A+ Science Holding AB

Vita Nova Ventures: Kallelse till årsstämma

Evenemang

19
MAY
Bolagets lokaler, Haraldsgatan 5 i Göteborg
 
(Aktietorget: VNV) Årsstämma i Vita Nova Ventures AB Aktieägarna i Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835 ("Bolaget"), kallas till årsstämma i Bolagets lokaler, Haraldsgatan 5 i Göteborg, tisdagen den 19 maj 2009 kl. 15.00. Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken för Bolaget per den 13 maj 2009, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast kl. 12.00 onsdagen den 13 maj 2009. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till Bolaget senast nyss nämnda tidpunkt. Anmälan ska göras via e-post till info@vnv.se eller skriftligen till Vita Nova Ventures AB, att. Tania Persson, Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Se komplett kallelse på www.vnv.se Göteborg, 8 april 2009 Vita Nova Ventures AB (publ)