Media no image

Företagarnas finansieringsrapport 2017: Lätt att starta eget – men svårt att växa

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 07:35 CEST

Finansieringsfrågan är ett hinder för många företag som vill växa och anställa. Flera flaskhalsar i form av höga räntor på lån, stora risker vid privat borgen för krediter, är bara ett par av de problem företagare uppger i Företagarnas årliga rapport: ”Finansiering för jobb och tillväxt - Företagarnas finansieringsrapport 2017”.

I företagarnas årliga finansieringsrapport framgår att en klar majoritet (78 %) av alla företag som gjort investeringar finansierar dessa med löpande intäkter och egen intjäning. Nära 40 procent av företagen tar dock in externt kapital i form av tillskott från ägare, banklån eller lån från ägare, familj eller vänner. Av de företag som gjort investeringar och haft behov av extern finansiering, upplever drygt hälften av företagen (53 %) att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar under de senaste tolv månaderna. Motsvarande siffra i 2016 års finansieringsundersökning var 60 procent.

Av de företag som har, eller har sökt, lån tycker 30 procent att banken inte gör en rimlig bedömning av kreditrisken och verksamheten. Hela 39 procent anser att bankens krav på pant och säkerhet är orimliga. 58 procent av företagarna anger att de eller en anhörig någon gång har ställt personlig borgen för kredit till företaget. Två av tre företagare tycker att deras företagande utgör en privatekonomisk risk och mer än var femte företagare anser att det i hög grad utgör en privatekonomisk risk.

- Det finns anledning att vara optimistisk när det gäller konkurrenssituationen på finansmarknaden. Det vi ser just nu är en stor aktivitet kring så kallade fintechbolag. Men även om nya finansieringslösningar växer fram tar det tid innan det stora flertalet känner till och börjar använda dessa. Företagarna har därför genom initiativet Finansieringsportalen samlat en rad alternativ till företagare som söker finansiering men som inte nödvändigtvis behöver ett traditionellt banklån. Initiativet riktar sig till företagare som tröttnat på storbankernas attityder, dyra räntor och omständliga låneprocedurer, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

I genomsnitt betalade företagen 3,7 procent i ränta på företagets lån, vilket är detsamma som i 2016 års undersökning. Större företag har betydlig lägre ränta än mindre företag. Räntan är dock inte det svåraste gällande extern finansiering i allmänhet. De flesta anger att höga krav på säkerhet (t ex personlig borgen) utgör det största problemet.

- Företagarna har även tagit ytterligare steg för att förbättra småföretagens förhandlingsposition i förhållande till bankerna. Med Företagarna Ränteanalys kan företagare jämföra räntor, omförhandla lån samt bli mer framgångsrik i sökandet efter alternativa och mer skräddarsydda finansieringslösningar. Analyserna av 1 500 företagslån hittills visar att småföretagare betalar i snitt 1,34 procentenheter för mycket för banklånen. Lojalitet ger inte alltid de goda villkor som företagen behöver för att kunna växa och investera, fortsätter Daniel Wiberg.

För att lindra finansieringsproblemen för små och medelstora företag behövs en bred palett av åtgärder, där staten, bankerna och näringslivet gemensamt tar sig an problemet. Företagarna föreslår en rad åtgärder för att underlätta finansieringen till små och medelstora företag.

För att underlätta finansiering för småföretag föreslår företagarna:

 • Gör det lättare att växa med eget kapital. Undersök möjligheterna att vidga investeraravdraget för den som investerar i onoterade bolag genom bolag vid start eller nyemission. Det bör även undersökas ifall Investerarsparkontot kan användas för investeringar i onoterade bolag.
 • Sänk skatten på aktier och personaloptioner så att småföretag kan erbjuda nyckelmedarbetare att bli delägare när de inte kan konkurrera med höga löner. Den som själv deltagit i värdetillväxten i framgångsrika företag är ofta beredd att senare investera i andra växande företag.
 • Alternativa finansieringslösningar. När bankfinansiering upplevs som oåtkomligt för allt fler företagare måste företagare börja se sig om efter alternativa finansieringslösningar. Detta inkluderar utökade möjligheter till så kallad crowdfunding och crowdlending.
 • Underlätta för fler utmanare till storbankerna för en bättre konkurrens på bankmarknaden. Företagarna vill att regeringen tillsätter en utredning för att se över etableringshinder på den svenska bankmarknaden, utredningen bör även ta ställning till regionala förutsättningar för kreditgivningen.
 • Säkerställ att betaltiderna kortas och se till att den offentliga sektorn föregår med gott exempel.
 • Ställ krav på att bankerna öppet redovisar riskvikter för olika kundsegment och deras grunder. Alla småföretag är inte högrisklåntagare. Här har både media och de finansiella myndigheterna en viktig roll att spela.
 • Säkerställ att de statliga finansieringsinsatserna verkligen kommer de små och växande företagen till del genom ett ökat fokus på sådd-fasen. Utökad lånefinansiering genom exempelvis tillväxtlån eller innovationslån kan vara en framkomlig väg. Genom de statliga aktörerna bör företagen även i högre grad informeras om vilken finansiering som finns tillgänglig genom de statliga aktörerna och EU eller genom andra alternativa finansieringskällor.
 • Ett modernt välfärdssamhälle måste värna individers och företagares möjligheter att frigöra sig från tidigare problem och svårigheter. Regeringen bör därför gå vidare med förslagen till förenklat rekonstruktionsförfarande i den s.k. Entreprenörskapsutredningen (SOU 2016:72).

