Skip to main content

Taggar

Bostäder

Ekonomi

Hyresförhandling

Hållbarhet

Juridik

Stadsutveckling

Sverigebarometern 2019

Sverigebarometern 2019

Dokument   •   2019-02-25 07:00 CET

Under 2018 skiftades fastigheter till ett värde av 160 miljarder kr. Det gjorde året till ett av de starkaste transaktionsåren någonsin. Trots sämre utsikter för svensk ekonomi ser landets fastighetsägare relativt ljust på utvecklingen under 2019. Bland ägare till butiksfastigheter dominerar dock pessimisterna.

Het marknad - En granskning av den svenska fjärrvärmebranschen

Fjärrvärme är en optimal uppvärmningsmetod, smidig för kunden och skonsam för miljön. Faktum är att fjärrvärmen haft en avgörande roll för att sänka Sveriges koldioxidutsläpp de senaste decennierna. Just därför är det viktig att den är konkurrenskraftig och skäligt prissatt. Rapporten visar att dagens modell inte förhindrar en stor andel bolag från att ha en oskäligt hög avkastning.

Vägledning tillträdeskrav vid uthyrning

Vägledning tillträdeskrav vid uthyrning

Dokument   •   2018-09-28 08:00 CEST

Hyresmarknaden ska vara öppen, transparent och tillgänglig för alla. Samtidigt måste hyresvärdar ha rätt att bestämma vem som ska få hyra en lägenhet och vilka krav som ska ställas på en hyresgäst. Denna vägledning om hyresvärdars tillträdeskrav bygger på kunskaper om och positiva erfarenheter av vad som har betydelse för att hyran betalas i tid.

SABOs och Fastighetsägarnas vägledning för de ortsvisa hyresförhandlingarna 2019
SABOs och Fastighetsägarnas vägledning för de ortsvisa hyresförhandlingarna 2019

Den svenska ekonomin förväntas utvecklas väl under 2019 med stigande kostnader och räntor som följd. För att uppnå kostnadstäckning skulle den allmänna hyresnivån behöva höjas med drygt 2,5 procent. För att spegla den samhällsekonomiska utvecklingen skulle den allmänna hyresnivån därmed kunna höjas med cirka 3 till 4 procent under 2019.

Utveckling av de årliga hyresförhandlingarna

För att lösa problemen måste bostadsmarknadens parter (SABO, Fastighetsägarna och Hyresgäst-föreningen) tillsammans utveckla långsiktigt hållbara ramar och en gemensam målsättning för för-handlingarna om den allmänna hyresnivån utveckling i syfte att fungera som vägledning för de ortsvisa förhandlingarna. I detta dokument utvecklas SABO och Fastighetsägarna sin gemensamma syn på detta.

Vägledning för behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Fastighetsägarna och SABO har tagit fram denna vägledning för hur personuppgifter bör behandlas vid kamerabevakning i och i anslutning till flerfamiljshus. Vägledningen syftar till att värna hyresgästernas integritet och att bistå hyresvärden med information om de nya bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Vägledning för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder

Fastighetsägarna och SABO har i samarbete med Studentbostadsföretagen tagit fram denna vägledning för hur personuppgifter bör behandlas vid uthyrning och förvaltning av bostäder i flerfamiljshus. Vägledningen syftar till att värna hyresgästernas integritet och att bistå hyresvärden med information om de nya bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Sverigebarometern 2018

Sverigebarometern 2018

Dokument   •   2018-02-26 08:00 CET

Trots senhöstens mörka medierubriker blev 2017 ännu ett bra år för fastighetsbranschen med allmänt god lönsamhet och hög aktivitet på transaktionsmarknaden. Starkast gick kontorssektorn. I landet som helhet uppger 40 procent av fastighetsägarna i Sverigebarometern att priserna på kontorsfastigheter har stigit. Utvecklingen har varit starkast i storstäderna, med Stockholm i täten.

Åtta förslag för att effektivisera och utveckla svensk fastighetsbildning

Handläggningstiderna hos Lantmäteriet ökar på bred front och utvecklingen går i fel riktning. Konsekvenser av de allt längre handläggningstiderna blir att bostadsbyggen och företagsetableringar bromsas. Effektivisering och utveckling av fastighetsbildningen är nödvändig.

HEM – Vägar till en bättre social bostadspolitik

Debatten om social bostadspolitik har länge präglats av ett starkt motstånd mot riktade lösningar. Men bostadsbidrag, bostadstillägg och sociala kontrakt är exempel på förmåner som är behovsprövade. Det är en rimlig utgångspunkt att social bostadspolitik måste få kosta, och att ytterligare ekonomiska resurser behöver tillföras för att finansiera åtgärder som når de svagaste grupperna.

Samråd vid ombyggnad – ett stöd för bättre samrådsprocess

Både hyresvärdar och hyresgäster är betjänta av förutsebarhet och att känna trygghet i samband med en ombyggnad. För det behövs dialog och delaktighet och ett bra sätt att få det till stånd är att arbeta med samråd. Därför har Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO gemensamt tagit fram en avtalsmall som kan underlätta för parterna lokalt att komma vidare i samrådsprocessen vid ombyggnad.

Fastighetsföretagarklimatet MittNord 2017

Fastighetsföretagarklimatet MittNord 2017

Dokument   •   2017-12-12 08:41 CET

Konjunkturfokus oktober 2017: Skugga över bostadsmarknaden

Världsekonomin växer stabilt under de kommande. Enligt IMF spås den globala ekonomin växa med 3,6 procent i år och med 3,7 procent 2018. Den positiva utvecklingen ger stöd till Sveriges tillväxt. Beroendet av bostadsinvesteringar och privatkonsumtion innebär dock att ekonomin är känslig för förändringar som påverkar hushållens och företagens förväntningar om bostadspriserna.

Käppar i hjulet?!

Käppar i hjulet?!

Dokument   •   2017-10-19 15:54 CEST

Analysen visar att aktuella politiska förslag ökar finansieringskostnader med motsvarande 2-3 procentenheters höjd ränta. Det innebär att bostadsbyggandet minskar med 25 000–35 000 nya bostäder på tio år.

Närhet och Nätverk - urbaniseringens roll utanför storstäderna

Är små städer alltid de givna förlorarna i urbaniseringens era? Står storstäder och landsbygd mot varandra i ett nollsummespel? Verkligheten är mer komplex än så. Rapporten är skriven av Martin Andersson, Johan P. Larsson och Joakim Wernberg.

Sydsvenska Gasellkommuner

Sydsvenska Gasellkommuner

Dokument   •   2017-09-19 11:10 CEST

Rapporten Sydsvenska Gasellkommuner visar dynamiken i elva större kommuner i södra Sverige och fångar deras utvecklingstendens mätt enligt sju olika statistiska parametrar. Avsikten är att visa att kommunerna kan grupperas utifrån sina olika tillväxtmönster snarare än att rangordna dem enligt en bäst/sämst-skala.

Cityklimatet 2017

Cityklimatet 2017

Dokument   •   2017-08-29 07:30 CEST

Cityklimatet beskriver hur detaljhandeln och annan service utvecklas i våra stadskärnor över tid. I rapportens mäts omsättning, marknadsdelar, verksamheter och antal arbetstillfällen i stadskärnan. I den senaste rapporten ingår 52 av våra svenska stadskärnor. Rapporten görs av WSP på uppdrag av Fastighetsägarna.

Fastighetsägarindex  i Stockholms län och Gotland

14 kommuner i Stockholms län och på Gotland har fått svara på frågor om förutsättningarna att bedriva fastighetsföretagarverksamhet i dessa kommuner.

Fastighetsägarnas Sverigebarometer 2017

Fastighetsägarnas Sverigebarometer 2017

Dokument   •   2017-02-13 10:24 CET

• 95 procent av fastighetsägarna uppger att tillgången till bankfinansiering är god eller mycket god. • Kontorsvakanserna minskad med 40 procent 2016. • 54 procent av fastighetsägarna uppger att kontorshyrorna ökade 2016. I Stockholm uppgav 77 procent att hyrorna ökat, i Göteborg och Malmö är motsvarande siffror cirka 60 procent.