Media no image

Sista dagen för handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Eyeonid Group AB

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 15:36 CET

Eyeonid Groups företrädesemission avslutades den 18 oktober 2017 och har nu registrerats hos Bolagsverket. Med anledning av detta har sista handelsdag för betalda tecknade units (EOID MTF BTU) fastställts till den 7 december 2017. Varje utfärdad betald tecknad unit kommer att ersättas med tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner.

En (1) innehavd teckningsoption (EOID MTF TO1) ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15 kr, under perioden 19 oktober 2018 till 28 februari 2019. Första handelsdag för teckningsoptionen har fastställts till 13 december 2017.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Eyeonid Group BTU
Kortnamn: EOID MTF BTU
ISIN-nummer: SE0010441386
Första dag för handel: 2017-10-04
Sista dag för handel: 2017-12-07
Instrument-ID: 4085
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Eyeonid Group TO1
Kortnamn: EOID MTF TO1
ISIN-nummer: SE0010441626
CFI-kod: RMXXXX
FISN-kod: EYEONIDGRO/OPT RTS 20190228
Första dag för handel: 2017-12-13
Sista dag för handel: 2019-02-26 Instrument-ID: 43DQ
Antal instrument: 2 976 024 
Marknad: NMTF
Segment: MST

För fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till Eyeonids emissionsmemorandum.

För mer information, kontakta

Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group AB (publ.) 073 422 79 30

daniel.soderberg@eyeonid.com www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 december 2017.

Eyeonid Groups företrädesemission avslutades den 18 oktober 2017 och har nu registrerats hos Bolagsverket. Med anledning av detta har sista handelsdag för betalda tecknade units (EOID MTF BTU) fastställts till den 7 december 2017. Varje utfärdad betald tecknad unit kommer att ersättas med tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner.

Läs vidare »
Media no image

Kallelse till extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 11:41 CET

Aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ), org.nr 559005-9415 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 december 2017 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB:s lokaler, Strandvägen 1 i Stockholm.

A. Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 15 december 2017, dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 15 december 2017, genom e-post till: info@eyeonid.se eller via brev till Eyeonid Group AB (publ), att: EGM, Mailbox 706, 114 11 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.eyeonid.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad såsom aktieägare på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen den 15 december 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Framläggande och godkännande av dagordning;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
 8. Val av tillkommande styrelseledamot;
 9. Beslut om styrelsearvode;
 10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7 – Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fem (5), utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8 – Val av tillkommande styrelseledamot

Bolagsstämman föreslås att till slutet av nästkommande årsstämma välja Daniel Söderberg som nytillkommande styrelseledamot i Bolaget, innebärandes att styrelsen därefter består av Henrik Sundevall, Mats Jämterud, Dusyant Patel, Håkan Svanberg samt Daniel Söderberg. Skälet till förslaget är att Thom Tavenius som f n sitter i styrelsen har anställts av bolaget och därför inte längre kan kvarstå som ledamot.

Punkt 9 – Beslut om styrelsearvode

Inget särskilt styrelsearvode föreslås utgå till Daniel Söderberg, om han väljs.

Övrigt

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktör lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktör ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Bolaget har 50 592 433 aktier och röster.

Stockholm i december 2017

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta

Henrik Sundewall, Styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)
076 877 00 00

Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)
073 422 79 30
daniel.soderberg@eyeonid.com
www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2017.

Aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ), org.nr 559005-9415 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 december 2017 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB:s lokaler, Strandvägen 1 i Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Eyeonid News | VLOG Vecka 48

Nyheter   •   Nov 29, 2017 01:12 CET

Läs vidare »
Media no image

Kvartalsrapport 3 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 18:56 CET

Sammanfattning januari – september 2017 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 598 (KSEK 0)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -8 951 (KSEK -17 522*)
 • Resultat per aktie: SEK -0,19 (SEK -0,42*)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,59 (SEK 0,42)

*Jämförelseperiodens resultat avviker från lämnad Niomånadersrapport 2016, detta beror på omklassificering av emissionskostnader under jämförelseperioden.

Sammanfattning tredje kvartalet 2017 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 98 (KSEK 0)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -3 656 (KSEK -2 644)
 • Resultat per aktie: SEK -0,08 (SEK -0,06)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,59 (SEK 0,42)


VD kommentar

Trots att en stor del av tredje kvartalet utgörs av en sommarperiod då det mesta brukar stå still, har så inte varit fallet för Eyeonid. Under perioden har vi hunnit med bolagsförvärv, rekrytering av nyckelpersoner samt utökat befintliga avtal. Vi har även fått in våra första löpande intäkter. Dessa första intäkter, som i sig är mycket blygsamma, är vad jag skulle kalla ”smygstartsintäkter” som kommer växa betydligt med tiden.

Strax efter periodens utgång har det även hänt en hel del, men jag vill framförallt framhäva två saker, att Eyeonid numera är PCI DSS certifierade samt att vi lanserat ytterligare en produkt på marknaden, EyeOnPASS.

Budskapet i förra kvartalsrapporten var att vi skapat förutsättningar för att komma igång på allvar med försäljningen, genom avtalet med Match Maker Ventures (MMV) samt rekryteringen av ny Global Sales Manager. Efter sommarmånaderna som primärt handlade om förvärvet av Tirsys, numera EyeOnTEXT, har allt fokus legat på försäljning som är i full gång. Vi märker att storbolagen i Norden på allvar fått upp ögonen för den situation de står inför med hanteringen av personuppgifter och ser både behovet av och vinsten med Eyeonid’s ID-bevakningstjänster. Historiskt har ID-bevaknings- och ID-skyddstjänster främst riktat sig till konsumentmarknaden, men vi ser att intresset numera är lika stort för företagsmarknaden.

Även MMV har fått upp farten och vi understödjer dem regelbundet på plats i deras försäljningsprocesser med våra potentiella kunder. Den positiva responsen från marknaden gällande vår ID-bevakningstjänst samt den initiala responsen på våra nya produkter gör att vi kommer stärka upp försäljnings- och leveransorganisationen ytterligare.

Våra primära branscher för Eyeonid’s ID-bevakningstjänster är Bank & Finans, Försäkringsbolag samt Tele- och Bredbandsoperatörer. Att komma till beslut med dessa bolag är många gånger en lång process. Vi ser dock en tydlig trend i att flertalet av dem har börjat förändra sina interna processer för att snabbare kunna komma till beslut, vilket är positivt för oss. Många av dessa bolag genomgår en digital transformation där vikten av att kunna kommunicera med sina kunder ligger högt på agendan, även här kommer våra tjänster väl till handa.

Statusen i nuläget för de målsättningar satta till september 2018 är:

 • Lansera kommersiellt i minst 5 länder – Tjänsten är nu lanserad i två länder via mySafety där avtal även skrivits om att lansera i Norge.
 • Lansera ytterligare tjänster baserade på Bolagets tekniska plattform – Utöver ID-bevakningstjänsten erbjuder Bolaget numera även textanalystjänster via EyeOnTEXT och den senaste tjänsten EyeOnPASS.
 • Finnas representerade med kontor i ytterligare minst ett land – Bolaget har numera kontor i såväl Sverige som Belgien.
 • Uppnå lönsamhet – Bolaget har precis fått sina första intäkter som kommer växa betydligt ju mer tid som går.

Eyeonid är ett bolag under stark tillväxt och utifrån hur vi förväntar oss leverera framöver kommer vi att utöka våra målsättningar för september 2018 i nästa kvartalsrapport.

Till sist vill jag passa på att tacka alla våra anställda, konsulter, samarbetspartners, bolagets styrelse och inte minst våra aktieägare som alla bidrar till den spännande resa vi har framför oss.

Daniel Söderberg


Verksamheten

Eyeonid har sedan 2014 arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga samt förekomma intrång och bedrägerier riktade mot företag samt personlig digital identitetsdata såsom inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och organisationsnummer, vilket möter ett stort och växande behov.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka, validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunder när vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar.

Den första tjänsten ur plattformen som är lanserad för marknaden genom partners är Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar kunder om vi funnit just denna persons eller företags inloggningsuppgifter, kreditkortuppgifter, personnummer eller organisationsnummer tillgängliga i fel forum online. För det fall vi funnit kundens bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i ett sammanhang som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel forum varnas kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS, Push, samtal). Varje läckt funnen uppgift riskbedöms via Eyeonids system (låg, medium eller hög risk) tillsammans med information om vad den sk läckan innehåller så som t ex mailadress, lösenord i klartext, namn, adress etc. Denna information tillsammans med en rekommendation och förslag till åtgärder finner varnad kund vid en larmnotifiering. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst vars syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före ett eventuellt brott eller bedrägeri sker.

Utöver tjänsten Proaktiv ID-bevakning erbjuder Eyeonid även textanalystjänster via dotterbolaget EyeOnText samt tjänsten EyeOnPASS.

Då Eyonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer i första hand tjänsterna erbjudas via dessa, vilket innebär att tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud.

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de tre helägda dotterbolagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc och EyeOnText BVBA. Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2017 till och med den 30 september 2017, samt perioden 1 juli 2017 till och med 30 september 2017. Under perioden har Eyeonid förvärvat 100 % av aktierna i det Belgiska dotterföretaget EyeOnText BVBA som från och med tredje kvartalet ingår i koncernredovisningen. I periodens jämförelsesiffror ingår det numera avvecklade dotterföretaget Eyeonid Technology AB, som avyttrades den 31 maj 2016.

Händelser under perioden

I januari 2017 kunde styrelsen meddela att Eyeonid tecknat en avsiktsförklaring om samarbetsavtal med Scandinavian Risk Solutions AB (”SRS”). Avsiktsförklaringen ligger till grund för kommande affärsavtal där bolagens tjänster ska kunna sampaketeras, i tillägg till att ny och till viss del gemensam produktutveckling ska kunna ske.

Den 9 februari 2017 hölls en extra bolagsstämma för att fatta beslut om val av tillkommande styrelseledamot samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Håkan Svanberg valdes som tillkommande styrelseledamot. Styrelsen består därefter av Henrik Sundevall (ordförande), Mats Jämterud, Dusyant Patel, Håkan Svanberg samt Thom Thavenius. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

I slutet av februari kommunicerade Eyeonid att koncernen tecknat en avsiktsförklaring med MOWA Information Systems Ltd (”MOWA”), en ledande distributör av IT- och säkerhetssystem i Nigeria. Denna avsiktsförklaring innebär en möjlighet att etablera Eyeonid på den största marknaden i Afrika. Avsiktsförklaringen ligger till grund för ett kommande affärsavtal där MOWA Information Systems exklusivt skall sälja och distribuera Eyeonids tjänster mot företagsmarknaden i Nigeria. Förhandlingarna mellan bolagen fortlöper och främsta orsaken till fördröjningarna är att bolagen gemensamt försöker finna bästa formen för att ta ut Eyeonid´s tjänster till marknaden. Ambitionen från båda parter är fortfarande att komma i mål med kommersiellt avtal så snart som möjligt.

I slutet av mars fullföljdes avsiktsförklaringen med Scandinavian Risk Solutions AB (”SRS”) då ett sexårigt samarbetsavtal undertecknades. Avtalet innebär att Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster kommer inkluderas i SRS delar av erbjudande inom området cybersäkerhet. Avtalet innefattar både tredjepartssamarbeten där Eyeonids tjänster erbjuds SRS kunder samt gemensam produkt- och tjänsteutveckling som stärker bolagens erbjudande till marknaden.

I slutet av mars tecknades en avsiktsförklaring med Match Maker Ventures Gmbh (”MMV”) efter att Eyeonid genomgått och passerat MMVs screening process. Eyeonid har därmed valts ut som partner till MMV där MMV kommer ta Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster ut på en global marknad. Parterna har överenskommit om att omedelbart inleda processen med att värdeutveckla och paketera Eyeonids tjänster mot de kunder MMV arbetar med samt definiera en gemensam säljstrategi för dessa.

Styrelsen för Eyeonid beslutade den 19 april 2017 att genomföra en riktad nyemission av aktier med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma bolaget höll den 9 februari 2017. Den riktade nyemissionen omfattade högst 3 200 000 aktier till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. Motivet till emissionen var en aggressiv satsning kring bolagets försäljningsaktiviteter. Styrelsen för Eyeonid kunde den 28 april meddela att den riktade nyemissionen fulltecknats. I och med att emissionen fulltecknades tillfördes bolaget 8 000 000 SEK före emissionskostnader, antal aktier i moderbolaget ökade från 41 575 003 till 44 775 003 aktier och aktiekapitalet ökade från 1 039 375,075 till 1 119 375,075 SEK.

I slutet av april kunde Eyeonid meddela att koncernens samarbetspartner, Scandinavian Risk Solutions AB återförsålt Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänst till en av Sveriges största industrikoncerner.

Samma dag meddelades att Eyeonid tecknat en avsiktsförklaring med Ateles Consulting AB (”Ateles”) om samarbete och återförsäljning av Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster.

I maj 2017 tecknade Eyeonid ett samarbetsavtal med Match Maker Ventures GmbH (MMV) som i sin tur kommer återförsälja Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster mot en global marknad. Parterna kommer nu fortsätta och intensifiera den redan inledda processen med att värdeutveckla och paketera Eyeonids tjänster mot de kunder MMV arbetar med samt definiera en gemensam säljstrategi för dessa. Under andra kvartalet 2017 pågick ett intensivt arbete där mycket tid lades på att genomföra den process MMV har för att de bolag de samarbetar med. Processen tar vanligtvis närmare 6 månader att genomföra dock blev Eyeonid klara på dryga tre månader. Utöver kunskapsöverföring, framtagande av underlag och material till de sk ”Match-Makers” har vi tillsammans under perioden och in under tredje kvartalet även hunnit med några möten med potentiella kunder och presenterat Eyeonid för ett flertal ”Match-Makers”. MMV och ett flertal ”Match-Makers” står nu redo att börja marknadsföra Eyeonid mot sina respektive nätverk efter det att semestrarna är över.

Eyeonid kommunicerade den 29 maj 2017, att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en riktad emission av aktier. Beslutet om emissionen togs med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma bolaget höll den 9 februari 2017. Den riktade nyemissionen omfattade högst 3 000 000 aktier till en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie. Den 2 juni meddelades att emissionen fulltecknats. I och med detta tillfördes Eyeonid 12 000 000 SEK före emissionskostnader och antal aktier i moderbolaget ökade från 44 775 003 aktier till 47 775 003 aktier. Aktiekapitalet ökade från 1 119 375,075 till 1 194 375,075.

Den 15 juni höll Eyeonid årsstämma i Stockholm. Samtliga beslut på stämman var enhälliga och i enlighet med de föreslagna beslut som framgick av kallelsen.

Den 28 juni meddelade Eyeonid att mySafety Group, den 30 juni, startar den aktiva försäljningen av Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster mot den svenska marknaden. En större lanseringskampanj mot den breda konsument-marknaden är planerad till efter sommaren men säljstart och aktiv kundbearbetning påbörjades den 30 juni. Tjänsten kommer att ingå i mySafetys svenska ID-skyddsförsäkring riktad till den svenska konsumentmarknaden.

Den 5 juli tecknades en avsiktsförklaring om att förvärva 100% av aktierna i det belgiska textanalysbolaget Tirsys CVBA. Enligt avsiktsförklaringen skulle köpeskillingen uppgå till totalt 4,2 Mkr där motsvarande 3,7 Mkr betalas genom nyemittering av aktier i Eyeonid och 0,5 MKR erläggs kontant. Det framgick även att affären skulle slutföras senast 31 juli 2017.

Den 6 juli meddelades att Eyeonid och mySafety tecknat avtal som utökar det redan befintliga samarbetsavtalet mellan parterna för den svenska marknaden. Tillägget som biläggs redan befintligt avtal innebär att Eyeonid kan erbjuda mySafetys tjänster till potentiella kunder som Eyeonid är i dialog med. Vidare har parterna även kommit överens om att inkludera Eyeonid:s proaktiva digitala bevakning av personnummer i en ny tjänst som mySafety kallar ID-skydd Bas.

Eyeonid och mySafety meddelade samma dag att parterna tecknat ett avtal som innebär att mySafety kommer att inkludera Eyeonid:s proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst på den finska marknaden. Då avtalet biläggs redan befintligt huvudavtal gäller tidigare ingångna villkor om en avtalstid på tre år plus uppsägningstid om upp till ytterligare tre år.

Den 18 juli meddelade Eyeonid att bolaget har förvärvat 100% av aktierna i det belgiska textanalysbolaget Tirsys CVBA. Köpeskillingen uppgår till totalt 4,2 Mkr där motsvarande 3,7 Mkr sker genom nyemittering av aktier i Eyeonid och 0,5 MKR erläggs kontant.

Den 15 september meddelades att Thom Thavenius tillträder som vice VD för Eyeonid Group AB (publ) från och med den 16 oktober. Eyeonid befinner sig i en stark tillväxtfas och förstärker genom rekryteringen av Thom sitt managementteam för att fortsätta arbetet mot att bli en världsledande teknik- och tjänsteleverantör inom dynamiska lösningar för bevakning av ID-uppgifter på Internet. Thom har tidigare ingått i bolagets styrelse.

Styrelsen för Eyeonid Group AB (publ) meddelade den 25 september att man, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma 15 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen tillför Bolaget ca 23,4 MSEK, före emissionskostnader, och sker genom erbjudande om teckning av s.k. units. Emissionen var garanterad till 100%.

Emissionsvillkor i sammandrag för företrädesemission av units:

 • Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 15 juni 2017 beslutade styrelsen i Bolaget den 24 september 2017 att genomföra en nyemission av units (”Erbjudandet”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
 • En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) uniträtt. 65 uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, varvid varje unit består av tre (3) aktier á 10,50 kronor per aktie samt två (2) teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 15 kronor per aktie under en teckningsperiod vilken inleds ca 12 månader efter att erbjudande om teckning enligt denna företrädesemission löpt ut. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 31,50 kronor per unit.
 • Bolaget tillförs vid full teckning ca 23,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget har erhållit emissionsgarantier motsvarande 100 procent av Erbjudandet.
 • Utspädningseffekten vid full teckning motsvarar ca 4,4 procent.
 • Teckning av units kan ske även utan stöd av uniträtter (teckning utan företrädesrätt). För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter kommer tilldelning av units att ske inom ramen för Erbjudandets högsta belopp, varvid styrelsen tilldelar i första hand de som tecknat units med stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna units utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i sista hand till garanter i förhållande till utställda garantiutfästelser enligt ovan.
 • Genom Erbjudandet ökas Bolagets aktiekapital med minst 55 800,45 kronor.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna från respektive unit ökas Bolagets aktiekapital med 37 200,30 kronor, varvid utspädningseffekten skulle motsvara högst 2,86 procent.

 • Villkor för emissionsgaranti:

 • Bolaget har ingått avtal kring emissionsgaranti med 4X Kapital AB (”Garanten”), varvid 100 procent av Erbjudandet garanteras. Ersättning skall utgå kontant med ett belopp om fem (5) procent av garanterat belopp samt i form av två (2) teckningsoptioner per garanterad unit.
 • För att uppfylla sina åtaganden enligt garantiavtalet beslutade styrelsen den 24 september 2017, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 15 juni 2017, att genomföra en riktad emission av högst 1 488 012 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Garanten. Skälet till avvikelsen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Garanten enligt ingånget garantiavtal. I övrigt gäller samma villkor för teckningsoptioner tilldelade i företrädesemission ovan som för Garanten.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som tilldelas garanten ökas Bolagets aktiekapital med 37 200,30 kronor, varvid utspädningseffekten, antaget allt ovan, skulle motsvara högst 2,78 procent.

 • Väsentliga händelser efter periodens utgång

  I kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2017 meddelade Eyeonid att de sedan 10 månader tillbaka hade börjat arbeta med att certifiera bolaget och den del av den tekniska lösningen som handhar kreditkort för PCI DSS certifiering. Den 16 oktober meddelades att Eyeonid nu blivit godkända och erhållit PCI DSS certifiering.

  Eyeonid Group meddelade den 23 oktober att man lanserar EyeOnPASS, en nyutvecklad tjänst som är ett ”First line of defence” för alla företag globalt som använder e-post och lösenord som access till sina tjänster. Tjänsten EyeOnPASS är skapad för Företag som låter sina kunder och användare logga in till Företagets tjänster via e-post och lösenord. Det kan handla om företag inom bank, finans, e-handel, betting, spel till sociala medier, musik- och filmtjänster. Genom en API-slagning mot EyeOnPASS databas får Företaget reda på huruvida kundens eller användarens lösenord har varit med i en tidigare ”läcka”, allt krypterat och anonymiserat i alla led. Genom EyeOnPASS kan Företag proaktivt förhindra att deras kunder och användare registrerar eller använder tidigare ”läckta” uppgifter, vilket i sin tur kommer reducera bedrägerierna kopplade till sk ”Credential Stuffing”.

  Eyeonid Group AB (publ) meddelade den 24 oktober 2017 att försäljningen av Eyeonids proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst tillsammans med mySafety på den finska marknaden nu påbörjats. Eyeonids tjänster kommer integreras in i mySafetys redan befintliga utbud på samma sätt som för den svenska marknaden.

  Den 24 oktober meddelades också att den avsiktsförklaring som tecknades med Ateles i april 2017 om samarbete och återförsäljning av Eyeonids tjänster nu har lett till ett tvåårigt partneravtal. Partneravtalet innebär att Ateles kommer att kunna återförsälja samt erbjuda samtliga av Eyeonids tjänster. Parterna kommer löpande under avtalet tillsammans arbeta fram olika paketeringarna och erbjudanden som Ateles sedan succesivt kommer att erbjuda.

  Den 24 oktober meddelade styrelsen att företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 18 oktober 2017, övertecknats. Emissionen om cirka 23,4 MSEK tecknades till cirka 58,5 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 249 %. Den kraftiga överteckningen innebär att inga garantiåtaganden behöver tas i anspråk. Genom emissionen emitteras 2 232 018 nya aktier och bolaget tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterats, vilka har en teckningsperiod som löper 19 oktober 2018 till 28 februari 2019, kan Eyeonid ytterligare tillföras som mest cirka 44,6 MSEK.

  Eyeonid och mySafety tecknade den 26 oktober ett avtal som utökar det redan befintliga samarbetsavtalet mellan parterna. Avtalet innebär att mySafety kommer att inkludera Eyeonid:s proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst på den norska marknaden. Då avtalet biläggs redan befintligt huvudavtal gäller tidigare ingångna villkor om en avtalstid på tre år plus uppsägningstid om upp till ytterligare tre år.

  Finansiell översikt

  I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari – september 2017 med jämförelseperiod januari – september 2016, samt kvartal 3 2017 med jämförelseperiod kvartal 3 2016. Under perioden har Eyeonid förvärvat 100 % av aktierna i det Belgiska dotterföretaget EyeOnText BVBA som ingår i perioden. I jämförelseperioden ingår det numera avyttrade dotterföretaget Eyeonid Technology AB med org. nr. 556976-1447.

  Försäljning och resultat

  Januari - september

  Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 598 (KSEK 0), med ett nettoresultat om KSEK 8 951

  (KSEK -17 522). Nettoresultatet avseende jämförelseperioden avviker från lämnad Niomånadersrapport 2016, detta beror på omklassificering av emissionskostnader.

