Media-no-image

Idéburen vård och omsorg växer - Famnas medlemmar omsätter nära fem miljarder

Pressmeddelanden   •   2015-12-21 13:07 CET

Tillväxtrapporten i sammanfattning:

 • Sammantaget har Famnas medlemmars omsättning vuxit mer än under något tidigare sammanställt år. En ökning med 13 procent till drygt 4,7 miljarder kronor har skett under 2014 jämfört med 2013. Famnas medlemmars samlade omsättning är dock liten i jämförelse med den övriga privata vård- och omsorgsbranschen vars omsättning uppgick till 110 miljarder kronor 2014.1 

 • De större medlemsorganisationerna, med en omsättning på över 200 miljoner kronor, har den största procentuella tillväxten – en ökning med 17 procent mellan åren. De minsta medlemmarna, med en omsättning på mindre än 10 miljoner kronor år 2013, växte med drygt 15 procent 2014. 

 • För sjätte året i rad är resultatet positivt när alla medlemsorganisationers redovis- ningar räknas samman. Rörelsemarginalen är över 9 procent, vilket kan jämföras med 3 procent för 2013 och 7–8 procent som övriga branschen uppvisat de senaste åren.2 

 • Andelen anställda hos Famnas medlemmar ökar, men inte i samma takt som omsättningen. En ökning med 3,5 procent har skett vid jämförelse mellan 2014 och 2013. 

 • Kvinnors andel av de anställda ökar något till drygt 80 procent, vilken ligger i nivå med vad övriga branschen uppvisar.


  Famnas Tillväxtrapport 2015 bygger på medlemsorganisationernas årsredovisningar. De senaste årsredovisningarna är från år 2014.

  Hinder för tillväxt av idéburen vård och social omsorg
  Tillväxtrapporten 2015 tar även upp vilka hinder som finns för att stärka den idéburna välfärden, och konstaterar att i såväl direktiven till Välfärdsutredningen som till Civilsamhällesutredningen talas positivt om att undanröja hinder och underlätta för idéburen vård och omsorg respektive civilsamhället generellt.

 • För att uppdatera bilden av problemen och bidra med ny kunskap har Famna påbörjat ett mera omfattande arbete för att analysera framförallt kapitalbehoven på djupet. Senast Famna undersökte bland sina medlemmar (2013) vilka hindren för tillväxt är blev bilden denna: upphandlingar, samt brist på extern finansiering nämndes av flest respondenter bland medlemmarna.

  På upphandlingsområdet har sedan dess en del steg tagits i positiv riktning, men nya regler har inte implementerats ännu.

  Famnas remissvar till Genomförandeutredningen uttryckte därför besvikelsen att förslagen i Genomförandeutredningen inte var i linje med de uttalade och brett förankrade politiska intentionerna. Utredningen föreslog inte att Sverige tar tillvara det utökade nationella handlingsutrymmet i EU-direktivet (t.ex. sociala hänsyn, inga tvingande upphandlingar under tröskelvärdet, reserverade kontrakt), vilket innebär att med med Genomförandeutredningens förslag skulle Sverige missa möjligheten att skapa bättre förutsättningar att med en mångfald av aktörer producera och leverera tjänster.

  Flyktingmottagande
  I början av oktober 2015, då flyktingströmmarna ökade för varje dag, genomförde Famna en enkätundersökning bland sina medlemmar. Resultatet visade att 18 av Famnas verksamheter var involverade i eller arbetade direkt med olika former av vård och omsorg för flyktingar.

  Vi vet att många av våra medlemmar har ökat sin mottagningskapacitet sedan dess, har anställt fler och organiserat än fler volontärer. T ex har ett IOP slutits i Göteborg med bl a Göteborgs kyrkliga stadsmission, Bräcke Diakoni, Göteborgs Räddningsmission och Rädda Barnen som tar ansvar för ett transitboende och ett PUT-boende. Detta är bara ett av många exempel.

  Utöver de anställda stod hundratals volontärer för ett dagligt mottagande av då ca 1 000 nyanlända flyktingar varje dag på centralstationerna i Malmö, Stockholm och Göteborg. Dessutom finns i det lagreglerade uppdraget för frivilliga samhällsarbetare många tusen gode män, förordnade vårdnadshavare och kontaktpersoner som stöder deras integrering vidare in i det svenska samhället.

