Media no image

Företagarnas finansieringsrapport 2017: Lätt att starta eget – men svårt att växa

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 07:35 CEST

Finansieringsfrågan är ett hinder för många företag som vill växa och anställa. Flera flaskhalsar i form av höga räntor på lån, stora risker vid privat borgen för krediter, är bara ett par av de problem företagare uppger i Företagarnas årliga rapport: ”Finansiering för jobb och tillväxt - Företagarnas finansieringsrapport 2017”.

I företagarnas årliga finansieringsrapport framgår att en klar majoritet (78 %) av alla företag som gjort investeringar finansierar dessa med löpande intäkter och egen intjäning. Nära 40 procent av företagen tar dock in externt kapital i form av tillskott från ägare, banklån eller lån från ägare, familj eller vänner. Av de företag som gjort investeringar och haft behov av extern finansiering, upplever drygt hälften av företagen (53 %) att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar under de senaste tolv månaderna. Motsvarande siffra i 2016 års finansieringsundersökning var 60 procent.

Av de företag som har, eller har sökt, lån tycker 30 procent att banken inte gör en rimlig bedömning av kreditrisken och verksamheten. Hela 39 procent anser att bankens krav på pant och säkerhet är orimliga. 58 procent av företagarna anger att de eller en anhörig någon gång har ställt personlig borgen för kredit till företaget. Två av tre företagare tycker att deras företagande utgör en privatekonomisk risk och mer än var femte företagare anser att det i hög grad utgör en privatekonomisk risk.

- Det finns anledning att vara optimistisk när det gäller konkurrenssituationen på finansmarknaden. Det vi ser just nu är en stor aktivitet kring så kallade fintechbolag. Men även om nya finansieringslösningar växer fram tar det tid innan det stora flertalet känner till och börjar använda dessa. Företagarna har därför genom initiativet Finansieringsportalen samlat en rad alternativ till företagare som söker finansiering men som inte nödvändigtvis behöver ett traditionellt banklån. Initiativet riktar sig till företagare som tröttnat på storbankernas attityder, dyra räntor och omständliga låneprocedurer, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

I genomsnitt betalade företagen 3,7 procent i ränta på företagets lån, vilket är detsamma som i 2016 års undersökning. Större företag har betydlig lägre ränta än mindre företag. Räntan är dock inte det svåraste gällande extern finansiering i allmänhet. De flesta anger att höga krav på säkerhet (t ex personlig borgen) utgör det största problemet.

- Företagarna har även tagit ytterligare steg för att förbättra småföretagens förhandlingsposition i förhållande till bankerna. Med Företagarna Ränteanalys kan företagare jämföra räntor, omförhandla lån samt bli mer framgångsrik i sökandet efter alternativa och mer skräddarsydda finansieringslösningar. Analyserna av 1 500 företagslån hittills visar att småföretagare betalar i snitt 1,34 procentenheter för mycket för banklånen. Lojalitet ger inte alltid de goda villkor som företagen behöver för att kunna växa och investera, fortsätter Daniel Wiberg.

För att lindra finansieringsproblemen för små och medelstora företag behövs en bred palett av åtgärder, där staten, bankerna och näringslivet gemensamt tar sig an problemet. Företagarna föreslår en rad åtgärder för att underlätta finansieringen till små och medelstora företag.

För att underlätta finansiering för småföretag föreslår företagarna:

