Media no image

Ulrika Stuart Hamilton kommenterar Välfärdsutredningens betänkande ”Ordning och reda i välfärden”

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 14:26 CET

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, kommenterar Välfärdsutredningens betänkande ”Ordning och reda i välfärden”:

Ilmar Reepalus utredning fokuserar som väntat främst på att reglera vinsterna i de privata, vinstdrivande välfärdsbolagen. Där föreslås ett helt batteri med åtgärder som i sig inte berör de idéburna välfärdsföretagen, som inte drivs i vinstsyfte. Famnas medlemmar är alla idéburna och återinvesterar vinsten i verksamheten.

– Det enda rimliga är att alla idéburna verksamheter undantas rakt av från föreslagna regleringar. För även om tillämpningen av en vinstreglering inte skulle bli de sanktioner och begränsningar som enligt förslaget ska drabba de vinstdrivande företagen, medför själva regleringen och inrapporteringen ytterligare administration och byråkrati. Vill man att idéburen vård och social omsorg ska växa är mer byråkrati inte rätt väg att gå.

Det är den första och kanske viktigaste kommentaren till hela debatten om välfärdens organisering. Dock ser vi inte att idéburen vård och omsorg explicit undantas i förslagen.

Ilmar Reepalu jämför gärna med andra nordiska länder där den idéburna sektorn är större än i Sverige. För att förändra välfärdsmixen i Sverige så att de idéburna utför en större del av vård och social omsorg krävs konkreta åtgärder. Vi hade hoppats på mer konkreta förslag, framförallt inom området kapitalförsörjning.

– Utredningen nöjer sig med att föreslå ett uppdrag till Tillväxtverket att informera, ge råd och analysera för att senare eventuellt plocka fram förslag på stöd. Det är synd att man efter 1,5 år och på 850 sidor inte är mer konstruktiv än så när det gäller tillgången på kapital för den idéburna sektorn, som direktiven skulle främja. Famna har under utredningens gång bidragit med flera idéer från andra länder och också hur Allmänna Arvsfondens miljarder skulle kunna användas som säkerhet för idéburna organisationer som behöver expansionskapital.

På ett område leder Välfärdsutredningens förslag till förbättringar. Vi noterar med glädje att flera förslag som Famna drivit återfinns där.

Det är förslag som underlättar tillväxt för idéburna inom välfärden och därmed ökad mångfald i vård och omsorg, samtidigt som förslagen dessutom skapar mer flexibilitet för kommuner och landsting vid upphandlingar.

Dessa förslag har Famna drivit på för att få upp på bordet.

Utredaren vill t.ex. förbättra upphandlingsreglerna och föreslår direktupphandlingar under det så kallade ”tröskelvärdet” som EU har, vilket gynnar idéburna och små företag. Förslaget innebär att kommuner och landsting får rätt att slippa göra formell upphandling för vissa välfärdsuppdrag som är mindre än cirka sju milj. kronor per år. Det är ett bra förslag och som Famna drivit.

Utredaren vill också att kommuner och landsting i större utsträckning använder sig av ”reserverade kontrakt” enligt artikel 77 i EU-direktivet för att ge uppdrag åt idéburna verksamheter. Även detta har Famna drivit på, och skulle gynna tillväxt av idéburna och ge ökad mångfald i välfärden.

Ofta syns intresseorganisationer bara när de kräver åtgärder eller är missnöjda. Famna har konsekvent pekat på problemen med nuvarande upphandlingsregelverk: stora byråkratiska upphandlingar där mindre aktörer med särart och mervärde inte får utrymme i jakten på lägsta pris. Och att Sverige inte hittills utnyttjat de möjligheter som EU-direktivet ger.

Bra är också att utredningen föreslår ett uppdrag till Upphandlingsmyndigheten att arbeta med informationsinsatser gentemot kommuner och landsting för att tydliggöra möjligheterna att samarbeta med idéburna aktörer.

Vi beklagar att utredningen inte föreslår att Idéburet Offentlig Partnerskap regleras i lag. Vår erfarenhet är att upphandlare är överförsiktiga och riskaverta och därför inte utnyttjar de möjligheter som denna avtalsform erbjuder pga att den inte är lagreglerad. 

Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

Reepalus utredning fokuserar på att reglera vinsterna i de privata, vinstdrivande välfärdsbolagen, och föreslår åtgärder som i sig inte berör de idéburna välfärdsföretagen, eftersom vi inte drivs i vinstsyfte. Men det rimliga hade varit att idéburna tydligt hade undantagits från regleringarna, säger Famnas Ulrika Stuart Hamilton. Det finns också positiva förslag inom upphandlingsområdet.

Läs vidare »
Hzweuijhyiutlayoxi0l

Ny ordförande för Famna

Nyheter   •   Maj 13, 2016 13:36 CEST

Martin Ärnlöv har valts till ny ordförande för Famna.

Media no image

Välfärdsutredningen öppnar för särskilt regelverk

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 13:30 CEST

  • -Famna har i åratal kämpat för att den idéburna sektorn ska synliggöras i offentlig statistik. Vi är därför glada att utredningen idag föreslår att statistiken över välfärdssektorn delas upp så att idéburna aktörer redovisas särskilt.
  • Hittills har det bara funnits ”offentligt” och ”privat” i statistiken och vi är glada om vi framöver inte klumpas ihop med stora kommersiella aktörer.
  • -En sådan uppdelning möjliggör bättre regelverk för icke vinstdrivande verksamheter. Medborgarna uppskattar och vill ha verklig valfrihet vilket kräver en mångfald av utövare. Tillväxten hos idéburen sektor har inte varit tillräckligt stark de senaste decennierna och vi välkomnar därför att utredningen öppnar för regelverk där särarten kan lyftas fram.
  • -Vi hittar inte något skarpt förslag i utredningen. Famna får uppenbarligen jobba vidare! Men vi uppskattar utredningens bedömning att det bör ”skapas ett rättssäkert system för att identifiera idéburna aktörer” och att ”en sådan definition bör ligga till grund för särskilda regler i syfte att underlätta för idéburna aktörer som vill bedriva välfärdsverksamhet”.
  • -Slutbetänkandet innehåller också resonemang om kvalitet och kvalitetsmätningar. Det är bra att Reepalu inte föreslår vilka nyckeltal som ska användas och inte heller försöker reglera t ex bemanning. Men det innebär inte att man alls inte ska genomföra mätningar. För Famnas medlemmar är nyckelorden snarare att arbeta med ständiga förbättringar, dvs att inta ett förhållningssätt och organisera för förändring.
  • -För idéburen sektor har individen alltid varit i centrum. Därtill behövs ett bemötande som möjliggör att individen är med och ”samskapar”, är en del av teamet (co-production i engelskspråkig forskning). Med den människosynen och det bemötandet skapas de bästa resultaten. Famna arbetar för att alla medlemmar ska ligga i framkant också där.   

Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

Välfärdsutredningens slutbetänkande kommenteras av Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton. Betänkandet öppnar för särskilda regelverk som synliggör idéburna i statistik, och möjligheten att anpassa exempelvis vinstreglering till idéburna.

Läs vidare »
K0vyv1m7wejlnxdnuyqk

Årets idéburna samhällsförbättrare 2016: Skyddsvärnets utbildningsprojekt

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 09:10 CEST

”Årets idéburna samhällsförbättrare” har utdelats till Skyddsvärnets projekt med en yrkesförberedande utbildning för romer som bor i Sverige. ”Utbildningens resultat har överträffat alla förväntningar. Samtliga deltagare har fått fortsatt arbete – det hade ingen väntat sig”, skriver juryn. Priset mottogs av Nilla Helgesson från Skyddsvärnet, på Famnas stora konferens i Falköping.

Hzweuijhyiutlayoxi0l

Ny ordförande för Famna

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2016 13:38 CEST

Martin Ärnlöv har valts till ny ordförande för Famna.

Xgfkparhh01zfhqgfofo

Årsmöte Famna 11 maj

Nyheter   •   Maj 03, 2016 09:40 CEST

Den 11 maj håller Famna års- och visionsmöte som gästas av bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Famnas möte börjar kl. 10 då ministern talar. Efter ministern ett seminarium om tillväxtfrågor, med presentation av en ny undersökning som genomförts av forskare vid Score om kapitalförsörjning för idéburen välfärd . Plats är Bullkyrkan vid Stortorget i Gamla stan, Stockholm.

Fu0r69ikv70ht6hm4e5w

Ett offentligt föreningsregister skulle vara direkt förödande för det svenska civilsamhället

Nyheter   •   Apr 28, 2016 23:18 CEST

Att upprätta ett offentligt register med alla Sveriges föreningar skulle drastiskt förändra det svenska föreningslivets förutsättningar. Det skriver Ulrika Stuart Hamilton från Famna i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Forum och CIVOS med anledning av regeringens förslag på åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fu0r69ikv70ht6hm4e5w

Ett offentligt föreningsregister skulle vara direkt förödande för det svenska civilsamhället

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 23:08 CEST

Att upprätta ett offentligt register med alla Sveriges föreningar skulle drastiskt förändra det svenska föreningslivets förutsättningar. Det skriver Ulrika Stuart Hamilton från Famna i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Forum och CIVOS med anledning av regeringens förslag på åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Media no image

Idéburen vård och omsorg växer - Famnas medlemmar omsätter nära fem miljarder

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2015 13:07 CET

Tillväxtrapporten i sammanfattning:

  • Sammantaget har Famnas medlemmars omsättning vuxit mer än under något tidigare sammanställt år. En ökning med 13 procent till drygt 4,7 miljarder kronor har skett under 2014 jämfört med 2013. Famnas medlemmars samlade omsättning är dock liten i jämförelse med den övriga privata vård- och omsorgsbranschen vars omsättning uppgick till 110 miljarder kronor 2014.1 

  • De större medlemsorganisationerna, med en omsättning på över 200 miljoner kronor, har den största procentuella tillväxten – en ökning med 17 procent mellan åren. De minsta medlemmarna, med en omsättning på mindre än 10 miljoner kronor år 2013, växte med drygt 15 procent 2014. 

  • För sjätte året i rad är resultatet positivt när alla medlemsorganisationers redovis- ningar räknas samman. Rörelsemarginalen är över 9 procent, vilket kan jämföras med 3 procent för 2013 och 7–8 procent som övriga branschen uppvisat de senaste åren.2 

  • Andelen anställda hos Famnas medlemmar ökar, men inte i samma takt som omsättningen. En ökning med 3,5 procent har skett vid jämförelse mellan 2014 och 2013. 

  • Kvinnors andel av de anställda ökar något till drygt 80 procent, vilken ligger i nivå med vad övriga branschen uppvisar.


    Famnas Tillväxtrapport 2015 bygger på medlemsorganisationernas årsredovisningar. De senaste årsredovisningarna är från år 2014.

    Hinder för tillväxt av idéburen vård och social omsorg
    Tillväxtrapporten 2015 tar även upp vilka hinder som finns för att stärka den idéburna välfärden, och konstaterar att i såväl direktiven till Välfärdsutredningen som till Civilsamhällesutredningen talas positivt om att undanröja hinder och underlätta för idéburen vård och omsorg respektive civilsamhället generellt.

  • För att uppdatera bilden av problemen och bidra med ny kunskap har Famna påbörjat ett mera omfattande arbete för att analysera framförallt kapitalbehoven på djupet. Senast Famna undersökte bland sina medlemmar (2013) vilka hindren för tillväxt är blev bilden denna: upphandlingar, samt brist på extern finansiering nämndes av flest respondenter bland medlemmarna.

    På upphandlingsområdet har sedan dess en del steg tagits i positiv riktning, men nya regler har inte implementerats ännu.

    Famnas remissvar till Genomförandeutredningen uttryckte därför besvikelsen att förslagen i Genomförandeutredningen inte var i linje med de uttalade och brett förankrade politiska intentionerna. Utredningen föreslog inte att Sverige tar tillvara det utökade nationella handlingsutrymmet i EU-direktivet (t.ex. sociala hänsyn, inga tvingande upphandlingar under tröskelvärdet, reserverade kontrakt), vilket innebär att med med Genomförandeutredningens förslag skulle Sverige missa möjligheten att skapa bättre förutsättningar att med en mångfald av aktörer producera och leverera tjänster.

    Flyktingmottagande
    I början av oktober 2015, då flyktingströmmarna ökade för varje dag, genomförde Famna en enkätundersökning bland sina medlemmar. Resultatet visade att 18 av Famnas verksamheter var involverade i eller arbetade direkt med olika former av vård och omsorg för flyktingar.

    Vi vet att många av våra medlemmar har ökat sin mottagningskapacitet sedan dess, har anställt fler och organiserat än fler volontärer. T ex har ett IOP slutits i Göteborg med bl a Göteborgs kyrkliga stadsmission, Bräcke Diakoni, Göteborgs Räddningsmission och Rädda Barnen som tar ansvar för ett transitboende och ett PUT-boende. Detta är bara ett av många exempel.

    Utöver de anställda stod hundratals volontärer för ett dagligt mottagande av då ca 1 000 nyanlända flyktingar varje dag på centralstationerna i Malmö, Stockholm och Göteborg. Dessutom finns i det lagreglerade uppdraget för frivilliga samhällsarbetare många tusen gode män, förordnade vårdnadshavare och kontaktpersoner som stöder deras integrering vidare in i det svenska samhället.

    Idéburna aktörer blir dessutom en naturlig del av integrationsarbetet vidare i samhället och driver ofta innovationsprojekt som t.ex. att utbilda invandrare i föreningsliv, samhällsorientering, föräldrautbildning och språkträning. Genom insatser som rådgivning kring ekonomi, arbetssökande, kommunkontakter och praktikplatser blir dessa idéburna verksamheter en viktig del i flyktingars resa för ett eget arbetsliv. Ofta finns även sociala företag där man kan få ett första instegsjobb.

    Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

    Famnas tillväxtrapport för 2015 visar att Famnas medlemmars omsättning vuxit mer än under något tidigare sammanställt år. En ökning med 13 procent till drygt 4,7 miljarder kronor har skett under 2014 jämfört med 2013.

    Läs vidare »
    Media no image

    Unikt samarbete mellan Gärde Wesslau och Famna

    Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2015 12:53 CET

    Famna och Gärde Wesslau tror på ett samhälle där idéburna organisationer, i högre utsträckning och på lika villkor, kan vara med och leverera kvalitativa välfärdstjänster. Ett viktigt steg i detta är en förbättrad upphandlingslagstiftning inom offentligt finansierad välfärd.

    – Famna har identifierat att Gärde Wesslau kan tillgodose Famnas och dess medlemmars behov av juridisk expertkompetens. Samarbetsavtalet med Gärde Wesslau innebär att Famna och dess medlemmar har möjlighet att avropa juridiska tjänster från Gärde Wesslau, säger Ulrika Stuart Hamilton.

    – Det finns ett stort behov av juridisk rådgivning inom allmän affärsjuridik även hos den ideella sektorn. Ambitionen för Gärde Wesslau är att bli Sveriges ledande advokatbyrå vad gäller tillhandahållandet av juridiska tjänster till ideell sektor. Flera av våra medarbetare har en bakgrund i ideella organisationer. Jag tror att vi kan vara en viktig medspelare till Famna, säger Roland Adrell.

    Särskilt viktiga frågor inför framtiden blir juridiken kring den offentliga rätten, till exempel upphandlingsfrågor. Famna bidrar till en ökad mångfald av vårdgivare inom vård och social omsorg. 

    Genom samarbetsavtalet stärks de idéburna organisationernas juridiska möjligheter att leverera kvalitativa välfärdstjänster till offentlig sektor.

    Kontakt 

    Ulrika Stuart Hamilton
    Generalsekreterare, Famna
    070-555 74 76

    Roland Adrell
    Partner/Kontorschef, Gärde Wesslau i Göteborg
    070-390 12 13                                                                

    Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

    Gärde Wesslau advokatbyrå i Göteborg tecknar samarbetsavtal med Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. Samarbetsavtalet innebär att Gärde Wesslau kommer att leverera juridisk rådgivning inom bland annat upphandlingsfrågor till såväl Famna som Famnas medlemsorganisationer.

    Läs vidare »

    Bilder & Videor 1 bild, 1 video

    Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

    • Presskontakt
    • Generalsekreterare
    • kagbawbxfskuulrikazr.stukbvdart@fagbmna.orhlg
    • 070 555 74 76
    • 08-546 949 33

    • Presskontakt
    • Kommunikationsansvarig
    • wronhtingemauqr.olsscionrb@forwnamppxnnagbczrr.org
    • 070 585 57 67

    Om Famna

    Famna - samlar non-profitaktörer inom vård och social omsorg

    Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.