Läs och ladda ner Företagarnas finansieringsrapport för 2017 här: http://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2017/finansiering-for-jobb-och-tillvaxt/

Mer information:

Daniel Wiberg, chefsekonom, 072-077 82 33

Hannes Mård, pressekreterare, 070-788 74 55

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Läs vidare »
Media no image

Ny rapport från företagarna: Endast var sjätte företagsledare är kvinna

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 09:02 CEST

Företagarna har undersökt fördelningen av män och kvinnor bland de högsta befattningshavarna i 278 000 företag. Det vi kan konstatera är att det är långt kvar till en balans vad gäller könsfördelning bland företagsledarna. Även om variationen mellan olika branscher och län till viss del är stor, så är enbart en av sex bland de högsta befattningshavarna i de undersökta företagen kvinnor.

På nationell nivå ser vi tydliga tendenser till en högre grad av balans inom sektorer som vård, omsorg och socialtjänst, samt det som kallas övriga konsumenttjänster, där exempelvis tvätterier, begravningsbyråer, frisör- och skönhetssalonger samt inrättningar för kroppsvård inkluderas. Den sistnämnda är den enda branschen där kvinnliga företagsledare är i majoritet, med 54 % av kvinnor bland företagsledarna.

- Det är oroväckande att det finns så stora skillnader i vilka som startar och driver företag baserat på kön, det blir tydligt för mig när jag läser rapporten. Det finns mycket att göra för att främja företagande bland kvinnor, inte minst vad gäller trygghetssystemen där tillgången för företagare är begränsad, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Om vi rankar länen efter andel kvinnor bland företagsledare hamnar Stockholms län i topp, med 20,1 % kvinnor bland de högsta befattningshavarna i företagen. Det kan jämföras med Jönköpings län, som hamnar längst ner med 12,4 %. Bland kommunerna toppar Vaxholm med 27,5 % andel kvinnor, medan Bjurholm hamnar sist med enbart 5,2 %.

- Företagarna arbetar för att det ska vara enkelt för alla, oavsett kön eller härkomst, att starta och driva företag i Sverige. Skillnaderna vi ser både mellan branscher, län och kommuner kan vara viktiga att titta närmare på för att hitta goda exempel på hur man på lokal eller regional nivå kan arbeta för att främja kvinnors företagande, fortsätter Patrik Nilsson.

För att fler kvinnor ska ha möjlighet att starta och driva företag vill Företagarna bland annat:

 • Att arbetet med att främja och synliggöra positiva exempel och kvinnliga entreprenörer som förebilder stärks.
 • Förbättra tillgången till trygghetssystemen för företagare. Trygghetssystemen måste utformas så att de inte bara passar anställda, utan också kan nyttjas av företagare, oavsett vilken företagsform de använder.
 • Göra det billigare att anställa. Kostnaden för att anställa är ett av de främsta tillväxthindren i Sverige idag. Eftersom många kvinnor driver personalintensiva tjänsteföretag påverkar höga arbetsgivarkostnader, sjuklöneansvar, rigida arbetsmarknadsregler och höga skatter kvinnors företagande särskilt hårt.
 • Utöka Rut-avdraget. Företagarna vill att det snarast ska tillsättas en utredning med ett brett mandat att föreslå utvidgning av hushållsnära tjänster för privatpersoner.
 • Inte begränsa vinster i välfärden. Förslaget om vinsttak enligt Reepalus utredning skulle slå hårt mot kvinnors företagande över hela Sverige.

Läs mer och ladda ner hela rapporten här: http://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2017/kvinnors-foretagande/

Mer information:

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna, 070 653 80 21

Hannes Mård, pressekreterare, 070-788 74 55

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Läs vidare »
U5n39lzygzh7xild2xwo
Nvej4la15yrupdgvgbew

Sveriges 103 mest lovande företagare utsedda

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 15:13 CEST

För andra året i rad listar Tidningen Företagaren Sveriges mest lovande företagsidéer från entreprenörer under 30 år. Syftet är att synliggöra alla fantastiska unga företagare som finns i hela landet – från norr till söder – och visa på den bredd, innovation och mångfald som finns bland unga entreprenörer.

Izyjpunjvroymsgz67wo
Nvej4la15yrupdgvgbew

Företagarna håller digitalt årsmöte

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 07:17 CEST

På onsdag den 31 maj deltar över 100 företagare i Företagarnas nationella årsmöte, som för första gången arrangeras i digital form. Responsen bland Företagarnas förtroendevalda till det digitala årsmötet har varit mycket positiv.

