Färdplan för fossilfritt flyg lämnas över till regeringen

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 10:00 CEST

Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har den samlade svenska flygnäringen tillsammans med representanter från bl.a. bränsleproducenter och forskning tagit fram en färdplan för hur flyget kan bidra till regeringens mål om fossilfrihet till 2045. 

Efterfrågan på flygresor fortsatte att öka 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 14:25 CET

Under 2017 ankom och avreste närmare 47 miljoner människor vid svenska flygplatser. Det är 6 procent fler än under 2016.

Skadlig flygskatt i regeringens höstbudget

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 10:48 CEST

Sverige inför en nationell flygskatt från och med 1 april 2018. Att regeringen inför den kontroversiella flygskatten innebär att man bortsett från den massiva kritik som riktats mot förslaget. Flygskatten syftar till att minska antalet flygresor och även nedläggning av en del regionala flygplatser. Skatten kommer försämra konkurrenskraften för hela Sverige som är Europas Norrland och ligger långt borta från internationella marknader och för regioner i Sverige som är beroende av flygtransporter. Skattens klimateffekt beräknas bli mycket marginell samtidigt som skatten väntas hämma investeringar, nya jobb och regional utveckling. Det medger även regeringen som dels sänker nivåerna, dels anslår 120 miljoner kronor till regionala flygplatser i de regioner som drabbas hårdast av skatten.

När regeringen i dag presenterade budgeten för nästa år har man delvis backat från det ursprungsförslag som Flygskatteutredningen presenterade i november 2016. Nivåerna för flygskatten sänks från 80, 280 och 430 kronor till 60, 250 och 400 kronor samtidigt som en kompensation på 120 miljoner kronor införs till de regionala flygplatser där flygskattens negativa effekter förväntas bli störst.

– Flygskattens skadliga effekter på tillväxt och regional utveckling har varit kända sedan länge. Att regeringen valt att gå vidare med skatten, trots det massiva motståndet, är illavarslande för många, inte minst de regioner som är beroende av flyget. Att skatten sänks och en kompensation införs är ett tecken på att regeringen insett flygskattens skadliga effekter. En rimlig följd vore därför att inte införa skatten. Nu blir det symbolpolitik, säger Anna Wilson, generalsekreterare Svenskt Flyg.

Syftet med skatten är att minska antalet flygresor i Sverige. Beräkningar visar dock att en flygskatt endast skulle ha marginella effekter på de svenska klimatutsläppen. Flygskatteutredningen kunde själv konstatera att det rentav föreligger en risk med ökade utsläpp om skatten införs. Ett minskat flygande skulle nämligen endast resultera i ökad bilism och export av flygresor och utsläpp till grannländer och inom EU-ETS systemet.

– Regeringen presenterar i dag en oroväckande och kortsiktig klimatpolitik. En nationell flygskatt är dålig ut klimatsynpunkt och ineffektiv eftersom både flyget och klimatet är globala frågor. Det är samtidigt en provokation att Regeringen väljer att ignorera remissinstanserna en majoritet i Riksdagen och Lagrådets kommentarer. Vägen till hållbara flygtransporter går via internationella överenskommelser och gemensamma satsningar på biobränslen och ny teknik, inte nationella symbolskatter. Att regeringen väljer flygskattens väg skadar Sverige och är ett slag i luften för klimatet, säger Anna Wilson.

Sverige inför en nationell flygskatt från och med 1 april 2018. Att regeringen inför den kontroversiella flygskatten innebär att man bortsett från den massiva kritik som riktats mot förslaget. Flygskatten syftar till att minska antalet flygresor och även nedläggning av en del regionala flygplatser.

Läs vidare »

Ny flygskatt utan klimatnytta skadlig för Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2017 11:54 CEST

Idag meddelade regeringen att Sverige inför den hårt kritiserade flygskatten. Förslaget till en nationell flygskatt har mött hård kritik av remissinstanser där myndigheter, regioner och näringsliv är djupt oroade för skattens konsekvenser. Starkast har kritiken varit mot skattens marginella klimateffekt och det faktum att skatten riskerar slå hårt mot tillgänglighet, konkurrenskraft och regional utveckling i hela Sverige.

- Det är en provokation att lägga fram en skatt som sågats av 8 av 10 remissinstanser och kritiserats brett över hela Sverige och som inte har stöd i Riksdagen. Skatten får dessutom ingen klimateffekt eftersom flygplan, flyglinjer och utsläpp bara förflyttas till andra länder. Däremot leder det till att branschen får sämre möjligheter att investera i miljövänlig teknologi och förnybara bränslen, säger Anna Wilson, generalsekreterare Svenskt Flyg.

Genom att sänka nivåerna och införa särregler för mindre flygplatser erkänner regeringen att flygskatten är så skadlig att den direkt måste kompenseras. Trots att flygskatten nu reviderats bidrar den varken till en hållbar omställning av flyget eller till fortsatt tillväxt och nya jobb.

Regeringen fortsätter att sprida myter om flyget gällande skatter och utsläpp för att motivera en ogenomtänkt flygskatt. Klimatutmaningen är global och kan inte lösas med nationella särlösningar. För att minska utsläppen är satsningar på biobränslen, utveckling av ny teknik och internationella överenskommelser avgörande. I EU och FN fortgår arbetet med att skapa rakare flygvägar och gemensamma ramverk för ett hållbart flyg.

- Det bästa vi kan göra för miljön är satsningar på ny teknik och förnyelsebara bränslen, samtidigt som flygföretagen måste ha förutsättningar att investera i de senaste bränsleeffektiva flygplanen. Den här skatten ger inga incitament för det, tvärtom säger Anna Wilson.

Det politiska stödet för flygskatten är lågt. Remissinstanserna och Lagrådet har ratat förslaget, och en majoritet i riksdagen är emot dess införande. Att regeringen väljer att ändå gå vidare med skatten visar på grov respektlöshet mot lagstiftningsprocessen. När regeringen nu försöker kringgå det massiva motståndet genom att lägga fram skatten i budgeten, istället för enskild proposition, har regeringen passerat anständighetens alla gränser.

Idag meddelade regeringen att Sverige inför den hårt kritiserade flygskatten. Förslaget har mött hård kritik av remissinstanser där myndigheter, regioner och näringsliv är djupt oroade för skattens konsekvenser. Starkast har kritiken varit mot skattens marginella klimateffekt och det faktum att skatten riskerar slå hårt mot tillgänglighet, konkurrenskraft och regional utveckling i hela Sverige.

Läs vidare »

Lagrådet kritisk till flygskatten

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 14:18 CEST

Den 7 juni lämnade regeringen ett förslag om ny flygskatt till Lagrådet, detta trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv. Nu sällar sig även Lagrådet till de kritiska rösterna och pekar på att både motiv och analys saknas i förslaget.

Lagrådsremissen är det sista steget innan regeringen kan lämna ett skarpt förslag till riksdagen om en ny flygskatt. Men enligt Lagrådets mening bör förslaget omformas, detta eftersom regeringens egen analys är knapp och att ”det ofta [är] mycket svårt att få en klar uppfattning om vilka närmare skäl regeringen har för de avvägningar som görs” (s. 2). Framför allt lyfter Lagrådet fram att regeringen inte motiverar varför man bortsett från remissinstansernas invändningar och gått vidare med det utredningsförslag som kritiserats för att ha minimal klimateffekt, men som samtidigt slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige.

– Lagrådets yttrande sätter fingret på vad som varit uppenbart länge, nämligen att regeringen inte kan motivera införandet av en flygskatt. Klimateffekten är minimal och skatten får negativa konsekvenser för flera mål på andra politikområden. Det är svårt att få ihop, även för regeringen, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Hela Lagrådets yttrande går att läsa här.

För ytterligare information kontakta
Anna Wilson, Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB, 070 - 926 31 77, anna.wilson@svensktflyg.se.

Den 7 juni lämnade regeringen ett förslag om ny flygskatt till Lagrådet, detta trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv. Nu sällar sig även Lagrådet till de kritiska rösterna och pekar på att både motiv och analys saknas i förslaget.

Läs vidare »

Sågad flygskatt till lagrådet

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 15:42 CEST

Regeringen beslutade idag att skicka ett förslag om ny flygskatt till lagrådet för granskning. Skattens utformning följer det utredningsförslag som mött massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv för att det saknar klimateffekt och slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige.

Lagrådsremissen är det sista steget innan regeringen kan lämna ett skarpt förslag till riksdagen om en ny flygskatt. Det väntas ske i samband med budgetpropositionen för 2018. Förslaget till flygskatt som nu remitterats till lagrådet är närmast identiskt med det förslag som regeringens utredning presenterade i november 2016, och som kritiserats starkt. 8 av 10 remissyttranden är negativa till, eller avstyrker, förslaget och det är framför allt flygskattens ringa klimateffekt som är föremål för kritiken. Förutom regeringens egen utredning har Riksrevisionen och flera andra myndigheter konstaterat att klimatnyttan är försumbar.

- Det är anmärkningsvärt att regeringen nu går vidare med ett förslag som ger en minimal klimateffekt, när syftet med skatten är att minska utsläppen. Det blir intressant att se hur lagrådet resonerar kring en skatt som missar sitt syfte och dessutom går rakt emot flera mål på andra politikområden, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Skarp kritik har också riktats mot de negativa konsekvenser som flygskatten, som blir näst högst i världen, väntas få. Tillväxtverket, Tillväxtanalys och en rad länsstyrelser, kommuner och regioner har framhållit att tillgängligheten riskerar att försämras och att den lokala utvecklingskraften hotas på många håll. Hårdast drabbas de delar av Sverige där flyget är det enda realistiska alternativet för att nå andra delar av landet, och resten av världen.

