Media-no-image

Begreppet ”civilsamhälle” får utrymme i valmanifesten

Nyheter   •   2014-09-02 15:50 CEST

Det är första gången båda blocken lyfter civilsamhällets betydelse i sina valmanifest. Allianspartiernas valmanifest har ett kapitel rubricerat Ett samhälle i gemenskap, och talar om ”ett stärkt civilsamhälle”. Där poängteras att människors engagemang och delaktighet skapar tillit i samhället. Demokrati, idrott och kultur lyfts fram, men även civilsamhällets insatser för landets välfärd. 

Alliansen skriver:
”Vi vill underlätta för civilsamhällets organisationer att delta i offentliga upphandlingar och har därför tillsatt en utredning med detta syfte.”

Socialdemokraterna framhåller civilsamhällets roll: att mer gemenskap, sammanhållning och samarbete behövs och att det civila samhället är en viktig del för att skapa gemenskap.

”Det civila samhället skapar mötesplatser som är fredade från kommersiella lönsamhetskrav och möjliggör utveckling av demokratin. Därför vill vi socialdemokrater skapa goda villkor för civilsamhällets utveckling.”

Socialdemokraterna:
”Det finns meningsfulla uppgifter i kommunerna och i den ideella sektorn som behöver utföras och skapar värde i samhället.”

Allianspartierna:
”De ideella insatserna har en ovärderlig betydelse för ett samhälle som håller ihop.”
Med sådana skrivingar om civilsamhällets roll finns goda förutsättningar för en bred samling kring åtgärder som stärker civilsamhällets utveckling. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har motsvarande formuleringar i sina valdokument.

- Jag välkomnar naturligtvis partiernas intresse för civilsamhällets utveckling. Vi har sett hur våra frågor, steg för steg och under många år, rört sig uppåt på partiernas agendor, säger Lars Pettersson, Famnas generalsekreterare


Det är första gången båda blocken lyfter civilsamhällets betydelse i sina valmanifest. Allianspartiernas valmanifest har ett kapitel rubricerat Ett samhälle i gemenskap, och talar om ”ett stärkt civilsamhälle”. Där poängteras att människors engagemang och delaktighet skapar tillit i samhället. Demokrati, idrott och kultur lyfts fram, men även civilsamhällets insatser för landets välfärd.

Läs vidare »
Media-no-image

Sök civilsamhällets uppsatsstipendium

Nyheter   •   2014-09-01 19:30 CEST

Du som skriver en uppsats om civilsamhällets roll i välfärden. Ta chansen att få din uppsats publicerad i bokform samt få ett stipendium på 5000 kronor.

Sista ansökningsdag är den 19 september!Du som skriver en uppsats om civilsamhällets roll i välfärden. Ta chansen att få din uppsats publicerad i bokform samt få ett stipendium på 5000 kronor. Sista ansökningsdag är den 19 september!

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till informationsträff i Karlstad om Eget företag inom idéburen vård och omsorg

Nyheter   •   2014-08-22 16:14 CEST

Välkommen till utbildningsdagar 3 och 11 september i Karlstad i idéburet företagande inom vård och social omsorg. Läs mer i bifogad inbjudan.

Utbildningen arrangeras inom ramen för projektet Fler vägar och värden i vården i samarbete mellan Famna, Vårdförbundet och Nyföretagarcentrum.

Välkommen till utbildningsdagar 3 och 11 september i Karlstad i idéburet företagande inom vård och social omsorg. Läs mer i bifogad inbjudan.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till informationsträff och utbildning

Nyheter   •   2014-08-20 15:19 CEST

Skulle du vilja starta ett icke-vinstdrivande/ idèburet företag inom vård, omsorg och social omsorg? Ta då hjälp av projektet ”Fler Vägar och Värden i Vården”!

Välkommen till en inspirationsträff med information om, och en utbildning kring, idéburet företagande inom vård och social omsorg.Skulle du vilja starta ett icke-vinstdrivande/ idèburet företag inom vård, omsorg och social omsorg? Ta då hjälp av projektet ”Fler Vägar och Värden i Vården”! Välkommen till en inspirationsträff med information om, och en utbildning kring, idéburet företagande inom vård och social omsorg.

Läs vidare »
Media-no-image

Rapport visar på satsningen på välfärden

Nyheter   •   2014-08-20 15:15 CEST


Sveriges Kommuner och Landsting presenterar en rapport som visar på att satsningen på välfärden är stor. Vetskapen kring detta är låg  och allmänheten tror att det satsades mer förr. Välfärdens finansiering är en viktig diskussion som behöver baseras på fakta och enligt rapporten "Välfärdstjänsternas utveckling 1980-2012" har resurserna ökat.

– Resurserna för välfärden har ökat och ligger idag på högre nivåer än någonsin tidigare. Det finns omfördelningar mellan olika delar av verksamheter men totalt sett lägger vi mer resurser på välfärden i dag än någonsin tidigare. Samtidigt ser vi att allmänheten inte har denna kunskap eftersom endast tio procent av dem tror att vi satsar mest idag, säger Annika Wallenskog, tf chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.


Sveriges Kommuner och Landsting presenterar en rapport som visar på att satsningen på välfärden är stor. Vetskapen kring detta är låg och allmänheten tror att det satsades mer förr. Välfärdens finansiering är en viktig diskussion som behöver baseras på fakta och enligt rapporten "Välfärdstjänsternas utveckling 1980-2012" har resurserna ökat.

Läs vidare »
Vk24ootrcahspikhbpmu

Idéburna har inte fått delta i arbetet med Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 13:03 CEST

Famna har lämnat sina synpunkter på den preliminära versionen av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (bilaga) utifrån att ingen representant från civilsamhällets utförar-eller brukarorganisationer funnits med i arbetet med att ta fram riktlinjerna.

Media-no-image

Medarbetare i ideellt driven äldreomsorg mer nöjda

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 15:22 CEST

Kommunals ordförande Annelie Nordström skriver i dagens SvD (3.6.) om att de anställda inom privat vinstdrivande äldreomsorg har lägre lön och sämre anställningsvillkor än de som arbetar inom kommunala verksamheter. ( ”Så mycket bättre – en jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg” Kommunal).  Kommunal drar slutsatsen att den sk. privatiseringens löften om bättre villkor för de vårdanställda inte förverkligats.

I delar av den bakomliggande undersökningen har man kunnat skilja på privata vinstdrivande företag och ideella organisationer och skriver i artikeln att …”medlemmar som arbetar i ideellt driven äldreomsorg är mer nöjda än medlemmar i både vinstdriven och kommunalt driven äldreomsorg; de känner också en större delaktighet och inflytande över sitt arbete, är mer nöjda med hur verksamheten är organiserad och är mer nöjda med sin närmaste chef”.

Famna tror det är avgörande att de som finns i verksamheterna får arbetsvillkor som gör att de kan och orkar delta i kvalitetsskapande insatser. Det gäller att öka värdet för både vårdpersonalen och de som brukar äldreomsorgen.

- Min slutsats är att både värdegrund och driftsform gör skillnad för vårdpersonalen och likaså kan vi nog se att de senaste årens systematiska satsningar inom kvalitetsarbete nu ger resultat, säger Lars Pettersson generalsekreterare på Famna.

Famna vill gärna vara med och fortsätta bidra till att utveckla vården och den sociala omsorgen och då krävs det politisk vilja att utforma en politik som tillåter utveckling och tillväxt även för idéburna aktörer.

- Jag ser nu fram emot en fortsatt diskussion med Kommunal om hur man kan utveckla en politik för  tillväxt och utveckling av idéburna och ideellt drivna verksamheter, avslutar Lars Pettersson.Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

Kommunals ordförande Annelie Nordström skriver i dagens SvD (3.6.) om att de anställda inom privat vinstdrivande äldreomsorg har lägre lön och sämre anställningsvillkor än de som arbetar inom kommunala verksamheter. ( ”Så mycket bättre – en jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg” Kommunal).

Läs vidare »
Media-no-image

Miljöpartiet, ta fram en politik som låter idéburen vård och omsorg växa!

Pressmeddelanden   •   2014-05-28 13:43 CEST

Idéburen vård och social omsorg kan växa mer.
Potentialen är stor men tillväxten hindras, visar en ny rapport.
– Vi eftersöker politisk vilja att lösa finansieringsfrågorna, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson.

