Hzweuijhyiutlayoxi0l

Ny ordförande för Famna

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2016 13:38 CEST

Martin Ärnlöv har valts till ny ordförande för Famna.

Hzweuijhyiutlayoxi0l

Ny ordförande för Famna

Nyheter   •   Maj 13, 2016 13:36 CEST

Martin Ärnlöv har valts till ny ordförande för Famna.

Xgfkparhh01zfhqgfofo

Årsmöte Famna 11 maj

Nyheter   •   Maj 03, 2016 09:40 CEST

Den 11 maj håller Famna års- och visionsmöte som gästas av bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Famnas möte börjar kl. 10 då ministern talar. Efter ministern ett seminarium om tillväxtfrågor, med presentation av en ny undersökning som genomförts av forskare vid Score om kapitalförsörjning för idéburen välfärd . Plats är Bullkyrkan vid Stortorget i Gamla stan, Stockholm.

Fu0r69ikv70ht6hm4e5w

Ett offentligt föreningsregister skulle vara direkt förödande för det svenska civilsamhället

Nyheter   •   Apr 28, 2016 23:18 CEST

Att upprätta ett offentligt register med alla Sveriges föreningar skulle drastiskt förändra det svenska föreningslivets förutsättningar. Det skriver Ulrika Stuart Hamilton från Famna i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Forum och CIVOS med anledning av regeringens förslag på åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fu0r69ikv70ht6hm4e5w

Ett offentligt föreningsregister skulle vara direkt förödande för det svenska civilsamhället

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 23:08 CEST

Att upprätta ett offentligt register med alla Sveriges föreningar skulle drastiskt förändra det svenska föreningslivets förutsättningar. Det skriver Ulrika Stuart Hamilton från Famna i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Forum och CIVOS med anledning av regeringens förslag på åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Media no image

Idéburen vård och omsorg växer - Famnas medlemmar omsätter nära fem miljarder

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2015 13:07 CET

Tillväxtrapporten i sammanfattning:

 • Sammantaget har Famnas medlemmars omsättning vuxit mer än under något tidigare sammanställt år. En ökning med 13 procent till drygt 4,7 miljarder kronor har skett under 2014 jämfört med 2013. Famnas medlemmars samlade omsättning är dock liten i jämförelse med den övriga privata vård- och omsorgsbranschen vars omsättning uppgick till 110 miljarder kronor 2014.1 

 • De större medlemsorganisationerna, med en omsättning på över 200 miljoner kronor, har den största procentuella tillväxten – en ökning med 17 procent mellan åren. De minsta medlemmarna, med en omsättning på mindre än 10 miljoner kronor år 2013, växte med drygt 15 procent 2014. 

 • För sjätte året i rad är resultatet positivt när alla medlemsorganisationers redovis- ningar räknas samman. Rörelsemarginalen är över 9 procent, vilket kan jämföras med 3 procent för 2013 och 7–8 procent som övriga branschen uppvisat de senaste åren.2 

 • Andelen anställda hos Famnas medlemmar ökar, men inte i samma takt som omsättningen. En ökning med 3,5 procent har skett vid jämförelse mellan 2014 och 2013. 

 • Kvinnors andel av de anställda ökar något till drygt 80 procent, vilken ligger i nivå med vad övriga branschen uppvisar.


  Famnas Tillväxtrapport 2015 bygger på medlemsorganisationernas årsredovisningar. De senaste årsredovisningarna är från år 2014.

  Hinder för tillväxt av idéburen vård och social omsorg
  Tillväxtrapporten 2015 tar även upp vilka hinder som finns för att stärka den idéburna välfärden, och konstaterar att i såväl direktiven till Välfärdsutredningen som till Civilsamhällesutredningen talas positivt om att undanröja hinder och underlätta för idéburen vård och omsorg respektive civilsamhället generellt.

 • För att uppdatera bilden av problemen och bidra med ny kunskap har Famna påbörjat ett mera omfattande arbete för att analysera framförallt kapitalbehoven på djupet. Senast Famna undersökte bland sina medlemmar (2013) vilka hindren för tillväxt är blev bilden denna: upphandlingar, samt brist på extern finansiering nämndes av flest respondenter bland medlemmarna.

  På upphandlingsområdet har sedan dess en del steg tagits i positiv riktning, men nya regler har inte implementerats ännu.

  Famnas remissvar till Genomförandeutredningen uttryckte därför besvikelsen att förslagen i Genomförandeutredningen inte var i linje med de uttalade och brett förankrade politiska intentionerna. Utredningen föreslog inte att Sverige tar tillvara det utökade nationella handlingsutrymmet i EU-direktivet (t.ex. sociala hänsyn, inga tvingande upphandlingar under tröskelvärdet, reserverade kontrakt), vilket innebär att med med Genomförandeutredningens förslag skulle Sverige missa möjligheten att skapa bättre förutsättningar att med en mångfald av aktörer producera och leverera tjänster.

  Flyktingmottagande
  I början av oktober 2015, då flyktingströmmarna ökade för varje dag, genomförde Famna en enkätundersökning bland sina medlemmar. Resultatet visade att 18 av Famnas verksamheter var involverade i eller arbetade direkt med olika former av vård och omsorg för flyktingar.

  Vi vet att många av våra medlemmar har ökat sin mottagningskapacitet sedan dess, har anställt fler och organiserat än fler volontärer. T ex har ett IOP slutits i Göteborg med bl a Göteborgs kyrkliga stadsmission, Bräcke Diakoni, Göteborgs Räddningsmission och Rädda Barnen som tar ansvar för ett transitboende och ett PUT-boende. Detta är bara ett av många exempel.

  Utöver de anställda stod hundratals volontärer för ett dagligt mottagande av då ca 1 000 nyanlända flyktingar varje dag på centralstationerna i Malmö, Stockholm och Göteborg. Dessutom finns i det lagreglerade uppdraget för frivilliga samhällsarbetare många tusen gode män, förordnade vårdnadshavare och kontaktpersoner som stöder deras integrering vidare in i det svenska samhället.

  Idéburna aktörer blir dessutom en naturlig del av integrationsarbetet vidare i samhället och driver ofta innovationsprojekt som t.ex. att utbilda invandrare i föreningsliv, samhällsorientering, föräldrautbildning och språkträning. Genom insatser som rådgivning kring ekonomi, arbetssökande, kommunkontakter och praktikplatser blir dessa idéburna verksamheter en viktig del i flyktingars resa för ett eget arbetsliv. Ofta finns även sociala företag där man kan få ett första instegsjobb.

  Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

  Famnas tillväxtrapport för 2015 visar att Famnas medlemmars omsättning vuxit mer än under något tidigare sammanställt år. En ökning med 13 procent till drygt 4,7 miljarder kronor har skett under 2014 jämfört med 2013.

  Läs vidare »
  Media no image

  Unikt samarbete mellan Gärde Wesslau och Famna

  Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2015 12:53 CET

  Famna och Gärde Wesslau tror på ett samhälle där idéburna organisationer, i högre utsträckning och på lika villkor, kan vara med och leverera kvalitativa välfärdstjänster. Ett viktigt steg i detta är en förbättrad upphandlingslagstiftning inom offentligt finansierad välfärd.

  – Famna har identifierat att Gärde Wesslau kan tillgodose Famnas och dess medlemmars behov av juridisk expertkompetens. Samarbetsavtalet med Gärde Wesslau innebär att Famna och dess medlemmar har möjlighet att avropa juridiska tjänster från Gärde Wesslau, säger Ulrika Stuart Hamilton.

  – Det finns ett stort behov av juridisk rådgivning inom allmän affärsjuridik även hos den ideella sektorn. Ambitionen för Gärde Wesslau är att bli Sveriges ledande advokatbyrå vad gäller tillhandahållandet av juridiska tjänster till ideell sektor. Flera av våra medarbetare har en bakgrund i ideella organisationer. Jag tror att vi kan vara en viktig medspelare till Famna, säger Roland Adrell.

  Särskilt viktiga frågor inför framtiden blir juridiken kring den offentliga rätten, till exempel upphandlingsfrågor. Famna bidrar till en ökad mångfald av vårdgivare inom vård och social omsorg. 

