Media-no-image

Fortum: Europarådets beslut ett steg i rätt riktning

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 13:08 CEST

De beslut som fattades av EU:s stats- och regeringschefer vid Europarådets möte den 23-24 oktober rörande energi- och klimatmålen för 2030 är en kompromiss, men den innebär att viktiga steg framåt nu tas. Det finns en gemensam politisk vilja att minska medlemsländernas klimatpåverkan och det är bra att förutsättningarna för energisektorns framtida investeringar nu klargörs.

-Från Fortums sida ser vi mycket positivt på att utsläpprättshandelssystemets avgörande roll för att kraftfullt minska utsläppen lyfts fram i Europarådets beslut, säger Esa Hyvärinen, Senior Vice President, Samhällskontakter, däremot är vi bekymrade över att den stabilitetsmekanism som nu förhandlas om inte lyfts fram mer, vi menar att den behöver vara på plats redan 2017.

För att kunna hantera de volymer av utsläppsrätter som kommer att återföras i systemet 2021 behöver marknadsstabilitetsreserven finnas på plats i god tid innan. Ett väl fungerande system för utsläppsrättshandel förbättrar konkurrenskraften för koldioxidsnåla tekniker och gör det möjligt att nå utsläppsmålen så kostnadseffektivt som möjligt.

Nivåerna på de bindande målen; att minska utsläppen med åtminstone 40 % jämfört med 1990 års nivåer, 27 % andel för förnybar produktion och 27 % energieffektivisering är den nivå där Europarådet kunnat enas och frågan om bördesfördelning återstår. Detta till trots är det av stor vikt att EU kan komma till klimatförhandlingarna i Paris i slutet av 2015 med en gemensam inriktning.

-Vi behöver både stötta Europas konkurrenskraft och att säkerställa koldioxidsnål el till konkurrenskraftiga priser åt kunderna. Det bästa sättet är att i så hög utsträckning som möjligt använda gemensamma marknadsbaserade och kostnadseffektiva verktyg i arbetet med att implementera energi- och klimatmålen säger Esa Hyvärinen. En väl fungerande inre energimarknad bidrar även till en säkrare energiförsörjning.

Europarådets slutsatser sätter, helt korrekt, ljuset på betydelsen av en fullt ut fungerande och sammankopplad inre energimarknad för att förbättra EU:s interna leveranssäkerhet. En kraftfull klimatpolitik tillsammans med målen om utsläppsminskningar kommer leda till en bättre leveranssäkerhet genom att stimulera både energieffektiva lösningar och utvecklingen och utbyggnaden av förnybara och andra koldioxidsnåla energikällor.

För mer information, kontakta gärna
Esa Hyvärinen, Senior Vice President, Samhällskontakter, Fortum, tfn 358 (0)40 826 26 46 

Om Fortum:
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.De beslut som fattades av EU:s stats- och regeringschefer vid Europarådets möte den 23-24 oktober rörande energi- och klimatmålen för 2030 är en kompromiss, men den innebär att viktiga steg framåt nu tas. Det finns en gemensam politisk vilja att minska medlemsländernas klimatpåverkan och det är bra att förutsättningarna för energisektorns framtida investeringar nu klargörs.

Läs vidare »
Media-no-image

Ökande vattennivåer i Klarälven

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 15:41 CEST

På grund av förväntade stora nederbördsmängder ökar Fortum tappningen förbi Höljes kraftstation från och med onsdag. Ökningen sker stegvis till och med fredag.

Efter senaste veckans nederbörd är nu marken mättad. Väderprognosen för de kommande dagarna visar mycket regn och det kommer innebära snabbt stigande tillrinningar till vattendragen i Värmland. Fortum kommer att öka tappningen förbi Höljes kraftstation från och med onsdag. Tappningsökningen kommer göras stegvis från nuvarande 225 m3/s till 300-350 m3/s fredag.

I nedre delen av Klarälven kommer nivån stiga sakta fram till fredag och sedan snabbare när ökningen från Höljes når fram. Tappningen i Höljes kommer motsvara en normal vårflod i Klarälven. Som jämförelse var tappningen under årets vårflod som mest 625 m3/s.