  Idéburna aktörer blir dessutom en naturlig del av integrationsarbetet vidare i samhället och driver ofta innovationsprojekt som t.ex. att utbilda invandrare i föreningsliv, samhällsorientering, föräldrautbildning och språkträning. Genom insatser som rådgivning kring ekonomi, arbetssökande, kommunkontakter och praktikplatser blir dessa idéburna verksamheter en viktig del i flyktingars resa för ett eget arbetsliv. Ofta finns även sociala företag där man kan få ett första instegsjobb.

  Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

  Famnas tillväxtrapport för 2015 visar att Famnas medlemmars omsättning vuxit mer än under något tidigare sammanställt år. En ökning med 13 procent till drygt 4,7 miljarder kronor har skett under 2014 jämfört med 2013.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Unikt samarbete mellan Gärde Wesslau och Famna

  Pressmeddelanden   •   2015-11-02 12:53 CET

  Famna och Gärde Wesslau tror på ett samhälle där idéburna organisationer, i högre utsträckning och på lika villkor, kan vara med och leverera kvalitativa välfärdstjänster. Ett viktigt steg i detta är en förbättrad upphandlingslagstiftning inom offentligt finansierad välfärd.

  – Famna har identifierat att Gärde Wesslau kan tillgodose Famnas och dess medlemmars behov av juridisk expertkompetens. Samarbetsavtalet med Gärde Wesslau innebär att Famna och dess medlemmar har möjlighet att avropa juridiska tjänster från Gärde Wesslau, säger Ulrika Stuart Hamilton.

  – Det finns ett stort behov av juridisk rådgivning inom allmän affärsjuridik även hos den ideella sektorn. Ambitionen för Gärde Wesslau är att bli Sveriges ledande advokatbyrå vad gäller tillhandahållandet av juridiska tjänster till ideell sektor. Flera av våra medarbetare har en bakgrund i ideella organisationer. Jag tror att vi kan vara en viktig medspelare till Famna, säger Roland Adrell.

  Särskilt viktiga frågor inför framtiden blir juridiken kring den offentliga rätten, till exempel upphandlingsfrågor. Famna bidrar till en ökad mångfald av vårdgivare inom vård och social omsorg. 

  Genom samarbetsavtalet stärks de idéburna organisationernas juridiska möjligheter att leverera kvalitativa välfärdstjänster till offentlig sektor.

  Kontakt 

  Ulrika Stuart Hamilton
  Generalsekreterare, Famna
  070-555 74 76

  Roland Adrell
  Partner/Kontorschef, Gärde Wesslau i Göteborg
  070-390 12 13                                                                

  Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

  Gärde Wesslau advokatbyrå i Göteborg tecknar samarbetsavtal med Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. Samarbetsavtalet innebär att Gärde Wesslau kommer att leverera juridisk rådgivning inom bland annat upphandlingsfrågor till såväl Famna som Famnas medlemsorganisationer.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Överblick: idéburna verksamheters insatser för flyktingmottagning

  Pressmeddelanden   •   2015-10-12 11:56 CEST

  Famna har gjort en enkät bland sina medlemmar för att kartlägga i vilken omfattning de arbetar med flyktingmottagande och vilka problem de möter.

  Famna är en branschorganisation för 52 idéburna verksamheter inom vård och social omsorg.

  I dag är 18 av Famnas verksamheter involverade i eller arbetar direkt med olika former av vård och omsorg för flyktingar. (Se förteckning nedan.)

  Organisationerna inom den idéburna sektorn arbetar varje dag med att hjälpa, stödja och vårda drygt 2500 nyanlända, ensamkommande barn och andra flyktingar.

  Idéburen vård och social omsorg spelar en betydande roll för flyktingmottagandet i Sverige.

  Aktuell bild oktober 2015, avser den senaste månadens verksamhet:

  Verksamhet Organisationer Anställda Volontärer (heltid) Flyktingar
  Akut flykting mottagande 6 42 51 1240
  Ensamkommande flyktingbarn 11 86 61 170
  Vård för flyktingar 5 78 50 1700
  Integrationsprojekt 13 70 52 550
  Totalt 18 unika 277 189 2660

  Inom stiftelser, kooperativ och ideella föreningar får det ideella engagemanget en organiserad plats med sociala mål, demokratiska strukturer och återinvestering av vinsten.

