E6idcvpbi3zhg03zkuxg

Botkyrkas mest företagarvänliga politiker 2014 är Pierre Blankenburg (TP) och Ronnie Andersson (V)

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 15:55 CEST

Under ett lunchmöte idag på Hamra conference center, Gillestugan utsågs Botkyrkas mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Botkyrka-Salem. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

Kqutbfsvksukfeue13qt

Upplands Väsbys mest företagarvänliga politiker 2014 är Leif Berglund (S) och Lena Kanström (M)

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 15:12 CEST

Under ett frukostmöte idag på Wäsby Golf utsågs Upplands Väsbys mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Upplands Väsby. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

Clvk0fb5vrfujar5bm8o

Vallentunas mest företagarvänliga politiker 2014 är Jaana Tilles (S) och Ewa Thorin (M)

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 12:57 CEST

Under ett frukostmöte idag på Vallentuna Gästgiveri utsågs Vallentunas mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Vallentuna. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

Veuaiodfnqmytjamtj09

Huddinges mest företagarvänliga politiker 2014 är Emil Högberg (S) och Christian Ottosson (C)

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 11:49 CEST

Under ett frukostmöte idag på Växthuset utsågs Huddinges mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Huddinge. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

Yfow4u9zybvifirvcgbf

Salems mest företagarvänliga politiker 2014 är Delmon Haffo (M) och Arne Närström (S)

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 14:42 CEST

Under ett lunchmöte idag på Villa Talliden utsågs Salems mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Botkyrka-Salem. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

Media-no-image

Sänk arbetsgivaravgiften, ta bort sjuklöneansvaret och gör undantag i arbetsrätten.

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 15:01 CEST

Sänk arbetsgivaravgiften, ta bort sjuklöneansvaret och gör undantag i arbetsrätten. Den uppmaningen kommer från de ägarleda mindre företagen i Stockholm län och Mälardalen. Det visar en färsk undersökning som Företagarna genomfört bland sina medlemmar i Stockholm- Mälardalsregionen. Ett annat stort hinder är svårigheten att hitta lämplig arbetskraft.

-  Det borde vara en väckarklocka för politikerna inför valet 2014 att ge Sveriges jobbskapare bättre villkor, säger Emma Tonnes, regionchef för Företagarna Stockholms län.

Fyra av fem jobb har de senaste decennierna kommit i företag med upp till 50 anställda. De mindre företagen är tillsammans med de anställda de klart största skattebetalarna på kommunal nivå.

Endast ett av tio företag uppger att man inte vill växa eller att svag efterfrågan är ett hinder. Det betyder att det finns en stor potential för att fler ska kunna få arbete.

Det absolut största tillväxthindret för de ägarledda företagen är arbetskrafts-kostnaden. I och med att bristen på kvalificerad arbetskraft är stor, ökar konkurrensen om de välutbildade och de med rätt kompetens. Samtidigt bygger arbetsgivaravgifterna på kostnadsbilden.

-  Vi försöker skapa opinion i riksdagen för att ta bort den delen, som är ren löneskatt (10 procent) för upp till tio anställda i alla företag, säger Emma Tonnes. Det skulle skapa fler jobb i vår region liksom i hela landet.

Tillsammans med ett slopat sjuklöneansvar och ett ökat undantag i LAS för upp till tio anställda skulle stimulera tillväxten enormt i företagen och minska arbetslösheten.

På frågan om vilka de tre största tillväxthindren i Stockholms län är, svarar 51 procent arbetskraftskostnaden (52 procent i Stockholms stad och 53 procent i Uppsala), sjuklöneansvaret 35 procent i länet( 33 procent i Stockholms stad och 34 procent i Uppsala och 38 procent i Uppsala län), och arbetsrätten 32 procent ( 32 procent i Stockholms stad, men bara 19 procent i Uppsala) 

Ett stort hinder är också bristen på lämplig arbetskraft på 32 procent i länet och Stockholms stad, medan Uppsala toppar med 41 procent och Uppsala län med 38 procent)

Ett hinder som beror på många andra orsaker, inte enbart på  de tidigare nämnda utan i hög grad på bostadsbrist, bristande kommunikationer i regionen.

-  Problemet med att hitta rätt kompetens och arbetskraft med rätt utbildning är svårt idag för många av våra medlemmar. Och om man hittar rätt person, är det inte säkert att personen kan ta arbetet på grund av man inte hittar bostad i länet, säger Emma Tonnes.


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.

Sänk arbetsgivaravgiften, ta bort sjuklöneansvaret och gör undantag i arbetsrätten. Den uppmaningen kommer från de ägarleda mindre företagen i Stockholm län och Mälardalen. Det visar en färsk undersökning som Företagarna genomfört bland sina medlemmar i Stockholm- Mälardalsregionen. Ett annat stort hinder är svårigheten att hitta lämplig arbetskraft.

Läs vidare »
Media-no-image

Sjuklöneansvaret är ett stort problem för de ägarledda företagen i Stockholm-Mälardalsregionen.

Pressmeddelanden   •   2014-02-07 14:00 CET

Sjuklöneansvaret är ett stort problem för de ägarledda företagen i Stockholm-Mälardalsregionen. Över hälften upplever det som ett mycket stort hinder för att nyanställa nya medarbetare. Sju av tio företagare i regionen vill ta bort hela sjuklöneansvaret. Det visar en färsk medlemsundersökning från Företagarna Stockholm-Mälardalen.

Endast två av tio medlemmar är positiva till att enbart plocka bort andra sjuklöneveckan, säger Emma Tonnes, regionchef för Företagarna Stockholms län.

Företagarnas undersökning visar att sjuklöneansvaret påverkar viljan att anställa negativt. Vidare att förslaget från flera riksdagspartier att ta bort den andra sjuklöneveckan, i syfte att minska sjuklönebördan för de mindre företagen, inte uppskattas av de som drabbas.

Slopat sjuklöneansvar ligger mycket högt på Företagarnas önskelista över småföretagarvänliga reformer. Regeringen har lovat att skyndsamt utreda om småföretagens sjuklönekostnader kan sänkas, bland annat genom att undersöka hur konstruktionen av högkostnadsskyddet kan utvecklas.

-  Trots detta och det faktum att fyra av fem jobb tillkommit i små företag under de senaste 20 åren så har fortfarande inget hänt. Människors möjlighet att komma i arbete hänger tätt samman med företagens möjligheter att anställa.

-  Frågan är hur många tusentals jobb som inte blir verklighet i Sveriges största tillväxtregion- Stockholm Mälardalen på grund av politikernas ovilja att ta bort sjuklöneansvaret för de ägarledda företagen.

Det finns marginella skillnader i regionen.  Av företagen i Västmanland vill 75 procent ta bort hela sjuklöneansvaret mot endast 63 procent i Uppsala län, 65 procent i Stockholms län och 69 procent i Södermanlands län. Medan flest företag i Uppsala län upplever det som ett stort hinder för att anställa.


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.  

Sjuklöneansvaret är ett stort problem för de ägarledda företagen i Stockholm-Mälardalsregionen. Över hälften upplever det som ett mycket stort hinder för att nyanställa nya medarbetare. Sju av tio företagare i regionen vill ta bort hela sjuklöneansvaret. Det visar en färsk medlemsundersökning från Företagarna Stockholm-Mälardalen.

Läs vidare »
Media-no-image

Fem års framgång med ROT - 5 000 jobb hos 16 000 företag

Pressmeddelanden   •   2013-12-16 10:21 CET

Det är nu 5 år sedan ROT-avdraget infördes. Avdraget har sammantaget varit mycket framgångsrikt. Svarta jobb har blivit vita, och det har varit ett viktigt inslag för att få bort kriminalitet och svartarbete i byggsektorn. Företagarna har i grova drag beräknat att avdraget har gett 15 000 – 25 000 nya vita jobb, under antagandet att hälften av ROT-avdraget gått till arbeten, som annars gjorts svart eller inte alls. För Stockholms län kan antalet ROT-jobb 2013 beräknas till ca 5 300 stycken, i stort sett ett oförändrat antal gentemot föregående år.