I Uvån har tappningen ökats under onsdagen och tappningen närmaste veckan kommer vara hög. Boende nära trånga passager i älven kan påverkas av den höga tappningen.

Fortum förser löpande SMHI med underlag till prognoser för Värmland, och håller länsstyrelser och räddningstjänst underrättade.

För ytterligare information kontakta:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortums, tfn 019-603 06 42 
Fortums presstjänst, tfn 0200 – 81 88 10.

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter  och Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

På grund av förväntade stora nederbördsmängder ökar Fortum tappningen förbi Höljes kraftstation från och med onsdag. Ökningen sker stegvis till och med fredag.

Läs vidare »
Media-no-image

PC City och Fortum Värme bygger tillsammans ut fjärrvärmen i Täby

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 14:24 CEST

Panncentralen Citys samfällighetsförening (PC City) och Fortum Värme har ingått ett unikt samarbete kring värmeproduktion där de gemensamt rustar upp panncentralen i Grindtorp. Det ger de 2500 hushållen som finns hos PC Citys medlemmar en hållbar värmeleverans till låga kostnader. Det är även en viktig pusselbit i Fortum Värmes pågående plan att bidra till en miljömässigt- och ekonomiskt hållbar utbyggnad av fjärrvärmen i Täby kommun.

Avtalet innebär att PC City och Fortum Värme gemensamt rustar upp panncentralen i Grindtorp så att anläggningen integreras i fjärrvärmesystemet. Därmed ger den även möjlighet att exportera värme till Fortum Värmes befintliga och nya kunder i centrala Täby. PC City bidrar på så sätt till att utveckla en hållbar fjärrvärmelösning för hela Täby. Samarbetet ger samtidigt PC Citys medlemmar (ca 2500 lägenheter i Täby) en hållbar och trygg värmeleverans på cirka 30 000 MWh med låga kostnader.

-Vi ser fram emot samarbetet med Fortum Värme. Det kommer att ge våra ägarföreningar och deras boende en god värmeekonomi och trygghet säger Berit Kjellser, ordförande i PC City.

Det är ett viktigt steg i Fortum Värmes pågående utbyggnad av hållbar fjärrvärme i Täby där planen är att koppla ihop de mindre lokala närvärmenäten i Täby med Fortum Värmes regionala fjärrvärmenät. Fram till 2017 satsar Fortum Värme 150 miljoner kronor för att bygga ut fjärrvärmen i Täby. I dialog med kunderna utformas lokala lösningar och kunder med egen värmeproduktion erbjuds också en ny affärsmodell kallad Öppen Fjärrvärme där de kan sälja överskottsvärmen till Fortum Värme.

-Vi är glada över att få inleda ett närmare samarbete med PC City. Investeringen och samarbetet kommer även att förbättra miljöprofilen för våra kunder och för Täby. Målet är att all vår produktion i hela Stockholmsregionen ska vara 100 % förnybar och återvunnen och genom nya former av samarbete där våra kunder också kan bli leverantörer når vi denna målsättning snabbare och värmer tillsammans den framtida hållbara staden. säger Anders Egelrud, vd AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad.

För mer information:
Oskar Rastberg, Key Account Manager, Fortum Värme, tel: 070-269 01 13
Alexandra Svenonius, presschef, Fortum Värme, tel: 0722-028 224

Om Panncentralen Citys samfällighetsförening
PC City ägs gemensamt av bostadsrättsföreningarna Brf City, Brf Jupiter och Brf Venus som är lokaliserade i Näsbydal och Grindtorp.

Om AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad, Green Capital. Mellan åren 2010-2015 investerar Fortum Värme 7 miljarder kronor i kraftvärmeproduktionen i Stockholmsregionen. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholmsregionen produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har 9 500 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Det helägda dotterbolaget Stockholm Gas säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.