  Utöver detta står hundratals volontärer för ett dagligt mottagande av 1000 nyanlända flyktingar varje dag på centralstationerna i Malmö, Stockholm och Göteborg. Dessutom finns i det lagreglerade uppdraget för frivilliga samhällsarbetare många tusen gode män, förordnade vårdnadshavare och kontaktpersoner som stöder deras integrering vidare in i det svenska samhället.

  Idéburna aktörer blir dessutom en naturlig del av integrationsarbetet vidare i samhället och driver ofta innovationsprojekt som t.ex. att utbilda invandrare i föreningsliv, samhällsorientering, föräldrautbildning och språkträning.

  Genom insatser som rådgivning kring ekonomi, arbetssökande, kommunkontakter och praktikplatser blir dessa idéburna verksamheter en viktig del i flyktingars resa för ett eget arbetsliv. Ofta finns även sociala företag där man kan få ett första instegsjobb.

  Ulrika Stuart Hamilton är generalsekreterare för Famna och sammanfattar enkäten:

  – Bland våra medlemmar finns en omfattande och varierad verksamhet för att fånga upp utsatta individer och stärka samhällets skyddsnät för flyktingmottagande: de driver café med tvättmöjligheter, boende, sängplatser, öppen förskola, rådgivning, har öppet hus, läxläsning, kvinnogrupper, sociala företag som stöttar med etablering i samhället, fältassistenter som möter nyanlända, erbjuder socialt och ekonomiskt stöd samt akuta insatser som mat, dusch, sjukvård, och ser till att alla ensamkommande barn snarast ska få en god man.

  – En del medlemmar är kritiska och anser att det är omfattande byråkrati att få fram tillstånd trots att nöden är stor. Andra upplever att det finns ett partnerskap mellan idéburna och offentliga som i vissa stycken fungerar bra. Det finns också hopp och framtidstro.

  – Ingen av våra medlemmar driver ännu asylboende. Jag tror civilsamhället utgör en viktig potential också här, säger Ulrika Stuart Hamilton.

  Idéburna organisationer kan spela en större roll för att bidra till den akuta humanitära situation som råder. Det behövs ett ökat samarbete mellan det civila samhället och offentlig sektor, och att strukturella hinder tas bort. Sådana hinder är till exempel tillståndsfrågor och handläggningstider för att som idéburen aktör kunna öppna nya HVB-hem eller behovet av en ökad kapacitet för socialtjänsten att följa upp och arbeta tillsammans kring individens behov.

  Fakta om Famnas enkät

  Alla medlemmar (52 st) tillfrågades i oktober 2015 om vilka aktiviteter och verksamheter de bedriver inom flyktingmottagande och integration.

  Vi frågade om akut flyktingmottagande, boende för ensamkommande flyktingbarn, boende för andra kategorier flyktingar, andra integrationsprojekt, om vård för flyktingar (t ex traumabehandling, mobil asylhälsa, vård för papperslösa).

  Vidare ställde vi öppna frågor om hinder hos regelverk och myndigheter för att kunna utöva engagemanget och vilka förslag på åtgärder medlemmarna har. Vi har också bett dem uppskatta hur många i målgruppen de nått under den senaste månaden och hur många volontärer respektive anställda som arbetar med de olika aktiviteterna.

  Dessa uppgifter, framförallt hur många i målgruppen som nås, är ofta ungefärliga uppskattningar av respondenterna.

  En dryg tredjedel (18 st) av våra medlemmar var engagerade i ett eller flera av ovanstående områden:

  Bräcke Diakoni, Västra Götaland, http://www.brackediakoni.se

  BOSSE Råd stöd och kunskapscenter, Stockholm, http://www.bosse-kunskapscenter.se

  Ersta Diakoni, Stockholm, http://www.erstadiakoni.se

  Familjehemsstiftelsen Skaraborg, Skaraborg, http://www.familjehemsstiftelsen.com

  Föreningen Framtidståget, Stockholm, http://framtidstaget.org

  Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg, Västra Götaland, http://www.skyddsvarnet.org

  Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm, Stockholm, http://www.skyddsvarnet.se

  Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Västra Götaland, http://www.stadsmissionen.org

  Göteborgs Räddningsmission, Västra Götaland, http://www.raddningsmissionen.se

  Linköpings Stadsmission, Linköping, http://www.linkopingsstadsmission.se

  LP-stiftelsen, rikstäckande, http://www.lp-verksamheten.nu

  Skåne Stadsmission, Region Skåne, http://www.skanestadsmission.se

  Sociala missionen, Stockholm, Uppsala, Gotland, http://socialamissionen.se

  Stiftelsen Fyrljuset, rikstäckande, http://www.fyrljuset.org

  Stiftelsen Stora Sköndal, Stockholm, http://www.storaskondal.se

  Stockholms Stadsmission, Stockholm, http://www.stadsmissionen.se

  Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, rikstäckande, http://www.rfs.se

  Röda Korset, rikstäckande, http://www.redcross.se

  Vi förmedlar gärna kontaktuppgifter till dem som besvarat enkäten för uppföljning och fördjupad information.

  Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

  Famna har gjort en enkät bland sina medlemmar för att kartlägga i vilken omfattning de arbetar med flyktingmottagande och vilka problem de möter. I oktober är 18 av Famnas verksamheter involverade i olika former av vård och omsorg för flyktingar. Organisationerna arbetar varje dag med att hjälpa, stödja och vårda drygt 2500 nyanlända, ensamkommande barn och andra flyktingar.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Utvecklingsmedel till Famnas kompetensforum i eHälsa

  Pressmeddelanden   •   2015-10-05 14:59 CEST

  Den Europeiska Socialfonden (ESF) har utlyst stöd till projekt som främjar kompetensutveckling och ökar omställningsförmågan för arbetsplatser och för individer. Famna har tillsammans med tio medlemsverksamheter i Stockholm sökt medel för att möta de kompetens- och utvecklingsbehov som finns inom vård och omsorg.

  Medverkande Famnamedlemmar är: Bosse råd, stöd och kunskapscenter, Bräcke Diakoni, Danvikshem, Ersta Diakoni, HSB Omsorg, Löjtnantsgården, Skyddsvärnet, Stockholms Stadsmission, Stockholms Sjukhem och Stora Sköndal.

  Inom Stockholmsområdets finns över 3000 medarbetare inom idéburen vård och omsorg, och den tekniska och demografiska utvecklingen ökar kraven på nya kompetenser både för anställda och verksamheter.

  Viktoria Loo Skyman, som är utvecklingsledare på Famna, säger:

  – Det här är en fantastisk möjlighet att kunna möta våra medlemsverksamheters behov, och det ska bli roligt att få arbeta med utvecklingsfrågor inom IT, eHälsa och digital utveckling som är så viktiga för våra medlemmar.

  Truls Neubeck, som är kvalitetsansvarig på Famna fyller i:

  – Det är roligt att Famna som idéburen aktör får resurser att jobba med de här frågorna som skapar värde i vardagen för patienter och brukare. På det här sättet kan vi från Famna få möjlighet att koppla ihop det nationella eHälsoarbetet med medlemmarnas utvecklingsarbete.

  Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

  Famna har beviljats utvecklingsresurser från det svenska ESF-rådet i Stockholmsregionen. Medlen går till kompetensutveckling för idéburna verksamheter och deras personal, med målet att utveckla eHälsoarbetet. Detta projekt gäller i tre år med start i december 2015, och det är tio medlemmar inom Famna som kommer att medverka.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Ulrika Stuart Hamilton ny generalsekreterare för Famna

  Pressmeddelanden   •   2015-06-29 06:58 CEST

  Ulrika Stuart Hamilton har arbetat som opinionsbildare och som chef under lång tid, och med anknytning till offentliga samtalet.

  Ulrika har, innan tjänsten som statssekreterare, varit vice VD på Entreprenörskapsforum, analyschef på Företagarna, informationschef på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, informationsrådgivare på Gullers grupp och stabschef hos finansministern.

  Det är en person med gedigen erfarenhet av chefskap, analys och opinion som tillträder uppdraget som generalsekreterare på Famna i augusti.

  – Vi är oerhört glada över att Ulrika Stuart Hamilton blir Famnas nya generalsekreterare, säger Lotta Säfström, ordförande för Famna.

  – Ulrikas breda och mångåriga erfarenhet av intressepolitisk opinionsbildning och det politiska hantverket passar väl in Famnas nästa strategiska fas. Förutsättningarna för idéburna vårdgivare måste ytterligare förbättras.

  – Det krävs en aktiv politik för detta i Sverige, precis som det har skett i flera andra europeiska länder. De idéburna organisationerna har mycket att tillföra samhället, lokalt och nationellt.

  – Det är med stor ödmjukhet och glädje som jag tackat ja till det viktiga uppdraget att arbeta för den idéburna vården och omsorgen, säger Ulrika Stuart Hamilton.

