Skip to main content

Fastighetsägarna Stockholm avbryter överläggningar med Hyresgästföreningen Region Stockholm om hyresfrågor efter två års resultatlöst arbete

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 07:00 CET

Fastighetsägarna Stockholm har beslutat att med omedelbar verkan avbryta såväl informella som formella överläggningar med Hyresgästföreningen Region Stockholm rörande hyresfrågor i Stockholm. Efter drygt två resultatlösa år ser inte Fastighetsägarna Stockholm att det är fruktbart att fortsätta. Som en konsekvens av detta beslut avslutar Fastighetsägarna Stockholm även sitt engagemang i Hyreskommitténs projekt gällande en systematisering av hyrorna i Stockholm. Hyreskommittén består av Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen Region Stockholm samt de kommunägda bostadsföretagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder.

Under drygt två års tid har Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm haft regelbundna överläggningar om de allvarliga problem som plågar Stockholms hyresmarknad. Parterna har bland annat diskuterat svårigheterna att nå samförstånd kring hur hyror bör bestämmas samt effektivitetsproblemen i de årliga hyresförhandlingarna. Trots dessa ansträngningar står parterna fortfarande långt ifrån varandra inom ett antal centrala frågor.

- Vi har dedikerat hundratals arbetstimmar till överläggningar med Hyresgästföreningen Region Stockholm. Vi har satsat mycket resurser eftersom vi har trott och hoppats på ett bättre samarbetsklimat med motparten. Nu två år senare har det inte resulterat i en enda konkret åtgärd eller beslut. Inget har förändrats, vilket är oacceptabelt mot bakgrund av dagens växande och alarmerande bostadskris, säger Billy McCormac, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Utöver dessa informella tvåpartsöverläggningar har Fastighetsägarna Stockholm sedan förra året också träffat Hyresgästföreningen Region Stockholm samt Stockholms tre stora kommunägda bostadsföretag inom ramen för den mer formella Hyreskommittén.

Hyreskommittén startade 2015 ett projekt för att systematisera hyror i Stockholm. Projektet har styrts av en extern och oberoende projektledare. En styrgrupp och arbetsgrupp har under förra året haft regelbundna workshops och arbetsmöten. Dock drar Fastighetsägarna Stockholms utvärdering av Hyreskommitténs projekt slutsatsen att det inte kommer att leda till en väl fungerande hyresmarknad i Stockholm.

De reformer som krävs för att rätta till systemfelen kommer inte att lösas med en hyresmodell. En systematisering kommer snarare att befästa de problem som genomsyrar Stockholms hyresbostadsmarknad. Därför väljer Fastighetsägarna Stockholm att avbryta sitt engagemang i kommitténs projekt med omedelbar verkan.

- Tiden har kommit för en genomgripande översyn av hyresmarknadens funktionssätt och regelverk. Dagens system har bidragit till eller direkt orsakat trångboddhet, kriminalitet, låg rörlighet, episka bostadsköer, utanförskap och otrygghet. Parterna har försökt att lösa problemen internt men misslyckats. Nu måste frågorna om hyresmarknaden vara föremål för en lösningsorienterad politisk diskussion. Det här handlar om hundratusentals människors boendesituation och om utvecklingen i vår huvudstad. Vi behöver tydliga spelregler, avslutar Billy McCormac.

Fastighetsägarna Stockholm är branschorganisationen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholms län och på Gotland. Våra 4500 medlemmar spänner från börsnoterade fastighetsföretag och kommunala bostadsbolag till bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Tillsammans har de drygt 10 000 fastigheter där det bor en halv miljon människor. Våra medlemmar är en viktig del i samhällsbygget och våra investeringar gör Stockholm till en attraktiv storstad – inte bara för alla som bor här idag, utan för våra barn, och alla som vill komma hit i framtiden.