Panncentralen Citys samfällighetsförening (PC City) och Fortum Värme har ingått ett unikt samarbete kring värmeproduktion där de gemensamt rustar upp panncentralen i Grindtorp. Det ger de 2500 hushållen som finns hos PC Citys medlemmar en hållbar värmeleverans till låga kostnader.

Läs vidare »
Media-no-image

Fortum med på Nordiskt klimatindex för sjunde året i rad

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 08:52 CEST

CDP (Carbon Disclosure Project) har återigen utsett Fortum som ett av de bästa företagen i det nordiska klimatindexet. Det är det sjunde året i rad som Fortum är med på Nordic Climate Disclosure Leadership Index (CDLI). Indexet utvärderar företags relationer inom klimatområdet. I september uppmärksammades Fortum även som en av de 25 ledande globala så kallade Carbon Pricing Champions av United Nations Caring for Climate Initiative.

Fortum är ett av de ledande företagen tack vare den transparens som kännetecknar den information som investerare och marknaden i övrigt får ta del av genom CDP. En bra position i rankingen används av investerare som mått på hur bra ett företag är på att redovisa och rapportera sin klimatpåverkan. Listan (CDLI) består av de organisationer och företag som tillhör de ledande tio procenten. I år krävdes det minst 95 poäng för att kvala in vilket är en ökning jämfört med föregående år. Fortum fick 99 av 100 möjliga poäng.

CDP representerar 767 investerare med tillgångar motsvarande 92 biljoner USD. Årets nordiska rapport presenterades i Stockholm den 15 oktober och finns tillgänglig på www.cdproject.net

-Expertbedömningar av hållbarhetsfrågor och bra resultat i den här typen av jämförelser är viktiga för Fortum eftersom det inte bara bekräftar det arbete vi har gjort utan även stödjer ett fokus på ständiga förbättringar. Vi tror att det även affärsmässigt är viktigt att kunna stå för den klimatpåverkan som ens verksamhet har säger Sophie Jolly, Vice President, Investor Relations hos Fortum.

Förespråkar pris på CO2 
I september utsågs Fortum till ett av de 25 ledande förespråkarna för prissättning av CO2-utsläppen. United Nations Caring for Climate Initiative delade ut utmärkelsen i samband med FN:s klimatmöte i New York.

-Ett pris på CO2 och en marknad för detta spelar en nyckelroll i de globala ansträngningarna för att motverka klimatförändringarna. Vår bedömning är att ett pris på CO2 och ett handelssystem för utsläppsrätter är det mest effektiva verktyget för att skapa incitament för investeringar i tekniker med små CO2-utsläpp, säger Kari Kankaanpää, Senior Manager, Climate Affairs på Fortum.

De företag som har fått utmärkelsen har alla integrerat ett pris på CO2 i sina långsiktiga strategier och investeringsbeslut och de driver även kontinuerligt frågan om vikten av att prissätta CO2-utsläppen samt att deras rapportering även omfattar verksamhetens framsteg kopplat till klimatpåverkan.

Kari Kankaanpää, Senior Manager, Climate Affairs, +358 50 453 2330 
Sophie Jolly, Vice President, Investor Relations, +358 40 828 7317

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på  Twitter  och  Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

CDP (Carbon Disclosure Project) har återigen utsett Fortum som ett av de bästa företagen i det nordiska klimatindexet. Det är det sjunde året i rad som Fortum är med på Nordic Climate Disclosure Leadership Index (CDLI). Indexet utvärderar företags relationer inom klimatområdet.

Läs vidare »
Media-no-image

Renault väljer Fortum Charge & Drive för snabbladdningslösning i Norge

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 11:36 CEST

Fortum och Renault har ingått ett samarbetsavtal angående 100 stycken laddstationer, i huvudsak 22 kW-snabbladdare, i Norge. Genom att välja Charge & Drive kan Renault erbjuda sina kunden en enkel och bekväm laddningslösning. Varje Renault ZOE som säljs kommer även med 12 månaders laddning inkluderad.

-Det faktum att Renault, tillsammans med andra ledande tillverkare och butikskedjor, väljer att samarbeta med Fortum på den norska marknaden är i sig det bästa erkännandet av vår Charge & Drive-lösning, det säger Markus Hökfelt, Nordenansvarig för Fortum Charge & Drive.