Gweio107gxdtyikbaccu

Näringsfattig vårbudget

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 11:08 CEST

Tyvärr är regeringens ekonomiska vårproposition ännu en budget som saknar näringslivspolitik. I stället blir det ytterligare skattehöjningar och kostnadsökningar som kommer att slå direkt mot jobbskaparna, alla landets småföretag.

Zj2vacjb5hhut0q7th0h

Nu lanseras #Företagarpodden 2.0 med Julia Selander

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 08:31 CEST

Nu är det klart att Julia Selander, vd för entreprenörstävlingen Venture Cup, blir ny programledare för #företagarpodden. Tillsammans med Företagarnas vd Günther Mårder kommer hon att guida lyssnarna inom allt man behöver veta för att starta eller driva företag.

G49khvlauhrwcpstgxwf

Ny sajt berättar om frihet i välfärden

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2017 10:00 CEST

Företagarna och Svenska Vård lanserar kampanjen Begränsa inte välfärden! Det är en sajt där alla som vill kan berätta sin historia om hur vardagen skulle påverkas om de föreslagna begränsningarna inom vård, skola och omsorg blir verklighet.

Media no image

Småföretagen är Sveriges största välfärdsskapare

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 16:09 CEST

Småföretagens anställda står för de sammantaget största skatteintäkterna till landets kommuner. Som grupp bidrar de mer till välfärden än de grupper som är anställda i stora företag, i offentlig sektor eller i övriga sektorer på arbetsmarknaden. Det visar en unik analys som Företagarna presenterar i rapporten Välfärdsskaparna. I den sammanställs skatteintäkterna sektor för sektor i landets samtliga 290 kommuner.

– De små företagen är helt avgörande för jobbskapande och för kommunernas skatteintäkter. Därmed är de även livsviktiga för utvecklingen vad gäller välfärd och kommunal service, säger Günther Mårder, vd, Företagarna.

I 217 av Sveriges 290 kommuner – tre av fyra – står småföretagen för den största andelen inkomstskatt, men det finns stora skillnader. Störst är bidraget från småföretagen i Åre med hela 42 procent. Lägst är andelen i Oxelösund med 19 procent. Genomsnittet för landets samtliga kommuner är 29 procent.

De sektorer som den kommunala inkomstskatten kommer ifrån är småföretag, företag som har mer än 50 anställda, offentlig sektor, övriga organisationer, pensionärer och andra (arbetslösa, sjuka, studerande och övriga).

– Ett intressant resultat från undersökningen är att det verkar som att en lägre kommunal skattesats hänger ihop med en högre andel kommunala skatteintäkter från privat sektor, säger René Bongard, statistiker, Företagarna.

Svenska småföretag vill växa och de flesta ser goda möjligheter att expandera verksamheten. Men företagsklimatet både lokalt och nationellt behöver förbättras för att småföretagen ska kunna fortsätta att skapa jobb och välfärd.

– Med rapporten Välfärdsskaparna vill vi sätta fingret på hur viktiga småföretagen är och inspirera alla kommunala beslutsfattare att se vilka möjligheter som finns i att förbättra företagarklimatet i kommunen, säger Günther Mårder, vd, Företagarna.

Undersökningen utgår från alla som betalar kommunal inkomstskatt och bygger på offentlig statistik från SCB och Arbetsförmedlingen gällande 2015.

Läs rapporten här.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Småföretagens anställda står för de sammantaget största skatteintäkterna till landets kommuner. Som grupp bidrar de mer till välfärden än de grupper som är anställda i stora företag, i offentlig sektor eller i övriga sektorer. Det visar en unik analys som Företagarna presenterar i rapporten Välfärdsskaparna. I den sammanställs skatteintäkterna sektor för sektor i landets samtliga 290 kommuner.

Läs vidare »
Ajcssqjxhmn4kxu70a29
Nvej4la15yrupdgvgbew C30igqhzlv58tjonmou5

En seger för Sveriges småföretagare när ”växa-stödet” utvidgas

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 15:03 CET

​Vid en pressträff idag presenterade regeringen ett förslag om att fler företag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare. Förslaget är en seger för alla småföretagare som velat anställa sin första kollega. Viktigt är också att regeringen inser att arbetsgivaravgiften är ett av de största hindren för att företag ska våga anställa.

Okgwpwnbeibr7h0b0tks
Nvej4la15yrupdgvgbew

Färre jobb och försämrad tillgänglighet med ny flygskatt

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 14:41 CET

Idag presenterade finansmarknadsminister Per Bolund regeringens nya skatteförslag på temat grön skatteväxling. Ett av dessa förslag är en svensk flygskatt som förväntas träda i kraft den 1 januari 2018. Företagarna är starkt kritiska till detta förslag då det kommer att leda till försämrad tillgänglighet och färre arbetstillfällen.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • hadvkinnes.mard@oqmhfowpkdcpfapaabsissecrenetagagglxperna.se
 • 070-788 74 55

 • Presskontakt
 • pressekreterare
 • karin.rebas@foretagarna.se
 • +46707887414

Om Företagarna

Sveriges största företagarorganisation för dig som driver företag

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.
Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Adress

 • Företagarna
 • Rådmansgatan 40
 • 106 67 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar