Skip to main content

Dags att investera istället för att fly marknaden?

Nyhet   •   Aug 09, 2011 13:20 CEST

Mitt i börsoron är det lätt att glömma bort att kraftiga fall ofta följs av en snabb återhämtning.
Börsoron har dock bidragit till mycket attraktiva priser – de lägsta sedan början av 80-talet. Därför kan det nu vara läge att investera till låga priser priser i marknader med intressant tillväxtpotential.

 “Även innan den senaste tidens börsfall så visade de traditionella värderingsmetoderna attraktiva nivåer i historisk jämförelse. P/E-talen, vilka jämför det genomsnittliga aktiepriset med den genomsnittliga vinsten för företag, var runt 13 i USA och utdelningarna för många starka företag var attraktiva jämfört med inkomsten för statsobligationer som nervösa investerare flockas kring.”

Trevor Greetham, Head of Multi-Asset funds, Fidelity international

“Det råder stor osäkerhet om vad som kommer att hända framöver på marknaderna, vilket reflekteras i aktiepriserna. Ser man långsiktigt så handlar den europeiska marknaden på 10 gånger vinsten vilket är billigt om man ser historiskt. Den enda gången som marknaden har varit så här billig var under tidigt 80-tal när obligationsavkastningen var högre.

För att hitta bra prissatta aktier på marknaden är jag övertygad om att man behöver köpa när andra säljer till låga priser. Just nu finns det en hel del aktier som är mycket attraktivt värderade med tanke på utsikterna för dessa företag de närmaste 3-5 åren.”

Parus Shah, European Equities, Fidelity International

 

Omvärdering av värderingarna
P/E-talen var redan låga sett historiskt, men är nu särskilt låga efter den senaste tidens börsnedgångar och flykt från marknaden. De släpande P/E talen på FTSE 100 och DAX indexen ligger på halva nivån av genomsnittet under en 20-årsperiod. Direktavkastningen ligger nu över det historiska genomsnittet och ser attraktivt ut i jämförelse (historiskt sett) med avkastningen på statsobligationer (statsskuldväxlar) i traditionellt “trygga” länder så som USA, Tyskland och Storbritannien.

Mer om P/E-tal

- Ett år framåt är alla P/E tal i de exempel som visades på föregående sida lägre än de släpande P/E talen som indikerar högre nivåer om ett år. Den stora risken som finns är osäkerheten av framtida prognoser.

- Ett sätt att justera konjunkturkänsligheten och avvikelser i framtida prognoser kan var att använda sig av Shillers P/E-talsberäkning. Den kan minska volatiliteten under kortare perioder genom att använda sig av den 10-åriga genomsnittliga resultatet. Baserat på detta beräkningssätt är det aktuella P/E talet för Standard & Poor´s (S&P) 500 index (20,7) nu under sina genomsnittliga värden för perioder på 20 och 30 år (26,3 respektive 21,8). Den aktuella nivån för Shillers P/E-talsberäkning ligger dock högt om man tittar på genomsnittet för en 100-årsperiod som är 16,2. Dettakanutgöra en risk för pålitligheten av modellen.

- Den senaste tidens urskillningslösa försäljning av värdepapper har i stort sett slagit lika hårt mot papper som placerar på tillväxtmarknader som utvecklade marknader och P/E-talen går i många fall att jämföra med varandra. Detta indikerar att otillräckliga krediter ges till de länder som har stor tillväxtpotential på tillväxtmarknader.

Mer om utdelningar

- Aktuella utdelningar i exemplen på föregående sida ligger över sina långsiktiga genomsnittliga värden – till och med långt över för FTSE 100, DAX och MSCI Europe, MSCI Emerging Markets och lite över snittet för S&P 500. Ett år framåt i tiden visar prognoserna högre utdelningar än nuvarande nivåer i alla de exemplen som tas upp.

- Utdelningar som har ökat den senaste tiden erbjuder investerare en säkrare källa för avkastning på kapital än ökade aktiepriser. I en studie nyligen genomförd av S&P visade det sig att utdelningar stod för ungefär 44 % av den totala avkastningen under den senaste 80 åren av S&P 500 historia.

- Den största risken här är dock att utdelningar inte är hållbara för företagen. Just nu borde dock sannolikheten vara låg för att företagen tar bort utdelningar då många balansräkningar ser starka ut. Många företag vill också undvika de negativa signaler och effekter som ett borttagande av utdelningar kan ge.

 

 

Denna presentation är endast avsett för professionella investerare och bör inte användas av privata investerare. Denna presentation får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Med Fidelity/Fidelity International avses FIL Limited och dess dotterbolag. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity International och Pyramid-logotypen är varumärken som tillhör FIL Limited. Inga påståenden eller uttalanden som görs i detta dokument är juridiskt bindande för Fidelity eller mottagaren. Historisk avkastning är inte någon tillförlitlig indikator för framtida resultat. Investeringarnas värde [och eventuella intäkter från dem] kan både minska och öka, och det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För fonder som investerar på utländska marknader kan valutakursförändringar påverka värdet på en investering. Valutatransaktioner får genomföras på affärsmässig basis av eller genom de av Fidelitys bolag från vilka en tjänst kan anses ha köpts. Hänvisningar i detta dokument till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper, utan är endast inkluderade som illustration. Investerare bör även vara medvetna om att den presenterade informationen inte nödvändigtvis behöver vara aktuell, samt att Fidelity redan kan ha agerat utgående från den. Den forskning och de analyser som presenteras i denna dokumentation är insamlad av Fidelity för eget bruk som investeringsförvaltare och kan redan ha använts av Fidelity för sina egna syften. Fidelity Funds (FF) är ett öppet investmentbolag etablerat i Luxemburg med olika andelsklasser. Investeringar på små och nya marknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Utgiven av FIL Investments International (registrerat i England och Wales), godkänt och reglerat i Storbritannien Financial Services Authority. SSO1108N03/0212

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.