Automatiserad tjänstepension från Fortnox

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 11:01 CET

Fortnox lanserar tillsammans med SPP en automatiserad tjänstepensionslösning för småföretag. Fortnox Tjänstepension är unik i sitt slag då den skalar bort flera steg ur den manuella hanteringen.

Olof Hallrup invald i Fortnox styrelse

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 14:15 CET

Vid Fortnox extra bolagsstämma 16 november 2018 valdes Olof Hallrup in i styrelsen. Den nya styrelsen består av fem ledamöter.

Den extra bolagsstämman beslutade att utöka antalet styrelseledamöter med en ledamot. Antalet ordinarie styrelseledamöter ska alltså uppgå till fem, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter. Vidare valdes Olof Hallrup in som ny ledamot i styrelsen. 

Styrelsen består således av Anna Frick, Andreas Kemi, Trond Dale, Kerstin Sundberg och Olof Hallrup för tiden intill nästa årsstämma.

Bolagsstämman hade sammankallats på begäran av First Kraft AB, som äger mer än tio procent av samtliga aktier i Fortnox.

För ytterligare information, kontakta Andreas Kemi, styrelseordförande Fortnox AB, andreas.kemi@fortnox.se

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Vid Fortnox extra bolagsstämma 16 november 2018 valdes Olof Hallrup in i styrelsen. Den nya styrelsen består av fem ledamöter.

Läs vidare »

Förslag till ny styrelse

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 08:30 CET

First Kraft AB föreslår att Olof Hallrup väljs in som styrelseledamot och att styrelsen i Fortnox AB därmed består av följande fem styrelseledamöter; Anna Frick, Andreas Kemi, Trond Dale, Kerstin Sundberg samt Olof Hallrup.

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Läs vidare »

Nytt datum och tid - kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 14:00 CET

Fortnox AB (publ) (org. nr 556469-6291) meddelar härmed att nytt datum och tid för extra bolagsstämma är den 16 november 2018 kl. 11.00.

Tidigare kommunicerat datum och tid var den 13 november 2018 kl. 10.00. Anledningen till det nya datumet är att den tidigare kallelsen inte publicerats i samtliga av de i bolagsordningen specificerade kanalerna.

Aktieägarna i Fortnox AB (publ) (org. nr 556469-6291) kallas härmed, efter begäran av First Kraft AB som äger mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget, till extra bolagsstämma fredagen den 16 november 2018 klockan 11.00 hos Fortnox AB på Bollgatan 3B, Växjö.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen lördagen den 10 november 2018 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 9 november 2018) samt har anmält sig till stämman senast måndagen den 12 november 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd lördagen den 10 november 2018 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 9 november 2018). Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan till stämman ska ske via http://anmalan.vpc.se/fortnox2018x/,
per post till Fortnox AB (publ), Att: Roger Hartelius, Box 427, 351 06 Växjö,
per telefon 0470-78 50 29 på vardagar mellan kl. 10.00 och 16.00,
per e-post till ir@fortnox.se.

I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Fullmaktsformulär finns tillgängliga via http://anmalan.vpc.se/fortnox2018x/.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Val av styrelse

7. Stämmans avslutande

Punkt 6
First Kraft AB har uppgett att förslag till ny styrelse kommer att presenteras före den extra bolagsstämman.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt
Punkten 6 i ovanstående förslag till dagordning anger det ärende som First Kraft AB har begärt ska behandlas vid stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Växjö, 31 oktober 2018
Styrelsen för Fortnox AB (publ)

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Fortnox AB (publ) (org. nr 556469-6291) meddelar härmed att nytt datum och tid för extra bolagsstämma är den 16 november 2018 kl. 11.00 i Växjö. Tidigare kommunicerat datum och tid var den 13 november 2018 kl. 10.00. Anledningen till det nya datumet är att den tidigare kallelsen inte publicerats i samtliga av de i bolagsordningen specificerade kanalerna.

Läs vidare »

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 17:00 CEST

Aktieägarna i Fortnox AB (publ) (org. nr 556469-6291) kallas härmed, efter begäran av First Kraft AB som äger mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget, till extra bolagsstämma tisdagen den 13 november 2018 klockan 10.00 hos Fortnox AB på Bollgatan 3B, Växjö.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 7 november 2018 samt har anmält sig till stämman senast onsdagen den 7 november 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 7 november 2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan till stämman ska ske via http://anmalan.vpc.se/fortnox2018x/,
per post till Fortnox AB (publ), Att: Roger Hartelius, Box 427, 351 06 Växjö,
per telefon 0470-78 50 29 på vardagar mellan kl. 10.00 och 16.00,
per e-post till ir@fortnox.se.

I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Fullmaktsformulär finns tillgängliga via http://anmalan.vpc.se/fortnox2018x/.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Val av styrelse

7. Stämmans avslutande

Punkt 6
First Kraft AB har uppgett att förslag till ny styrelse kommer att presenteras före den extra bolagsstämman.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt
Punkten 6 i ovanstående förslag till dagordning anger det ärende som First Kraft AB har begärt ska behandlas vid stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Växjö, 25 oktober 2018
Styrelsen för Fortnox AB (publ)

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

​Aktieägarna i Fortnox AB (publ) (org. nr 556469-6291) kallas härmed, efter begäran av First Kraft AB som äger mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget, till extra bolagsstämma tisdagen den 13 november 2018 klockan 10.00 hos Fortnox AB på Bollgatan 3B, Växjö.

Läs vidare »

Valberedning inför Fortnox årsstämma 2019

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 08:30 CEST

Ledamöterna i valberedningen för Fortnox AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2018, i enlighet med beslut vid årsstämman i Fortnox AB.

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Ledamöter i Fortnox valberedning inför årsstämma 2019 är:

 • Olof Hallrup, First Kraft AB
 • Marianne Flinck, Swedbank Robur
 • Pär Andersson, Spiltan Aktiefonder
 • Andreas Kemi, styrelseordförande Fortnox

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 31 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2018.

Årsstämma för Fortnox AB kommer att hållas onsdagen den 27 mars 2019 i Växjö.

Aktieägare som vill lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@fortnox.se senast den 15 januari 2019.

Denna information är sådan information som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 08.30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Kemi, styrelseordförande Fortnox AB
andreas.kemi@fortnox.se

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Ledamöterna i valberedningen för Fortnox AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2018, i enlighet med beslut vid årsstämman i Fortnox AB.

Läs vidare »

Ännu ett starkt kvartal för Fortnox

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 08:30 CEST

Fortnox redovisar ett starkt rörelseresultat för tredje kvartalet om 32,4 Mkr, jämfört med 22,0 Mkr samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade med 37,8 procent och rörelsemarginalen var 33,9 procent. Bakom resultatet ligger en stabil efterfrågan på företagets molnbaserade produkter och en fortsatt god kundtillströmning.

Koncernens nettoomsättning ökade med 37,8 procent till 95,7 Mkr, jämfört med 69,4 Mkr samma period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 33,9 procent. Fortnox överträffar därmed sina finansiella mål om minst 25 procents tillväxt och minst 20 procents rörelsemarginal. Marknadsutvecklingen var fortsatt god, och antalet kunder ökade med 11 000 under perioden, vilket innebär att företaget nu har 244 000 kunder.

- Våra ekonomiprogram passar i princip alla företag och verksamheter, vilket märks både på att kunderna finns i alla branscher, och att efterfrågan på våra produkter är stabil. Det pågår en digital transformation i samhället, och här ligger vi i framkant med våra produkter och supporttjänst, säger Nils Carlsson, VD Fortnox.

- Allt fler av våra kunder väljer också att använda fler av Fortnox produkter, och får på så sätt bättre helhetslösningar för sin ekonomiska administration.Fortnox genomsnittsintäkt per kund och månad fortsätter därmed stadigt att öka, säger Nils Carlsson.

Nya digitala lösningar för ökad enkelhet
Under kvartalet lanserades ett nytt erbjudande för kunder inom redovisningsbyrå-branschen.

Det omfattar en plattform där Fortnox tydligare tillgängliggör program och tjänster som möjliggör ett digitalt arbetssätt och samarbete mellan byrån och dess kunder. Nyheter inom plattformen är bland annat dokumentinlämning och kommunikationsfunktion.Ett samarbete med digitalpost-företaget Kivra inleddes också under kvartalet, för att kunna erbjuda ett automatiserat flöde där fakturor och andra underlag kommer in i ekonomisystemet via digitalpost.

- Steg för steg är vi med och bygger en ny digital infrastruktur för småföretagar-Sverige, säger Nils Carlsson.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen tredje kvartalet 2018 (jämfört med samma period föregående år).

 • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 37,8 procent till 95,7 Mkr (69,4 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till 32,4 Mkr (22,0 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 33,9 procent (31,7 procent).
 • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 35,9 procent (33,5 procent).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 25,0 Mkr (17,2 Mkr).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,42 kr (0,29 kr).

Denna information är sådan information som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 08.30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Nils Carlsson, VD Fortnox
Telefon: 076 - 644 77 00
E-post: nils.carlsson@fortnox.se

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Fortnox redovisar ett starkt rörelseresultat för tredje kvartalet om 32,4 Mkr, jämfört med 22,0 Mkr samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade med 37,8 procent och rörelsemarginalen var 33,9 procent. Bakom resultatet ligger en stabil efterfrågan på företagets molnbaserade produkter och en fortsatt god kundtillströmning.

Läs vidare »

Digital post direkt in i ekonomisystemet - ny lösning från Fortnox och Kivra

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 08:30 CEST

Fortnox lanserar i samarbete med Kivra en lösning där man integrerar digital post med ekonomisystemet. Därmed kan företag automatisera sitt fakturaflöde. Detta är ännu ett steg mot AI-baserad bokföring, och en viktig del i den nya digitala infrastrukturen för företagar-Sverige.

Fortnox och digitalpostjätten Kivra kommer att sammanlänka sina system, så att företagspost kommer direkt in i ekonomisystemet. När företagaren aktiverat kopplingen skapas en automatiserad kedja som innebär att företagaren nu slipper ta emot och lägga in fakturor manuellt i sitt ekonomisystem. Det underlättar därmed administrationen för företagare, som dessutom kan ha kontroll över sin ekonomiska administration oavsett var de befinner sig.

- Vi är med och bygger en ny digital infrastruktur i Sverige och denna lösning är ett konkret steg i vår pågående AI-satsning. Digitaliseringen är en nyckelfråga för de småföretag som vill vara med och leverera och utvecklas på sikt. Fortnox skapar enkelhet och möjliggör den utvecklingen, säger Nils Carlsson, VD Fortnox

Fortnox är först ut med att bygga den här typen av lösning mot Kivras gränssnitt. Cesar Nilsson, Chief Product Officer på Fortnox, är mycket nöjd med samarbetet som han tror blir populärt hos småföretagare.

- Företagaren kan nu få sin post direkt in i Fortnox. Mycket av posten som företag får har på något sätt att göra med redovisningen och på detta sätt så behöver inte företagaren knacka in siffror manuellt. Man behöver inte heller vara knuten till en fysisk adress. Brevlådan och de gamla fönsterkuverten kan ha spelat ut sin roll, säger Cesar Nilsson.

- Genom den här nya integrationen kommer företagaren att kunna lägga mer fokus på sin kärnaffär istället för administration, säger Stefan Krook, VD för Kivra.

Lösningen öppnar även upp för enklare och mer effektiva arbetsprocesser för redovisningsbyråer. Med kopplingen till Kivra aktiverad kommer underlag från de företag som anlitat byrån att dyka upp direkt i byråns ekonomisystem. Det innebär att redovisningskonsulter inte längre behöver be företagen att skicka in underlag.

- Byråer vill jobba i realtid och inte sitta och vänta på att underlag ska samlas upp. Nu kan hela processen snabbas upp. Det bidrar till att redovisningskonsulterna kan erbjuda sina kunder mer service och en bättre upplevelse av samarbetet. Det här är något vi kommer fortsätta utveckla funktionalitet för tillsammans med Kivra, säger Cesar Nilsson.

För ytterligare information, kontakta:
Nils Carlsson, VD Fortnox, 076-644 77 00, nils.carlsson@fortnox.se

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger också kunderna tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Fortnox lanserar i samarbete med Kivra en lösning där man integrerar digital post med ekonomisystemet. Därmed kan företag automatisera sitt fakturaflöde. Detta är ännu ett steg mot AI-baserad bokföring, och en viktig del i den nya digitala infrastrukturen för företagar-Sverige.

Läs vidare »

Starkt andra kvartal med lönsam tillväxt

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 08:30 CEST

Koncernens nettoomsättning ökade med 41,0 procent till 89,8 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 22,2 Mkr, vilket ger en rörelsemarginal om 24,7 procent. Den genomsnittliga månadsintäkten uppgick till 127 kr per den 30 juni, jämfört med 118 kr samma period föregående år. Under andra kvartalet ökade antalet kunder med 13 000 nya företag till totalt 233 000 kunder. Det är en ökning med 29,4 procent jämfört med samma period föregående år.

- Fler kunder och högre månadsintäkter per kund indikerar att tillväxtstrategin är framgångsrik. I Sverige finns nära 800 000 företag med upp till 20 anställda, vilket är vår huvudsakliga marknad. 233 000 av dem är våra kunder, säger Nils Carlsson, Fortnox VD.

Fortnox redovisar ytterligare ett starkt kvartal, som ligger något över koncernens finansiella mål om tillväxt och rörelsemarginal. Koncernens nettoomsättning ökade till 89,8 Mkr, jämfört med 63,7 Mkr samma period 2017. Rörelseresultatet uppgick till 22,2 Mkr, jämfört med 13,0 Mkr samma period föregående år. Det innebar att rörelsemarginalen ökade från 20,4 procent till 24,7 procent, jämfört med samma period föregående år.

Moderbolaget hade en fortsatt stark utveckling under andra kvartalet, med en rörelsemarginal om 28,7 procent. Även Fortnox Finans visade en lönsam tillväxt. Dotterbolaget har ett tydligt fokus på tillväxt genom att erbjuda finansiella tjänster till Fortnox kundbas. Nettoomsättningen har fortsatt att öka. Rörelsemarginalen uppgick till 13,9 procent, jämfört med 2,3 procent samma period föregående år.

Under andra kvartalet ökade kundstocken med 13 000 nya företag, vilket innebar att Fortnox hade totalt 233 000 kunder per den 30 juni 2018. Det är en ökning med 29,4 procent jämfört med samma period föregående år då Fortnox hade 180 000 kunder. Intäkterna per kund har även under andra kvartalet utvecklats positivt. Per den 30 juni 2018 var den genomsnittliga månadsintäkten per kund 127 kr, jämfört med 118 kr samma period föregående år.

För att möta kundtillväxten och den ökande efterfrågan på molntjänster för småföretagare ökade Fortnox personalstyrkan. Per den 30 juni hade koncernen totalt 235 medarbetare. Det motsvarar en ökning med 14,6 procent jämfört med samma period föregående år då koncernen hade 205 medarbetare. Fortnox har behov att rekrytera ytterligare medarbetare.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen andra kvartalet 2018 (samma period föregående år).

 • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 41,0 procent till 89,8 Mkr (63,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,2 Mkr (13,0 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,7 procent (20,4 procent).
 • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 28,7 procent (23,2 procent).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 16,7 Mkr (10,0 Mkr).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,28 kr (0,17 kr).

Denna information är sådan information som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 08:30 CEST.

För mer information kontakta:
Nils Carlsson, VD Fortnox, telefon 076 – 644 77 00, e-post: nils.carlsson@fortnox.se

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt snart även företagsförsäkringar som lanseras under 2018. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Läs vidare »

Fortnox bygger för framtiden

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 08:30 CEST

Fortnox AB har tecknat hyresavtal med fastighetsbolaget ArtOn24 AB, som kommer att bygga ytterligare ett kontorshus för Fortnox. Det nya huset byggs bredvid nuvarande huvudkontor i Växjö och länkas samman genom en inglasad passage. Kontorsytan i det nya huset kommer bli drygt 5100 kvadratmeter, fördelat på 8 våningar.

Om Fortnox

Småföretagens bästa vän

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox har centrala avtal med alla Sveriges största redovisningsbyråer. Fler än 14 400 redovisningskonsulter och revisorer arbetar kontinuerligt i Fortnox program med sina kunders administration.

Fördelarna är många med att använda Fortnox molnbaserade program och tjänster. Det är lätt för redovisningsbyråer och företagare att samarbeta, betalningsmodellen är enkel med fri support och ingen startavgift, och kunden kan arbeta flexibelt och effektivt på alla enheter var man än befinner sig. Kunderna har också möjlighet spara värdefull tid genom att koppla programmen till andra för- och eftersystem med hjälp av Fortnox öppna API.

Adress

 • Fortnox
 • Bollgatan 3B
 • 352 46 Växjö
 • Sweden

Länkar