov har Stockholms läns befolkning av hälso- och sjukvård? (LSF)

Evenemang

04
APR
Lndstingshusets reception, Hantverkargatan 45
 
Välkommen till ett seminarium, där Stockholms läns landsting presenterar rapporten ”Behov av hälso- och sjukvård i Stockholms län ur ett befolkningsperspektiv”. Tid: 4 april kl 11.00 Plats: samling i landstingshusets reception, Hantverkargatan 45 Deltagare: Anna-Stina Nordmark-Nilsson, bitr landstingsdirektör, Leif Karnström, avdelningschef på Beställare Vård och Milan Knezevic, utredare som sammanställde rapporten. Rapporten har samlat ett antal perspektiv på vården, till exempel: -hur befolkningen förändras de närmaste åren (t ex skillnader i olika kommuner och stadsdelar) -förekomst av folksjukdomar och vad de beror på (förändringar i befolkningen, bättre diagnostik eller annat?) -levnadsvanor hos unga (unga flickors levnadsvanor har förändrats negativt de senaste åren) -kostnader i vården i olika kommuner och stadsdelar (en av flera tänkbara orsaker är att tillgången till vård ökar användandet) Vi resonerar bland annat kring hälso- och sjukvårdens ansvar att anpassas till nya behov och vad som kan förklara variationer i vårdkonsumtion i olika områden? Andra slutsatser från rapporten: -medellivslängden ökar, men fler upplever sämre hälsa -andelen äldre ökar i norra och södra länsdelarna och minskar i Stockholm -psykisk ohälsa och konsumtion av psykiatrisk vård ökar -äldres hälsa har förbättrats de senaste 20 åren -invånarnas åsikter om hälso- och sjukvården blir mer positiva Rapporten, som delas ut på seminariet, finns även att hämta på www.sll.se/w_org/108510.cs. Kontakta oss för mer information: Leif Karnström, avdelningschef på Beställare Vård, tel: 070-484 25 40 Yvonne Gustavsson, presstjänsten, tel: 070-737 44 45 Stockholms läns landsting Landstingets huvuduppdrag är att ge 1,9 miljoner invånare i de 26 kommunerna i Stockholms län tillgång till hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Andra viktiga inslag i verksamheten är även att förebygga hälsoproblem, planera den regionala tillväxten och utvecklingen, samt att arbeta med miljö- och kulturfrågor. Landstingets högsta beslutande organ är Landstingsfullmäktige, med 149 ledamöter som väljs vid landstings-valen vart fjärde år. Stockholms läns landsting har cirka 42 000 anställda och omsätter drygt 50 miljarderkronor per år. Läs mer på www.sll.se.