-  Ett annat sätt att belysa betydelsen är att peka på att över 200 000 personer i länet utnyttjat ROT-avdraget och alltså fått ett förhoppningsvis bättre boende, eller på att 16 000 företag i länet jobbat mot ROT-sektorn, säger Emma Tonnes, regionchef för Företagarna Stockholms län.

-  Det har för företagen gett större volymer att slå ut fasta kostnader på och bättre förutsättningar för tillväxt i många mindre företag, och därmed även för ökad och sund konkurrens i byggsektorn totalt sett. Det har skapat förutsättningar också för nya företag, som sedan kan expandera även på icke-rotmarknader.

Efter de första årens snabba ökning kan vi alltså konstatera att ROT – utbetalningarna stabiliserats, liksom antalet skapade vita jobb.  Däremot ökar antalet användare och antalet företag som jobbar mot ROT-marknaden. Dess betydelse för samhället är fortsatt mycket stor. Både faktiskt – vad gäller jobb och marknader som annars skulle varit svarta, men också eftersom ROT (liksom RUT) kraftigt har bidragit till att minska acceptansen för svartjobben i och skattekriminalitet. Det visar olika mätningar från Skatteverket tydligt. En rapport från Byggbranschen i Samverkan och Företagarna från 2011 visar t ex att endast 3 procent av företagen uppger att det är vanligt att kunderna frågar om att få arbete utfört utan kvitto. Motsvarande andel före ROT-avdragets införande var 45 procent. Värdet av detta går knappast att uppskatta i pengar eller jobb, men att det är oerhört viktigt för hela samhällsmoralen står helt klart.

Det finns givetvis en del saker i ROT/RUT-systemet som kan justeras. Men slutsatsen efter fem år med ROT är ändå helt klar. Tack vare avdraget har vi fått snabbt växande marknader och sundare konkurrens. Allt detta utan kostnad för staten eftersom de nya vita jobben genererar skatteintäkter.  De som tidigare jobbat svart får dessutom bättre arbetsvillkor och en större social trygghet, genom tillträde till socialförsäkringar och pensionssystem.

Nu är det dags för en utvidgning och översyn efter fem framgångsrika år.

Regionchef Företagarna Stockholms län

Emma Tonnes


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region. 

Det är nu 5 år sedan ROT-avdraget infördes. Avdraget har sammantaget varit mycket framgångsrikt. Svarta jobb har blivit vita, och det har varit ett viktigt inslag för att få bort kriminalitet och svartarbete i byggsektorn. Företagarna har i grova drag beräknat att avdraget har gett 15 000 – 25 000 nya vita jobb,

Läs vidare »
Media-no-image

Bra återhämtning i småföretagskonjunkturen i Stockholms län

Pressmeddelanden   •   2013-11-26 10:00 CET

Tillväxten i de små företagen har tagit rejäl fart under det senaste året, efter den djupa avmattningen under hösten 2012.  Det visar höstens småföretagsbarometer, som Företagarna och Swedbank presenterar idag. Stockholms läns konjunkturindikator steg till 46 från 26 i våras och förväntas stiga till 89 under det närmaste året. Både industrins och tjänstesektorn upplever att konjunkturen förbättrats. För industrins del sker uppgången från en låg nivå, medan tjänsteföretagen går från hygglig till bra tillväxt. Tjänsteföretagen visar den starkaste konjunkturen och blir allt viktigare för den svenska ekonomin.

-  Hur det går för de små företagen är också av betydelse för att få ned arbetslösheten, säger Jörgen Kennemar ekonom på Swedbank. Småföretagen har ökat sin sysselsättning under det senaste året – trots fjolårets avmattning.

22 procent av företagen uppger att de har ökat antal anställda. Fler företag räknar med att öka antalet anställda under det närmaste året, där vart fjärde företag planerar att nyanställa och endast 6 procent planerar neddragningar

En annan positiv siffra ur rapporten är att hela 69 procent av småföretagen anger att de ser expansionsutsikter.

-  Småföretagsbarometern visar att det finns en tillväxtvilja och tillväxtpotential. Den visar också att småföretagen ser ljuset i konjunktur- och finansoron. Men för att det inte ska stanna vid ett ljus i horisonten behövs åtgärder för att skapa bättre tillväxtförutsättningar, påpekar Emma Tonnes regionchef Företagarna Stockholms län.  