 • Gör det lättare att växa med eget kapital. Undersök möjligheterna att vidga investeraravdraget för den som investerar i onoterade bolag genom bolag vid start eller nyemission. Det bör även undersökas ifall Investerarsparkontot kan användas för investeringar i onoterade bolag.
 • Sänk skatten på aktier och personaloptioner så att småföretag kan erbjuda nyckelmedarbetare att bli delägare när de inte kan konkurrera med höga löner. Den som själv deltagit i värdetillväxten i framgångsrika företag är ofta beredd att senare investera i andra växande företag.
 • Alternativa finansieringslösningar. När bankfinansiering upplevs som oåtkomligt för allt fler företagare måste företagare börja se sig om efter alternativa finansieringslösningar. Detta inkluderar utökade möjligheter till så kallad crowdfunding och crowdlending.
 • Underlätta för fler utmanare till storbankerna för en bättre konkurrens på bankmarknaden. Företagarna vill att regeringen tillsätter en utredning för att se över etableringshinder på den svenska bankmarknaden, utredningen bör även ta ställning till regionala förutsättningar för kreditgivningen.
 • Säkerställ att betaltiderna kortas och se till att den offentliga sektorn föregår med gott exempel.
 • Ställ krav på att bankerna öppet redovisar riskvikter för olika kundsegment och deras grunder. Alla småföretag är inte högrisklåntagare. Här har både media och de finansiella myndigheterna en viktig roll att spela.
 • Säkerställ att de statliga finansieringsinsatserna verkligen kommer de små och växande företagen till del genom ett ökat fokus på sådd-fasen. Utökad lånefinansiering genom exempelvis tillväxtlån eller innovationslån kan vara en framkomlig väg. Genom de statliga aktörerna bör företagen även i högre grad informeras om vilken finansiering som finns tillgänglig genom de statliga aktörerna och EU eller genom andra alternativa finansieringskällor.
 • Ett modernt välfärdssamhälle måste värna individers och företagares möjligheter att frigöra sig från tidigare problem och svårigheter. Regeringen bör därför gå vidare med förslagen till förenklat rekonstruktionsförfarande i den s.k. Entreprenörskapsutredningen (SOU 2016:72).

Läs och ladda ner Företagarnas finansieringsrapport för 2017 här: http://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2017/finansiering-for-jobb-och-tillvaxt/

Mer information:

Daniel Wiberg, chefsekonom, 072-077 82 33

Hannes Mård, pressekreterare, 070-788 74 55

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Läs vidare »
Qxhcia22gvg5uyxrlut3

Ny rapport från Företagarna: Nio av elva myndigheter får sänkt betyg av småföretagen

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2017 06:30 CEST

​Det finns ett stort utrymme för förbättring i hur myndigheterna bemöter och ger service till småföretagare. Men utvecklingen har gått åt i fel riktning de senaste åren hos många av de stora myndigheterna som småföretagare kommer i kontakt med regelbundet. Det visar Företagarnas nya myndighetsrankning.

C30igqhzlv58tjonmou5

Svårt för många småföretagare att ta semester

Pressmeddelanden   •   Jul 26, 2017 12:00 CEST

För många innebär sommarmånaderna semester, sol, tid för avslappning och rekreation. Men för många småföretagare innebär det administration, jobbmejl och svårighet att vara helt fri från arbete. Det visar en ny undersökning från Företagarna.

Utoeplwvzabhfliylq2k
Nvej4la15yrupdgvgbew

Företagarna är med och utser Sveriges företagsvänligaste ledarredaktion

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 09:21 CEST

Företagarna samarbetar med Idagora och delar ut en pris till ledarredaktionen som skrivit mest om företagarfrågor under det senaste året.

Media no image

Ny rapport från företagarna: Endast var sjätte företagsledare är kvinna

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 09:02 CEST

Företagarna har undersökt fördelningen av män och kvinnor bland de högsta befattningshavarna i 278 000 företag. Det vi kan konstatera är att det är långt kvar till en balans vad gäller könsfördelning bland företagsledarna. Även om variationen mellan olika branscher och län till viss del är stor, så är enbart en av sex bland de högsta befattningshavarna i de undersökta företagen kvinnor.

På nationell nivå ser vi tydliga tendenser till en högre grad av balans inom sektorer som vård, omsorg och socialtjänst, samt det som kallas övriga konsumenttjänster, där exempelvis tvätterier, begravningsbyråer, frisör- och skönhetssalonger samt inrättningar för kroppsvård inkluderas. Den sistnämnda är den enda branschen där kvinnliga företagsledare är i majoritet, med 54 % av kvinnor bland företagsledarna.

- Det är oroväckande att det finns så stora skillnader i vilka som startar och driver företag baserat på kön, det blir tydligt för mig när jag läser rapporten. Det finns mycket att göra för att främja företagande bland kvinnor, inte minst vad gäller trygghetssystemen där tillgången för företagare är begränsad, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Om vi rankar länen efter andel kvinnor bland företagsledare hamnar Stockholms län i topp, med 20,1 % kvinnor bland de högsta befattningshavarna i företagen. Det kan jämföras med Jönköpings län, som hamnar längst ner med 12,4 %. Bland kommunerna toppar Vaxholm med 27,5 % andel kvinnor, medan Bjurholm hamnar sist med enbart 5,2 %.

- Företagarna arbetar för att det ska vara enkelt för alla, oavsett kön eller härkomst, att starta och driva företag i Sverige. Skillnaderna vi ser både mellan branscher, län och kommuner kan vara viktiga att titta närmare på för att hitta goda exempel på hur man på lokal eller regional nivå kan arbeta för att främja kvinnors företagande, fortsätter Patrik Nilsson.

För att fler kvinnor ska ha möjlighet att starta och driva företag vill Företagarna bland annat:

 • Att arbetet med att främja och synliggöra positiva exempel och kvinnliga entreprenörer som förebilder stärks.
 • Förbättra tillgången till trygghetssystemen för företagare. Trygghetssystemen måste utformas så att de inte bara passar anställda, utan också kan nyttjas av företagare, oavsett vilken företagsform de använder.
 • Göra det billigare att anställa. Kostnaden för att anställa är ett av de främsta tillväxthindren i Sverige idag. Eftersom många kvinnor driver personalintensiva tjänsteföretag påverkar höga arbetsgivarkostnader, sjuklöneansvar, rigida arbetsmarknadsregler och höga skatter kvinnors företagande särskilt hårt.
 • Utöka Rut-avdraget. Företagarna vill att det snarast ska tillsättas en utredning med ett brett mandat att föreslå utvidgning av hushållsnära tjänster för privatpersoner.
 • Inte begränsa vinster i välfärden. Förslaget om vinsttak enligt Reepalus utredning skulle slå hårt mot kvinnors företagande över hela Sverige.

Läs mer och ladda ner hela rapporten här: http://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2017/kvinnors-foretagande/

Mer information:

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna, 070 653 80 21

Hannes Mård, pressekreterare, 070-788 74 55

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Läs vidare »
U5n39lzygzh7xild2xwo
Nvej4la15yrupdgvgbew

Sveriges 103 mest lovande företagare utsedda

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 15:13 CEST

För andra året i rad listar Tidningen Företagaren Sveriges mest lovande företagsidéer från entreprenörer under 30 år. Syftet är att synliggöra alla fantastiska unga företagare som finns i hela landet – från norr till söder – och visa på den bredd, innovation och mångfald som finns bland unga entreprenörer.

Izyjpunjvroymsgz67wo
Nvej4la15yrupdgvgbew

Företagarna håller digitalt årsmöte

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 07:17 CEST

På onsdag den 31 maj deltar över 100 företagare i Företagarnas nationella årsmöte, som för första gången arrangeras i digital form. Responsen bland Företagarnas förtroendevalda till det digitala årsmötet har varit mycket positiv.

Gweio107gxdtyikbaccu

Näringsfattig vårbudget

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 11:08 CEST

Tyvärr är regeringens ekonomiska vårproposition ännu en budget som saknar näringslivspolitik. I stället blir det ytterligare skattehöjningar och kostnadsökningar som kommer att slå direkt mot jobbskaparna, alla landets småföretag.

Zj2vacjb5hhut0q7th0h

Nu lanseras #Företagarpodden 2.0 med Julia Selander

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 08:31 CEST

Nu är det klart att Julia Selander, vd för entreprenörstävlingen Venture Cup, blir ny programledare för #företagarpodden. Tillsammans med Företagarnas vd Günther Mårder kommer hon att guida lyssnarna inom allt man behöver veta för att starta eller driva företag.

G49khvlauhrwcpstgxwf

Ny sajt berättar om frihet i välfärden

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2017 10:00 CEST

Företagarna och Svenska Vård lanserar kampanjen Begränsa inte välfärden! Det är en sajt där alla som vill kan berätta sin historia om hur vardagen skulle påverkas om de föreslagna begränsningarna inom vård, skola och omsorg blir verklighet.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • hannes.mard@foretagarna.se
 • 070-788 74 55

 • Presskontakt
 • pressekreterare
 • karin.rebas@foretagarna.se
 • +46707887414

Om Företagarna

Sveriges största företagarorganisation för dig som driver företag

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Adress

 • Företagarna
 • Rådmansgatan 40
 • 106 67 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar