Skip to main content

Så vill landets ledande politiker forma framtidens städer

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 08:30 CEST

Vi kommer att få se fler profilbyggnader, fler övervakningskameror och det blir nolltolerans mot klotter i våra städer. Och det kommer troligtvis gå både fortare och bli enklare att få bygglov. Det framtidsscenariot tar form när landets ledande politiker fått säga sitt i en studie från Fastighetsägarna. Resultaten presenteras idag på ett seminarium i Almedalen.

Under maj månad svarade 339 av landets riksdagsmän och kommunstyrelseordföranden på en enkät från Fastighetsägarna. Syftet var att ta reda på vad landets ledande politiker tycker i frågor om stadsutveckling, men också att spana in i framtiden.

- De frågor som rör städers utveckling ligger idag på sju olika departement vilket gör städers utmaningar och möjligheter onödigt trögrörliga. För att utvecklingen på lokal nivå ska fortsätta är det viktigt att man på riksnivå ser samma problem, har samma visioner och talar samma språk som man gör på de gator och torg där utvecklingen ska ske, säger Rudolf Antoni, utredare på Fastighetsägarna.

Studien visar att skillnaderna mellan politikerna sällan handlar om ideologi. Istället framgår det tydligt att det finns en skillnad beroende på om politikerna är verksamma i små eller stora städer, oavsett vilken partifärg de har.

Nästan dubbelt så många riksdagsmän som kommunpolitiker anser till exempel att det är bra för miljön att människor flyttar till städerna. Totalt sett tror 68 procent av samtliga svarande att det är helt osannolikt att inflyttningsvågen till våra större städer kommer att avta. Men bara 42 procent av politikerna på de mindre orterna håller med.

- Kanske handlar det om ett önsketänkande. Men det kan också vara ett uttryck för att man som politiker har visioner. Att våga ha framtidstro är ju en förutsättning för att en stad ska kunna utvecklas, säger Rudolf Antoni.

En fråga där det dock uppstår en tydlig skillnad mellan blocken handlar om ifall en stad ska tillåtas växa på höjden. Totalt sett är det 58 procent av de tillfrågade som instämmer i påståendet att ”Städer som växer bör bygga höga hus i centrala lägen”. Av allianspolitikerna är det 64 procent som håller med medan motsvarande siffra för de rödgröna är 50 procent. I kommuner med 100 000 invånare eller fler sympatiserar så många som 73 procent av politikerna med påståendet.

- Och kanske får vi också räkna med fler spektakulära profilbyggnader i framtiden. Hela 67 procent av dem som svarat anser att det skulle vara positivt för den egna staden, säger Rudolf Antoni.

De allra flesta politiker vill att det ska gå snabbare att få bygglov. På frågan om man vill begränsa handläggningstiden vid ett överklagande av ett bygglov anser hela 93 procent av de svarande att detta är ett mycket bra eller bra förslag. Frågan om man ska ta bort en instans för överklagande av bygglov är mer ideologisk. 74 procent av allianspolitikerna tycker det är bra medan motsvarande siffra för de rödgröna politikerna är betydligt lägre, 50 procent. Totalt sett är dock en majoritet, 63 procent, för detta förslag.

Några frågor i enkäten berör bilens plats i staden. En klar majoritet, 69 procent, säger att de gärna gör om bilvägar och gatuparkeringar till gång- och cykelstråk i stadskärnorna. Inte helt oväntat är det fler rödgröna politiker som instämmer i detta. En klar majoritet av alla svarande, 80 procent, anser också att man bör satsa mer på kollektivtrafik och mindre på biltrafik.

Bilfria stadsmiljöer kanske vi också kan förvänta oss mer av i framtiden eftersom totalt sett 72 procent av de tillfrågade tycker det ökar platsens attraktivitet. Samtidigt visar studien att en klar majoritet inte tror att vårt beroende av bilen kommer att minska i framtiden.

- Att politikerna för en politik som de själva inte tror kommer att ha önskad effekt skapar många frågetecken och skickar motsägelsefulla signaler, säger Rudolf Antoni.

I rapporten framgår också att 63 procent är positiva till att tillåta kameraövervakning på offentlig plats, 92 procent anser att man bör ha nolltolerans mot klotter och 69 procent befarar att problemen med segregation och utanförskap kommer att öka de närmaste tio åren. Dessutom tror 76 procent av de svarande politikerna att det är mycket sannolikt att vi får se fler kommunsammanslagningar de närmaste tio åren.

Fastighetsägarna är en rikstäckande intresse- och branschorganisation som representerar drygt 16 000 medlemsföretag och som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Organisationen består av fem regionföreningar varav Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (GFR) är den största med drygt 5 100 medlemsföretag som äger 16 500 fastigheter i 105 kommuner inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings-, Kalmar- och västra Östergötlands län.