Media-no-image

Nej till Edeforsen

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 13:45 CEST

Mark- och miljööverdomstolen har i dag avslagit Fortums ansökan om att få förnya Edeforsen kraftverk i Ljusnan.

Kraftbolaget Fortum ansökte i september 2014 om ett nytt miljötillstånd för att få ersätta Edeforsens kraft med ett nytt modernt vattenkraftverk men fick avslag i första instans. Nu har även överdomstolen avvisat ansökan. Beslutet slår både mot miljön och produktionen av ren förnybar el.

”Beskedet från domstolen är inte oväntat. Vi har redan från början varit medvetna om att det finns starka krafter som inte vill se att den här typen av modernisering och miljöförbättring komma till stånd”, säger Fortums Hans Rohlin.

Edeforsens kraftverk stod klart år 1920 senare byggdes även en reglerdamm i anslutning till verket. Anläggningen är uttjänt och arbetsmiljön lever inte upp till dagens krav framförallt vad gäller hantering av dammen. Fortum ville riva det åldersdigna kraftverket och ersätta det med ett nytt och effektivare. Om man fått miljötillstånd hade den gamla reglerdammen rivits och ersatts med en ny med fri passage för bland annat fisk såsom öring och harr.

”Det stora problemet med domstolens avgörande är inte att just det här projektet stoppas. Nu sätt en tydlig praxis som kommer att gör framtiden för stora delar av den svenska vattenkraften osäker. Vi har tidigare fått ett liknande avslag för Untra kraftstation som ligger i Dalälven. Där har vi åter igen gått in med en ansökan om miljötillstånd för att få byta ut tre turbiner från 1918, höja damsäkerheten och bygga en biokanal förbi kraftverket”, berättar Rohlin.

Enligt Fortum är beslutet dåligt för den biologiska mångfalden både sett ur ett lokalt och globalt perspektiv. Det blir svårare att genomföra lokala förbättringar samtidigt om produktionen av förnybar energi hotas vilket ska ställas mot det största hotet mot biologisk mångfald som är den globala uppvärmningen.

På Fortum har man ännu inte tagit ställning till hur Edeforsen ska hanteras framöver.

För ytterligare information kontakta:

Hans Rohlin Fortum Hydro, tfn 0705 67 63 77

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn 0702 98 41 25

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Mark- och miljööverdomstolen har i dag avslagit Fortums ansökan om att få förnya Edeforsen kraftverk i Ljusnan.

Läs vidare »
Media-no-image

Finska kommunalpolitiker på studiebesök i Forshaga - vill lära av svensk laxförvaltning i reglerade älvar

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 09:46 CEST

Den 25-26 juni får det svenska vattenkraftverket i Forshaga besök av kommunalpolitiker från Finland. Anledningen är att de vill lära sig mer om Fortums metoder för hantering av lax och öring i större reglerade älvar då en del av våra lösningar betraktas som "best practice" idag.

Metoden som används i Klarälven sedan början av 1930-talet går under benämningen "trap and transport", och innebär att man fångar in återvandrande lekfisk och transporterar dessa förbi de flesta kraftverken i älvens huvudfåra. I Klarälven fångas lax och öring vid Forshaga kraftstation, och transporteras uppströms för att sättas ut vid de kvarvarande strömsträckor som återfinns mellan åttonde och nionde kraftverket. I och med att den återvandrande laxen får tillgång till de lek- och uppväxtområden där de en gång kläcktes, säkerställs att dess naturliga livscykel kan fortgå.

Färska forskningsresultat från Karlstad Universitet visar att det - för ett så pass utbyggt vattensystem som Klarälven - idag inte är realistiskt att bygga vandringsvägar förbi kraftverken. Även om bästa tillgängliga tekniska lösningar tillämpas så blir vandringsförlusterna så stora att lax- och öringpopulationerna riskeras att slås ut. Metoden att fånga in lekfärdig fisk och transportera den till lekområden är därför ett bra sätt att tillförsäkra att så många fiskar som möjligt får en chans att leka och reproducera sig naturligt. Därmed säkerställs bevarandet av den vilda populationen av vänerlax.

