Skip to main content

Bokslutskommuniké 2016

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 08:33 CET

  • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 0 (2015 KSEK 108)
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -19 750 (2015 KSEK -99)
  • I ovan ingår extraordinära nedskrivningar om KSEK -12 263 (2015 KSEK 0)
  • Resultat per aktie: SEK -0,48 (2015 SEK -0,004)
  • Eget kapital per aktie: SEK 0,37 (2015 SEK 0,68)

______________

Denna rapport avser perioden fram till och med den 31 december 2016.


VD kommentar

I maj 2016 fick jag förtroendet att ta över som VD i Eyeonid. Mitt uppdrag var tydligt, att notera bolaget på relevant lista och att teckna första avtalet med kund. Det kan låta enkelt, men för mig var det en utmaning att komma in i en verksamhet som har fullt fokus på teknisk utveckling och dessutom med en bred ägarskara som valt att gå noteringsvägen. Många delar var tvungna att falla på plats för att nå målet. Att vi var rätt ute med vår plattform och de tjänster som kommer ur den var jag tämligen säker på men nu var det upp till bevis. Inte bara genom att stänga bolagets första kommersiella avtal utan även i form av att bygga förtroende hos våra nya aktieägare som tillkommit i samband med listningen.

För att nå våra mål, visste jag tidigt att ett flertal strategiska beslut var tvungna att fattas. Det handlade främst om tekniska, legala samt organisatoriska beslut, både för att kunna nå de uppsatta målen för året, men också för att framtidsäkra Eyeonid. Det blev starten på att bygga om vår tekniska infrastruktur i kombination med att starta upp ett dotterbolag i USA. Under året har vi även förstärkt organisationen med en CFO och en Customer Success Manager.

”Du har alltid att val som människa, att se problemen eller möjligheterna”

Vi, från styrelse, VD och personal har alla arbetat hårt och fokuserat på målet. Eyeonid noterades i september 2016 och även om det var på upploppet fick vi tillslut bolagets första kommersiella genombrottsavtal med mySafety Group på plats under december 2016. Året har bjudit på mängder av lärdomar och vi har ansträngt oss för att visa att vi är ett bolag som når våra uppsatta mål. Nu kliver vi in i ett nytt år där nya utmaningar står för dörren och framförallt mängder av möjligheter. Internt brukar vi säga ”Leverans is everything” och leverera är det vi ska göra under 2017.

Daniel Söderberg


Verksamheten

Eyeonid har under ett par års tid arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga samt förekomma intrång och bedrägerier av företag samt personlig digital identitetsdata såsom inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och organisationsnummer, vilket möter ett stort och växande behov. Antalet kortbedrägerier i Sverige ökar lavinartat. Under 2015 anmäldes i Sverige 156 000 ID-stölder/ID-kapningar vilket motsvarar en ökning på 56% jämfört med föregående år. Under 2016 har trenden fortsatt hålla i sig och vi ser inga tydliga tecken på någon minskning. Vidare ger den nya lagen som infördes den 1 juli 2016 om identitetstöld stöd för att fler anmälningar kan komma att ske. Trenden är inte unik för Sverige utan ser likadan ut globalt.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka, validera, analysera, matcha samt varna kunder när vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga information i fel forum på nätet. Med det menar vi att plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika indexerade Internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar.

Den första tjänsten ur plattformen som presenterats för marknaden är Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar kunder om vi funnit just denna persons eller företags inloggningsuppgifter, kreditkortuppgifter, personnummer eller organisationsnummer tillgängliga i fel forum online. För det fall vi funnit kundens bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i ett sammanhang som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel forum varnas kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS, Push, samtal). Vid en larmnotifiering skickas även en rekommendation med förslag till åtgärder för kunden. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst vars syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före eventuellt brott eller bedrägeri sker.

Tjänsten, Proaktiv ID-bevakning är den första tjänsten ur den plattform Eyeonid utvecklat och som nu erbjuds marknaden. Tjänsten är applicerbar på global nivå.

Då Eyeonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer lanseringen av tjänsten ske tillsammans med en sådan vilket innebär att tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud.


Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de två helägda dotterbolagen, EyeonID Intressenter AB (vilande) och Eyeonid Inc. Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2016 till och med den 31 december 2016. I såväl periodens siffror som i jämförelsesiffror ingår det numera avvecklade dotterbolaget Eyeonid Technology AB, som avyttrades den 31 maj 2016. 


Händelser under perioden

Nyheter som är av kurspåverkande karaktär meddelas alltid via enskilda pressmeddelanden och aldrig via rapporter.

2016 har inneburit stora förändringar för Eyeonid. Redan i början av året påbörjades arbetet med att förbereda koncernen för att göra det möjligt att uppta aktierna i Eyeonid till handel på en lämplig marknadsplats. I samband med detta har flera extra bolagsstämmor hållits och Eyeonid har kommit att registreras som ett publikt bolag hos Bolagsverket.

Under perioden har bolaget bland annat stärkt det egna kapitalet, något som har gjorts med hjälp av ett par mindre kapitalanskaffningar, men också gjort en ordentlig översyn av de avtal och tjänster som Eyeonid har haft.

I april valde en extra bolagsstämma en ny styrelse om fyra personer bestående av Henrik Sundewall, Dusyant Patel, Thom Thavenius och Mats Jämterud. Vid det efterföljande styrelsemötet utsågs Henrik Sundewall till styrelsens ordförande.

I maj 2016 kunde Eyeonid kommunicera att företaget rekryterat en ny verkställande direktör, Daniel Söderberg. Han är en entreprenör med ett förflutet inom en rad olika branscher och har bland annat varit med från start i Front Office Nordic AB som nyligen listades på NGM Nordic MTF. Daniel har utöver detta haft flera ledande positioner inom teknikbolag, däribland VD för Broaden AB som var verksamma inom Mobile Media, Managing Director Norden för Distefora Mobile Scandinavia som ingick i Distefora AG, vilka noterade på Schweiziska börsen samt

arbetat inom råvarusektorn i USA, främst med fokus på olja och naturgas.

Eyeonid tecknade i juni 2016 en avsiktsförklaring om samarbete med ID-skyddsförsäkringsbolaget mySafety Group. Under förhandlingen utvidgades omfattningen av samarbetet till att även omfatta mySafetys företagsmarknad, varvid avtalet inte kunde slutföras under oktober månad som tidigare indikerats.

mySafety Group arbetar sedan 1999 för att skapa större vardagssäkerhet för alla. Företaget är idag ledande inom ID-skydd och vardagssäkerhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Ryssland och Ukraina. mySafety Group hjälper sina kunder att bl a skydda sina personuppgifter med ID-skydd som att spärra kort och ID-handlingar.

I december kunde styrelsen meddela att Eyeonid och mySafety Group hade tecknat ett treårigt samarbetsavtal där Eyeonids proaktiva kreditkort- och ID-bevakningstjänster inkluderas i mySafety Groups erbjudande. Avtalet omfattar inledningsvis konsumenter och företag på den svenska marknaden. Avtalet innefattar även mySafetys tredjepartssamarbeten där Eyeonids tjänster kan komma att erbjudas. Utifrån mySafetys aktuella affär i Sverige estimeras det totala avtalsvärdet till mellan 13 och 21 MSEK. Avtalsvärdet inkluderar ej uppsägningstiden om upp till ytterligare tre år. I samband med lansering av tjänsterna kommer Eyeonid att erhålla en fast engångsersättning. Därefter erhåller Eyeonid månadsvisa intäkter i form av en ersättning per nytecknad mySafety-kund. Ersättningen sträcker sig under hela kundrelationen och i takt med att antalet ID-skydds-kunder till mySafety ökar så ökar också intäkterna för Eyeonid.

Den 16 juni 2016 inleddes teckningstiden i Eyeonid Group ABs (publ) emission inför planerad notering på NGM Nordic MTF. Eyeonid hade erhållit tecknings-förbindelser om 4 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av den initiala emissionslikviden, samt garantiåtaganden om 5 500 000 kronor, vilket motsvarar 100 procent av emissionslikviden.

Eyeonid Group AB (publ) stängde den 14 juli 2016 den publika nyemission, som övertecknades. Emissionen som uppgick till 9,5 Mkr tecknades till 110 procent. Totalt sett tecknades aktier för ca 10,5 Mkr. Styrelsen valde att inte utnyttja den i memorandumet beskrivna övertilldelningsoptionen.

Emissionen omfattade 3 800 000 aktier, vilket innebär att bolaget totalt har 41 575 003 aktier efter emissionen. Aktiekapitalet kommer därmed att öka från 944 375,075 kronor till 1 039 375,075 kronor. Eyeonid Group AB (publ) tillfördes i och med nyemissionen KSEK 9 500 före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka KSEK 1 000.

Den 20 september 2016 togs aktierna i Eyeonid Group AB (publ) upp till handel på NGM Nordic MTF.

I oktober 2016 informerades styrelsen för Eyeonid Group AB att Almi Invest sålt sina ägarandelar i företaget. Transaktionen har gjorts direkt mellan parter och utanför Nordic MTF. Eyeonid har sedan tidigt 2015 haft förmånen att ha Almi Invest som såddinvesterare och stöd i bolagets utveckling och riktning.

Eyeonid startade under november ett helägt dotterbolag i USA, Eyeonid Inc. Det amerikanska bolaget ska hantera Eyeonid’s API-affär men möjliggör också en amerikansk expansion i framtiden. Denna API-lösning läggs nu i ett eget bolag i USA. Detta är också en del i att legalt och strategiskt förbereda Eyeonid för en global expansion, men det ger också en grund för Eyeonid att gå in på den amerikanska marknaden. Eyeonid Inc är upprättat per 14 november och kommer initialt fungera som juridisk enhet utan personell verksamhet.

Den amerikanska marknaden för ID-skyddstjänster är mognare och där kommer Eyeonids API-lösning vara mer aktuell. Eyeonids strategiska plan är att växa tillsammans med sina kunder och först efter avtal kan det bli aktuellt med personell verksamhet.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

I januari 2017 kunde styrelsen meddela att Eyeonid tecknat en avsiktsförklaring om samarbetsavtal med Scandinavian Risk Solutions AB (”SRS”). Avsiktsförklaringen ligger till grund för kommande affärsavtal där bolagens tjänster ska kunna sampaketeras, i tillägg till att ny och till viss del gemensam produktutveckling ska kunna ske.

SRS är en svensk tjänsteleverantör inom Security Risk Management. Genom strategisk rådgivning och operativa tjänster stödjer SRS myndigheter, företag och organisationer med värdeskapande riskhantering i Sverige och internationellt. SRS verkar genom operativa säkerhetstjänster (Security), beslutsstöd, Cyber-säkerhet (Advisory) och förändringsledning (Learning & Development).

Parterna har för avsikt att ingå affärsavtal då respektive bolags utbud av tjänster och kompetenser kompletterar varandra inom områdena:

  • Bevakning av ID-uppgifter
  • Riskbedömning och utredning i samband med ID-stöld och ID-bedrägeri
  • Förebyggande rådgivning samt övriga tjänster inom Cyber-säkerhet

Underliggande grund för avsiktsförklaringen är framtida tjänsteleveranser offererade slutkund av SRS i vilka Eyeonid´s tjänster ingår.

Aktieägarna kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 9 februari 2017 där förslag om val av tillkommande styrelseledamot samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Håkan Svanberg valdes som tillkommande styrelseledamot. Styrelsen består därefter av Henrik Sundevall (ordförande), Mats Jämterud, Dusyant Patel, Håkan Svanberg samt Thom Thavenius.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.


Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende räkenskapsår 2015 och perioden januari till och med december 2016. I resultaträkningen presenteras jämförelsesiffror som avser moderföretaget Eyeonid Group AB med org. nr. 559005-9415 och det numera avyttrade dotterföretaget Eyeonid Technology AB med org. nr. 556976-1447. Tidigare har en proforma resultaträkning presenterats för att bättre belysa verksamhetens utveckling sedan starten 2014-07-01. I bokslutskommunikén presenteras endast koncernens resultatutveckling.


Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 0 (2015 KSEK 108), med ett nettoresultat om

KSEK 19 750 (2015 KSEK -99).

Under perioden har Eyeonid avyttrat dotterföretaget Eyeonid Technology AB. Avyttringen skedde av organisatoriska och administrativa skäl. Innan avyttringen har en inkråmsöverlåtelse skett där Eyeonid övertagit dotterföretagets tillgångar och skulder till bokförda värden. Därmed har upparbetade värden i dotterföretaget övertagits av Eyeonid. I och med försäljningen av dotterföretaget har avyttringen resulterat i en förlust av engångskaraktär om 12,263 Mkr*.

I samband med avyttringen beslutade styrelsen och VD i samråd med revisorn att i enlighet med försiktighetsprincipen skriva ned den goodwill-post som uppstod vid förvärvet, i sin helhet. Denna nedskrivning har inte inneburit någon kassaflödespåverkan.

*Styrelsen har omvärderat resultateffekten för koncernen avseende försäljningen av dotterföretaget jämfört med tidigare lämnad halvårsrapport. Omvärderingen har ingen effekt på eget kapital.


Likviditet och finansiering

Den 31 december 2016 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 875 (2015 KSEK 150). Koncernen hade per den 31 december 2016 räntebärande skulder om KSEK 0 (2015 KSEK 0).


Investeringar

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 7 511 (2015 KSEK 6 838) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 7 249 (2015 KSEK 6 286) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 262 (2015 KSEK 552) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterbolag har skett med KSEK 142 (2015 KSEK 13 517).


Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med KSEK 268 (2015 KSEK 91) i avskrivningar varav KSEK 210 (2015 KSEK 91) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, samt KSEK 58 (2015 KSEK 0) avser avskrivningar av hyreskontrakt.


Eget kapital

Per den 31 december 2016 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 15 188 (2015 KSEK 17 034).


Aktien

Per den 31 december 2016 var aktiekapital i Eyeonid fördelat på 41 575 003 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic MTF under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.


Anställda

Per den 31 december 2016 hade Eyeonid 4 (4) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.


Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.


Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2016.


Ordinarie bolagsstämma och årsredovisning

Ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas 30 maj i Stockholm. Exakt datum för publicering av årsredovisning och revisionsberättelse kommer att presenteras senast i samband med kallelse till ordinarie bolagsstämma.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

29 maj 2017 - Kvartalsrapport 1

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

27 februari 2017

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Söderberg

Verkställande direktör

073-422 79 30

Eyeonid hjälper till att identifiera och varna kunden när känslig information som påverkar det verkliga livet, relationer eller finansiell säkerhet funnits av Eyeonid tillgängligt på nätet. Produkten är uppbyggd av flertalet tjänster och komponenter, både för att möjliggöra integration mot B2B och direkt till B2C. Bolaget startades 2014.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.