I dagarna genomför Miljöpartiet sin kongress i Göteborg. Miljöpartiet skriver att det vill:

”att vinster i välfärden ska stanna i välfärden, att insynen i all offentlig finansierad verksamhet ska vara hög, att det ska finnas många olika aktörer som bedriver verksamhet av hög kvalitet. ”

– Om Miljöpartiet menar allvar med att ”att det ska finnas många olika aktörer som bedriver verksamhet” är det dags att visa var man står i frågan kring tillväxt och utveckling av idéburet företagande inom vård och social omsorg. Vi vill att Miljöpartiet, som nu i helgen blivit näst största parti i EU-valet, visar politisk vilja att skapa likvärdiga möjligheter för olika aktörer att utvecklas. Sverige måste tillämpa EUs program för Social Business liksom de nya upphandlingsreglerna för att skapa mångfald av aktörer inom vård och omsorg, säger Lars Pettersson.

Enligt Novus undersökning om vad allmänheten anser om vård och omsorg uttrycker nästan åtta av tio att det är viktigt att kunna välja utförare av vård och omsorg. Sju av tio tycker att den som bedriver vård och omsorg bör låta överskottet gå tillbaka till verksamheten istället för att dela ut vinsten.

Famnas 50 medlemmar, som i huvudsak består av ideella föreningar och stiftelser, omsatte under förra året 4 366 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,2 procent.

– Våra medlemmar är inställda på att växa och utvecklas. De huvudsakliga hindren för detta är nuvarande upphandlingslagstiftning och svårigheter att finna investerings- och utvecklingsmedel. Detta framgår tydligt i Famnas tillväxtrapport för 2013. Miljöpartiet har nu möjlighet att ta ledningen i att driva denna utveckling, avslutar Lars Pettersson.


Lars Pettersson, generalsekreterare Famna
070-144 55 98


Famnas tillväxtrapport har nu sammanställts för femte året i rad.
För frågor om rapporten, kontakta Kerstin Eriksson, näringspolitiskt ansvarig på Famna, telefon 073-654 14 50.


Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg och bildades 2004. Famna tillvaratar gemensamma intressen för de föreningar, stiftelser, kooperativ och företag som bedriver sin verksamhet där vinsten/överskottet återinvesteras i verksamheten.


Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

Idéburen vård och social omsorg kan växa mer. Potentialen är stor men tillväxten hindras, visar en ny rapport. – Vi eftersöker politisk vilja att lösa finansieringsfrågorna, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson.

Läs vidare »
Media-no-image

Famna välkomnar Visselblåsarutredningen

Pressmeddelanden   •   2014-05-22 10:54 CEST

Regeringen har mottagit utredningen ”Stärkt skydd för visselblåsare i arbetslivet”. Famna välkomnar utredningens intentioner att se över arbetstagarnas möjligheter att öppet uttrycka sin mening.

- Idéburna organisationer måste stå för öppenhet, transparens och en kultur som främjar medarbetarens rätt att öppet uttrycka sin mening, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson i en kommentar.

Famnas styrelse gjorde redan 2011 följande uttalande angående frågan om meddelar skydd och meddelarfrihet:

”Inom våra organisationer vill vi skapa en organisationskultur som främjar medarbetarens möjlighet att öppet uttrycka sin mening genom att internt arbeta med vad begreppen intern kritikrätt, öppenhet och lojalitet innebär. När det gäller meddelarfrihet och det relaterade begreppet meddelarskydd är det viktigt att framhålla att våra organisationer alltid är betjänta av att allvarliga missförhållanden upptäcks och lyfts fram. Det är viktigt att medarbetare inom våra medlemsorganisationer har trygghet i att påtala allvarliga brister och missförhållanden utan risk för efterforskning eller repressalier.”


Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

Regeringen har mottagit utredningen ”Stärkt skydd för visselblåsare i arbetslivet”. Famna välkomnar utredningens intentioner att se över arbetstagarnas möjligheter att öppet uttrycka sin mening. - Idéburna organisationer måste stå för öppenhet, transparens och en kultur som främjar medarbetarens rätt att öppet uttrycka sin mening, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson i en kommentar

Läs vidare »
Yainwgjxg8mb931ueocn

Spännande samtal på Civos årsmöte

Pressmeddelanden   •   2014-05-21 16:00 CEST

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • lars.pettersson@famna.org
  • 070 144 55 98
  • 08-546 949 31

Om Famna

Famna - samlar non-profitaktörer inom vård och social omsorg

Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.