Skip to main content

Folkuniversitetet Grand slam!

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 15:20 CET

Folkuniversitetet Yrkeshögskola

Folkuniversitetet grand slam!

Folkuniversitetet i Umeå ansökte under hösten 2017 om 8 Yrkeshögskoleutbildningar och idag kl 09.00 kom beslutet från MYH att vi får starta följande utbildningar under hösten 2018 -

  • Signaltekniker
  • Fastighetsförvaltare
  • Internationell Handelslogistiker
  • VA-projektör
  • Socialpedagog

En yrkeshögskoleutbildning genom Folkuniversitetet ger dig professionell kompetens inom ett yrkesområde där efterfrågan på personal är stor och samarbetet med branschen är en viktig del. Representanter från företag och organisationer är med och utformar alla Yh-utbildningar. Våra Yh-utbildningar innehåller en praktikperiod, LIA - lärande i arbete och är CSN berättigade.

Ansökningarna ska ses som ett led i Folkuniversitetets strategi att etablera sig som en stor och ledande aktör i Norrland inom Yrkeshögskolan. Regeringen har aviserat en ökning med

14 000 årsplatser inom YH fram till 2022. Idag omfattar YH cirka 30 000 årsplatser och omkring 48 000 studerande och 2022 – 44 000 platser och 70 000 studerande.

Christina Ekman, Stiftelserektor vid Folkuniversitetet i Umeå säger ”Vi är glada över det förtroende vi har fått från arbetslivet under framtagandet av dessa utbildningar och att vi kan fortsätta visa att de norra regionerna kan och vill fortsätta bedriva utbildningar inom yrkeshögskolan. Det känns viktigt att vi visar upp detta samarbete som sker, inte bara mot arbetslivet utan även mellan de olika utbildningsanordnare som finns i regionen.”

Signaltekniker

Hela Norrland saknar grundutbildningar för signaltekniker. Behoven av signaltekniker i mellersta samt Norra Norrland är mycket stora, bland annat pga av de många satsningar som

görs på infrastrukturen i denna del av Sverige. Inför ansökan har kontakta tagits med bland annat

Trafikverket, InfraNord, VR Track och BDX som samtliga har stora behov av efterfrågad

arbetskraft även i Norra delen av Sverige. Medelåldern bland nuvarande signaltekniker i regionen är hög, dels måste dessa ersättas med ny kompetens de kommande åren men även

nyrekryteringar måste ske pga av allt mer underhåll av nuvarande järnvägssystem och

förbättringar.

Trafikverket behöver utbilda 200 Signaltekniker på en 5-års period. 800 ställverk skall bytas ut fram till 2035. Under perioden 2020-2022 skall ca 20-25 signalställverk bytas ut på Malmbanan, dessutom krävs normalt underhåll på ställverken.

Jonas Holmgren från Trafikverket säger – alla ställverk i Sverige skall bytas ut och vi står för den största järnvägstekniska utmaningen någonsin som kommer att hända de närmaste 20 åren. Det här är stort! Behovet av utbildade signaltekniker i hela landet är väldigt stort.

Fastighetsförvaltare

Byggkonjunkturen är fortsatt stark och arbetsgivarna i branschen är optimistiska angående utvecklingen det närmaste året. Bristen på bostäder är stor i hela landet och en växande befolkning leder till att behovet av bostäder ökar ytterligare. Den demografiska utvecklingen medför också stora behov av offentliga investeringar i form av ny- och ombyggnad av exempelvis skolor och sjukhus. Efterfrågan på fastighetsförvaltare ökar i takt med att det byggs mer. Tillgången på yrkesgruppen är inte tillräcklig för att möta efterfrågan det närmaste året, vilket innebär att möjligheterna till arbete är goda.

VA-projektör

Stora delar av rör- och vattenledningarna behöver omprojekteras och bytas ut och stora infrastruktursatsningar i hela norra Sverige sker inom VA, väg och mark, gruvnäringen, järnväg och skogsnäringen, detta intygas av flera konsultbolag som gör stora rekryteringssatsningar av projektörer i norra Sverige för att tillmötesgå marknadens behov.

I Västerbotten var den totala byggvolymen 2016 10,8 miljarder kronor och Norrbotten 13,6 miljarder kronor. Prognosen för 2016-2018 är en ökning bygginvesteringarna med 7% respektive 4% . Under prognosperioden 2016-2018 väntas merparten av bygginvesteringarna ske i Umeå och Skellefteå.

Mathias Larson, Sweco – Vi här på Sweco ser fortsatt en stark expansion inom VA-sektorn vilket medför behov av kompetent personal. Vi är glada att utbildningen får fortsätta så att vi har en tryggad kompetensförsörjning de närmaste åren.

Lars Nilsson, Sigma – Jättebra att utbildningen får fortsätta bedrivas här i Umeå. Efterfrågan på VA-projektörer är fortsatt stor.

Patrik Kjellgren, Tyréns - Vi på Tyréns har ett stort rekryteringsbehov inom VA och det är bra för branschen att vi kan få in nya unga medarbetare. Utbildningen fyller det tomrum som har funnits under en längre tid, så den ligger på rätt nivå för det arbetskraftsbehov som finns. Därför är vi belåtna med detta beviljande.

Internationell handelslogistiker

Internationell handelslogistiker är en yrkesroll och kompetens som matchar anställningsbehoven och kompetenskraven från flera olika verksamheter och branscher som har behov av medarbetare som kan logistik, transporter och spedition.

Både Speditörer, Transportledare och Logistiker anställs företrädesvis av medelstora och stora företag som till stor del, eller till största delen, är inriktade mot den internationella marknaden, där Europa fortfarande har störst betydelse för svenskt näringsliv, även om Asien, då främst Kina, är stadigt växande. Med vårt internationella beroende så är vi också utsatta för konkurrens där tillgången på välutbildad och kompetent arbetskraft är den viktigaste komponenten för att stå sig väl i konkurrensen.

Ett företags framgång beror naturligtvis på en rad faktorer, men då både Transportledare och Logistiker är centrala för företagens flöden både intern och extern så blir välutbildade/kompetenta i dessa yrkesroller mycket betydelsefulla. E-handelns utveckling kommer också att ställa krav på effektiva logistiklösningar.

Ulf Andersson, företrädare för Sveriges Åkeriföretag – Som branschföreträdare tycker jag att detta är positivt för vår region och hela Sverige. Att få utbildad personal betyder att en logistiker är viktig i dialogen mellan kunder och transportörer likväl som för att hålla koll på ett företags materialflöde.

Krister Rosendahl, Komatsu Forest - Hos oss på Komatsu ser vi att utbildningen håller hög nivå även den internationella prägeln är viktig. Det är ett stort behov av logistiker i Umeå regionen och Norra Norrland. Detta överensstämmer med vårt behov. Vi kommer att rekrytera ett par logistiker inom den närmaste tiden. Det är viktigt att denna utbildning finns. Utbildningen är modern och ligger väl i tiden. De har rätt förkunskaper för vad branschen efterfrågar. LIA-upplägget är en av nyckelfaktorerna vilket ger ett mervärde för oss i branschen.

.

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy