Skip to main content

Postnord måste börja ta sitt ansvar

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2017 09:28 CET

Postnord ställer orimliga krav på fastighetsägare och hänvisar till arbetsmiljö. Men det ansvaret åligger dem själva.

Människor har rätt att få sin post utdelad. Det är Postnords skyldighet att se till att så sker. Om Postnord inte klarar sitt uppdrag måste politikerna agera nu.

De senaste åren har bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag över hela landet kontaktats av Postnord med ohemula krav på åtgärder som installation av postboxar, och belysning. Även på orter i Östergötland har Postnord varit aktiva och drabbat fastighetsägare. Om inte boxar installeras, eller andra åtgärder vidtas hotar Postnord helt sonika med att sluta dela ut post. Skälet sägs initialt vara dålig arbetsmiljö. Ibland är brevinkasten för trånga, ibland sitter de för lågt. Senare i processen menar Postnord att det handlar om avvikelse från standard, och vidhåller att det rör sig om ”icke godkänd postmottagaranordning”.

En god arbetsmiljö är självklart viktigt och något som vi som branschorganisation verkar för och informerar om varje dag. Arbetsmiljölagen är dock tydlig. Det är arbetsgivaren som ansvarar för anställdas arbetsmiljö. Postnord kan därför inte kräva att fastighetsägare ska genomföra och bekosta anpassningar i fastigheten för att förbättra arbetsmiljön för Postnords anställda. Fastighetsägarens ansvar är att förebygga olyckor, exempelvis genom att röja snö från tak och stuprör. Detta ska inte förväxlas med arbetsmiljöansvar.

Det kan vara värt att notera att brevinkastens funktion och trapphusens belysning inte förändrats till det sämre under de senaste åren. Det har däremot Postnords organisation. Över hela landet vittnas det om sjunkande kvalitet och allvarliga brister hos det företag som av regeringen uppdragits att sköta postutdelningen. Tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen har under året slagit fast att postutdelningen fungerar sämre än på mycket länge.

Postnords retorik har varit att skuldbelägga fastighetsägare. Målet är alltid att fastighetsägare ska bekosta och sätta upp postboxar för att effektivisera förutsättningar för brevbärares postutdelning och därmed anpassa det praktiska utdelningsarbetet till Postnords allt mer haltande organisation och omställning. Det är helt orimligt. Postnord behöver sluta med sina hot och uppfylla de skyldigheter de åläggs av Postlagen. Klarar de inte det måste ansvariga ministrar gripa in.

I Linköping har invånare i staden nyligen drabbats av omstruktureringar genomförda av Postnord. Paketutlämning har förflyttats till externt köpcentra. Här verkar Postnord blunda för människors resande, kommunala incitament för mindre biltrafik och god service. Inte heller PTS (Post- och telestyrelsen) verkar ha något att invända. Vilket i sig är mycket märkligt. Viktiga samhällsfunktioner bör inte förflyttas långt utanför stadskärnan, det behöver fungera för folk i vardagen. Skriftlig fråga är nu ställd till statsrådet Peter Eriksson (MP). Om nu inte PTS avser att agera i frågan så torde det ligga i Miljöpartiets agenda att värna om minskat resande och god service gentemot medborgarna. Det är med spänd förväntan man ser fram emot bostads- och digitaliseringsministerns svar.

Det är makabert att personer nu tvingas ta bil eller buss för att hämta sina paket. Postnord går emot utvecklingen för sammanhållna städer och deras agerande gör att behovet av transporter ökar.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 17 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.