Media-no-image

Regeringen: Utredning om vinst i välfärd, och om idéburna aktörers tillväxt

Nyheter   •   2015-03-05 14:32 CET

Regeringen tillsätter idag en utredning för att se över reglerna för offentligt finansierade tjänster som utförs av privata aktörer. Utredare blir Ilmar Reepalu, tidigare bl.a. kommunalråd i Malmö.

Civilminister Shekarabi och V:s ordförande Jonas Sjöstedt skriver på DN Debatt:
”Sverige utmärker sig jämfört med många andra europeiska länder genom att de kommersiella aktörerna står för en så stor andel av den privat utförda, skattefinansierade välfärden. På många andra håll spelar idéburna aktörer en viktigare roll. Att Sverige sannolikt har några av världens mest generösa finansieringsregler för kommersiella välfärdsutförare torde vara en del av förklaringen. Trots att det sällan har varit det uttalade syftet har det skett en snabb utveckling mot att kommersiella aktörer tar en allt större andel av välfärden. Det visar på behovet av att se över dagens regelverk.”

I utredningsdirektiven ingår bland annat att skapa förutsättningar för idéburna aktörer att växa. Shekarabi och Sjöstedt skriver att uppdraget till utredaren även innebär att se över:
”Förutsättningar för idéburna aktörer att växa. De idéburna aktörerna kan spela en viktig roll för att uppnå verklig mångfald i välfärden. Många ideella aktörer menar att dagens upphandlingslagstiftning försvårar för dem att delta på lika villkor. De nya EU-direktiven möjliggör ett förenklat och mer flexibelt regelverk för upphandling av välfärdstjänster, där kvalitet och kontinuitet tillmäts större betydelse. EU-domstolens praxis visar också att det finns möjligheter att särskilt premiera idéburna aktörer vid upphandling av sådana tjänster. Utredaren ska därför se över hur upphandlingsrätten kan användas för att ta till vara de idéburnas särskilda potential. Utredningen ska vidare undersöka om det från kapitalförsörjningssynpunkt finns inträdes- eller tillväxthinder för idéburna aktörer inom välfärdssektorn.”

Utredningen ska redovisas hösten 2016.

Kommentar:

Jag välkomnar att regeringen tillsätter en utredning om hur privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Vinst är enbart ett medel för att uppnå kvalitet, vinst är aldrig ett mål för idéburna aktörer. Frågan om vinstutdelning har länge utgjort ett hinder för att diskutera kvalitet och förbättring, drivkrafter och utveckling. Min förhoppning är att vinstfrågan kan lösas ut genom detta initiativ.

Dagens debattartikel pekar på två hinder för den idéburna välfärdens utveckling. De handlar om upphandlingslagstiftningens utformning, och tillgången till långsiktigt investerings- och utvecklingskapital. Där förväntar vi oss skarpa förslag. Famna hade hellre sett två utredningar, en i regleringsfrågan om vinst och en om utveckling av idéburen vård och social omsorg.

Lars Pettersson
Generalsekreterare Famna

​Regeringen tillsätter idag en utredning för att se över reglerna för offentligt finansierade tjänster som utförs av privata aktörer. Utredare blir Ilmar Reepalu, tidigare bl.a. kommunalråd i Malmö.

Läs vidare »
Media-no-image

Famna söker Generalsekreterare

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 10:20 CET

Famna är en riksorganisation för idéburen vård och omsorg och hade sitt konstituerande möte 2004. Famna bildades då frågorna om vårdens och omsorgernas framtid var många. Det idéburna-baserade alternativet lyfts fram i flera offentliga utredningar och är också en del i den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvårdens utveckling. I den ingår att skapa förutsättningar för en ökad mångfald av vårdgivare inom vården och omsorgen genom att fler idéburna vårdgivare utan vinstsyfte ges möjlighet att sluta avtal med sjukvårdshuvudmännen. Famna verkar för att regering och riksdag utvecklar en samlad politik för den idéburna vård- och omsorgssektorn i syfte att stimulera dess utveckling och tillväxt. Särskilt viktiga är frågorna om upphandlingar och avtal, tillgång till ekonomiska medel för utveckling och/eller nyetablering samt behovet av kunskap och synliggörande av den verksamhet och de värden som idéburen vård och social omsorg utan vinstsyfte representerar. Famna vill i samverkan med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner skapa bättre villkor för den vård och sociala omsorg som bedrivs av idéburna organisationer som återinvesterar vinsten.

Famnas uppgift är att främja gemensamma intressen och verka för tillväxt och utveckling för idéburen vård och omsorg utan vinstsyfte.

Famna har nu ett behov av att tillsätta en ny Generalsekreterare till kansliet i Stockholm där du får uppdraget att driva Famnas frågor framåt. Du leder verksamheten i dess olika dimensioner både vad gäller det breda politiska påverkansarbetet samt att leda Famnas kansli med åtta medarbetare. Du ansvarar för budgeten och har ett övergripande verksamhetsansvar för organisationen.

Du arbetar med tillväxt och utveckling inom vård och omsorg för att bära fram Famna där du arbetar med dina medarbetare på kansliet och har ett nära samarbete med Famnas styrelse. Centrala delar i arbetet är medlemsservice och medlemsutveckling där du arbetar med proaktiv medlemsrekrytering och utveckling av medlemsvård. Du kommer även att arbeta med utvecklingen av vård- och omsorgsarbetet i organisationen och tar Famna till nästa nivå.

Uppdraget innebär många inslag av påverkansarbete samt lobbyverksamhet där du arbetar med politiska kontakter och relationer i omvärlden. Uppdraget innebär även att hantera lagstiftning och EU-direktiv i arbetet framgent.

Vi söker dig som är intresserad av civilsamhällets frågor och har god kunskap om statsförvaltning, rikspolitiken och sakpolitiken.

Du är intresserad av politiskt påverkansarbete och opinionsbildning bland allmänheten och drivs av idén att det civila samhället har en självklar plats i vårt land.

Du förstår företagande och Famnas förutsättningar och särart för att skapa särskilda förutsättningar för ett idéburet ledarskap.

Du har erfarenhet av socialt arbete och det är meriterande om du varit verksam inom/ har kunskap om/ vård- och omsorgssektorn i vid mening.

Du har en god kommunikativ förmåga där du är stark och tydlig i ditt budskap och kan bedriva en aktiv näringspolitik där du kan stå på scen, ta press, samtala med ministrar, lyssna in medlemmar samtidigt som du är en god arbetsledare.

Du är duktig på varumärkesbyggande och kan föra fram både till omvärlden och internt vad Famna står för.

Du är kreativ och kan se nya vägar, möjligheter och lösningar och är en stark egen aktör inom kunskapsproduktion.

Skicka din ansökan via e-post till info@sims.se märkt med, ”Generalsekreterare, Famna” och ange referensnummer S72393 eller registrera dig direkt på hemsidan: www.sims.se

Frågor kring rekryteringsprocessen besvaras av SIMS Executive Search: Göran Willner, VD och Konsult på 0705- 47 43 55 eller Annika Pettersson, Rekryteringskonsult, 0761-14 21 67.

Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

Famna har nu ett behov av att tillsätta en ny Generalsekreterare till kansliet i Stockholm där du får uppdraget att driva Famnas frågor framåt. Du leder verksamheten i dess olika dimensioner både vad gäller det breda politiska påverkansarbetet samt att leda Famnas kansli med åtta medarbetare. Du ansvarar för budgeten och har ett övergripande verksamhetsansvar för organisationen.

Läs vidare »
Media-no-image

Information om kvalitetsmätningar i boende med särskild service

Nyheter   •   2015-01-16 13:59 CET

Famna har under de senaste åren haft ett nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). I kvalitetsprojektet har vi genomfört förbättringsprojekt i Värdeforum och tagit fram ett studiecirkel material för hur man kan bedriva kvalitets och förbättringsarbete tillsammans med brukare och personal. Samtidigt har det tagits fram ett verktyg för att mäta brukarnas upplevelse av kvaliteten i olika verksamheter.

Som ett nästa steg i detta arbete kommer man nu att utveckla mätinstrumentet till att omfatta boenden med särskild service. I och med detta finns det nu en möjlighet att vara med och mäta kvaliteten i boenden med särskild service. Mätningen gäller de brukare som har psykiska besvär kopplat till sin livssituation, det måste alltså inte finnas en psykiatrisk diagnos men undersökningen exkluderar de boende som enbart har fysiska funktionshinder. Detta är en mycket bra möjlighet för oss att både synliggöra idéburen kvalitet och att få en uppfattning om det finns förbättringsområden i den egna verksamheten.

Om ni är intresserade av att vara med eller vill veta mer så kontakta Truls Neubeck, kvalitetsansvarig på Famna. Truls.neubeck@famna.org, 076-541 10 25

​Famna har under de senaste åren haft ett nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). I kvalitetsprojektet har vi genomfört förbättringsprojekt i Värdeforum och tagit fram ett studiecirkel material för hur man kan bedriva kvalitets och förbättringsarbete tillsammans med brukare och personal.

Läs vidare »
Media-no-image

Välkommen till Vernissage Famnas Värdeforum

Nyheter   •   2014-12-01 15:49 CET

Den 9 december 2014, kl. 13.00 – 16.00Ersta konferens är ni välkomna att delta i Vernissage Famnas Värdeforum.

Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga förbättringar. Små konkreta förbättringar från första dagen, nya metoder för att agera sig in i ett nytt sätt att tänka och kollaborativa mötesplatser för lärande leder till stora förbättringar. Genom detta skapas relevans, engagemang, arbetsglädje och stolthet över uppnådda resultat i de deltagande verksamheterna.

I bifogad pdf-länk kan du ladda ner inbjudan samt programmet för Vernissagen.

Vil du veta mer om Famnas Värdeforum?

Är du eller din organisation intresserad av att medverka i Famnas Värdeforum?
Vill ni anmäla er till Famnas Värdeforum, diskutera möjliga projekt eller undrar något så ta gärna kontakt med:

Viktoria Loo, utvecklingsledare, viktoria.loo@famna.org Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig, truls.neubeck@famna.org 

Den 9 december 2014, kl. 13.00 – 16.00 på Ersta konferens är ni välkomna att delta i Vernissage Famnas Värdeforum.

Läs vidare »
Media-no-image

Beslutsmeddelande - Famnas testbädd beviljad av Vinnova

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 16:42 CEST

Vinnova har beslutat att bevilja Famnas projekt Testbädd för personcentrerad vård och social omsorg med fokus på behovsdriven innovationsutveckling.

Ur motiveringen:

"VINNOVA har beslutat att bevilja er ansökan om fortsatt finansiering med följande motivoch rekommendationer:Famnas testbädd för en personcentrerad vård och social omsorg följer den idéburnamålsättningen för icke-vinstdrivande vård och omsorg som riksorganisationen Famnaföreträder. Testbäddens möjlighet att sprida lärande och resultat från testprojekten, så väl tillFamnas medlemmar som organisationer utanför, anses vara mycket god. Kompetentprojektledning och styrgrupp samt den interaktiva kontinuerliga följeforskningen stärkerprojektets genomförande. Vår bedömning är att testbädden har stor potential att uppnåutlysningens resultatmål."


- Nu har vi två år till att visa vad idéburna innovationer kan bidra med, säger Thomas Scnheider, projektledare för Famnas Testbädd och kvalitetschef på Bräcke diakoni.

Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

Vinnova har beslutat att bevilja Famnas projekt Testbädd för personcentrerad vård och social omsorg med fokus på behovsdriven innovationsutveckling.

Läs vidare »
Media-no-image

Regeringen vill utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd

Nyheter   •   2014-10-06 16:20 CEST

Regeringen och Vänsterpartiet har (idag) kommit överens om ett antal förslag för en välfärd utan vinstintresse. Man skall dels låta utreda frågan om vinstutdelning från offentligt finansierad vård, skola och omsorg, men också utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd.

En utredning ska tillsättas i januari 2015. Utredningen ska bland annat lämna förslag kring regler för överskott, och överväga om välfärdsföretag ska ha en syftesparagraf i bolagsordningen om att det är verksamheten som är syftet, inte vinstutdelning.
Utredningen har flera andra uppgifter, bland annat att överväga bemanningskrav, ny styrning i välfärden efter New Public Management och se över LOV (Lagen om Valfrihet) med mera.

Dessutom, vilket Famna länge efterfrågat:
"Utredningen ska utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd. Icke-kommersiella aktörer ska få möjlighet att växa och utvecklas."

Utredningen ska även se över de nya EU-direktivens upphandlingsregler, som ger större handlingsutrymme för medlemsstaterna att ställa krav på kollektivavtal samt att ta miljö- och sociala hänsyn vid offentliga kontrakt.

- Bland övriga förslag återfinns upphävandet av obligatoriskt valfrihetssystem inom primärvården, ett större handlingsutrymme för kommuner och landsting att kräva kollektivavtal vid upphandlingar samt att låta kommuner och landsting avgöra om upphandlingar och valfrihetssystem rikta sig till enbart idéburna aktörer. Partierna har fångat upp många av de frågor som funnits i debatten under senare år, och samlar dem nu i en och samma utredning. Vi ser självfallet fram emot utvecklingen av en nationell strategi för idèburen vård och omsorg. Vi kan se liknande initiativ inom både EU och på nordisk nivå,  säger Lars Pettersson, Generalsekreterare på Famna.


Regeringen och Vänsterpartiet har (idag) kommit överens om ett antal förslag för en välfärd utan vinstintresse. Man skall dels låta utreda frågan om vinstutdelning från offentligt finansierad vård, skola och omsorg, men också utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd.

Läs vidare »
Media-no-image

Genomförandeutredningens förslag missar möjligheter till förnyelse

Nyheter   •   2014-10-03 16:01 CEST

Genomförandeutredningens uppdrag har varit att föreslå implementering av EUs nya upphandlingsdirektiv i Sverige, men Genomförandeutredningens förslag missar möjligheter till förnyelse som skulle kunna bidra till kvalitetsutveckling, mer mångfald och valfrihet.

Exempelvis föreslår utredningen att svensk upphandling även fortsättningsvis ska domineras av pris som överordnad faktor. EU-direktivet däremot öppnar för att lyfta kvalitetsfrågor vid upphandling.

Det nya förslaget om att använda kvalitetskrav finns i artikel 67:2 i EU-direktivet. Det är EU-lagstiftarnas intentioner att lyfta fram kvalitetsfaktorn vid upphandlingar, och även i Sverige har kritiken varit ihållande mot att pris på ett negativt sätt har överordnats kvalitet.
Men trots möjligheter att ändra svensk implementering föreslår Genomförandeutredningen att pris ska fortsätta vara överordnat kvalitet.

Ett viktigt tillfälle att förändra upphandlingsordningen och gynna kvalitetsupphandlingar riskerar därmed att gå förlorat, och Famna är mycket kritiskt mot utredningsförslaget. Förlorare är kommuner, landsting samt deras brukare och patienter, som inte kommer kunna fokusera mer på kvalitet.

Genomförandeutredningens förslag följer ett liknande mönster i andra delar av implementeringsförslagen för EU-direktivet. Mönstret består i att det finns nya förslag och öppningar i EU-direktivet, men de svenska utredningsförslagen låter gamla regler i stort sett bestå.