Fortum ansvarar för kunderbjudandet, systemlösningar, installation och underhåll av laddningsstationerna. Charge & Drive gör det möjligt att kunna erbjuda en lösning där mer avancerade tjänster och lösningar enkelt kan kopplas på, något som är extra viktigt på den konkurrensutsatta norska marknaden. 

Om Fortum Charge & Drive 
Fortum Charge & Drive är ett komplett, molnbaserat, affärssystem för de processer som behövs för drift av laddstolpar till elbilar. Systemet bygger på en öppen och standardiserad arkitektur för att kunna arbeta med marknadens bästa leverantörer av hårdvara. Fortum Charge & Drive används idag i Norge, Sverige och Finland. Totalt kommer antalet anslutna smarta laddstationer att öka från dagens 250 till ungefär 500 stycken under andra kvartalet 2015. 

Läs mer om samarbetet: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/renault-chooses-fortum-charge-drive-charging-solution-for-norway.aspx

Markus Hökfelt, nordiskt ansvarig för Charge & Drive, Fortum, 070 344 53 72, markus.hokfelt@fortum.com
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum, 070-214 75 45, per-oscar.hedman@fortum.com

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på  Twitter  och  Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden.

Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Fortum och Renault har ingått ett samarbetsavtal angående 100 stycken laddstationer, i huvudsak 22 kW-snabbladdare, i Norge. Genom att välja Charge & Drive kan Renault erbjuda sina kunden en enkel och bekväm laddningslösning. Varje Renault ZOE som säljs kommer även med 12 månaders laddning inkluderad.

Läs vidare »
Media-no-image

Fortum ökar beredskapen för strömavbrott i Dalarna och Gävleborg

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 11:03 CEST

SMHI varnar för kraftiga vindar i flera av Fortums nätområden under lördagen. Med anledning av det utökas beredskapen för strömavbrott.

Prognosen visar på kraftiga vindar i framförallt Gävleborg och de norra delarna av Dalarna. Det innebär en ökad risk för strömavbrott. Vi har därför beslutat att öka antalet montörer i beredskap som snabbt kan ge sig ut och reparera fel i elnätet. Vi följer noggrant utvecklingen av vädret och anpassar resurserna därefter , säger Thomas Saubach som är ansvarig för driften av Fortums elnät.

Fortums elnätskunder kan få information om både planerade och oplanerade strömavbrott direkt till sin mobiltelefon eller via e-post. Mer information om tjänsten finns på vår hemsida, fortum.se/stromavbrott.

Information om aktuella strömavbrott finns också på fortum.se/stromavbrott eller fortum.se/stromavbrottmobil .

För mer information kontakta : Fortums presstjänst 0200-81 88 10.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

SMHI varnar för kraftiga vindar i flera av Fortums nätområden under lördagen. Med anledning av det utökas beredskapen för strömavbrott.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu gäller 100% vatten för Fortums kunder

Pressmeddelanden   •   2014-09-18 16:09 CEST

Fortum vill att det ska vara lätt att göra ett klimatsmart val som elkund. Därför lanserar vi nu 100 % vatten från våra egna vattenkraftverk i Sverige - med ursprungsgarantier - till dig som kund. Naturligtvis utan extra kostnad. Vattenkraftens roll blir ännu viktigare i takt med att allt större delar av elproduktionen är förnybara. Med 100 % el från vattenkraft hoppas Fortum att deras kunder får upp ögonen för vattenkraftens roll.

-Jag hoppas förstås att både nya och befintliga kunder ska uppskatta möjligheten att få 100 % vatten från våra egna vattenkraftverk, säger Fredrik Landahl, VD för Fortums Elhandelsbolag.