Det största tillväxthindret är de höga arbetskraftskostnaderna (anges av 23 procent av småföretag). Ett annat stort problem är bristen på arbetskraft. Det anges av 15 procent som det största tillväxthindret, vilket visar att det finns matchningsproblem på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet.

Ta del av hela Småföretagsbarometern på www.foretagarna.se

För ytterligare information:

REGIONCHEF Emma Tonnes , 070 3660255

Företagarnas pressjour, 08-406 18 80


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.

Tillväxten i de små företagen har tagit rejäl fart under det senaste året, efter den djupa avmattningen under hösten 2012. Det visar höstens småföretagsbarometer, som Företagarna och Swedbank presenterar idag.Stockholms läns konjunkturindikator steg till 46 från 26 i våras och förväntas stiga till 89 under det närmaste året.Både industrins och tjänstesektorn upplever att konjunkturen förbättrats.

Läs vidare »
Media-no-image

Upplands Väsby kommun: Småföretagen betalar mest kommunalskatt

Pressmeddelanden   •   2013-10-30 10:57 CET

Småföretagarna i Upplands Väsby kommun betalar mest kommunalskatt. Det är småföretagen som ger de största intäkterna till kommunen. I Väsby kommer 31 procent av de kommunala skatteintäkterna från småföretagens ägare och anställda. Det visar en kartläggning som Företagarna gjort. Småföretagen är också den största privata arbetsgivaren i kommunen.

Åtta av tio anställda i den privata sektorn arbetar i företag med färre än 50 anställda i Upplands Väsby kommun. Det är småföretagaren som är den stora privata arbetsgivaren i kommunen.  Och det är småföretagen som anställer. Fyra av fem jobb har de senaste decennierna skett i de mindre företagen.

Företagarna genomför just nu en roadshow i Stockholms län för att lyfta fram småföretagaren som jobbskapare och som stor kommunal skatteleverantör. I veckan stod Företagarna Upplands Väsby värd för ett möte med kommunalråden Per-Erik Kanström (M), Kristina Klempt (FP) och Ann-Christin Larsson-Frickner ( C ).

-  Nu blev möte med kommunpolitikerna mycket lyckat, säger Bengt Bengtsson för Företagarna Stockholms län. Vi hade en bra och öppen dialog om våra frågor, där vi bland annat tog upp våra medlemmars missnöje med offentlig upphandling och segdragna bygglovsärenden i Väsby.

-  Med årets roadshow startar vi vår valkampanj #4 av 5, d v s fyra av fem jobb kommer i den mindre företagen. Vi vill betona att jobb skapas av företagare – inte av politiker – och att det sker i allt högre grad i de mindre företagen.

-  Kommunpolitikerna borde vara mer lyhörda för de mindre företagens problem och behov, när de ser hur mycket av kommuns totala skatteintäkter, som kommer från småföretagen. För utan företag blir det inga nya jobb och inga pengar till skola, vård och omsorg.

Det lokala företagarklimatet är viktigt för hela samhället.

Ytterligare upplysningar lämnas av Bengt Bengtsson, Företagarna Stockholms län 076-724 86 79 eller 08-501 066 01.


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.. 

Småföretagarna i Upplands Väsby kommun betalar mest kommunalskatt. Det är småföretagen som ger de största intäkterna till kommunen. I Väsby kommer 31 procent av de kommunala skatteintäkterna från småföretagens ägare och anställda. Det visar en kartläggning som Företagarna gjort. Småföretagen är också den största privata arbetsgivaren i kommunen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Regionchef
  • emma.tonnes@foretagarna.se
  • 08-501 066 02

Om Företagarna Stockholms län

Sveriges största företagarorganisation

Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.

Företagarna Stockholms län är en regionorganisation till Företagarna. Vi består av 24 stycken lokalföreningar runt om i länet.

Adress

  • Företagarna Stockholms län
  • Nytorgsgatan 17 A
  • 116 22 Stockholm
  • Vår hemsida