Skip to main content

Hyresgästföreningen utnyttjar sin maktposition för att sänka hyran

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2018 11:18 CEST

Hyresgästföreningen har ännu en gång använt sitt veto i de årliga förhandlingarna för att tvinga fram en real sänkning av den allmänna hyresnivån. För de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm stad ökar den allmänna hyresnivån med 1,3 procent under 2018, vilket motsvarar en real sänkning med 0,5 procent om inflationen ökar i takt med Riksbankens prognos. Det är en dålig signal för långsiktigt ägande av hyresrätter och en mycket dyster nyhet för de som står utanför bostadsmarknaden, enligt Fastighetsägarna Stockholm.

Förhandlingarna om justeringen av 2018 års allmänna hyresnivå inleddes i september 2017. I december strandade Hyresgästföreningen (HGF) förhandlingarna om ett övergripande ramavtal för stadens privata fastighetsägare. Sedan dess har förhandlingarna fortsatt mellan HGF och enskilda fastighetsägare. Dessa har gått mycket trögt och ytterst få överenskommelser har träffats. Förhandlingarna kompliceras av det faktum att det saknas såväl praxis om vad en överenskommelse ska baseras på som en tvistelösning som tar vid om parterna inte kommer överens.

De flesta tror nog att förhandlingarna om den årliga hyresjusteringen fungerar ungefär som i löneförhandlingarna, med två jämbördiga parter. Så är det inte. Avsaknaden av en tvistelösning gör att Hyresgästföreningen kan ignorera fastighetsägarnas argument och låta tiden gå. För eller senare tvingas fastighetsägarna att acceptera det bud de fått. Alternativet är ju att höjningen uteblir helt och hållet, säger Nathalie Brard, chef hyresmarknad på Fastighetsägarna Stockholm.

På den kommunala sidan har parterna tillgång till den partsammansatta Hyresmarknadskommittén (HMK), och i årets förhandling hänsköt Stockholms tre kommunala bostadsbolag (Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder) förhandlingarna dit då HGF:s bud ansågs oacceptabelt lågt. Överenskommelserna är nu klara och innebär att hyrorna i de kommunala bolagens lägenheter kommer att höjas med 1,3 procent under 2018. Denna mycket låga höjning saknar koppling till den samhällsekonomiska utvecklingen och visar att det partsammansatta HMK inte fungerar för att lösa dessa tvister. Precis som förhandlingarna i övrigt, saknar nämligen HMK riktlinjer för vad en rimlig hyresjustering ska baseras på.

Avsaknaden av en fungerande tvistelösning ger HGF en mycket stark ställning på bostadshyresmarknaden. Denna ställning har genom åren utnyttjats för att trycka ner hyresjusteringen långt under nivåer som möjliggör en långsiktigt seriös bostadsförvaltning.

Hyresgästföreningens utnyttjande av vetot har lett till att såväl de kommunala som de privata fastighetsföretagens organisationer, SABO och Fastighetsägarna, nu kräver att en oberoende tvistelösning för de årliga hyresförhandlingarna ska inrättas.

Det är vår förhoppning att vi ska lyckas komma överens med Hyresgästföreningen om hur en sådan tvistelösning ska utformas. Lyckas vi inte med detta räknar vi med att lagstiftningen ändras på ett sätt som gör den årliga förhandlingen till en förhandling mellan jämbördiga parter, säger Nathalie Brard.

Hon ser en risk för att HGF nu kommer att utnyttja sitt veto även i de fortsatta fastighetsvisa förhandlingarna med privata fastighetsägare.

Hyresgästföreningen har tyvärr den möjligheten. Det finns därför en uppenbar risk att de privata fastighetsägarna tvingas till sämre överenskommelse än vad de kommunala bostadsbolagens tvingats till. Vi får hoppas att det inte går så illa, säger Nathalie Brard. 

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.