Media-no-image

Fortum Värme genomför arbeten i det nya biokraftverket i Värtan

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 10:43 CEST

Fortum Värme bygger ett nytt biobränslebaserat kraftvärmeverk i Värtan som kommer att värma 190 000 hem i Stockholm. Just nu pågår driftsättning och som en del av den torkas murbruket inne i pannan genom tillfälliga brännare. Det uppstod rök och lukt under fredagskvällen och även under helgen vilket är en konsekvens av torkningen.

”Det är många steg i driftsättningen av ett sådant här stort kraftvärmeverk och det här ett första. I början kommer vattenånga men vartefter pannan blir varm så kan det uppstå rök och lukt under torkningen. Det här kommer endast att pågå tillfälligt med planerat slut imorgon”, säger Anne Ramström, miljösamordnare för det nya kraftvärmeverket.

Under lördagskvällen och söndagsmorgonen förekom stark lukt som nu har avtagit. Vindarna är gynnsamma och blåser nu ut mot vattnet, västerut. Prognosen är att torkningen kommer att pågå till imorgon, måndag den 5 oktober, klockan 22.

Under kraftvärmeverksbygget och dess olika faser informerar Fortum Värme löpande närboende och andra intressenter. Den senaste informationen ska alltid finnas på länken nedan.

”Vi förstår och beklagar olägenheterna som detta innebär för våra grannar och vi kan med facit i hand konstatera att vi borde ha informerat ännu mer och bredare än vad vi gjort”, säger Anette Ullskog, kommunikationschef på Fortum Värme.

För mer information om det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket och driftsättningen, se: http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/energi-produktion/varmeproduktion-och-kraftvarme/projekt/biobransle-i-vartan/nytt-kraftvarmeverk/aktuellt/Pages/default.aspx

För frågor, kontakta: Viktoria Raft, presschef Fortum Värme, viktoria.raft@fortum.com , 0722-320631 

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Fortum Värme bygger ett nytt biobränslebaserat kraftvärmeverk i Värtan som kommer att värma 190 000 hem i Stockholm. Just nu pågår driftsättning och som en del av den torkas murbruket inne i pannan genom tillfälliga brännare. Det uppstod rök och lukt under fredagskvällen och även under helgen vilket är en konsekvens av torkningen.

Läs vidare »
Media-no-image

Fortum uppskattar en negativ engångseffekt om 700 miljoner euro på nettoresultatet på grund av den planerade stängningen av Oskarshamn 1 och 2

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 14:17 CEST

Styrelsen i OKG AB har idag beslutat att kalla till en extraordinär bolagsstämma den 14 oktober 2015 för att kunna fatta beslut om stängning av enheterna 1 och 2 vid Oskarshamns kärnkraftverk. E.ON är majoritetsägare i OKG AB och kan som sådan fatta beslut om stängning av enheterna.

För enhet 1 skulle beslutet innebära att enheten tas ur drift och försätts i serviceläge efter att det redan ansökta miljötillståndet har erhållits, något som uppskattas ske under tiden 2017-2019. Den exakta tidplanen är beroende av miljötillståndsprocessen.

För enhet 2, som varit ur drift sedan juni 2013 till följd av en omfattande säkerhetsuppgradering, skulle beslutet betyda att den inte återgår i drift. Stängningsprocessen för enheterna bedöms ta flera år.

Fortum har utvärderat de finansiella effekterna av beslutet baserat på befintlig information från OKG AB. Fortum uppskattar att beslutet kommer att innebära en negativ engångseffekt på uppskattningsvis 700 miljoner euro på tredje kvartalets nettoresultat.

Fortum äger cirka 45,5 procent av aktierna i OKG AB via sina svenska dotterbolag. Karlstad kommun är aktieägare i ett av dessa dotterbolag, vilket ger kommunen ett indirekt ägande på cirka 2,1 procent av OKG:s aktier. Karlstad kommuns ägande borträknat uppgår Fortums ägande till 43,4 procent, vilket också motsvarar den andel producerad elektricitet som Fortum kan sälja vidare till marknaden.

När alla tre reaktorerna var i drift producerade Oskarshamn cirka 10 procent av den svenska elproduktionen. Den totala produktionskapaciteten för de tre enheterna är 2 511 MW, varav Fortums andel är 1 090 MW. Den största och nyaste enheten, Oskarshamn 3, med en kapacitet om 1400 MW, kommer att fortsätta i produktion (Fortums andel är 608 MW). Oskarshamn 1 togs i drift år 1972, Oskarshamn 2 år 1974 och Oskarshamn 3 år 1985.

För mer information:
Tiina Tuomela, EVP, Nuclear and Thermal Power Division, Fortum

Call back request och medieförfrågningar:
Helena Aatinen, SVP, Corporate Communications, Fortum, tel. +358 10 45 20480

Analytiker och investerare:
Sophie Jolly, VP, Investor Relations, Fortum, tel. +358 10 45 32552

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Styrelsen i OKG AB har idag beslutat att kalla till en extraordinär bolagsstämma den 14 oktober 2015 för att kunna fatta beslut om stängning av enheterna 1 och 2 vid Oskarshamns kärnkraftverk. E.ON är majoritetsägare i OKG AB och kan som sådan fatta beslut om stängning av enheterna.

Läs vidare »
Media-no-image

När kärnkraften fasas ut krävs en ny energimix, säger Fortum

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 12:16 CEST

Under SvD Energy Summit i Stockholm den 24 september presenterade Per Langer, vd Fortum Sverige, ett scenario där kärnkraften fasas ut till 2045. För att klara detta på ett effektivt sätt krävs ett kraftsystem som kan garantera tillräcklig effekt vid efterfrågetoppar utan att det samtidigt producerar mycket mer el än vad som samhället behöver i normalfallet.

Med tydlig adress till Energikommissionen efterlyste Per Langer en moderniserad lagstiftning för vattenkraften, slopade subventioner till väderberoende kraftproduktion, en avveckling av straffbeskattningen på befintlig kärnkraft och en satsning på utbyggnad av kraftvärme.

- Att försöka ersätta kärnkraftens 10 gigawatt garanterad effekt med enbart vindkraft är inte en realistisk väg att gå, inte minst för att vi då får en massiv ökning av mängden producerad el – fast oftast inte när behovet är som störst. Kortsiktigt kan det verka attraktivt med periodvis mycket låga elpriser, men ligger elpriserna långt under produktionskostnaden får det konsekvenser även för kunderna som istället åker på att subventionera det hela via skatten, sade Per Langer under sitt anförande.

Scenariot bygger på att bättre utnyttja hela den verktygslåda som finns för att förbättra effektsituationen. Om all kärnkraft är utfasad till 2045 är det 10 GW effekt - året runt, dygnet runt - som ska ersättas. Skulle kärnkraften ersättas av enbart vindkraft skulle det krävas 90 GW vindkraft eftersom den enbart kan garantera full effekt 11 procent av tiden. Det är en extrem mängd vindkraft vilken i normalfallet skulle generera ett massivt överskott av el; Enbart tillskottet skulle producera nära dubbelt så mycket el som hela Sveriges elanvändning sett över året.

Istället vill Fortum se åtgärder som både säkerställer effektbalansen och undviker att bygger upp en jättelik överkapacitet på produktionssidan. En moderniserad lagstiftning som gör att vattenkraften kan byggas ut och användas effektivare, en skatteöversyn, utbyggd kraftvärme, energilager och ökad flexibilitet samt gaskraft som reserv för de största efterfrågetopparna kan tillsammans med en stor kapacitetsökning av vindkraft ge tillräcklig effekt vid efterfrågetoppar samtidigt som den är samhällsekonomiskt effektiv.

Per Langer konstaterade att Fortum med dess erfarenhet som energiföretag kan identifiera rationella åtgärder, men att det är politiken som sätter ramarna. De viktigaste åtgärderna som behöver vidtas kan enligt Langer sammanfattas med att i högre utsträckning utnyttja vattenkraftens flexibilitet och öka kapaciteten i de redan utbyggda älvarna samt genomföra en radikal omläggning av dagens ekonomiska styrning i form av både straffskatter och subventioner. Genomförs detta på rätt sätt kan vi få till stånd en ny energimix som både gynnar klimatet, är energieffektiv och fungerar samhällsekonomiskt.

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Under SvD Energy Summit i Stockholm den 24 september presenterade Per Langer, vd Fortum Sverige, ett scenario där kärnkraften fasas ut till 2045. För att klara detta på ett effektivt sätt krävs ett kraftsystem som kan garantera tillräcklig effekt vid efterfrågetoppar utan att det samtidigt producerar mycket mer el än vad som samhället behöver i normalfallet.

Läs vidare »
Pnjntfpohac3vs93s7f3

Stockholm – framtidens nya hub för datahallar

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 09:44 CEST

Tillgång till förnybar energi och unika möjligheter att återvinna överskottsvärme gör Stockholm till framtidens hub för världens nya basindustri – datahallsindustrin. Det är Fortum Värmes övertygelse och fler ser nu möjligheterna till nya investeringar och energieffektiva lösningar nära staden.

Media-no-image

Fortum Värme emitterar obligationer för sek 2 miljarder

Pressmeddelanden   •   2015-09-11 09:39 CEST

Igår emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) (”Fortum Värme”) ett 3-årigt och två 5-åriga obligationslån under sitt MTN (Medium Term Note) program.

Det totala beloppet på SEK 2 miljarder fördelades enligt följande:

 • 3-årig obligation på SEK 1 miljarder med rörlig ränta, förfallodag 17 september 2018
 • 5-årig obligation på SEK 0,4 miljarder med fast kupong på 1,25%, förfallodag 17 september 2020
 • 5-årig obligation på SEK 0,6 miljarder med rörlig ränta, förfallodag 17 september 2020

Emissionen placerades hos över 30 investerare. Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Medlen kommer att användas för löpande finansiering av verksamheten. Den 6 maj gav Fortum Värme ut gröna företagsobligationer motsvarande 2,5 miljarder SEK. Det var därmed den hittills största gröna obligationstransaktionen i SEK. Gårdagens transaktion är ytterligare ett steg mot att Fortum Värme ska vara självfinansierat nästa år.

Danske Bank och Nordea Markets var ”Joint Lead Managers” för emissionen.

Fortum Värme ägs gemensamt av Fortum (90,1 % av aktierna och 50,1 % av rösterna) och Stockholms stad (9,9 % av aktierna och 49,9 % av rösterna). År 2013 enades ägarna om ett nytt aktieägaravtal och från och med den 1 januari 2016 kommer bolaget att bli ett renodlat 50/50-bolag. Ägarna träffade i samband med detta en överenskommelse att Fortum Värme från och med detta datum ska vara självfinansierat. Fortum Värme har sedan april 2014 en rating på BBB+ med stabila utsikter från Standard & Poor’s.

Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har cirka 10 000 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.

För ytterligare information:Kerstin Levin, ekonomi- och finansdirektör, Fortum Värme, 070-344 52 65, kerstin.levin@fortum.com
Jörgen Elf, finanschef, Fortum Värme, 070-344 54 50, jorgen.elf@fortum.com
Viktoria Raft, presschef, Fortum Värme, 072-232 06 31, viktoria.raft@fortum.com

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Igår emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) (”Fortum Värme”) ett 3-årigt och två 5-åriga obligationslån under sitt MTN (Medium Term Note) program.

Läs vidare »
Lhvpotukqlnebmqtfena

Viking Bandy tog hem segern i Älvstädar-SM 2015

Pressmeddelanden   •   2015-09-09 11:59 CEST

Sista helgen i augusti var det Älvstädar-SM då över 2000 ungdomar från 86 lokala idrottsföreningar tillsammans plockade upp 35 ton skräp utmed Ljusnans, Klarälvens, Dalälvens och Gullspångsälvens älvkanter. Längs Klarälven deltog fler än 300 ungdomar från 17 idrottsföreningar och tillsammans samlade de in 7 ton skräp.

Lhvpotukqlnebmqtfena

7 ton upplockat skräp – resultatet av Älvstädar-SM längs Gullspångsälven

Pressmeddelanden   •   2015-09-09 11:52 CEST

Sista helgen i augusti var det Älvstädar-SM då över 2000 ungdomar från 86 lokala idrottsföreningar tillsammans plockade upp 35 ton skräp utmed Ljusnans, Klarälvens, Dalälvens och Gullspångsälvens älvkanter. Längs Gullspångsälven med biflöden deltog fler än 300 ungdomar från 14 idrottsföreningar och tillsammans samlade de in 7 ton skräp.

Btz1f6yuwhlunk8o3xe5

Järvsö Bollklubb kammande hem bästa älvstädarfoto längs Ljusnan

Pressmeddelanden   •   2015-09-03 09:31 CEST

​Under Älvstädar-SM som gick av stapeln 29-30 augusti var en av deltävlingarna att genom en bild fånga och skildra känslor och upplevelser från dagen. Järvsö Bollklubb vann bästa foto längs Ljusnan och kom på delad andraplats totalt. Det innebär 2 500 kronor extra till lagkassan.

Xm1mmmupbyayayvmtdyk

Nordvärmlands FF kammande hem bästa älvstädarfoto längs Klarälven

Pressmeddelanden   •   2015-09-03 09:28 CEST

​Under Älvstädar-SM som gick av stapeln 29-30 augusti var en av deltävlingarna att genom en bild fånga och skildra känslor och upplevelser från dagen. Nordvärmlands FF vann bästa foto längs Klarälven och kom på delad andraplats totalt. Det innebär 2 500 kronor extra till lagkassan.

Pjgshgusycljexneby9x

Kvarnsveden IK kammande hem bästa älvstädarfoto längs Dalvälven

Nyheter   •   2015-09-03 09:21 CEST

​Under Älvstädar-SM som gick av stapeln 29-30 augusti var en av deltävlingarna att genom en bild fånga och skildra känslor och upplevelser från dagen. Kvarnsveden IK vann bästa foto längs Dalälven och kom på delad andraplats totalt. Det innebär 2 500 kronor extra till lagkassan.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • pecqr-zkoscar.heijzwdmlranhd@fbgorzxeefatum.jgsyvguvaucom
 • 070 214 75 45
 • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

Adress

 • Fortum Sverige AB
 • Hangövägen 19
 • 115 41 Stockholm
 • Vår hemsida