- Färre jobb, sämre tillgänglighet och svagare konkurrenskraft är ett högt pris att betala för en åtgärd utan klimatnytta. Samtidigt vet vi att rätt insatser för ett hållbart flyg kan ta tillvara flygets nyttor och bidra till att stärka det svenska näringslivet. En regering som menar allvar med att minska de klimatpåverkande utsläppen bör fokusera på mer biobränsle, ny teknik och internationella styrmedel. Det gör skillnad på riktigt, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Mer information om flygskatten, bland annat Svenskt Flygs remissammanställning, finns här.

För ytterligare information kontakta
Anna Wilson, Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB, 070 - 926 31 77, anna.wilson@svensktflyg.se.


www.ettslagiluften.nu

Regeringen beslutade idag att skicka ett förslag om ny flygskatt till lagrådet för granskning. Skattens utformning följer det utredningsförslag som mött massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv för att det saknar klimateffekt och slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige.

Läs vidare »

Regeringens dubbla budskap om flyget

Nyheter   •   Maj 17, 2017 16:35 CEST

Regeringen har i dag presenterat sitt förslag om ett Arlandaråd. Det är en positiv nyhet. Samtidigt planerar regeringen för en flygskatt som slår direkt mot svensk ekonomi, hotar tusentals jobb och drabbar glesbygden hårdast. Nu är det hög tid att skrota förslaget om flygskatt, och välja rätt väg för ett hållbart flyg som bidrar till svensk tillväxt och konkurrenskraft.

Som ett led i den tidigare beslutade Flygstrategin presenterade regeringen i dag Arlandarådet. Syftet med Arlandarådet är att långsiktigt utveckla Arlanda flygplats ur ett trafikslagsövergripande helhetsperspektiv. Svenskt Flyg välkomnar detta mycket viktiga arbete, men ser samtidigt regeringens planer på en ny flygskatt som ett hot mot en hållbar flygnäring som binder samman Sverige.

- Vi välkomnar dagens förslag om ett Arlandaråd. Det är viktigt att vi tar fram en strategisk plan för Arlanda och att vi säkerställer kapaciteten där. Men samtidigt vill regeringen införa en flygskatt som helt saknar klimateffekt, som försämrar tillgänglighet och konkurrenskraft och som slår mot tillväxt och jobb i hela landet. Bäst hade därför varit om regeringen vid dagens pressträff hade berättat att man lyssnat på den massiva remisskritiken mot en flygskatt och dragit tillbaka förslaget, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Regeringen har i dag presenterat sitt förslag om ett Arlandaråd. Det är en positiv nyhet. Samtidigt planerar regeringen för en flygskatt som slår direkt mot svensk ekonomi, hotar tusentals jobb och drabbar glesbygden hårdast. Nu är det hög tid att skrota förslaget om flygskatt, och välja rätt väg för ett hållbart flyg som bidrar till svensk tillväxt och konkurrenskraft.

Läs vidare »

Ny rapport: Flygbiobränsle möjliggör för flyget att nå klimatmålen

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 10:42 CET

År 2040 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser minska med 40 procent jämfört med 1990. Flygbranschen har de senaste åren gjort stora framsteg vad gäller bland annat lättare och mer effektiva flygplan, bränslesnåla flygmotorer, rakare flygvägar och miljöcertifieringar av de statliga flygplatserna.

Regeringen kör över remissopinionen om flygskatten

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 12:05 CET

Regeringen presenterade idag inriktningen för en ny svensk flygskatt. Trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv kommer regeringen gå vidare med det förslag som helt saknar klimateffekt och som slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige.

Fler än hälften av svenskarna känner inte till flygskatten

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 10:43 CET

Hälften av alla svenskar känner inte till att regeringen vill införa en skatt på flygresor, och kunskapen om vad en flygskatt skulle få för konsekvenser på ekonomi, tillgänglighet och miljö är låg. Det visar en ny undersökning gjord av Sifo.

Om Föreningen Svenskt Flyg

Föreningen Svenskt Flyg är en intresseorganisation som kommunicerar fakta och kunskap om flygnäringen i Sverige. Svensk flygnäring skapar över 80 000 jobb i Sverige och ytterligare 100 000 jobb inom turistnäringen. Man bidrar årligen med 53 miljarder till svensk BNP. Svenskt Flyg tar fram rapporter, policy briefs, analyser och arrangerar seminarier om flygets roll i samhället.

Adress

  • Föreningen Svenskt Flyg
  • Box 55977
  • 102 16 stockholm
  • Vår hemsida

Länkar