  – Ödmjukhet därför att denna del av civilsamhället är ny för mig; glädje – och extra arbetslust – därför att en rad frågor och utvecklingsmöjligheter i stöpsleven gör rollen som generalsekreterare på Farma särskilt betydelsefull de närmaste åren.

  Ulrika Stuart Hamilton tillträder tjänsten som Famnas generalsekreterare den 24 augusti. Hon efterträder Lars Pettersson som suttit 11 år vid rodret som generalsekreterare på Famna. Lars går vidare till ett friare liv som pensionär och med vissa uppdrag för Arbetsgivaralliansen och KFO.

  Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

  Ulrika Stuart Hamilton blir ny generalsekreterare på Famna i augusti. Hon kommer närmast från en tjänst som statssekreterare under förra jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm, som i sin ministerportfölj även ansvarade för civilsamhällesfrågor. Sedan årsskiftet är hon också styrelseordförande för Statens Kulturråd.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Regeringen: Utredning om vinst i välfärd, och om idéburna aktörers tillväxt

  Nyheter   •   2015-03-05 14:32 CET

  Regeringen tillsätter idag en utredning för att se över reglerna för offentligt finansierade tjänster som utförs av privata aktörer. Utredare blir Ilmar Reepalu, tidigare bl.a. kommunalråd i Malmö.

  Civilminister Shekarabi och V:s ordförande Jonas Sjöstedt skriver på DN Debatt:
  ”Sverige utmärker sig jämfört med många andra europeiska länder genom att de kommersiella aktörerna står för en så stor andel av den privat utförda, skattefinansierade välfärden. På många andra håll spelar idéburna aktörer en viktigare roll. Att Sverige sannolikt har några av världens mest generösa finansieringsregler för kommersiella välfärdsutförare torde vara en del av förklaringen. Trots att det sällan har varit det uttalade syftet har det skett en snabb utveckling mot att kommersiella aktörer tar en allt större andel av välfärden. Det visar på behovet av att se över dagens regelverk.”

  I utredningsdirektiven ingår bland annat att skapa förutsättningar för idéburna aktörer att växa. Shekarabi och Sjöstedt skriver att uppdraget till utredaren även innebär att se över:
  ”Förutsättningar för idéburna aktörer att växa. De idéburna aktörerna kan spela en viktig roll för att uppnå verklig mångfald i välfärden. Många ideella aktörer menar att dagens upphandlingslagstiftning försvårar för dem att delta på lika villkor. De nya EU-direktiven möjliggör ett förenklat och mer flexibelt regelverk för upphandling av välfärdstjänster, där kvalitet och kontinuitet tillmäts större betydelse. EU-domstolens praxis visar också att det finns möjligheter att särskilt premiera idéburna aktörer vid upphandling av sådana tjänster. Utredaren ska därför se över hur upphandlingsrätten kan användas för att ta till vara de idéburnas särskilda potential. Utredningen ska vidare undersöka om det från kapitalförsörjningssynpunkt finns inträdes- eller tillväxthinder för idéburna aktörer inom välfärdssektorn.”

  Utredningen ska redovisas hösten 2016.

  Kommentar:

  Jag välkomnar att regeringen tillsätter en utredning om hur privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Vinst är enbart ett medel för att uppnå kvalitet, vinst är aldrig ett mål för idéburna aktörer. Frågan om vinstutdelning har länge utgjort ett hinder för att diskutera kvalitet och förbättring, drivkrafter och utveckling. Min förhoppning är att vinstfrågan kan lösas ut genom detta initiativ.

  Dagens debattartikel pekar på två hinder för den idéburna välfärdens utveckling. De handlar om upphandlingslagstiftningens utformning, och tillgången till långsiktigt investerings- och utvecklingskapital. Där förväntar vi oss skarpa förslag. Famna hade hellre sett två utredningar, en i regleringsfrågan om vinst och en om utveckling av idéburen vård och social omsorg.

  Lars Pettersson
  Generalsekreterare Famna

  ​Regeringen tillsätter idag en utredning för att se över reglerna för offentligt finansierade tjänster som utförs av privata aktörer. Utredare blir Ilmar Reepalu, tidigare bl.a. kommunalråd i Malmö.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Famna söker Generalsekreterare

  Pressmeddelanden   •   2015-02-26 10:20 CET

  Famna är en riksorganisation för idéburen vård och omsorg och hade sitt konstituerande möte 2004. Famna bildades då frågorna om vårdens och omsorgernas framtid var många. Det idéburna-baserade alternativet lyfts fram i flera offentliga utredningar och är också en del i den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvårdens utveckling. I den ingår att skapa förutsättningar för en ökad mångfald av vårdgivare inom vården och omsorgen genom att fler idéburna vårdgivare utan vinstsyfte ges möjlighet att sluta avtal med sjukvårdshuvudmännen. Famna verkar för att regering och riksdag utvecklar en samlad politik för den idéburna vård- och omsorgssektorn i syfte att stimulera dess utveckling och tillväxt. Särskilt viktiga är frågorna om upphandlingar och avtal, tillgång till ekonomiska medel för utveckling och/eller nyetablering samt behovet av kunskap och synliggörande av den verksamhet och de värden som idéburen vård och social omsorg utan vinstsyfte representerar. Famna vill i samverkan med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner skapa bättre villkor för den vård och sociala omsorg som bedrivs av idéburna organisationer som återinvesterar vinsten.

  Famnas uppgift är att främja gemensamma intressen och verka för tillväxt och utveckling för idéburen vård och omsorg utan vinstsyfte.

  Famna har nu ett behov av att tillsätta en ny Generalsekreterare till kansliet i Stockholm där du får uppdraget att driva Famnas frågor framåt. Du leder verksamheten i dess olika dimensioner både vad gäller det breda politiska påverkansarbetet samt att leda Famnas kansli med åtta medarbetare. Du ansvarar för budgeten och har ett övergripande verksamhetsansvar för organisationen.

  Du arbetar med tillväxt och utveckling inom vård och omsorg för att bära fram Famna där du arbetar med dina medarbetare på kansliet och har ett nära samarbete med Famnas styrelse. Centrala delar i arbetet är medlemsservice och medlemsutveckling där du arbetar med proaktiv medlemsrekrytering och utveckling av medlemsvård. Du kommer även att arbeta med utvecklingen av vård- och omsorgsarbetet i organisationen och tar Famna till nästa nivå.

  Uppdraget innebär många inslag av påverkansarbete samt lobbyverksamhet där du arbetar med politiska kontakter och relationer i omvärlden. Uppdraget innebär även att hantera lagstiftning och EU-direktiv i arbetet framgent.

  Vi söker dig som är intresserad av civilsamhällets frågor och har god kunskap om statsförvaltning, rikspolitiken och sakpolitiken.

  Du är intresserad av politiskt påverkansarbete och opinionsbildning bland allmänheten och drivs av idén att det civila samhället har en självklar plats i vårt land.

  Du förstår företagande och Famnas förutsättningar och särart för att skapa särskilda förutsättningar för ett idéburet ledarskap.

  Du har erfarenhet av socialt arbete och det är meriterande om du varit verksam inom/ har kunskap om/ vård- och omsorgssektorn i vid mening.

  Du har en god kommunikativ förmåga där du är stark och tydlig i ditt budskap och kan bedriva en aktiv näringspolitik där du kan stå på scen, ta press, samtala med ministrar, lyssna in medlemmar samtidigt som du är en god arbetsledare.

  Du är duktig på varumärkesbyggande och kan föra fram både till omvärlden och internt vad Famna står för.

  Du är kreativ och kan se nya vägar, möjligheter och lösningar och är en stark egen aktör inom kunskapsproduktion.

  Skicka din ansökan via e-post till info@sims.se märkt med, ”Generalsekreterare, Famna” och ange referensnummer S72393 eller registrera dig direkt på hemsidan: www.sims.se

  Frågor kring rekryteringsprocessen besvaras av SIMS Executive Search: Göran Willner, VD och Konsult på 0705- 47 43 55 eller Annika Pettersson, Rekryteringskonsult, 0761-14 21 67.

  Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

  Famna har nu ett behov av att tillsätta en ny Generalsekreterare till kansliet i Stockholm där du får uppdraget att driva Famnas frågor framåt. Du leder verksamheten i dess olika dimensioner både vad gäller det breda politiska påverkansarbetet samt att leda Famnas kansli med åtta medarbetare. Du ansvarar för budgeten och har ett övergripande verksamhetsansvar för organisationen.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Information om kvalitetsmätningar i boende med särskild service

  Nyheter   •   2015-01-16 13:59 CET

  Famna har under de senaste åren haft ett nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). I kvalitetsprojektet har vi genomfört förbättringsprojekt i Värdeforum och tagit fram ett studiecirkel material för hur man kan bedriva kvalitets och förbättringsarbete tillsammans med brukare och personal. Samtidigt har det tagits fram ett verktyg för att mäta brukarnas upplevelse av kvaliteten i olika verksamheter.

  Som ett nästa steg i detta arbete kommer man nu att utveckla mätinstrumentet till att omfatta boenden med särskild service. I och med detta finns det nu en möjlighet att vara med och mäta kvaliteten i boenden med särskild service. Mätningen gäller de brukare som har psykiska besvär kopplat till sin livssituation, det måste alltså inte finnas en psykiatrisk diagnos men undersökningen exkluderar de boende som enbart har fysiska funktionshinder. Detta är en mycket bra möjlighet för oss att både synliggöra idéburen kvalitet och att få en uppfattning om det finns förbättringsområden i den egna verksamheten.

  Om ni är intresserade av att vara med eller vill veta mer så kontakta Truls Neubeck, kvalitetsansvarig på Famna. Truls.neubeck@famna.org, 076-541 10 25

  ​Famna har under de senaste åren haft ett nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). I kvalitetsprojektet har vi genomfört förbättringsprojekt i Värdeforum och tagit fram ett studiecirkel material för hur man kan bedriva kvalitets och förbättringsarbete tillsammans med brukare och personal.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Välkommen till Vernissage Famnas Värdeforum

  Nyheter   •   2014-12-01 15:49 CET

  Den 9 december 2014, kl. 13.00 – 16.00Ersta konferens är ni välkomna att delta i Vernissage Famnas Värdeforum.

  Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga förbättringar. Små konkreta förbättringar från första dagen, nya metoder för att agera sig in i ett nytt sätt att tänka och kollaborativa mötesplatser för lärande leder till stora förbättringar. Genom detta skapas relevans, engagemang, arbetsglädje och stolthet över uppnådda resultat i de deltagande verksamheterna.

  I bifogad pdf-länk kan du ladda ner inbjudan samt programmet för Vernissagen.

  Vil du veta mer om Famnas Värdeforum?

  Är du eller din organisation intresserad av att medverka i Famnas Värdeforum?
  Vill ni anmäla er till Famnas Värdeforum, diskutera möjliga projekt eller undrar något så ta gärna kontakt med:

  Viktoria Loo, utvecklingsledare, viktoria.loo@famna.org Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig, truls.neubeck@famna.org 

  Den 9 december 2014, kl. 13.00 – 16.00 på Ersta konferens är ni välkomna att delta i Vernissage Famnas Värdeforum.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Beslutsmeddelande - Famnas testbädd beviljad av Vinnova

  Pressmeddelanden   •   2014-10-06 16:42 CEST

  Vinnova har beslutat att bevilja Famnas projekt Testbädd för personcentrerad vård och social omsorg med fokus på behovsdriven innovationsutveckling.

  Ur motiveringen:

  "VINNOVA har beslutat att bevilja er ansökan om fortsatt finansiering med följande motivoch rekommendationer:Famnas testbädd för en personcentrerad vård och social omsorg följer den idéburnamålsättningen för icke-vinstdrivande vård och omsorg som riksorganisationen Famnaföreträder. Testbäddens möjlighet att sprida lärande och resultat från testprojekten, så väl tillFamnas medlemmar som organisationer utanför, anses vara mycket god. Kompetentprojektledning och styrgrupp samt den interaktiva kontinuerliga följeforskningen stärkerprojektets genomförande. Vår bedömning är att testbädden har stor potential att uppnåutlysningens resultatmål."


  - Nu har vi två år till att visa vad idéburna innovationer kan bidra med, säger Thomas Scnheider, projektledare för Famnas Testbädd och kvalitetschef på Bräcke diakoni.

  Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

  Vinnova har beslutat att bevilja Famnas projekt Testbädd för personcentrerad vård och social omsorg med fokus på behovsdriven innovationsutveckling.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 1 bild, 1 video

  Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • ulrika.stuart@famna.org
  • 070 555 74 76
  • 08-546 949 33

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • ingemar.olsson@famna.org
  • 070 585 57 67

  Om Famna

  Famna - samlar non-profitaktörer inom vård och social omsorg

  Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.