Skip to main content

Ett unikt tillfälle att följa verifiering av tabeller för ubåtsräddning

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2018 12:27 CET

Under två veckor i januari månad kommer Första ubåtsflottiljen i samarbete med Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska centrum utveckla och verifiera tabeller för dykeri- och ubåtsräddning.

Uppgiften består i att genom praktisk mättnadsdykning verifiera CIRIA/UEG-tabellen, till ett mättnadsdjup på 30 meter.

Tabellerna är i första hand avsedda för att kunna behandla en ubåtsbesättning som vid en ubåtsolycka har hamnat under övertryck mer än 24 timmar och blivit mättade. Tabellerna som skall verifieras är teoretiskt framtagna under 1970-talet, men det är inte gjort några humanförsök med dem - det vill säga att detta kommer att vara den första gången detta testas med människor.

Den personal från Första ubåtsflottiljen som kommer att delta i verifieringen har själva anmält sig på frivillig basis.

Det som kommer att användas är luft eller NITROX. De anses av forskarexpertisen vara mycket snälla för kroppen och uppstigningen mot ytan går i ett långsamt tempo. Under verifiering kommer det att genomföras medicinska tester på provpersonalen så som ultraljudsmätningar och blodprov.

Under dygnet innan provets start kommer det att genomföras medicinska undersökningar på personalen för att erhålla referensvärden.

Under första dygnet kommer personalen i kammaren tryckas ner till det djup från vilket tabellen skall verifieras (30 m). De kommer att stanna på det djupet i 36 timmar. Under den tiden kommer det att genomföras medicinska mätningar för att få referensvärden till själva dekompressionsfasen.

Efter det att personalen är mättade kommer själva dekompressionsstarten att ske. Medicinska tester kommer att genomföras under hela fasen.

Träffa forskare, läkare samt personal från Första ubåtsflottiljen och Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska centrum

Måndagen 15/1 2018 inbjuds media att besöka HMS Belos samt Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska centrum på Marinbasen i Karlskrona.

Ombord HMS Belos kommer verifieringsförsöket att genomföras i fartygets eget tryckkammarsystem.

Media inbjuds att under en eftermiddag ombord på HMS Belos samt på Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska centrum träffa de forskare, läkare samt personal från Första ubåtsflottiljen och Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska centrum som ingår i verifieringsarbetet.

Första ubåtsflottiljen kommer att tillhandahålla bilder från dagen.

Tid och plats: måndag 15/1, klockan 12.00, Högvakten, Karlskrona garnison

Anmäl deltagande: Anmäl deltagande med namnuppgifter samt personnummer senast fredag 12/1 klockan 12.00 till Första ubåtsflottiljens kommunikatör Rebecka Signäs,

Telefonnummer: 070-979 26 84

Email: rebecka.signas@mil.se

Första ubåtsflottiljen

Första ubåtsflottiljen som är ett operativt förband med verksamhet framförallt till sjöss är baserade i Karlskrona och är Försvarsmaktens enda ubåtsflottilj.

Enheterna tillhörande Första ubåtsflottiljen är ett strategiskt verktyg för Försvarsmakten.

Första ubåtsflottiljens huvuduppgifter består i underrättelseinhämtning, sjökontroll, ubåtsräddning samt specialoperationer.

Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska centrum vid Sjöstridsskolan

Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska centrum är baserat i Karlskrona och är funktionsutvecklings- och funktionsutbildningsansvarig för Försvarsmaktens dykeriverksamhet. Detta innebär bland annat ett övergripande ansvar för all dykutbildning, utveckling av ny materiel, avvikelsehantering och ett delegerat ansvar för dykerimedicin.