Skip to main content

Samling för en ny forskningspolitik

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 00:00 CET

Pressmeddelande 2003-10-29
Från FAS, Formas, Vetenskapsrådet, VINNOVA, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)

Konkurrensutsätt universiteten
Karriärutveckling för forskare och högskolelärare
Förstärk samspel näringsliv, forskning och offentliga insatser

Detta är några av budskapen till regeringen när landets alla universitet och högskolor, de statliga forskningsråden, VINNOVA och vetenskapsakademierna IVA och KVA för första gången gemensamt lägger fram ett förslag till en strategi och kursändring av den svenska forskningspolitiken.

Bakgrunden är att svensk forskning tappar mark och det uppstått en kraftig obalans i det svenska forsknings- och utvecklingssystemet. Flera studier visar att svensk forskningskvalitet sjunker och det blir alltmer ovanligt att forskningsresultat blir till nytta för samhället och därmed bidrar till ökad tillväxt. En kursändring är nödvändig för att Sverige ska kunna hävda sig väl i det globala samhälle där alltmer av ekonomin grundas på kompetens, kunskap och idéer.

Obalansen i systemet beror delvis på den kraftfulla utbyggnaden av grund- och forskarutbildning vid universitet och högskolor de senaste tio åren, samtidigt som medlen till forskning har stagnerat. Till detta kommer rapporter om att allt färre svenska forskningsresultat omsätts i industriell verksamhet. Nu krävs, för att skapa balans och för att Sverige ska klara den internationella konkurrensen, en omfattande satsning på forskning av hög kvalitet och på innovationssystem (samspel näringsliv, forskning och offentliga insatser).

Fokus på forskningskvalitet, konkurrens och innovationssystem
I dag ligger de statliga forskningsanslagen på ca 20 miljarder kronor per år. Målet bör vara att de årliga statliga anslagen till civil forskning ska motsvara minst en procent av BNP. Förslaget innebär att staten successivt ökar anslagen till 27,5 miljarder mot slutet av detta årtionde. Det motsvarar cirka en procent av BNP.
Insatser, finansiering och ansvar.

Område: Högkvalitativ forskning, starka forskningsmiljöer, karriärtjänster för forskare. För att kunna behålla både nödvändig bredd och spets i svensk forskning. 3 miljarder via de statliga forskningsråden

Område: Forskningens infrastruktur, till fakulteter i konkurrens och efter kvalitetskriterier, samt lärares kompetensutveckling och undervisningens forskningsanknytning. För att skapa en bättre balans mellan arbetsuppgifter och resurstillgång på universitet och högskolor och för att förstärka forskningens infrastruktur. 3 miljarder via universitet och högskolor

Område: Behovsmotiverad forskning, särskilt teknisk-industriellt orienterad, och innovationssystemet. Viktigt för att stimulera uthållig ekonomisk tillväxt. 1 miljard via VINNOVA

Område: Särskild satsning på inkubatorer*, tidig såddfinansiering, universitetens holdingbolag, teknikbrostiftelser och forskningsinstitut. För att fler svenska idéer ska få en chans att omsättas i industriell verksamhet i Sverige. 0,5 miljard via VINNOVA
Konsekvenser om satsningar uteblir
Följderna blir betydande om inte satsningarna kan genomföras: Om Sverige ska ha kvar en högskola som ger forskningsanknuten undervisning måste målet att hälften av en årskull ska gå vidare till högskoleutbildning avskrivas. Det går inte att fortsätta utbilda lika många forskare som i dag. Forskningsmedlen måste koncentreras till färre forskare. Det vore en riskabel strategi eftersom det är svårt att i förväg välja ut vinnarna på forskningsarenan.
Om inte forskningssystemet tillförs mer resurser är det mycket troligt att Sverige successivt kommer att tappa i konkurrenskraft i den alltmer kunskapsbaserade och globala ekonomin, med minskad tillväxt som följd.

Mer information och pressbilder
Kort information om respektive organisation och undertecknare bifogas nedan. Den gemensamma skrivelsen till regeringen, pressbilder mm finns på www.vr.se. Mer fakta kommer även under november då de olika organisationernas underlag till den kommande forskningspolitiska propositionen lämnas in till regeringen.


För pressfrågor se nedanstående lista för kontakt med resp organisation.


* Inkubatorer är organisationer som arbetar nära det akademiska entreprenörskapet och stöttar de första stegen i nystartade företags kommersialisering av forskningsbaserade affärsidéer med rådgivning, affärsutveckling och såddfinansiering.


Organisationer bakom och undertecknare av skrivelsen:

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning om arbetsliv, hälsa och välfärd. (www.fas.forskning.se) Underlag redan inne: 27 okt
Anita Gradin, styrelseordförande och Robert Erikson, huvudsekreterare
Presskontakt
Bodil Gustavsson, pressansvarig: 08-775 40 96, bg@fas.forskning.se

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, är en statlig myndighet som stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
(www.formas.se) Underlag in: 11 nov
Bo Kjellén, styrelseordförande och Lisa Sennerby-Forsse, huvudsekreterare
Presskontakt
Thomas Gustafsson, pressekreterare: 08-775 40 09, 073- 642 32 88, thomas.gustafsson@formas.se

Vetenskapsrådet, VR, är en statlig myndighet och har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. VR har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation. (www.vr.se). Underlag in: 17 nov
Bengt Westerberg, styrelseordförande och Pär Omling, generaldirektör
Presskontakt
Kajsa Eriksson, presschef: 08-546 44 216, 0733-666 216, Kajsa.Eriksson@vr.se

Verket för innovationssystem, VINNOVA, är en statlig myndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning.
(www.vinnova.se) Underlag in: 11 nov
Greta Fossum, styrelseordförande och Per Eriksson, generaldirektör
Presskontakt
Henrik Brånstad, pressekreterare (tom 30 okt): 08-473 30 30, 070-512 55 61, henrik.branstad@vinnova.se
Karin Eriksson pressekreterare (from 1 nov): 08-473 31 68, kopplar auto till mobil, karin.eriksson@vinnova.se

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, är ett samarbetsorgan för Sveriges 39 universitet och högskolor. Förbundet tillvaratar universitetens och högskolornas intressen och är en arena för diskussioner och ställningstaganden i högskolepolitiska frågor. (www.suhf.se) Underlag in: 11 nov
Christina Ullenius, styrelseordförande, Bo Sundqvist, vice styrelseordförande
och Inge-Bert Täljedal, styrelseledamot
Presskontakt
Bengt Karlsson, generalsekreterare: 08-32 28 53, 0708-32 28 53, bengt.karlsson@suhf.ki.se
Karin Carlsson, informationschef Uppsala universitet: 0704-25 06 15, 018-471 75 80, Karin.Carlsson@uadm.uu.se

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. IVA:s vision: till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. (www.iva.se) Underlag in: 11 nov
Arne Wittlöv, preses och Lena Torell, verkställande direktör
Presskontakt
Birgitta Björkskär, tf pressansvarig: 08-791 30 41, 070-747 58 68, bb@iva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna, företrädesvis matematik och naturvetenskap. Akademien har omfattande forskarutbyten med akademier i andra länder och ger ut sex vetenskapliga tidskrifter. Årligen utdelar akademien Nobelprisen i fysik och kemi, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Crafoordpriset samt ett antal andra stora priser.
(www.kva.se) Underlag in: 11 nov
Jan Lindsten, preses och Gunnar Öquist, ständig sekreterare
Presskontakt
Eva Krutmeijer, informationschef: 08-673 95 95, 0709-84 66 38, evak@kva.se