  Genom samarbetsavtalet stärks de idéburna organisationernas juridiska möjligheter att leverera kvalitativa välfärdstjänster till offentlig sektor.

  Kontakt 

  Ulrika Stuart Hamilton
  Generalsekreterare, Famna
  070-555 74 76

  Roland Adrell
  Partner/Kontorschef, Gärde Wesslau i Göteborg
  070-390 12 13                                                                

  Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

  Gärde Wesslau advokatbyrå i Göteborg tecknar samarbetsavtal med Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. Samarbetsavtalet innebär att Gärde Wesslau kommer att leverera juridisk rådgivning inom bland annat upphandlingsfrågor till såväl Famna som Famnas medlemsorganisationer.

  Läs vidare »
  Media no image

  Överblick: idéburna verksamheters insatser för flyktingmottagning

  Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2015 11:56 CEST

  Famna har gjort en enkät bland sina medlemmar för att kartlägga i vilken omfattning de arbetar med flyktingmottagande och vilka problem de möter.

  Famna är en branschorganisation för 52 idéburna verksamheter inom vård och social omsorg.

  I dag är 18 av Famnas verksamheter involverade i eller arbetar direkt med olika former av vård och omsorg för flyktingar. (Se förteckning nedan.)

  Organisationerna inom den idéburna sektorn arbetar varje dag med att hjälpa, stödja och vårda drygt 2500 nyanlända, ensamkommande barn och andra flyktingar.

  Idéburen vård och social omsorg spelar en betydande roll för flyktingmottagandet i Sverige.

  Aktuell bild oktober 2015, avser den senaste månadens verksamhet:

  Verksamhet Organisationer Anställda Volontärer (heltid) Flyktingar
  Akut flykting mottagande 6 42 51 1240
  Ensamkommande flyktingbarn 11 86 61 170
  Vård för flyktingar 5 78 50 1700
  Integrationsprojekt 13 70 52 550
  Totalt 18 unika 277 189 2660

  Inom stiftelser, kooperativ och ideella föreningar får det ideella engagemanget en organiserad plats med sociala mål, demokratiska strukturer och återinvestering av vinsten.

  Utöver detta står hundratals volontärer för ett dagligt mottagande av 1000 nyanlända flyktingar varje dag på centralstationerna i Malmö, Stockholm och Göteborg. Dessutom finns i det lagreglerade uppdraget för frivilliga samhällsarbetare många tusen gode män, förordnade vårdnadshavare och kontaktpersoner som stöder deras integrering vidare in i det svenska samhället.

  Idéburna aktörer blir dessutom en naturlig del av integrationsarbetet vidare i samhället och driver ofta innovationsprojekt som t.ex. att utbilda invandrare i föreningsliv, samhällsorientering, föräldrautbildning och språkträning.

  Genom insatser som rådgivning kring ekonomi, arbetssökande, kommunkontakter och praktikplatser blir dessa idéburna verksamheter en viktig del i flyktingars resa för ett eget arbetsliv. Ofta finns även sociala företag där man kan få ett första instegsjobb.

  Ulrika Stuart Hamilton är generalsekreterare för Famna och sammanfattar enkäten:

  – Bland våra medlemmar finns en omfattande och varierad verksamhet för att fånga upp utsatta individer och stärka samhällets skyddsnät för flyktingmottagande: de driver café med tvättmöjligheter, boende, sängplatser, öppen förskola, rådgivning, har öppet hus, läxläsning, kvinnogrupper, sociala företag som stöttar med etablering i samhället, fältassistenter som möter nyanlända, erbjuder socialt och ekonomiskt stöd samt akuta insatser som mat, dusch, sjukvård, och ser till att alla ensamkommande barn snarast ska få en god man.

  – En del medlemmar är kritiska och anser att det är omfattande byråkrati att få fram tillstånd trots att nöden är stor. Andra upplever att det finns ett partnerskap mellan idéburna och offentliga som i vissa stycken fungerar bra. Det finns också hopp och framtidstro.

  – Ingen av våra medlemmar driver ännu asylboende. Jag tror civilsamhället utgör en viktig potential också här, säger Ulrika Stuart Hamilton.

  Idéburna organisationer kan spela en större roll för att bidra till den akuta humanitära situation som råder. Det behövs ett ökat samarbete mellan det civila samhället och offentlig sektor, och att strukturella hinder tas bort. Sådana hinder är till exempel tillståndsfrågor och handläggningstider för att som idéburen aktör kunna öppna nya HVB-hem eller behovet av en ökad kapacitet för socialtjänsten att följa upp och arbeta tillsammans kring individens behov.

  Fakta om Famnas enkät

  Alla medlemmar (52 st) tillfrågades i oktober 2015 om vilka aktiviteter och verksamheter de bedriver inom flyktingmottagande och integration.

  Vi frågade om akut flyktingmottagande, boende för ensamkommande flyktingbarn, boende för andra kategorier flyktingar, andra integrationsprojekt, om vård för flyktingar (t ex traumabehandling, mobil asylhälsa, vård för papperslösa).

  Vidare ställde vi öppna frågor om hinder hos regelverk och myndigheter för att kunna utöva engagemanget och vilka förslag på åtgärder medlemmarna har. Vi har också bett dem uppskatta hur många i målgruppen de nått under den senaste månaden och hur många volontärer respektive anställda som arbetar med de olika aktiviteterna.

  Dessa uppgifter, framförallt hur många i målgruppen som nås, är ofta ungefärliga uppskattningar av respondenterna.

  En dryg tredjedel (18 st) av våra medlemmar var engagerade i ett eller flera av ovanstående områden:

  Bräcke Diakoni, Västra Götaland, http://www.brackediakoni.se

  BOSSE Råd stöd och kunskapscenter, Stockholm, http://www.bosse-kunskapscenter.se

  Ersta Diakoni, Stockholm, http://www.erstadiakoni.se

  Familjehemsstiftelsen Skaraborg, Skaraborg, http://www.familjehemsstiftelsen.com

  Föreningen Framtidståget, Stockholm, http://framtidstaget.org

  Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg, Västra Götaland, http://www.skyddsvarnet.org

  Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm, Stockholm, http://www.skyddsvarnet.se

  Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Västra Götaland, http://www.stadsmissionen.org

  Göteborgs Räddningsmission, Västra Götaland, http://www.raddningsmissionen.se

  Linköpings Stadsmission, Linköping, http://www.linkopingsstadsmission.se

  LP-stiftelsen, rikstäckande, http://www.lp-verksamheten.nu

  Skåne Stadsmission, Region Skåne, http://www.skanestadsmission.se

  Sociala missionen, Stockholm, Uppsala, Gotland, http://socialamissionen.se

  Stiftelsen Fyrljuset, rikstäckande, http://www.fyrljuset.org

  Stiftelsen Stora Sköndal, Stockholm, http://www.storaskondal.se

  Stockholms Stadsmission, Stockholm, http://www.stadsmissionen.se

  Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, rikstäckande, http://www.rfs.se

  Röda Korset, rikstäckande, http://www.redcross.se

  Vi förmedlar gärna kontaktuppgifter till dem som besvarat enkäten för uppföljning och fördjupad information.

  Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

  Famna har gjort en enkät bland sina medlemmar för att kartlägga i vilken omfattning de arbetar med flyktingmottagande och vilka problem de möter. I oktober är 18 av Famnas verksamheter involverade i olika former av vård och omsorg för flyktingar. Organisationerna arbetar varje dag med att hjälpa, stödja och vårda drygt 2500 nyanlända, ensamkommande barn och andra flyktingar.

  Läs vidare »
  Media no image

  Utvecklingsmedel till Famnas kompetensforum i eHälsa

  Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2015 14:59 CEST

  Den Europeiska Socialfonden (ESF) har utlyst stöd till projekt som främjar kompetensutveckling och ökar omställningsförmågan för arbetsplatser och för individer. Famna har tillsammans med tio medlemsverksamheter i Stockholm sökt medel för att möta de kompetens- och utvecklingsbehov som finns inom vård och omsorg.

  Medverkande Famnamedlemmar är: Bosse råd, stöd och kunskapscenter, Bräcke Diakoni, Danvikshem, Ersta Diakoni, HSB Omsorg, Löjtnantsgården, Skyddsvärnet, Stockholms Stadsmission, Stockholms Sjukhem och Stora Sköndal.

  Inom Stockholmsområdets finns över 3000 medarbetare inom idéburen vård och omsorg, och den tekniska och demografiska utvecklingen ökar kraven på nya kompetenser både för anställda och verksamheter.

  Viktoria Loo Skyman, som är utvecklingsledare på Famna, säger:

  – Det här är en fantastisk möjlighet att kunna möta våra medlemsverksamheters behov, och det ska bli roligt att få arbeta med utvecklingsfrågor inom IT, eHälsa och digital utveckling som är så viktiga för våra medlemmar.

  Truls Neubeck, som är kvalitetsansvarig på Famna fyller i:

  – Det är roligt att Famna som idéburen aktör får resurser att jobba med de här frågorna som skapar värde i vardagen för patienter och brukare. På det här sättet kan vi från Famna få möjlighet att koppla ihop det nationella eHälsoarbetet med medlemmarnas utvecklingsarbete.

  Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

  Famna har beviljats utvecklingsresurser från det svenska ESF-rådet i Stockholmsregionen. Medlen går till kompetensutveckling för idéburna verksamheter och deras personal, med målet att utveckla eHälsoarbetet. Detta projekt gäller i tre år med start i december 2015, och det är tio medlemmar inom Famna som kommer att medverka.

  Läs vidare »
  Media no image

  Ulrika Stuart Hamilton ny generalsekreterare för Famna

  Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2015 06:58 CEST

  Ulrika Stuart Hamilton har arbetat som opinionsbildare och som chef under lång tid, och med anknytning till offentliga samtalet.

  Ulrika har, innan tjänsten som statssekreterare, varit vice VD på Entreprenörskapsforum, analyschef på Företagarna, informationschef på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, informationsrådgivare på Gullers grupp och stabschef hos finansministern.

  Det är en person med gedigen erfarenhet av chefskap, analys och opinion som tillträder uppdraget som generalsekreterare på Famna i augusti.

  – Vi är oerhört glada över att Ulrika Stuart Hamilton blir Famnas nya generalsekreterare, säger Lotta Säfström, ordförande för Famna.

  – Ulrikas breda och mångåriga erfarenhet av intressepolitisk opinionsbildning och det politiska hantverket passar väl in Famnas nästa strategiska fas. Förutsättningarna för idéburna vårdgivare måste ytterligare förbättras.

  – Det krävs en aktiv politik för detta i Sverige, precis som det har skett i flera andra europeiska länder. De idéburna organisationerna har mycket att tillföra samhället, lokalt och nationellt.

  – Det är med stor ödmjukhet och glädje som jag tackat ja till det viktiga uppdraget att arbeta för den idéburna vården och omsorgen, säger Ulrika Stuart Hamilton.

  – Ödmjukhet därför att denna del av civilsamhället är ny för mig; glädje – och extra arbetslust – därför att en rad frågor och utvecklingsmöjligheter i stöpsleven gör rollen som generalsekreterare på Farma särskilt betydelsefull de närmaste åren.

  Ulrika Stuart Hamilton tillträder tjänsten som Famnas generalsekreterare den 24 augusti. Hon efterträder Lars Pettersson som suttit 11 år vid rodret som generalsekreterare på Famna. Lars går vidare till ett friare liv som pensionär och med vissa uppdrag för Arbetsgivaralliansen och KFO.

  Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

  Ulrika Stuart Hamilton blir ny generalsekreterare på Famna i augusti. Hon kommer närmast från en tjänst som statssekreterare under förra jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm, som i sin ministerportfölj även ansvarade för civilsamhällesfrågor. Sedan årsskiftet är hon också styrelseordförande för Statens Kulturråd.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 1 bild, 1 video

  Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • ulrika.stuart@famna.org
  • 070 555 74 76
  • 08-546 949 33

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • ingemar.olsson@famna.org
  • 070 585 57 67

  Om Famna

  Famna - samlar non-profitaktörer inom vård och social omsorg

  Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.