​Folkhögskoleprojekt får bidrag från Europeiska Socialfonden

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 11:19 CET

Projektet FAMN får nästan 22 miljoner kronor i bidrag av svenska ESF-rådet för att utveckla metoder för att unga nyanlända ska fullfölja sina studier på folkhögskola. Det är Folkbildningsrådet som står bakom projektet tillsammans med sex folkhögskolor i Skånes, Västmanlands, Östergötlands, Stockholms, Västerbottens och Västra Götalands län.

Nio av tio cirkeldeltagare nöjda med studiecirkeln

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 11:50 CEST

Nio av tio cirkeldeltagare är nöjda med den studiecirkel de deltagit i. Det visar en första undersökning som Folkbildningsrådet har gjort tillsammans med undersökningsföretaget Novus.

– Det är riktigt roligt att det är en så hög siffra, säger Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet.

De tillfrågade cirkeldeltagarna uppger bland annat att de har haft intressanta och lärorika samtal i studiecirklarna. Åtta av tio har lärt känna nya människor som de har diskuterat aktuella samhällsfrågor med, och drygt fyra av tio upplever att de har blivit bättre på att lyssna på andra.

– Studieförbunden bidrar till att stärka demokratin. I studiecirklar möts människor med olika erfarenheter och olika bakgrund, säger Maria Graner.

Folkbildningsrådet har i uppdrag att följa upp och utvärdera hur studieförbund och folkhögskolor använder statsbidraget till folkbildningen. För att fånga upp deltagarnas erfarenheter har Folkbildningsrådet skapat en cirkeldeltagarpanel tillsammans med undersökningsföretaget Novus. I den här första undersökningen svarade 5 000 cirkeldeltagare, från alla tio studieförbunden, på Folkbildningsrådets frågor.

– Folkbildningen ska bidra till att både människor och samhället utvecklas. Den här typen av undersökning är ett sätt att följa upp effekterna av verksamheten, säger Maria Graner.

Läs mer om undersökningen på Folkbildningsrådet webbplats.

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag från regering och riksdag.Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet.

http://www.folkbildning.se/

Nio av tio cirkeldeltagare är nöjda med den studiecirkel de deltagit i. Det visar en första undersökning som Folkbildningsrådet har gjort tillsammans med undersökningsföretaget Novus.

Läs vidare »

Folkbildningen i de regionala kulturplanerna kartlagd - region för region

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 08:00 CET

Folkbildningsrådet har gjort en genomgång av landets alla regionala kulturplaner för att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt som studieförbund och folkhögskolor beskrivs. Kartläggningen visar att regionerna har höga förväntningar på att folkbildningen kan bidra till att uppnå de kulturpolitiska målen.

En halv miljard till folkbildningen i budgetpropositionen

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 14:14 CEST

Regeringen föreslår satsningar på nästan 500 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund i budgetpropositionen för 2018.

- Den stora satsningen på folkbildningen är ett erkännande. Det är glädjande att det finns ett så starkt förtroende för folkhögskolornas och studieförbundens verksamhet, säger Maria Graner generalsekreterare för Folkbildningsrådet.

Budgetpropositionen innehåller bland annat en stor satsning på folkhögskolan med 5 000 nya platser i allmän och särskild kurs. Det är en del av regeringens satsning Kunskapslyftet och en permanent utbyggnad av folkhögskolan.

- Det är mycket positivt att regeringen satsar på folkhögskolan och därmed ger fler möjlighet att studera vidare, säger Maria Graner.

Regeringen föreslår också att det så kallade utbildningsstödet utökas med 30 miljoner kronor. Särskilt utbildningsstöd fördelas av Specialpedagogiska skolmyndigheten till folkhögskolor som har deltagare med funktionsnedsättning.

Budgetpropositionen innehåller också flera satsningar på studieförbunden. Regeringen föreslår bland annat en satsning på uppsökande och motiverande insatser riktad till utrikesfödda kvinnor. Studieförbundens insatser ska verka rekryterande och visa på möjliga vägar in i olika former av studier. I budgetpropositionen föreslås Studieförbunden få 30 miljoner kronor 2018 och därefter 50 miljoner årligen.