Genomförandeutredningens mönster att inte ta tillvara förbättringsmöjligheter går igen i förslag som rör Idéburet-Offentligt Partnerskap, frågor om sociala hänsyn, reserverade kontrakt (art. 20 och 77), innovation och kvalitetssäkring. EU-direktivet öppnar för dialog mellan upphandlare och utförare, och för möjlighet att förkasta alltför låga anbud.

I dessa frågor finns möjligheter till nya, mer flexibel och kvalitetsstödjande regelverk, medan Genomförandeutredningen väljer en annan väg och föreslår att konservera de hämmande regler som finns.


Genomförandeutredningens uppdrag har varit att föreslå implementering av EUs nya upphandlingsdirektiv i Sverige, men Genomförandeutredningens förslag missar möjligheter till förnyelse som skulle kunna bidra till kvalitetsutveckling, mer mångfald och valfrihet.

Läs vidare »
Media-no-image

Famna är medarrangörer till årets Nationella eHälsodagen 2014

Nyheter   •   2014-10-01 16:48 CEST

Den 22 oktober hålls den årliga Nationella eHälsodagen på Münchenbryggeriet i Stockholm. I år är Famna en av medarrangörerna. 

Programmet omfattar närmare 40 olika seminarier, debatter, rundabordsamtal samt fördjupningar. Det lanseras även en digital programbok för att hjälpa deltagarna att välja bland alla programpunkter. Ett 60-tal föreläsare kommer att medverka såsom utredare från regeringen och Socialstyrelsen.

Den 22 oktober hålls den årliga Nationella eHälsodagen på Münchenbryggeriet i Stockholm. I år är Famna en av medarrangörerna.

Läs vidare »
Media-no-image

Famnas remissvar för Genomförandeutredningen

Nyheter   •   2014-09-25 08:47 CEST

Här finner ni Famnas remissvar för Genomförandeutredningen av upphandlingsdirektivet. Denna fråga är central för Famnas medlemmar och det är flertalet förslag från Genomförandeutredningen som vårt remissvar ifrågasätter. Vi hoppas på många remissvar. Referera gärna till eller använd Famnas svar som underlag till egna remissvar.

Det är för tillfället ett arbetsdokument som kommer att färdigställas fredag den 26 september 2014.


Här finner ni Famnas remissvar för Genomförandeutredningen av upphandlingsdirektivet. Denna fråga är central för Famnas medlemmar och det är flertalet förslag från Genomförandeutredningen som vårt remissvar ifrågasätter. Vi hoppas på många remissvar. Referera gärna till eller använd Famnas svar som underlag till egna remissvar.

Läs vidare »
Media-no-image

Majoriteten vill ha alternativ inom välfärden

Nyheter   •   2014-09-12 08:50 CEST

Vinster i välfärden har varit en av de stora frågorna inför årets val. Det är en stor del av svenskarna som är emot vinster i välfärden, däremot vill de ändå ha valfrihet. En önskan om att se fler ideella aktörer finns men dagens regler gynnar mest storbolagen. Regeringen utreder en ändring av dessa regler för att underlätta ideell välfärd. 


SVT var på plats hos en av Bräcke diakonis förskolor och intervjuade VDn Martin Ärnlöv. Följ länken nedan för att se inslaget samt läsa artikeln.


Vinster i välfärden har varit en av de stora frågorna inför årets val. Det är en stor del av svenskarna som är emot vinster i välfärden, däremot vill de ändå ha valfrihet. En önskan om att se fler ideella aktörer finns men dagens regler gynnar mest storbolagen. Regeringen utreder en ändring av dessa regler för att underlätta ideell välfärd.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • lars.pettersson@famna.org
  • 070 144 55 98
  • 08-546 949 31

Om Famna

Famna - samlar non-profitaktörer inom vård och social omsorg

Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.