Genom denna metod kan vi säkerställa bevarandet av livskraftiga populationer av vandrande fisk i Klarälven. Exemplet Klarälven visar att det på ett kostnadseffektivt sätt går att kombinera både bevarande- och nyttjandeintressen när det gäller vänerlaxen, säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

De finska vattenkraftskommunerna kring Uleälven och Kemijoki kommer för att besöka Fortums anläggning i Forshaga för att lära sig mer om metoden. Detta görs med anledning av att Fortum planerar att bygga en "trap and transport"-anläggning vid Montta vattenkraftverk i Uleälven. Liknande planer har även Kemijoki Oy vid älven Kemijoki. Målet är att systematisera "trap and transport"-verksamheten utmed flera kraftverk i dessa älvar. Med på resan följer även tjänstemän samt medlemmar ur finska fiskeorganisationer.

- Under denna resa vill vi visa våra intressegrupper i Finland vilka goda erfarenheter vi har av ”trap and transport”-verksamheten i Klarälven. Genom att själva se hur ”trap and transport” fungerar i praktiken och höra hur goda resultat nåtts för att förstärka laxstammen i ett vattendrag med flera vattenkraftverk, hoppas jag att vi även vid Uleälven och älven Kemijoki kan inleda systematisk ”trap and transport”-verksamhet tillsammans med våra lokala intressegrupper, säger Risto Andsten, ansvarig för förnybar energi på Fortum.

Marco Blixt, fiskeansvarig Tel: 070-3691222 E-post: marco.blixt@fortum.com
Jens Bjöörn
, kommunikationschef kraftproduktion Tel: 070-2984125
E-post: jens.bjoorn@fortum.com

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Den 25-26 juni får det svenska vattenkraftverket i Forshaga besök av kommunalpolitiker från Finland. Anledningen är att de vill lära sig mer om Fortums metoder för hantering av lax och öring i större reglerade älvar då en del av våra lösningar betraktas som "best practice" idag.

Läs vidare »
Media-no-image

Gröna datahallar ger Stockholm världsunika möjligheter

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 11:38 CEST

Bahnhof och Fortum Värme har idag tecknat avtal om storskalig värmeåtervinning från Bahnhofs planerade datahall ”Green Hub” i centrala Stockholm. Fortum Värme kommer att leverera kyla till Bahnhof som i sin tur säljer tillbaka överskottsvärme till fjärrvärmesystemet.Möjligheten för datahallar att sälja sin överskottsvärme, som tidigare gick till spillo, till marknadspris gör Stockholm till en världsunik etableringsplats.

- Detta är ett viktigt steg för att återvinna så mycket energi som möjligt från den växande globala IT-sektorn, säger Anders Egelrud som är VD för Fortum Värme. Vi hoppas att affärsmodellen Öppen Fjärrvärme, som möjliggör detta, ska locka ett stort antal internationella datahallar att etablera sig i Stockholm, men också hjälpa till att snabba på Stockholms utveckling mot ett helt fossilfritt system.

Bahnhofs datahall kommer att bli Stockholms största när den uppförs under 2016-2017. Fullt utbyggd kan den återvinna 112 GWh värme per år till fjärrvärmenätet. Det motsvarar hela leveransen av fjärrvärme i exempelvis Mora, en stad med cirka 20 000 invånare.

Avtalet mellan Fortum Värme och Bahnhof omfattar ett system för värmeåtervinning och ett separat system för frikyla.

- Med ett system för värmeåtervinning och ett parallellt system för frikyla kommer vi att kunna bygga en av världens grönaste datahallar och samtidigt erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser. Med Green Hub visar vi att det är smart att lägga datahallar i citylägen och återvinna energi istället för att elda för kråkorna, säger Bahnhofs VD Jon Karlung.

Den nya datahallen kommer att få sin el från en helt ny fördelningsstation som byggs av Ellevio i direkt anslutning till datahallen.

- Vi kommer att göra en betydande nyinvestering för att Bahnhofs expansion ska bli möjlig, säger Johan Lindehag, VD för Ellevio. Närheten till stamnätstationen i kombination med en helt ny fördelningsstation kommer att ge Bahnhof en trygg och skalbar elnätsanslutning.

Energiåtervinningen är ytterligare en konkurrensfördel för Stockholms tillväxt och en möjlighet att ta ledarpositionen som Europas främsta nav för informations- och kommunikationsteknikföretag.

- Stockholm har med sin starka kompetens inom IT-sektorn, sitt välutbyggda fjärrvärmesystem och sitt goda företagsklimat väldigt bra förutsättningar att bli ett globalt centrum för den växande datahallsbranschen, säger Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård. Det är mycket positivt att värmeåtervinning från denna framtidssektor kan bidra till vår vision att göra Stockholm till en internationell föregångare bland hållbara städer.

Om Öppen Fjärrvärme:
Affärskonceptet Öppen Fjärrvärme®, som använder beprövad teknik, möjliggör återvinning av energi som alla parter tjänar på. Tidigare har överskottsvärmen från datahallar inte kunnat tas tillvara utan gått till spillo. http://www.oppenfjarrvarme.se

Mer information:
www.bahnhof.net
www.fortum.se
www.ellevio.se
www.stockholm.se

Kontakt:
Jon Karlung
VD Bahnhof AB
Telefon: +46 76 111 01 60
E-post: jon.karlung@bahnhof.net

Marianne Ahlgren
Presschef Fortum Värme AB
Telefon: +46 72 715 09 39
E-post: marianne.ahlgren@partners.fortum.com

Jonatan Björck
Pressansvarig Ellevio AB
Telefon: +46 72 561 54 16
E-post: jonatan.bjorck@ellevio.se

Tomas Gustavsson
Pressekreterare åt Karin Wanngård
Telefon: +46 76 122 91 99
E-post: tomas.gustavsson@stockholm.se

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Bahnhof och Fortum Värme har idag tecknat avtal om storskalig värmeåtervinning från Bahnhofs planerade datahall ”Green Hub” i centrala Stockholm. Fortum Värme kommer att leverera kyla till Bahnhof som i sin tur säljer tillbaka överskottsvärme till fjärrvärmesystemet.

Läs vidare »
Media-no-image

Fortum förbättrar dammsäkerheten vid Lima kraftverk

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 11:26 CEST

Fortum har nu inlett arbeten för att förbättra dammsäkerheten vid Lima vattenkraftverk som ligger utmed Dalälven i Malung-Sälens kommun. Lima kraftverk togs i drift 1960, och efter 55 års drift är det dags att investera 100 miljoner för att förbättra dammarna så att de möter dagens krav.

- Säkerheten vid våra kraftverksdammar är hög och nu höjer vi den ytterligare. Den pågående klimatförändringen göra att vi måste räkna med att klara av högre flöden i framtiden. Målet för arbetet är att anläggningen ska klara det största flödet som kan förväntas under en tiotusenårsperiod, säger Fortums Hans Ingfält som ansvarar för projektet.

2014 fick Fortum miljödom att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder på Lima kraftverk, och efter ett år av upphandlingar är det dags för arbetet att dra igång. De åtgärder som skall genomföras innefattar att förse jorddammarna med nytt erosionsskydd, filter och stödfyllning. Fortum skall även kontrollera dammens tätkärna samt förnya systemet för övervakning av läckage.Utöver detta installeras även en ny klafflucka i utskovsdammen, vilket kommer att ersätta den gamla flottningsluckan. Flottningsluckan kommer att rivas. De två befintliga flodutskoven kommer även de att byggas om och förbättras. Investeringen beräknas uppgå till 100 miljoner kronor.

- Anläggningar som Lima har varit helt avgörande för att göra Sverige till en modern industrialiserad välfärdsstat genom att förse hushåll och industri med ren och säker el. Genom att modernisera dammarna säkerställer vi att verket kan vara en del av det nya förnybara energisystem som nu växer fram, fortsätter Hans Ingfält

Arbetena kommer att pågå till och med juni 2017, och byggentreprenör är Skanska Sverige AB. Entreprenören för den nya klaffluckan är Gullängets Mekaniska Verkstad AB i Örnsköldsvik. Ombyggnaden av de befintliga luckorna sköts av Mobin Hydraulic i Borlänge.

För mer information kontakta:
Per-Oscar Hedman, Presschef, Fortum Sverige 070 214 75 45

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Fortum har nu inlett arbeten för att förbättra dammsäkerheten vid Lima vattenkraftverk som ligger utmed Dalälven i Malung-Sälens kommun. Lima kraftverk togs i drift 1960, och efter 55 års drift är det dags att investera 100 miljoner för att förbättra dammarna så att de möter dagens krav.

Läs vidare »
Media-no-image

Ökad utsortering av matavfall och biogasutvinning - Stockholm Vatten och Fortum Värme i nytt samarbete

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 12:50 CEST

Ett nytt samverkansavtal har undertecknats mellan Fortum Värme och Stockholm Vatten. Samarbetet innebär att bolagen tillsammans ska hitta lösningar för att sortera ut matavfall som rötas och blir till biogas och biogödsel. Biogas används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar och biogödsel används som växtnäring till åkermark.

Bolagen ska samverka kring uppförandet av en utsorteringsanläggning samt en anläggning för att kunna behandla matrester och producera biogas av dessa, i anslutning till Högdalenverket. Stockholm Vatten fattade i oktober 2014 ett inriktningsbeslut om att uppföra en sådan anläggning som möjliggör utsortering av matavfall med hjälp av s.k. optisk sortering.

Redan idag utvinner Fortum Värme energi i form av fjärrvärme och el från avfall på två anläggningar i Stockholmsområdet, Högdalen i södra Stockholm samt Brista i Sigtuna kommun. Totalt utvinns 2 100 GWh värme och 480 GWh el och samtidigt renas miljön från miljöfarliga ämnen och tungmetaller.

– Vi bidrar redan till stadens kretslopp på flera sätt, bland annat genom att återvinna värmen ur stockholmarnas avloppsvatten efter att det renats på Stockholm Vattens avloppsreningsverk och genom att återvinna överskottsvärmen från kyldiskar och serverhallar genom Öppen Fjärrvärme. Den nya anläggningen blir nästa steg i det arbete vi redan gör med behandling av avfall. Det säger Stefan Wennerström som är chef Systemutveckling på Fortum Värme.

Den nya anläggningen kommer att ta emot hushållssopor och genom optisk sortering separera påsar med utsorterade matrester från övrigt utsorterat hushållsavfall. Matresterna omvandlas till biogas och biogödsel genom rötning medan övrigt utsorterat hushållsavfall energiåtervinns och blir fjärrvärme och el på det befintliga Högdalenverket. Genom att placera den nya sorteringsanläggningen nära Högdalenverket kan även antalet transporter inom staden och länet begränsas.

– Den nya anläggningen och tekniken med optisk sortering kommer att vara ett komplement till befintlig matavfallsinsamling. En storstad som Stockholm med stor variation i fastigheternas möjligheter till sortering, till exempel beroende på om de ligger i innerstad eller ytterområde, behöver flera tekniska lösningar parallellt för att skapa en så miljömässig och effektiv sophantering som möjlig, säger Jan Ekvall som är avdelningschef för avfall på Stockholm vatten.

Ambitionen är att separat samla in 70 % av Stockholms matavfall till år 2020 och utvinna biogas av detta. Anläggningen är en viktig del för att kunna uppnå målet. Redan i dag sorterar cirka 5 500 boende hos Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder i Stockholm ut matrester med hjälp av ”Gröna påsen” – som läggs i de vanliga soporna, men sorteras ut optiskt. För boende och föreningar som har begränsade utrymmen för avfallshantering är optisk sortering ett bra alternativ för att kunna sortera ut matavfallet.

För mer information:
Marianne Ahlgren
Tf Presschef Fortum Värme
marianne.ahlgren@partners.fortum.com
tel
: 0727-150930

Magdalena Östling
Kommunikatör Stockholm Vatten
magdalena.ostling@stockholmvatten.se
tel
: 08-522 135 32

Om Fortum Värme
Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har cirka 10 000 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.

Fortum Värme är samägt av Fortum (90,1 % av aktierna och 50,1 % av rösterna) och Stockholms stad (9,9 % av aktierna och 49,9 % av rösterna). 2013 enades ägarna om ett nytt aktieägaravtal, och från och med den 1 januari 2016 kommer bolaget att bli ett renodlat 50/50-bolag. Ägarna träffade i samband med detta en överenskommelse att Fortum Värme från och med detta datum ska vara självfinansierat. Fortum Värme har sedan april 2014 en rating på BBB+ med stabila utsikter från Standard & Poor's.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Ett nytt samverkansavtal har undertecknats mellan Fortum Värme och Stockholm Vatten. Samarbetet innebär att bolagen tillsammans ska hitta lösningar för att sortera ut matavfall som rötas och blir till biogas och biogödsel. Biogas används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar och biogödsel används som växtnäring till åkermark.

Läs vidare »
Media-no-image

Minskande flöden i Dalälven och Klarälven

Pressmeddelanden   •   2015-06-12 12:19 CEST

Efter 5 veckor med regn och ökande vattenföringar i vattendragen har det nu vänt och med mindre regn och mer sol börjar det sakta torka upp i Dalälven och Klarälvens tillrinningsområden.

Läget i Dalälven
Den största delen av vattnet som kommit till Trängslet har vi magasinerat. Det har kraftigt dämpat vattenföringen i Österdalälven och hållit ned nivån i Siljan som utan Trängslets magasin skulle varit betydligt högre. Nu närmar sig nivån övre gränsen, men även tillrinningen avtar och ingen stor förändring av vattenföringen är att vänta i Österdalälven. Tappningen gått ned och ytterligare en lite nedgång sker under dagen. Tappningen i Åsen kommer vara ca 90 m3/s under helgen.

I Siljan har nivån börjat sjunka och prognosen är att den sjunker med 2 cm per dygn fram till mitten av nästa vecka. Nivån kommer dock vara högre än normalt under midsommarhelgen.

I Västerdalälven är vattenflödet sjunkande, regnet som väntas kommer dock att få nedgången att stanna upp några dagar.

Nedströms sammanflödet sjunker nu tappningen på grund av det minskade flödet i Västerdalälven. Från torsdagen har tappningen i Långhag minskat med 100 m3/s och förväntas minska ytterligare under lördag och söndag. Runns nivån är nu tillbaka inom normal sommarnivå, men observera att flödet i Lillälven mellan Runn och Dalälven kommer vara fortsatt högt och detta gäller över midsommarhelgen.

I Hovran, där nivån är mycket hög för årstiden, har nivån börjat sjunka. Från fredag till söndag förväntas nivån sjunka 5-10 cm per dygn. I nästa vecka förväntas nivån i Hovran sjunka några cm per dygn. När nivån i Hovran är hög styrs tappningen i Avesta kraftverk enligt bestämmelserna i vattendomen.

Läget i Klarälven
Minskande tillrinningar i hela Klarälvens tillrinningsområde.

Under onsdagen minskades tappningen i Höljes från 330 till 285 m3/s. Under fredagsdygnet kommer minskningen bli märkbar i nedre delen av Klarälven.

Idag fredag kommer tappningen från Höljes minskas ca 30 m3/s ytterligare.

Tappningen i Uvån kommer minska under helgen och detta påverkar även Klarälven nedströms Uvån inflöde.

Även om vattenföringarna minskar under helgen och kommande vecka kommer vattenflödet i hela Klarälven vara över normal under midsommarhelgen. De som planerar aktiviter i och nära älven måste räkna med att det är mer strömt än normalt för årstiden.

För mer information kontakta gärna:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42
Fortums presstjänst, tfn 0200 – 81 88 10.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Efter 5 veckor med regn och ökande vattenföringar i vattendragen har det nu vänt och med mindre regn och mer sol börjar det sakta torka upp i Dalälven och Klarälvens tillrinningsområden.

Läs vidare »
Xvkshwmadbp1zeypegql

Nya kunder och bättre relationer är målet när Fortum kampanjar på fem olika språk

Pressmeddelanden   •   2015-06-09 13:39 CEST

Som första elhandelsbolag väljer Fortum att rikta sig specifikt till personer som har annat hemspråk än svenska. Kampanjen går i målgruppsspecifika kanaler och på fem olika språk. Syftet – att öka intresset för energifrågorna och bygga relationer med dessa kundgrupper.

Media-no-image

Kompletterande vårflodsprognos för Dalälven vecka 23

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 12:21 CEST

Efter flera veckor med mycket regn visar väderprognoserna nu lite torrare väder. Detta innebär att tillrinningen till både Västerdaläven och Österdalälven kommer börja minska den närmaste tiden.

I Trängslet är det drygt 4 meter kvar tills dess magasinet är fyllt och Fortum fortsätter att magasinera större delen av det vatten som rinner till Trängsletsjön.

I Ore älv har vattenföringen nått kulmen och nivåerna beräknas börja sjunka sakta under morgondagen. Från helgen sjunker vattenföringen snabbare.

