Skip to main content

Beräknad livslängd avgörande för val av avskrivningsmetod

Nyhet   •   Feb 12, 2014 16:04 CET

Frågan om vilken avskrivningsmetod som ska användas av bostadsrättsföreningar har idag debatterats flitigt. Fastighetsägarna rekommenderar bostadsrättsföreningar att noggrant studera skillnaderna mellan linjär och progressiv avskrivning, för att därefter välja den metod som är bäst anpassad till de förutsättningar som föreningen har.

I Fastighetsägarnas vägledning till Årsredovisning i fastighetsföretag rekommenderas en avskrivning som speglar fastighetens beräknade nyttjandetid.

– I de flest fall är sannolikt linjär avskrivning att föredra, men anser föreningen att en progressiv avskrivning bättre speglar nyttjandetiden och kan anföra godtagbara skäl för detta bör en sådan avskrivningsmetod också kunna godtas, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige.

I årsredovisningslagstiftningen, som även omfattar bostadsrättsföreningar, framhålls att redovisningen ska ge en rättvisande bild av den ekonomiska ställningen och resultatet. Det innebär att den avskrivningsmetod som bäst speglar den beräknade nyttjandeperioden bör väljas.

– Med drygt 3 000 bostadsrättsföreningar som medlemmar är vi naturligtvis angelägna om att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för en god förvaltning av bostadsrättsföreningarnas fastigheter. Vi kommer därför nogsamt att följa utvecklingen och agera för att regelverket kring avskrivningar ska avspegla förutsättningarna för bostadsrättsföreningar, säger Line Zandén, nationellt bostadsrättsansvarig på Fastighetsägarna.