I arbetet för att nå ett hållbart energisystem har vattenkraften en nyckelroll. Det är tack vare ursprungsgarantierna som Fortum har möjlighet att erbjuda alla sina kunder - nya som gamla, hushåll som företag – el från de egna vattenkraftverken med full spårbarhet. Vattenkraften har en unik förmåga att fungera som ett slags naturens eget batteri. När det inte längre blåser eller solen skiner, det är då vattenkraften går in och säkerställer att det alltid finns tillgång till el. Vattenkraften möjliggör helt enkelt utvecklingen mot ett energisystem där all energi kommer från förnybara energikällor. Det är det vi kallar för solekonomi.

-Vi ser att intresset för egen småskalig vind- och solkraftsproduktion ökar. Samtidigt klarar dessa produktionstekniker bara av att leverera kraft vid vissa tider på dygnet. Eftersom en kund med 100 % vatten även kan välja sin el från ett specifikt kraftverk så kan den som vill alltså kombinera sin egen småskaliga produktion med el från det vattenkraftverk de själva valt, säger Fredrik Landahl, som hoppas att kunderna kommer att uppskatta möjligheten att välja ”sitt” vattenkraftverk.

Det finns 14 vattenkraftverk att välja mellan runt om Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Indalsälven. För den som redan valt Bra Miljöval kommer det naturligtvis vara möjligt att behålla det.

FAKTARUTA:
100 % vatten

Alla kunder som tecknar avtal efter den 17/9 får el från 100 % vatten. Kunder med rörligt elpris får vattenkraft från första december och kunder med fast elpris får vattenkraft i samband med att avtalet tecknas om. Kunder med Fortum Enkel behåller Bra Miljöval vind och vatten. Alla kunder som vill, får vattenkraft direkt genom att kontakta kundtjänst eller teckna valfri energikälla på Fortum.se.

För mer information, kontakta gärna Fredrik Landahl, chef för elhandel på Fortum, tfn 076-855 91 47
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Fortum vill att det ska vara lätt att göra ett klimatsmart val som elkund. Därför lanserar vi nu 100 % vatten från våra egna vattenkraftverk i Sverige - med ursprungsgarantier - till dig som kund. Naturligtvis utan extra kostnad. Vattenkraftens roll blir ännu viktigare i takt med att allt större delar av elproduktionen är förnybara.

Läs vidare »
Nsxifkwm7nu5ajhxhriy

Fortum bygger om elnät på Östermalm

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 16:29 CEST

Området Garnisonen på Östermalm i Stockholm får ett moderniserat elnät. Projektet startade under sensommaren och pågår fram till december.

Media-no-image

Fortum Värme emitterar obligationer för sek 2,5 miljarder

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 10:27 CEST

Den 9 september emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) ”Fortum Värme” ett 2-årigt och två 5-åriga obligationslån under sitt MTN (Medium Term Note) program. Det totala beloppet på SEK 2,5 miljarder fördelades enligt följande:

 • 2-årig obligation på SEK 1 miljard   med rörlig ränta, förfallodag 16 september 2016
 • 5-årig obligation på SEK 0,5 miljarder med fast kupong på 1,50 %, förfallodag 16 september 2019
 • 5-årig obligation på SEK 1 miljard med   rörlig ränta, förfallodag 16 september 2019

Emissionen placerades hos över 40 investerare. Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Medlen kommer att användas för löpande finansiering av verksamheten.

Danske Bank, Nordea och SEB var ”Joint Lead Managers” för emissionen.


För ytterligare information:
Kerstin Levin, ekonomi- och finansdirektör, Fortum Värme, 070-344 52 65, kerstin.levin@fortum.com
Jörgen Elf, finanschef, Fortum Värme, 070-344 54 50, jorgen.elf@fortum.com

Om Fortum
Värme Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad, Green Capital. Mellan åren 2010-2015 investerar Fortum Värme 7 miljarder kronor i kraftvärmeproduktionen i Stockholmsregionen. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har 9 500 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Det helägda dotterbolaget Stockholm Gas säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.

Fortum Värme ägs gemensamt av Fortum (90,1 % av aktierna och 50,1 % av rösterna) och Stockholms stad (9,9 % av aktierna och 49,9 % av rösterna). År 2013 enades ägarna om ett nytt aktieägaravtal och från och med den 1 januari 2016 kommer bolaget att bli ett renodlat 50/50-bolag. Ägarna träffade i samband med detta en överenskommelse att Fortum Värme från och med detta datum ska vara självfinansierat. Fortum Värme har sedan april 2014 en rating på BBB+ med stabila utsikter från Standard & Poor’s.


Den 9 september emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) ”Fortum Värme” ett 2-årigt och två 5-åriga obligationslån under sitt MTN (Medium Term Note) program.

Läs vidare »
Media-no-image

Älvdalen hockey tog hem segern i Älvstädar-SM

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 08:38 CEST

Vinnarna i årets Älvstädar-SM är Älvdalen hockey som samlade flest älvsupportrar genom likes på tävlingssajten. Vinsten är en prischeck på 25 000 kr till föreningen. Dessutom ges 100 000 kr av Fortum Nordiska miljöfond till ett lokalt miljöprojekt som gynnar den biologiska mångfalden i klubbens närområde vid Dalälven.

Under helgens Älvstädar-SM deltog över 2 000 lokala föreningsungdomar från 82 olika föreningar längs med Dalälven, Klarälven och Ljusnan. Tillsammans plockade de 34 ton skräp. Älvdalen hockey tog hem segern genom att få flest älvsupportrar via likes på tävlingssajten. Förutom vinstchecken på 25 000 kronor till sin förening, går Fortum in och stöttar det nominerade lokala miljöprojektet med 100 000 kronor.

-Dalälven var på sin tid Sveriges flitigast nyttjade flottledssystem där många sträckor rensades på stenblock för flottningens skull. Det projekt som nu kommer att genomföras vid Varvsön handlar konkret om att lägga tillbaka sten vid denna sträckning och därmed återskapa den ursprungliga livsmiljön för fisken, säger Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör för Fortum Sverige.

Älvstädar-SM är ett samarbetsprojekt mellan Fortum och Städa Sverige. För årets vinnare, Älvdalen hockey, var det andra gången de deltog i älvstädningen. En fantastisk kampanj på deras Facebook-sida samt närmare 1 000 utdelade supportlappar i centrum bäddade för vinsten, och den lilla föreningen är mycket tacksam för det stöd de fått. Att vinna förstapris är otroligt kul för hockeyföreningen som får pengar till föreningskassan men som också får förverkliga ett miljöprojekt längs Dalälven.

-För oss var det viktigt att göra folk uppmärksamma på att vi städar och gör fint i vårt närområde. Älven är och har alltid varit livsnerven i vår bygd och miljön är oerhört viktig. Att få möjligheten att tillsammans göra en insats för miljön är lika glädjande som vinstpengarna, säger Owe Strid, kanslichef för Älvdalen hockey.

Utöver vinnaren i Älvstädar-SM har en jury bestående av representanter från Fortum och Städa Sverige fastnat för två föreningar, Progress Löpning från Karlstad och Alfta Gif Handboll. Dessa föreningar vinner juryns överraskningspris på 10 000 kronor vardera tack vare städinsatser genomförda med en fantastisk inställning, smittande entusiasm, envishet och härlig attityd.

För mer information kring Fortum och Städa Sveriges engagemang i Älvstädar-SM, vänligen kontakta:
Per-Oscar Hedman, Presschef Fortum Sverige, tel.070-214 75 45
Melinda Midemalm, Projektledare Städa Sverige, 076 – 910 20 70

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Vinnarna i årets Älvstädar-SM är Älvdalen hockey som samlade flest älvsupportrar genom likes på tävlingssajten. Vinsten är en prischeck på 25 000 kr till föreningen. Dessutom ges 100 000 kr av Fortum Nordiska miljöfond till ett lokalt miljöprojekt som gynnar den biologiska mångfalden i klubbens närområde vid Dalälven.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • vdplccper-riosoncar.lszoheegtsxsstdman@formgwzamtucajlm.com
 • 070 214 75 45
 • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

Adress

 • Fortum Sverige AB
 • Hangövägen 19
 • 115 41 Stockholm
 • Vår hemsida