I Siljan så beräknas det vända inom 3 dygn, vi räknar med att nivån kommer att stiga några centimeter ytterligare fram tills dess. Från och med mitten av nästa vecka kommer nivån i Siljan att vara under den högsta regleringsgränsen, men nivån kommer att hållas hög i Siljan tills dess vattenföringarna har minskat nedströms.

I Lima kraftverk i Västerdalälven är vattenföringen som högst idag onsdagen den 3 juni, från slutet av denna vecka kommer vattenföringen minska snabbt. Längre ned i älven vid Mockfjärd ökar fortfarande flödet och kulmen beräknas komma under torsdagen. Fortum räknar med att vattenföringen börjar minska under söndagen. Det tar ungefär två dygn för vattnet att rinna från Lima till Mockfjärd, därför är det en fördröjning både när vattenföringen ökar och minskar.

Även Vanån har sitt högsta flöde idag, en minskning beräknas komma i slutet på veckan.

Nedströms sammanflödet stiger vattenföringen i Dalälven fram till helgen och vänder först i början av nästa vecka. Detta innebär att Runn kommer stiga 5-10 cm till och Hovran kan stiga ytterligare 10-20 cm.

Hovrans höga nivå beror på sjöns utlopp som är en trång sektion i älven. Hur tappningen i Avesta ska hanteras i förhållande till nivån i Hovran bestäms av vattendomen för regleringen vid dammen i Avesta.

Om Fortum skulle öka tappningen över vad som är bestämt i vattendomen kommer vattenhastigheten stiga kraftigt i älven och det är stor risk att skador uppstår mellan Hovran och dammen i Avesta. Detta är orsaken till att alla utskovsluckor inte är öppna i Avesta trots att nivån i Hovran är hög och orsakar problem för boende runt sjön.

För mer information kontakta gärna:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42
Fortums presstjänst, tfn 0200 – 81 88 10.

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

​Efter flera veckor med mycket regn visar väderprognoserna nu lite torrare väder. Detta innebär att tillrinningen till både Västerdaläven och Österdalälven kommer börja minska den närmaste tiden. I Trängslet är det drygt 4 meter kvar tills dess magasinet är fyllt och Fortum fortsätter att magasinera större delen av det vatten som rinner till Trängsletsjön.

Läs vidare »
Media-no-image

Kompletterande vårflodsprognos vecka 23

Pressmeddelanden   •   2015-06-02 12:27 CEST

Den senaste tidens nederbörd påverkar vattenföringen i Klarälven och Dalälven.

Klarälven

Idag, tisdag den 2 juni, minskas tappningen i Höljes, från 350 m3/s till 300 m3/s. Genom denna åtgärd minskar risken för att det kommande dygnets regn ger ytterligare ökat flöde i den nedre delen av älven. Prognosen är att vattenföringen är stabilt hög under innevarade vecka. Under nästa vecka beräknas både den lokala tillrinningen till Klarälven och tappningen från Höljes minska dag för dag.

Dalälven

Vattennivåerna i Dalälven har ökat men prognosen är att nivåerna inte kommer att överstiga normal variation.

För mer information kontakta gärna:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42
Fortums presstjänst, tfn 0200 – 81 88 10.

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Idag, tisdag den 2 juni, minskas tappningen i Höljes, från 350 m3/s till 300 m3/s. Genom denna åtgärd minskar risken för att det kommande dygnets regn ger ytterligare ökat flöde i den nedre delen av älven. Prognosen är att vattenföringen är stabilt hög under innevarade vecka. Under nästa vecka beräknas både den lokala tillrinningen till Klarälven och tappningen från Höljes minska dag för dag.

Läs vidare »
Eyjzu2bilk8a1tcu6tsx

Fortum: Moderniseringen av Untra principiellt viktig för vattenkraften

Pressmeddelanden   •   2015-06-02 09:27 CEST

Fortum har nu lämnat in en ansökan om miljötillstånd för att modernisera vattenkraftverket Untra som ligger utmed Dalälven i Tierps kommun. Untra har närmare hundra på nacken och moderniseringen är på sikt helt nödvändig för fortsatt produktion. Moderniseringen omfattar även viktiga miljöförbättringar.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • per-oscar.hedman@fortum.com
  • 070 214 75 45
  • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

Adress

  • Fortum Sverige AB
  • Hangövägen 19
  • 115 41 Stockholm
  • Vår hemsida