  Under jämförelseperioden avyttrade Eyeonid dotterföretaget Eyeonid Technology AB. Avyttringen skedde av organisatoriska och administrativa skäl. Innan avyttringen gjordes en inkråmsöverlåtelse där Eyeonid övertog dotterföretagets tillgångar och skulder till bokförda värden. Därmed har upparbetade värden i dotterföretaget övertagits av Eyeonid. I och med försäljningen av dotterföretaget uppstod en förlust av engångskaraktär om 12,3 Mkr. I samband med avyttringen beslutade styrelsen och VD i samråd med revisorn att i enlighet med försiktighetsprincipen att helt skriva ned den goodwill-post som uppstod vid förvärvet. Denna nedskrivning hade inte någon kassaflödespåverkan.

  Juli - september

  Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 98 (KSEK 0), med ett nettoresultat om KSEK -3 656

  (KSEK -2 644).

  Likviditet och finansiering

  Den 30 september 2017 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 2 114 (KSEK 5 991). Koncernen hade per den 30 september 2017 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 0).

  Investeringar

  Januari - september

  Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 9 927 (KSEK 4 473) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 9 735 (KSEK 4 309) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 192 (KSEK 164) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 4 468 (KSEK 50).

  Juli - september

  Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 3 789 (KSEK 2 360) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 3 669 (KSEK 2 229) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 121 (KSEK 131) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 4 468 (KSEK 0).

  Avskrivningar

  Januari – september

  Periodens resultat har belastats med KSEK 1 147 (KSEK 180) i avskrivningar varav KSEK 205 (KSEK 151) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 642 (KSEK 0) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 87 (KSEK 29) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill KSEK 213

  (KSEK 0).

  Juli - september

  Periodens resultat har belastats med KSEK 802 (KSEK 83) i avskrivningar varav KSEK 79 (KSEK 55) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 482 (KSEK 0) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 29 (KSEK 29) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill KSEK 213

  (KSEK 0).

  Eget kapital

  Per den 30 september 2017 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 28 568 (KSEK 17 416).

  Aktien

  Per den 30 september 2017 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 48 360 415 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

  Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic MTF under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

  Anställda

  Per den 30 september 2017 hade Eyeonid 9 (4) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

  Redovisningsprinciper

  Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

  Kommande rapporttillfällen

  Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
  19 februari 2018 Bokslutskommuniké 2017
  Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

  20 november 2017
  Eyeonid Group AB (publ)
  Styrelsen

  För ytterligare information vänligen kontakta:

  Daniel Söderberg
  Verkställande direktör
  073-422 79 30

  Resultaträkning
  Koncernen 2017-01-01 2016-01-01* 2017-07-01 2016-07-01 2016-01-01
  (KSEK) 2017-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
  Rörelsens intäkter
  Nettoomsättning 598 - 98 - -
  Aktiverat arbete för egen räkning 1 688 659 850 297 1 084
  Övriga rörelseintäkter 496 11 360 10 50
  Summa Rörelsens intäkter 2 782 670 1 308 307 1 133
  Rörelsens kostnader
  Råvaror och förnödenheter -497 - -497 - -
  Övriga externa kostnader -6 275 -4 460 -1 958 -2 385 -6 236
  Personalkostnader -3 747 -1 072 -1 700 -481 -1 900
  Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1 147 -180 -802 -83 -268
  Övriga rörelsekostnader -7 - -7 - -
  Summa Rörelsens kostnader -11 672 -5 712 -4 964 -2 950 -8 404
  Rörelseresultat -8 889 -5 042 -3 656 -2 643 -7 271
  Resultat från finansiella poster
  Resultat andelar i koncernföretag - -12 263 - - -12 263
  Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 80 - 0 81
  Räntekostnader och liknande resultatposter -61 -297 0 -1 -298
  Summa Resultat från finansiella poster -61 -12 480 0 -1 -12 480
  Resultat efter finansiella poster -8 951 -17 522* -3 656 -2 644 -19 750
  Skatt på periodens resultat - - - - -
  PERIODENS RESULTAT -8 951 -17 522* -3 656 -2 644 -19 750

  *Resultatet avviker från lämnad Niomånadersrapport 2016 på grund av omklassificering av emissionskostnader.

  Balansräkning
  Koncernen
  (KSEK) 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
  TILLGÅNGAR
  Immateriella anläggningstillgångar
  Goodwill 4 048 - -
  Hyresrätter, tomträtter och liknande 217 321 292
  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 22 279 10 246 13 185
  Summa Immateriella anläggningstillgångar 26 543 10 566 13 477
  Materiella anläggningstillgångar
  Inventarier, verktyg och installationer 875 839 877
  Summa Materiella anläggningstillgångar 875 839 877
  Finansiella anläggningstillgångar
  Andra långfristiga fordringar 150 150 150
  Summa Finansiella anläggningstillgångar 150 150 150
  Summa Anläggningstillgångar 27 568 11 555 14 504
  Omsättningstillgångar
  Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 9 - -
  Övriga fordringar 609 2 409 1 667
  Summa Kortfristiga fordringar 1 395 2 537 1 856
  Kassa och bank 2 114 5 991 875
  Summa Omsättningstillgångar 3 510 8 528 2 731
  SUMMA TILLGÅNGAR 31 078 20 084 17 235

  Balansräkning
  Koncernen
  (KSEK) 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
  EGET KAPITAL OCH SKULDER
  Eget kapital
  Eget kapital 28 568 17 416 15 188
  Summa Eget kapital 28 568 17 416 15 188
  Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder 1 564 2 072 1 386
  Aktuella skatteskulder 31 - -
  Övriga skulder 203 150 135
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 712 446 527
  Summa Kortfristiga skulder 2 510 2 667 2 048
  SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 078 20 084 17 235


  Förändring i eget kapital

  2017-01-01 – 2017-09-30 Koncernen (KSEK) Aktie- kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
  Belopp vid periodens ingång 1 039 33 998 6 899 -26 749 15 188
  Nyemission 170 23 353 23 522
  Emissionskostnader -1 179 -1 179
  Periodens omräkningsdifferens -13 -13
  Avsättning fond för utvecklingsutgifter 9 240 -9 240 -
  Periodens resultat -8 951 -8 951
  17-09-30 1 209 56 172 16 127 -44 940 28 568
  2016-01-01 – 2016-09-30 Koncernen (KSEK) Aktie- kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
  Belopp vid periodens ingång 167 16 967 - -99 17 034
  Registrering av aktiekapital 458 -458 -
  Nyemission 414 18 544 18 958
  Emissionskostnader -1 054 -1 054
  Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 959 -3 959 -
  Periodens resultat -17 522 -17 522
  16-09-30 1 039 33 998 3 959 -21 580 17 416
  2017-07-01 – 2017-09-30 Koncernen (KSEK) Aktie- kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
  Belopp vid periodens ingång 1 194 52 672 12 798 -37 949 28 715
  Nyemission 15 3 508 3 523
  Emissionskostnader -8 -8
  Periodens omräkningsdifferens -6 -6
  Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 335 -3 335 -
  Periodens resultat -3 656 -3 656
  17-09-30 1 209 56 172 16 127 -44 940 28 568
  2016-07-01 – 2016-09-30 Koncernen (KSEK) Aktie- kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
  Belopp vid periodens ingång 944 25 647 2 080 -17 057 11 615
  Registrering av aktiekapital -
  Nyemission 95 9 405 9 500
  Emissionskostnader -1 054 -1 054
  Avsättning fond för utvecklingsutgifter 1 879 -1 879 -
  Periodens resultat -2 644 -2 644
  16-09-30 1 039 33 998 3 959 -21 580 17 416
  2016-01-01 – 2016-12-31 Koncernen (KSEK) Aktie- kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
  Belopp vid periodens ingång 167 16 967 - -99 17 034
  Registrering av aktiekapital 458 -458 -
  Nyemission 414 18 544 18 958
  Emissionskostnader -1 054 -1 054
  Avsättning fond för utvecklingsutgifter 6 899 -6 899 -
  Periodens resultat -19 750 -19 750
  16-12-31 1 039 33 998 6 899 -26 749 15 188
  Kassaflödesanalys
  Koncernen 2017-01-01 2016-01-01* 2017-07-01 2016-07-01 2016-01-01
  (KSEK) 2017-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
  Den löpande verksamheten
  Rörelseresultat -8 889 -5 042 -3 656 -2 643 -7 271
  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
  Avskrivningar 1 147 180 802 83 268
  Erhållen ränta 0 80 - 0 81
  Erlagd ränta -61 -297 0 -1 -298
  Kassaflöde från den löpande verksamheten
  före förändringar av rörelsekapital -7 804 -5 079 -2 854 -2 561 -7 219
  Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
  Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 455 -2 690 546 -753 -2 009
  Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 448 180 -27 1 882 -440
  Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 902 -7 589 -2 336 -1 432 -9 668
  Investeringsverksamheten
  Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -9 735 -3 959 -3 669 -1 879 -6 899
  Förvärv av hyreskontrakt - -350 - -350 -350
  Förvärv av materiella anläggningstillgångar -192 -164 -121 -131 -262
  Förändring finansiella tillgångar - -38 - - -38
  Förvärv av dotterföretag -746 - -746 - -
  Försäljning av dotterföretag - 37 - - 37
  Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 673 -4 474 -4 535 -2 360 -7 511
  Finansieringsverksamheten
  Nyemission före emissionskostnader 20 000 18 958 - 9 500 18 958
  Emissionskostnader -1 179 -1 054 -8 -1 054 -1 054
  Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 821 17 904 -8 8 446 17 904
  Periodens kassaflöde 1 246 5 841 -6 879 4 654 725
  Likvida medel vid periodens början 875 150 8 997 1 337 150
  Omräkningsdifferens i likvida medel -7 - -4 - -
  Likvida medel vid periodens slut 2 114 5 991 2 114 5 991 875


  *Omklassificeringar har skett jämfört med tidigare lämnad Niomånadersrapport 2016. Dessa omklassificeringar avser avyttring av dotterföretag under år 2016 samt omklassificering av emissionskostnader.

  Resultaträkning
  Moderbolaget 2017-01-01 2016-01-01* 2017-07-01 2016-07-01 2016-01-01
  (KSEK) 2017-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
  Rörelsens intäkter
  Nettoomsättning 556 - 56 - -
  Aktiverat arbete för egen räkning 1 476 659 638 297 1 084
  Övriga rörelseintäkter 496 10 360 10 49
  Summa Rörelsens intäkter 2 528 669 1 054 307 1 133
  Rörelsens kostnader
  Råvaror och förnödenheter -497 - -497 - -
  Övriga externa kostnader -6 141 -3 608 -1 835 -2 385 -5 384
  Personalkostnader -3 535 -753 -1 488 -481 -1 580
  Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -922 -100 -578 -83 -189
  Övriga rörelsekostnader -5 - -5 - -
  Summa Rörelsens kostnader -11 100 -4 461 -4 403 -2 950 -7 152
  Rörelseresultat -8 572 -3 792 -3 348 -2 643 -6 020
  Resultat från finansiella poster
  Resultat andelar i koncernföretag - -13 723 - - -13 723
  Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 - 0 1
  Räntekostnader och liknande resultatposter -61 -2 - -1 -2
  Summa Resultat från finansiella poster -61 -13 724 - -1 -13 724
  Resultat efter finansiella poster -8 633 -17 515* -3 348 -2 644 -19 743
  Skatt på periodens resultat - - - - -
  PERIODENS RESULTAT -8 633 -17 515* -3 348 -2 644 -19 743

  *Resultatet avviker från lämnad Niomånadersrapport 2016 på grund av omklassificering av emissionskostnader.

  Balansräkning
  Moderbolaget 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
  (KSEK)
  TILLGÅNGAR
  Immateriella anläggningstillgångar
  Hyresrätter, tomträtter och liknande 204 321 292
  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 22 426 10 246 13 185
  Summa Immateriella anläggningstillgångar 22 630 10 566 13 477
  Materiella anläggningstillgångar
  Inventarier, verktyg och installationer 826 839 877
  Summa Materiella anläggningstillgångar 826 839 877
  Finansiella anläggningstillgångar
  Andelar i koncernföretag 4 610 50 142
  Andra långfristiga fordringar 150 150 150
  Summa Finansiella anläggningstillgångar 4 760 200 292
  Summa Anläggningstillgångar 28 216 11 605 14 646
  Omsättningstillgångar
  Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar - - -
  Övriga fordringar 596 2 409 1 667
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 778 128 189
  Summa Kortfristiga fordringar 1 375 2 537 1 856
  Kassa och bank 1 820 5 948 832
  Summa Omsättningstillgångar 3 195 8 486 2 689
  SUMMA TILLGÅNGAR 31 411 20 091 17 334
  Balansräkning
  Moderbolaget 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
  (KSEK)
  EGET KAPITAL OCH SKULDER
  Eget kapital
  Eget kapital 28 905 17 423 15 195
  Summa Eget kapital 28 905 17 423 15 195
  Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder 1 564 2 072 1 386
  Aktuella skatteskulder 31 - -
  Skulder koncernföretag 35 - 92
  Övriga skulder 164 150 135
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 712 446 527
  Summa Kortfristiga skulder 2 506 2 668 2 139
  SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 411 20 091 17 334

  Förändring i eget kapital

  2017-01-01 – 2017-09-30 Moderbolaget (KSEK) Aktie- kapital Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
  Belopp vid periodens ingång 1 039 6 899 33 998 -6 998 -19 743
  Nyemission 170 23 353
  Emissionskostnader -1 179
  Omföring fg periods resultat -19 743 19 743
  Avsättning fond för utvecklingsutgifter 9 240 -9 240
  Periodens resultat -8 633
  17-09-30 1 209 16 139 56 172 -35 982 -8 633
  2016-01-01 – 2016-09-30 Moderbolaget (KSEK) Aktie- kapital Fond för utveckling-utgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
  Belopp vid periodens ingång 167 - 16 967 - -99
  Registrering av aktiekapital 458 -458
  Nyemission 414 18 544
  Emissionskostnader -1 054
  Omföring fg periods resultat -99 99
  Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 959 -3 959
  Periodens resultat -17 515
  16-09-30 1 039 3 959 33 998 -4 058 -17 515
  2017-07-01 – 2017-09-30 Moderbolaget (KSEK) Aktie- kapital Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
  Belopp vid periodens ingång 1 194 12 804 52 672 -35 117 -2 814
  Nyemission 15 3 508
  Emissionskostnader -8
  Omföring fg periods resultat -2 814 2 814
  Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 335 -3 335
  Periodens resultat -3 348
  17-09-30 1 209 16 139 56 172 -41 266 -3 348
  2016-07-01 – 2016-09-30 Moderbolaget (KSEK) Aktie- kapital Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
  Belopp vid periodens ingång 944 2 080 25 647 -2 184 -14 866
  Registrering av aktiekapital
  Nyemission 95 9 405
  Emissionskostnader -1 054
  Omföring fg periods resultat -14 866 14 866
  Avsättning fond för utvecklingsutgifter 1 879 -1 879
  Periodens resultat -2 644
  16-09-30 1 039 3 959 33 998 -18 929 -2 644
  2016-01-01 – 2016-12-31 Moderbolaget (KSEK) Aktie- kapital Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
  Belopp vid periodens ingång 167 - 16 967 - -99
  Registrering av aktiekapital 458 -458
  Nyemission 414 18 544
  Emissionskostnader -1 054
  Disposition enligt beslut av årets årsstämma -99 99
  Avsättning fond för utvecklingsutgifter 6 899 -6 899
  Periodens resultat -19 743
  16-12-31 1 039 6 899 33 998 -6 998 -19 743
  Kassaflödesanalys
  Moderbolaget 2017-01-01 2016-01-01* 2017-07-01 2016-07-01 2016-01-01
  (KSEK) 2017-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
  Den löpande verksamheten
  Rörelseresultat -8 572 - 3 792 -3 348 -2 643 -6 020
  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
  Avskrivningar 922 100 578 83 189
  Erhållen ränta 0 0 - 0 1
  Erlagd ränta -61 -2 - -1 -2
  Kassaflöde från den löpande verksamheten
  före förändringar av rörelsekapital -7 711 -3 693 -2 771 -2 561 -5 832
  Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
  Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 482 920 569 -753 1 601
  Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 458 2 335 -17 1 882 1 715
  Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 772 -437 -2 219 -1 432 -2 516
  Investeringsverksamheten
  Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -9 882 -10 246 -3 816 -1 879 -13 185
  Förvärv av hyreskontrakt - -350 - -350 -350
  Förvärv av materiella anläggningstillgångar -142 -910 -71 -131 -1 007
  Förändring finansiella tillgångar - -150 - - -150
  Förvärv av dotterföretag -1 037 -50 -946 - -50
  Försäljning av dotterföretag - 37 - - 37
  Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 061 -11 669 -4 832 -2 360 -14 706
  Finansieringsverksamheten
  Nyemission före emissionskostnader 20 000 18 958 - 9 500 18 958
  Emissionskostnader -1 179 -1 054 -8 -1 054 -1 054
  Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 821 17 904 -8 8 446 17 904
  Periodens kassaflöde 988 5 798 -7 059 4 654 682
  Likvida medel vid periodens början 832 150 8 879 1 294 150
  Likvida medel vid periodens slut 1 820 5 948 1 820 5 948 832

  *Omklassificeringar har skett jämfört med tidigare lämnad Niomånadersrapport 2016. Dessa omklassificeringar avser avyttring av dotterföretag under år 2016 samt omklassificering av emissionskostnader.


  Nyckeltal
  (SEK) 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
  2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
  LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
  Omsättningstillväxt (%) - - -100,0%
  Rörelsemarginal (%) neg neg neg
  Vinstmarginal (%) neg neg neg
  Räntabilitet på eget kapital (%) neg neg neg
  KAPITALSTRUKTUR
  Eget kapital (KSEK) 28 568 17 416 15 188
  Balansomslutning (KSEK) 31 078 20 084 17 235
  Sysselsatt kapital (KSEK) 28 568 17 416 15 188
  Räntebärande nettoskuld (KSEK) - - -
  Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,02 - -
  Soliditet (%) 92% 87% 88%
  Skuldsättningsgrad (%) - - -
  Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg neg
  KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
  Kassaflöde före investeringar (KSEK) -6 902 -7 589 -9 668
  Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -17 575 -12 063 -17 179
  Likvida medel (KSEK) 2 114 5 991 875
  INVESTERINGAR
  Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) 192 164 262
  Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 9 735 4 309 7 249
  Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - - -
  Förvärv av dotterföretag (KSEK) 4 468 50 142
  Förvärv av aktier och andelar (KSEK) - - -
  MEDARBETARE
  Medelantalet anställda 9 4 4
  Omsättning per anställd (KSEK) 66,4 - -
  Antalet anställda 9 4 4
  DATA PER AKTIE
  Antal aktier 48 360 415 41 575 003 41 575 003
  Resultat per aktie (SEK) -0,19 -0,42 -0,48
  Eget kapital per aktie (SEK) 0,59 0,42 0,37


  Definition av nyckeltal

  LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

  Omsättningstillväxt (%) - Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

  Rörelsemarginal (%) - Rörelseresultat i procent av omsättningen

  Vinstmarginal (%) - Periodens resultat i procent av omsättningen

  Räntabilitet på eget kapital (%) - Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

  KAPITALSTRUKTUR

  Eget kapital (KSEK) - Eget kapital vid periodens slut

  Balansomslutning (KSEK) - Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

  Sysselsatt kapital (KSEK) - Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

  inklusive latent skatt

  Räntebärande nettoskuld (KSEK - )Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

  Kapitalomsättningshastighet (ggr) - Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

  Soliditet (%) - Eget kapital i procent av balansomslutningen

  Skuldsättningsgrad (%) - Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

  Räntetäckningsgrad  - Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

  KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

  Kassaflöde före investeringar (KSEK) - Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

  Kassaflöde efter investeringar (KSEK) - Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

  Likvida medel (KSEK) - Banktillgodohavanden och kassa

  MEDARBETARE

  Medelantalet anställda - Medelantalet anställda under perioden

  Omsättning per anställd - Omsättning dividerat med medelantalet anställda

  Antalet anställda - Antalet anställda vid periodens slut

  DATA PER AKTIE

  Antal aktier - Antalet utestående aktier vid periodens slut

  Resultat per aktie (SEK) - Periodens resultat dividerat med antal aktier

  Eget kapital per aktie (SEK) - Eget kapital dividerat med antal aktier

  Eyeonid söker, identifierar och varnar kunder när känslig information som påverkar det verkliga livet, relationer eller finansiell säkerhet hittats av Eyeonid tillgängligt på nätet. Produkten är uppbyggd av flertalet tjänster och komponenter, både för att möjliggöra integration mot B2B och direkt till B2C. Bolaget startades 2014 och lanseras kommersiellt under hösten 2016. 

  Sammanfattning januari – september 2017 (jämförelse samma period föregående år): Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 598 (KSEK 0) Periodens resultat uppgick till KSEK -8 951 (KSEK -17 522*) Resultat per aktie: SEK -0,19 (SEK -0,42*) Eget kapital per aktie: SEK 0,59 (SEK 0,42) *Jämförelseperiodens resultat avviker från lämnad Niomånadersrapport 2016, detta beror på omklassificering

  Läs vidare »
  Media no image

  Eyeonid Group AB (publ) och mySafety Group AB utökar befintligt avtal till att inkludera Eyeonids tjänster även för den norska marknaden

  Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 09:49 CEST

  Eyeonid och mySafety har idag tecknat ett avtal som utökar det redan befintliga samarbetsavtalet mellan parterna. Avtalet innebär att mySafety kommer att inkludera Eyeonid:s proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst på den norska marknaden. Då avtalet biläggs redan befintligt huvudavtal gäller tidigare ingångna villkor om en avtalstid på tre år plus uppsägningstid om upp till ytterligare tre år.

  Tidigare denna vecka lanserades Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänst av mySafety för den finska konsumentmarknaden och parterna har nu enats om att utöka avtalet till den norska marknaden. Eyeonids tjänst kommer precis som för den svenska och finska marknaden att integreras in i mySafetys befintliga erbjudande för den norska marknaden.

  Avtalet innefattar precis som för den svenska och finska marknaden såväl konsument- som företagsmarknaden.

  Parterna har som målsättning att kunna lansera Eyeonids tjänst för den norska marknaden under slutet av fjärde kvartalet 2017, senast första kvartalet 2018.

  ”Det är glädjande att vi har fortsatt förtroende i vårt samarbete med mySafety som nu tar oss till ytterligare ett land, Norge. Även om den norska marknaden är betydligt mindre än den svenska och finska marknaden har den stor potential och det ska bli spännande att se utvecklingen efter integreringen av våra tjänster.” säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB (publ).

  För mer information, kontakta

  Daniel Söderberg

  CEO, Eyeonid Group AB (publ)

  073 422 79 30

  daniel.soderberg@eyeonid.com

  www.eyeonid.com

  Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

  mySafety Group arbetar sedan 1999 för att skapa större vardagssäkerhet för alla. Företaget hjälper över en miljon användare i flera länder med att bl a skydda sina personuppgifter med ID-skydd, skydda sin identitet på digitala plattformar med DigitalSkydd, samt att spärra kreditkort och ID-handlingar. mySafety finns idag i 7 länder och omsatte under 2016 ca 440 Mkr.

  Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017.

  Eyeonid och mySafety har tecknat ett avtal som utökar det redan befintliga samarbetsavtalet mellan parterna. Avtalet innebär att mySafety kommer att inkludera Eyeonids proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst på den norska marknaden. Då avtalet biläggs redan befintligt huvudavtal gäller tidigare ingångna villkor om en avtalstid på tre år plus uppsägningstid om upp till ytterligare tre år.

  Läs vidare »
  Media no image

  EYEONID GROUP AB (publ): Företrädesemission övertecknad med teckningsgrad om 249%

  Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 12:33 CEST

  Den 18 oktober 2017 avslutades teckningsperioden i Eyeonids företrädesemission. Emissionen om cirka 23,4 MSEK tecknades till cirka 58,5 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 249 %. Den kraftiga överteckningen innebär att inga garantiåtaganden behöver tas i anspråk. Genom emissionen emitteras 2 232 018 nya aktier och bolaget tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterats, vilka har en teckningsperiod som löper 19 oktober 2018 till 28 februari 2019, kan Eyeonid ytterligare tillföras som mest cirka 44,6 MSEK.

  ”Att vi som bolag har ett så starkt förtroende från våra aktieägare känns otroligt bra inför framtiden. Pengar som i samband med emissionen kommer in till bolaget kommer användas strategiskt väl för att ytterligare öka takten för att nå våra redan kommunicerade mål”, säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB (publ)

  Teckning och tilldelning

  Genom emissionen nyemitteras 2 232 018 aktier och 2 976 024 teckningsoptioner av serie TO1. 651 682 units, vilket motsvarar 1 955 046 nya aktier (cirka 88 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt och 92 324 units, vilket motsvarar 276 972 nya aktier (cirka 12 procent av emissionsvolymen) tecknades och tilldelades tecknare utan stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den utan vidare dröjsmål. Eyeonid tillförs cirka 23,4 MSEK före emissions- och garantikostnader.

  Aktier och aktiekapital

  Efter slutförd företrädesemission uppgår aktiekapitalet till 1 264 810,83 kronor fördelat på 50 592 433 aktier. Dessutom kommer 2 976 024 teckningsoptioner av serie TO1 finnas utgivna. Handel med betalda Units (BTU) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske under första halvan av november 2017.

  Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO1

  En teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en ny aktie för 15 SEK under perioden 19 oktober 2018 – 28 februari 2019. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas tillförs Eyeonid ytterligare ca 44,6 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Nordic MTF.

  Emissionsinstitut

  Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut och är således kontaktperson för relaterade frågor, se www.eminova.se.

  För mer information, kontakta

  Henrik Sundewall, Ordförande, Eyeonid Group AB (publ)

  0768-77 00 00

  eller

  Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

  073 422 79 30

  daniel.soderberg@eyeonid.com

  www.eyeonid.com

  Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

  Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017.

  Den 18 oktober 2017 avslutades teckningsperioden i Eyeonids företrädesemission. Emissionen om cirka 23,4 MSEK tecknades till cirka 58,5 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 249 %. Den kraftiga överteckningen innebär att inga garantiåtaganden behöver tas i anspråk. Genom emissionen emitteras 2 232 018 nya aktier och bolaget tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader.

  Läs vidare »
  Media no image

  Eyeonid group AB (publ) tecknar tvåårigt partneravtal med Ateles Consulting AB om återförsäljning av Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster

  Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 11:42 CEST

  I slutet av april 2017 tecknade Eyeonid och Ateles en avsiktsförklaring om samarbete och återförsäljning av Eyeonids tjänster som nu har lett till ett tvåårigt partneravtal.

  Ateles som har sin spetskompetens inom strategirådgivning, systemintegration och utveckling av innovativa och användarvänliga e-handelslösningar kommer erbjuda Eyeonids tjänster till sina kunder som bl. a består av flera av Sveriges större modevarumärken. Vidare har Ateles lagt stort fokus på att såväl GDPR-säkra sina egna system och lösningar till kunder som att ta fram nya GDPR-erbjudanden.

  Eyeonid Group AB (publ) som utvecklar proaktiva ID-bevakningstjänster och Textanalystjänster under varumärkena EyeOnID, EyeOnPass och EyeOnText har tydligt positionerat sina tjänster som ”First line of Defence” säkerhetstjänster, som passar väl in mot kommande GDPR förordningen och Ateles kunder.

  Partneravtalet innebär att Ateles kommer att kunna återförsälja samt erbjuda samtliga av Eyeonids tjänster. Parterna kommer löpande under avtalet tillsammans arbeta fram olika paketeringarna och erbjudanden som Ateles sedan succesivt kommer att erbjuda.

  ”GDPR är en fråga högt upp på agendan för alla våra kunder likväl som ID-säkerhet. Därför är det viktigt för oss att kunna erbjuda expertis inom området kopplat till digital handel. I och med samarbetet med Eyeonid, säkrar vi ytterligare en viktig pusselbit för våra kunders anpassning till de nya reglerna som GDPR medför, samtidigt som vi stärker vårt erbjudande gällande ID-bevakning kopplat till digital handel”, säger Pär Eliasson, VD på Ateles Consulting.

  ”Det känns extra roligt att ha kommit i mål med detta avtal då Ateles har väldigt goda kunskaper och erfarenheter inom ett, för Eyeonid, strategiskt viktigt område - e-handel. Eyeonids produkter och tjänster gällande såväl säkerhet som inom GDPR-området passar som handen i handsken för den verksamhet som Ateles bedriver och jag är övertygad om att deras kunder kommer att uppskatta vårt gemensamma erbjudande”, säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB (publ).

  Eyeonid hjälper till att identifiera och varna kunden när känslig information som påverkar det verkliga livet, relationer eller finansiell säkerhet finns tillgänglig på nätet. Genom sin egenutvecklade tekniskt komplexa plattform som är uppbyggd av flertalet tjänster och komponenter möjliggörs integration mot såväl B2B som direkt till B2C.

  För mer information, kontakta

  Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

  073 422 79 30

  daniel.soderberg@eyeonid.com

  www.eyeonid.com

  Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

  Ateles är en pionjär inom e-handel och har sedan starten 2001 upparbetat ett enormt kunskapskapital. Bolaget arbetar med kunder i både B2C- och B2B-segmenten för att skapa lösningar som ökar effektiviteten, kundlojaliteten och försäljningen. På kundlistan finns bl.a. Brothers, Daniel Wellington, GANT, Gina Tricot, Gresvig Retail Group, Møller Bil, IDÉ House of Brands och Polarn O Pyret. Ateles arbetar med hela Norden som marknad och har idag drygt 60 anställda med kontor i Linköping, Stockholm och Oslo.

  Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017.

  I slutet av april 2017 tecknade Eyeonid och Ateles en avsiktsförklaring om samarbete och återförsäljning av Eyeonids tjänster som nu har lett till ett tvåårigt partneravtal.

  Läs vidare »
  Media no image

  Med start idag, den 24 oktober 2017, påbörjar mySafety Group AB försäljningen av EyeOnIDs proaktiva ID-bevakningstjänster för den finska marknaden

  Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 10:34 CEST

  Eyeonid Group AB (publ) meddelade den 6 juni 2017 att det redan befintliga samarbetsavtalet utökats med mySafety Group AB, genom att inkludera EyeOnid:s proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst, för den finska marknaden. EyeOnIDs tjänster kommer integreras in i mySafetys redan befintliga utbud på samma sätt som för den svenska marknaden.

  Nästa steg för parterna blir att analysera de övriga marknader där mySafety Group AB är aktiva i, för att utröna möjligheterna gällande vidare integrering av EyeOnIDs tjänster. Parterna kommer avtala individuellt per land där möjlighet uppstår, för att i nästa steg lansera för respektive marknad.

  ”Det känns oerhört kul att vi nu officiellt tar steget ut utanför Sverige med våra tjänster. Det här visar på att vi har ett gott samarbete med mySafety och vi ser fram emot vår fortsatta gemensamma resa.” säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB.

  För mer information, kontakta:

  Daniel Söderberg

  CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

  073 422 79 30

  daniel.soderberg@eyeonid.com

  www.eyeonid.com

  Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

  mySafety Group arbetar sedan 1999 för att skapa större vardagssäkerhet för alla. Företaget hjälper över en miljon användare i flera länder med att bl a skydda sina personuppgifter med ID-skydd, skydda sin identitet på digitala plattformar med DigitalSkydd, samt att spärra kreditkort och ID-handlingar. mySafety finns idag i 7 länder och omsatte under 2016 ca 440 Mkr.

  Eyeonid Group AB (publ) meddelade den 6 juni 2017 att det redan befintliga samarbetsavtalet utökats med mySafety Group AB, genom att inkludera EyeOnid:s proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst, för den finska marknaden. EyeOnIDs tjänster kommer integreras in i mySafetys redan befintliga utbud på samma sätt som för den svenska marknaden.

  Läs vidare »
  Media no image

  Eyeonid Group AB (publ) lanserar EyeOnPass

  Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 08:30 CEST

  Eyeonid Groups verksamhet bygger på att genom egenutvecklade tekniska plattformar skapa tjänster för att förhindra samt minska riskerna för olika former av ID-bedrägerier. Tjänsten EyeOnPass är ett verkligt ”First line of defence” för alla företag globalt som använder e-post och lösenord som access till sina tjänster.

  Tjänsten EyeOnPass är skapad för Företag som låter sina kunder och användare logga in till Företagets tjänster via e-post och lösenord. Det kan handla om företag inom bank, finans, e-handel, betting, spel till sociala medier, musik- och filmtjänster. Genom en API-slagning mot EyeOnPass databas får Företaget reda på huruvida kundens eller användarens lösenord har varit med i en tidigare ”läcka”, allt krypterat och anonymiserat i alla led. Genom EyeOnPass kan Företag proaktivt förhindra att deras kunder och användare registrerar eller använder tidigare ”läckta” uppgifter, vilket i sin tur kommer reducera bedrägerierna kopplade till sk ”Credential Stuffing”.

  Nyligen gick även The National Institute of Standards and Technology (NIST), en agentur för USAs handelsdepartement ut med sina rekommendationer gällande hur företag bör förhålla sig till inloggningshantering. Där går att utläsa att de rekommenderar företag att jämföra inloggningsuppgifter uppgifterna mot:

  • Passwords obtained from previous breach corpuses (EyeOnPass tjänst)
  • Dictionary words
  • Repetitive or sequential characters (e.g. ”aaaaaa”, ”1234abcd”)

  För ytterligare information se NIST SP 800-63-3 (sektion 5.1.1.2).

  ”Vad som är extremt attraherande med EyeOnPass är att tjänsten är applicerbar på alla företag globalt som låter sina användare logga in med hjälp av e-post och lösenord. Att tjänsten dessutom inte kräver långa beslutsprocesser gör den än mer attraktiv”, säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB (publ).

  I utvecklandet av tjänsten har stor vikt lagts kring compliance och då främst gällande den kommande GDPR förordningen. Detta har bland annat inneburit att tjänsten, tekniken och infrastrukturen är uppdelad på olika kontinenter i världen, men även att tjänsten ser lite olika ut för t ex Europa jämfört mot USA.

  ”För att kunna hantera globala potentiella kunder som har användare i hela världen har det varit nödvändigt att ta höjd såväl tekniskt infrastrukturmässigt, som vad gäller olika API:er dessa kunder kan koppla upp sig mot beroende på var i världen kundens användare hör hemma”, fortsätter Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB (publ).

  Läs mer om tjänsten på https://www.eyeonpass.com

  För mer information, kontakta

  Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)
  073 422 79 30
  daniel.soderberg@eyeonid.com
  www.eyeonid.com

  Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

  Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017.

  Eyeonid Groups verksamhet bygger på att genom egenutvecklade tekniska plattformar skapa tjänster för att förhindra samt minska riskerna för olika former av ID-bedrägerier. Tjänsten EyeOnPass är ett verkligt ”First line of defence” för alla företag globalt som använder e-post och lösenord som access till sina tjänster.

  Läs vidare »
  Media no image

  EYEONID GROUP AB har idag blivit godkända och certifierade för PCI DSS

  Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 17:09 CEST

  I kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2017 meddelade Eyeonid att de sedan 10 månader tillbaka hade börjat arbeta med att certifiera bolaget och den del av den tekniska lösningen som handhar kreditkort för PCI DSS certifiering.

  I slutet av september påbörjades det sista steget i processen för att erhålla PCI DSS certifieringen. Denna pågår under cirka 2-3 veckor och innebär att en ackrediterad revisor även kallad QSA genomför såväl fysiska besök som genomlysning av såväl teknisk arkitektur, mjukvara, krypteringar, hårdvara, tredjepartsintegrationer etc som metodik, responshantering, rollfördelning samt dokumenterade processer och processhantering. Parallellt skriver QSA:n en slutrapport på ca 200-300 sidor som ligger till grund för att bolaget antingen blir godkända eller ej för certifiering. Eyeonid har nu erhållit denna rapport samt blivit godkända och erhållit PCI DSS certifiering.

  ”Att komma i mål med ett projekt som pågått under en längre tid känns alltid roligt, speciellt då i princip alla på bolaget är och har varit involverade i certifieringsprocessen. Den här certifieringen ligger i linje med vår strategi om att ha ett tydligt fokus på compliance frågor och är av vikt på samma sätt som GDPR förordningen när vi för dialoger med såväl mindre som större internationella koncerner och bolag”, säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB (publ).

  För mer information, kontakta

  Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)
  073 422 79 30
  daniel.soderberg@eyeonid.com
  www.eyeonid.com

  Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

  Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2017.

  I kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2017 meddelade Eyeonid att de sedan 10 månader tillbaka hade börjat arbeta med att certifiera bolaget och den del av den tekniska lösningen som handhar kreditkort för PCI DSS certifiering.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 4 bilder, 1 video

  Om Eyeonid Group AB

  Eyeonid är ett stöldlarm på Internet för din eller ditt företags digitala identitet.

  Eyeonid hjälper till att identifiera och varna kunden när privat och känslig information som påverkar det verkliga livet, relationer eller finansiell säkerhet finns tillgängligt på nätet. Produkten är uppbyggd av flertalet tjänster och komponenter. Dels för att möjliggöra integration för B2B, dels för att gå ut mot B2C. För B2C finns möjligheter att anpassa specifika funktioner från plattformen efter kundens behov och önskemål samt frihetsgrader för att utveckla specifik funktionalitet då kundens typ av integrationsplattform kan variera.

  Produkten är en molnbaserad tjänst med flera gränssnitt för användning. Tillgängliga API:er gör omfattningen av integration flexibel för partners, men även för integrering för andra typer av applikationer. För B2C tillhandahåller Eyeonid en kundportal med flertalet prenumerationsmodeller. Modellerna är baserade på hur många känsliga uppgifter som användaren önskar att skydda, debiteringscykel samt valuta. Det går att ändra prenumerationsmodell efter behov samt att köpa tilläggsprodukter.

  För att använda kundportalen registrerar sig den blivande användaren och verifierar sitt konto. Användaren kan välja på vilket sätt denne vill bli kontaktad av Eyeonid vid behov. Därefter väljer användaren att lägga till uppgifter att skydda. Uppgifter att skydda är till exempel personnummer, betalkortsnummer och emailadress som exempelvis används vid inloggning och identifikation. Registrering och administration av tjänsten kan ske antingen via webben eller en mobilapplikation.

  När uppgifter lagts till av användaren så påbörjar systemet kontinuerlig sökning av dessa uppgifter. Det flödet genomförs av Eyeonid’s flera olika moduler varvid mängder av data betarbetas och processas. Om systemet hittar känslig data som tillhör någon av Eyeonid’s registrerade kunder på ställen där den inte bör finnas, då sker en så kallad matchning. När matchningen har identifierats och kategoriserats kontaktas kunden av Eyeonid enligt kundens valda sätt. Systemet genererar en varning via exempelvis email och/eller SMS med rekommendationer på hur den specifika läckan bör hanteras av kunden.

  Länkar