- Studieförbundens verksamhet med asylsökande har varit framgångsrik. Dagens satsning är en bekräftelse och lyfter fram studieförbunden som aktör, säger Maria Graner.

Regeringen konstaterar också att satsningen på Svenska från dag ett har varit framgångsrik och anslår 170 miljoner kronor till studieförbund och folkhögskolor för 2018.

Regeringen föreslår även insatser för att öka föräldrars delaktighet i lärandet. Studieförbunden får 50 miljoner årligen för insatser som bidrar till att föräldrar kan bli ett bättre stöd i läxläsningen hemma.

Budgetpropositionen som lämnas till riksdagen i dag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Kontakt: Rebecka Svensén, kommunikationsansvarig på Folkbildningsrådet, mobil 070-588 61 99 eller e-post rebecka.svensen@folkbildningsradet.se

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag från regering och riksdag.Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet.

http://www.folkbildning.se/

​Regeringen föreslår satsningar på nästan 500 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund i budgetpropositionen för 2018.

Läs vidare »

Unga arbetslösa studerar vidare på folkhögskola

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 14:50 CEST

Närmare fyra av tio unga arbetslösa som har gått en Studiemotiverande folkhögskolekurs väljer att studera vidare. Det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet.

Folkbildningens insatser har nått många asylsökande

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 11:41 CEST

Närmare 80 000 personer deltog i folkbildningens verksamhet med asylsökande under 2016. Det innebär att cirka 55 procent av målgruppen tog del av insatsen, enligt en ny rapport som Folkbildningsrådet har lämnat till regeringen.

De senaste åren har Sverige tagit emot ett stort antal asylsökande. Många myndigheter har involverats och det civila samhället har mobiliserat till stöd och hjälp. Folkbildningens verksamhet med asylsökande ökade under 2016 och folkhögskolor och studieförbund bedrev verksamhet i 271 av landets 290 kommuner.

Genom ett särskilt statsbidrag till folkbildningsinsatser för asylsökande har folkhögskolor och studieförbund kunnat erbjuda en meningsfull verksamhet. Folkbildningen har underlättat vägen in i det svenska arbets- och samhällslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd.

- Språket är en viktig förutsättning för lyckad integration och folkbildningen har spelat en viktig roll i språkintroduktion för asylsökande och nyanlända, säger Maria Graner generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Enligt rapporten Folkbildning med asylsökande 2016 säger deltagarna att det har varit viktigt för dem att delta. De har fått nya kunskaper och verksamheten har motverkat den ohälsa som en lång väntan på asylbesked kan innebära.

Rapporten visar dessutom att folkbildningen bidrar till att ge asylsökande kvinnor goda förutsättningar för en fortsatt etablering. Utrikes födda kvinnors ställning på den svenska arbetsmarknaden är svag. Det är därför viktigt att många kvinnor har nåtts av folkbildningens insatser för asylsökande

Läs mer på Folkbildningsrådets webbplats: www.folkbildningsradet.se

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag från regering och riksdag.Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet.

http://www.folkbildning.se/

​Närmare 80 000 personer deltog i folkbildningens verksamhet med asylsökande under 2016. Det innebär att cirka 55 procent av målgruppen tog del av insatsen, enligt en ny rapport som Folkbildningsrådet har lämnat till regeringen.

Läs vidare »

Maria Graner blir ny generalsekreterare för Folkbildningsrådet

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2016 16:37 CET

Pressinbjudan: Ideellt engagemang i fokus i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2015 11:46 CEST

​Svenskarnas ideella engagemang är större än någonsin, det visar den femte stora befolkningsundersökningen som forskare vid Ersta Sköndal högskola har genomfört.

Pressinbjudan: Välkommen till frukostseminarium om cirkeldeltagare

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2014 15:10 CET

Tisdagen den 16 september 2014 kl.8.00–9.30 arrangerar Folkbildningsrådet ett frukostseminarium om den nya utvärderingen "Cirkeldeltagare efter 65 - Livskvalitet och aktivt medborgarskap".

I befolkningen är 19 procent äldre än 65 år men i studiecirklarna är det 36 procent. De senaste 20 åren har andelen cirkeldeltagare i ålderskategorin 65+ ökat kontinuerligt, 2013 var cirka 236 000 deltagare över 65 år.

Vilken betydelse har det för äldre att delta i studiecirklar? Uppnår staten sina syften med att ge ekonomiskt stöd till studiecirklarna?

Forskarna Pelle Åberg, Eva Andersson och Mats Bernerstedt presenterar resultatet av studien.

Seminariet hålls hos Folkbildningsrådet, Rosenlundsgatan 50 i Stockholm.

Anmäl er senast den 12 september på www.folkbildning.se/frukostseminarium-cirkeldeltagare 

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag från regering och riksdag.Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet.

http://www.folkbildning.se/

Läs vidare »

Två nya folkhögskolor får statsbidrag

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2014 14:12 CET

Folkbildningsrådets styrelse har idag beslutat att två nya folkhögskolor ska få statsbidrag. Det är Fryshusets folkhögskola och Borås folkhögskola som från och med den 1 juli 2015 blir statsbidragsberättigade.

Folkbildningsrådets styrelse har också beslutat att ge bidrag till en försöksverksamhet vid S:t Ignatios folkhögskola i Södertälje.

– Det är glädjande att vi kan ge möjlighet för nya folkhögskolor att få statsbidrag. De nya folkhögskolorna har en verksamhet som är angelägen för folkbildningen, säger Folkbildningsrådets styrelseordförande Catharina Håkansson Boman.

Det är Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset som står bakom Fryshusets folkhögskola. Folkbildningsrådet gör bedömningen att Fryshuset genom sin breda och socialt inriktade verksamhet kan rekrytera deltagare till folkhögskolan som annars kan vara svåra att nå.

Skolföreningen Dagfolkhögskolan på Hässleholmen i Borås står bakom Borås folkhögskola. Föreningen vill fortsatt prioritera invandrade och korttidsutbildade och vara en demokratisk kraft i stadsdelsarbetet.

S:t Ignatios är en gemensam utbildningsinstitution för olika ortodoxa kyrkor i Sverige.

Stiftelsen har ett välfungerande samarbete med Botkyrka folkhögskola och kommer att genomföra försöksverksamhet med allmän kurs i ett område i Södertälje som har stora behov av utbildning.

De två folkhögskolor, som nu godkänns, uppfyller de krav som Folkbildningsrådet ställer på en ny bidragsmottagare i fråga om ekonomisk och organisatorisk stabilitet.

Folkbildningsrådet har i år fått in åtta ansökningar om att starta nya folkhögskolor. Det är fem år sedan en ny folkhögskola godkändes som mottagare av statsbidrag.

Dagens beslut gäller under förutsättning att budgetpropositionen för 2015 fastställs av Riksdagen utan ändring avseende folkbildningsanslaget.

Kontaktperson:
Rebecka Svensén
Kommunikationsansvarig, Folkbildningsrådet
Tel.070-588 61 99
E-post. rebecka.svensen@folkbildning.se

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag från regering och riksdag.Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet.

http://www.folkbildning.se/

​Folkbildningsrådets styrelse har idag beslutat att två nya folkhögskolor ska få statsbidrag. Det är Fryshusets folkhögskola och Borås folkhögskola som från och med den 1 juli 2015 blir statsbidragsberättigade.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • revgbezeckmia.nisvaueneqsevtn@tnfokklkdrbivdlddhniqnngdzsrhfadizettw.skeeuf
  • +46 (0)70 588 61 99

Om Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag och utvärderar folkbildningen

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag från regering och riksdag.
Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet.
www.folkbildningsradet.se

Adress

  • Folkbildningsrådet
  • Box 38074
  • 100 64 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar