Qmatu3xzp7kekohi02a8

Fortum Distribution renoverar viktig station i Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 10:25 CEST

Tiotusentals stockholmare är beroende av den - utan att veta om det. Nu ska Fortum Distributions stora station i Örby få en rejäl ansiktslyftning för framtiden. – I och med den här satsningen ser vi till att stationen även i framtiden kan ge boende, företag och andra trygg och säker el, säger Kenneth Johansson, ansvarig för regionnätet i Stockholm.

Media-no-image

Avestaforsens brus blir musik i konstprojektet Whitewater

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 09:16 CEST

I samarbete med Fortum kommer konstnären Håkan Lidbo samt programmeraren Per-Olov Jernberg att göra musik av Avestaforsens rörelser. Konstprojektet Whitewater omvandlar vattnets flöde till realtidsgenererad musik och animationer som en del av konstutställningen Avesta Art. Syftet är att lyfta fram vattnets kraft, något som är en grundläggande förutsättning för liv på jorden och som dessutom, mer direkt, förser oss med den elektricitet som gör vår livsstil möjlig.

-Människan har alltid varit fascinerad av vattnets rörelse, säger Håkan Lidbo. -Vi kan sitta och titta ut över havet eller ner på älven hur länge som helst. När vi ser på vatten så ser vi effekten av gravitationen på vår planet. Jag tror även att musiken har samma ursprung och samma funktion. När vi hör musik så förstår vi något om oss själva, fortsätter Håkan Lidbo.

Inne i konstutställningen Avesta Art kommer besökare kunna beskåda animationerna på en stor bildskärm och lyssna till musiken, men alla som är online kommer att kunna ta del av konstprojektet eftersom det ligger öppet via webben. Det är tre bojar försedda med rörelsesensorer placerade nedströms Avesta Storforsverk som skapar musiken. Bojarna är förankrade i vattenkraftverket och flyter med i vattnets rörelser, intensiteten och tätheten styrs av vattnets rörelse i realtid. Likt vattnets egen rörelse är musiken som skapas lugnande och harmonisk.

-Vi arbetar med musik och konst med datorn som uttryck och därför känns det logiskt att göra konst och musik av vattenkraft som blir till elektricitet. Samma elektricitet som sedan driver de datorer som vi arbetar med, säger Per Olov Jernberg.

Konstutställningen Avesta Art har vernissage den 23e maj i Gamla Järnbrukshyttan i Avesta.

-Att illustrera vattenkraften genom bilder och musik som skapas i realtid av vattnet självt är spännande. Jag tycker man kan se det symbiotiska förhållandet mellan den konstnärliga gestaltningen och förutsättningarna för själva skapandet i projektet – energin i vattnet – även som en symbol för vattenkraftens relation till samhällets utveckling och hoppas att projektet ska kunna ligga till grund för nya och kanske annorlunda samtal om vattenkraft. Dessutom blir det ytterligare ett sätt för oss att ge tillbaka till de orter där vi är verksamma – i detta fall genom att bidra till Avesta Art, säger Fredrik Karlsson, kommunikationschef på Fortum i Sverige

För mer information kontakta gärna:
Fredrik Karlsson, kommunikationschef Fortum Sverige, tfn: 076-866 77 25, e-post: fredrik.t.karlsson@fortum.com
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45, e-post: per-oscar.hedman@fortum.com

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

​I samarbete med Fortum kommer konstnären Håkan Lidbo samt programmeraren Per-Olov Jernberg att göra musik av Avestaforsens rörelser. Konstprojektet Whitewater omvandlar vattnets flöde till realtidsgenererad musik och animationer som en del av konstutställningen Avesta Art.

Läs vidare »
Obucm9j3xderm6qxqumj

Stort intresse för den traditionsenliga laxutsättningen

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 16:42 CEST

​Idag, den 18 maj satte Fortum, Stockholms stad och HEBA ut ca 10 000 havsöringsyngel i Strömmen och i morgon sätts ytterligare 12 000 laxyngel och 18 000 havsöringar ut. Det här är en tradition som pågått under många år och är för oss en symbol för vilken ren stad Stockholm är. Stockholmarna själva är också intresserade, trots vädret hade många nyfikna samlats vid strömmen utanför Operan.

Media-no-image

Fortum Värme ger ut sin första hållbarhetsrapport enligt global standard - hälften av energin i fjärrvärmen uppstår inom länets gränser

Pressmeddelanden   •   2015-05-15 12:23 CEST

Stockholmsområdet värms av fjärrvärme där 87 % av energin är förnybar eller återvunnen och dessutom har till över hälften sin källa inom länet. Fjärrvärmenätet växer med en storlek som motsvarar ett litet samhälle varje år och kunderna effektiviserar i samma takt. Fortum Värme satsar i sitt hållbarhetsarbete på att påverka leverantörer, och tar sats för sista etappen mot fossilfri energi.

Hållbarhetsrapport ger mer information om hur bolaget arbetar
Fortum Värme har för första gången rapporterat sitt hållbarhetsarbete 2014 enligt en global standard, Global Reporting Initiative, förkortat GRI. Data om miljö och socialt ansvarstagande har integrerats i årsredovisningen och hållbarhetsarbetet beskrivs utförligt. Sist i rapporten finns ett omfattande index med indikatorer som är relevant för ett företag i energisektorn.

Stora värden går tillbaka till Stockholm
Fortum Värme har under de senaste fem åren investerat 10 miljarder i förnybar och återvunnen produktion och distribution i Stockholmsområdet, samtidigt som de båda ägarna Fortum och Stockholms stad har fått en avkastning på en miljard vardera.

Effektivisering som motsvarar en stor stads årliga värmebehov
Fjärrvärmen har vuxit med över 700 GWh under de senaste fem åren, lika mycket som en medelstor kommuns årsbehov. Men tack vare omfattande effektivisering, ofta med Fortum Värmes energirådgivning som stöd, ökade inte det totala fjärrvärmebehovet i fjärrvärmenätet. Och det visar sig att det ofta är de enkla åtgärderna som ger störst effekt.

Fjärrvärmen minskar användningen av naturresurser
Fortum Värmes satsning på kraftvärme för avfallsbränslen i Brista har samtidigt minskat samhällets behov av primär energi med ytterligare 200 GWh, vilket motsvarar uppvärmningen av ca 17 000 lägenheter per år. Primärenergi är jungfrulig energi som finns som naturresurser (till exempel råolja, sol, vind och skog) och som inte har omvandlats av människan till någon ny form av energi (till exempel bensin eller elektricitet). Primär energi är med andra ord en resurs som vi behöver spara på, vilket även EU-kommissionen har som mål.

Fjärrvärmen minskar utsläppen
Genom åren har fjärrvärmen ersatt hundratals små oljepannor, och det har medfört att luften blivit bättre. Idag ligger fokus snarare på resurs- och klimatvinsten.

- Tack vare fjärrvärmens konkurrenskraft på värmemarknaden är klimatpåverkan från uppvärmningen 113 000 ton lägre nu än för fem år sen, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme.

Hälften av energin i fjärrvärmen kommer från länet
Hållbarhetsredovisningen har utförliga data om företagets miljöpåverkan, och ett särskilt klimatbokslut visar bland annat att långväga transporter inte påverkar de globala utsläppen så mycket om de kan ske effektivt med tåg eller båt. Fjärrvärmen producerades 2014 till 87 % av förnybar och återvunnen energi. Hälften av energin har sin källa inom kommunen och länet i form av spillvärme, brännbart avfall eller biobränslen, men även solenergi bundet i sjövatten.

Utmaningar framåt
Redovisningen visar att det finns utmaningar framåt. De fossila bränslena, det kvarvarande kolet ska fasas ut, något som den ene ägaren Stockholms stad lyft fram som angeläget att uppnå redan till år 2020. Om och hur detta är möjligt att klara utreds av bolaget. En ökad satsning på överskottsvärme och integration av fjärrvärmesystemen i regionen står högt på att-göra-listan, då detta skapar en av de viktiga förutsättningarna för att kunna fasa ut kolet. Fortsatt utveckling av företagets arbete med ansvarsfulla inköp är också prioriterat. Fortum Värme kommer genom sitt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtan att bli en av de största användarna av förnybara bränslen.

- Våra två största utmaningar just nu ligger i att fasa ut kolet på ett smart sätt så att de globala utsläppen minskar, och att säkra att våra inköp av biobränslen och tjänster leder mot målet hållbar energi, menar Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme.

Ökade krav på arbetsförhållanden för kol under avvecklingsfasen
Kol utgör inte enbart en källa till klimat- och miljöpåverkan. Det handlar även om att säkerställa att arbetsmiljön är säker vid kolbrytningen. Fortum Värme arbetar när det gäller kol enligt två beslut. Det ena är att avveckla kolanvändningen. Det andra är att, till dess att kolet är urfasat, arbeta med Fortums satsning på Bettercoal - ett initiativ där företag sluter upp kring en standard för goda arbetsförhållanden, miljö och socialt ansvar. Processen pågår nu och flera företag i Ryssland, däribland leverantörer till Fortum, har genomfört det första steget och kommer som nästa steg att genomgå tredjepartskontroll.

- Under ytterligare några år har vi trots allt kolet kvar. Det bästa alternativet för att driva på mot bra arbetsförhållanden är att arbeta med Bettercoal där energibranschen verkar gemensamt. Ensamma är vi på Fortum Värme en helt marginell aktör som dessutom är på väg avveckla sin kolanvändning, säger Ulf Wikström, hålllbarhetschef på Fortum Värme.

När det gäller framtidens energikällor som överskottsvärme, restprodukter och biobränslen utvecklar Fortum Värme metoder för att nå hållbar energi från hållbara källor. Det handlar om att både arbetsförhållanden och miljöarbetet ska uppfylla Fortum Värmes krav.

Ansvarsfulla inköp
Fortum Värme handlar upp varor och tjänster för miljardbelopp varje år. För några år sedan började Fortum Värme ställa krav på exempelvis rättvisa och säkra arbetsförhållanden hos leverantörerna. Genom granskningar hos leverantörerna följer bolaget upp att kraven efterlevs. Oftast har granskningen välkomnats av leverantören som har kunnat förbättra sina processer och Fortum Värme har fått värdefull återkoppling på hur företagets upphandlingar kan utvecklas.

- Det gäller att inte bara identifiera svagheter och brister, utan även stötta och bidra till att leverantörerna genomför förbättringar. Och det har uppskattats. Det känns jätteroligt med all positiv återkoppling vi har fått från våra leverantörer, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme.


För mer information
Ulf Wikström, hållbarhetschef Fortum Värme, 070-344 54 42
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum, 070-214 75 45

Om Fortum Värme Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har cirka 10 000 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Stockholmsområdet värms av fjärrvärme där 87 % av energin är förnybar eller återvunnen och dessutom har till över hälften sin källa inom länet. Fjärrvärmenätet växer med en storlek som motsvarar ett litet samhälle varje år och kunderna effektiviserar i samma takt. Fortum Värme satsar i sitt hållbarhetsarbete på att påverka leverantörer, och tar sats för sista etappen mot fossilfri energi.

Läs vidare »
Media-no-image

Kompletterande vårflodsprognos vecka 20

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 14:35 CEST

Även om vattennivåerna ligger inom det normala under vårfloden i såväl Dalälven som Klarälven så ger ökad tillrinning ökande nivårer de närmsta dagarna.

Dalälven
Vattennivåerna i Dalälven beräknas kulminera under Kristihimmelsfärdshelgen. I Västerdalälven ökar nivåerna igen efter några dagars minskande flöde. Under helgen kommer det vattnet nå de nedre delarna av älven. Siljan är snart helt fylld och tappningen beräknas ligga kvar på samma nivå som under de senaste dagarna. I Trängslet finns det fortsatt gott om utrymme att magasinera vatten och tappningen är låg. Vårfloden i Dalälven är på en helt normal nivå och vattennivåerna i Siljan och Runn beräknas inte bli höga. Hovran är nu ca 70 cm över normal sommarnivå, det är vad den normalt är under våren.

Jämfört med läget i oktober-november 2014 ligger nivåer och tappningar betydligt lägre.

Klarälven
När häggen blommar i Karlstad stiger vattnet i Klarälven är en sanning som även gäller detta år. Tillrinningen från snösmältning och regn i Norge har gett ökad tillrinning till Höljessjön de senaste dagarna. Fortum har ökat tappningen i tre steg från tisdag morgon och planerer ytterligare en ökning under onsdag eftermiddag. Tappningen från Höljes kommer vara 350 m3/s.

Det är en vanlig tappning under en vårflod och orsakar normalt inga problem när vattnet rinner ned mot Karlstad. De som har egendom utmed älven bör däremot vara uppmärksamma på att nivån ökar snabbt de närmaste dagarna, det beräknas sedan plana ut under helgen.

För ytterligare information kontakta:
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42
Fortums presstjänst, tfn 0200 – 81 88 10

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el samt värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum 4,75 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,35 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors.

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

​Även om vattennivåerna ligger inom det normala under vårfloden i såväl Dalälven som Klarälven så ger ökad tillrinning ökande nivårer de närmsta dagarna.

Läs vidare »
Media-no-image

Vårflodsprognos vecka 20

Pressmeddelanden   •   2015-05-08 09:10 CEST

Årets vårflod börjar nu komma igång på allvar i de områden där Fortum har huvuddelen av sin vattenkraft. Regn och högre temperaturer har satt fart på snösmältningen i fjällen. Vattennivåerna kommer nu att stiga i Ljusnan, Dalälven och Klarälven. För delar av Dalälven når flödet upp till en normal vårflod i övrigt är det fortsatt något under normala nivåer.

I Dalälven stiger nu nivån i Trängslet men det finns stora marginaler för att ta emot en ökad tillrinning. Siljan stiger och tappningen har ökats för att nivån ska stiga kontrollerat upp mot dämningsgränsen.

Västerdalälvens vattenföring ökar motsvarande en normal vårflod. Runn stiger nu snabbare och förväntas vara uppe på normal sommarnivå inom några dagar. I nedre delen av Dalälven dröjer det in i nästa vecka innan vattenföringen märkbart ökar.

I Ljusnan stiger Svegsjön och tappningen från Sveg ökas. Vattenföringen i älven är ännu betydligt lägre än en normal vårflod. Troligtvis kommer vattenföringen nedströms Sveg fortsätta öka under nästa vecka.

I Klarälven har vattnet från snösmältningen i de norska fjällen nu börjat fylla Höljessjön. Över halva magasinsvolymen i sjön återstår och den ökade vattenföringen i Klarälven beror än så länge på vatten som rinner till älvens väg genom Värmland. Vattenföringen är lägre än en normal vårflod och vänta inte nå upp till normalt under kommande vecka.

För mer information kontakta gärna:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42

Fortums presstjänst, tfn 0200 – 81 88 10.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Årets vårflod börjar nu komma igång på allvar i de områden där Fortum har huvuddelen av sin vattenkraft. Regn och högre temperaturer har satt fart på snösmältningen i fjällen. Vattennivåerna kommer nu att stiga i Ljusnan, Dalälven och Klarälven. För delar av Dalälven når flödet upp till en normal vårflod i övrigt är det fortsatt något under normala nivåer.

Läs vidare »
Media-no-image

Fortum Värme gör den hittills största gröna obligationstransaktionen i SEK

Pressmeddelanden   •   2015-05-07 11:36 CEST

Fortum Värmes mål är en 100% förnybar och återvunnen energiproduktion i Stockholm senast 2030. Under åren 2010-2016 investerar bolaget 7 miljarder i förnybar kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen. Den 6 maj gav Fortum Värme ut gröna företagsobligationer motsvarande 2,5 miljarder SEK. Det är därmed den hittills största gröna obligationstransaktionen i SEK. Fortum Värme är även det första energibolaget i Sverige som ger ut en grön företagsobligation.

Totalt uppgick transaktionen till SEK 2,5 miljarder och placerades på 22 investerare fördelat på 6- och 7-åriga löptider. De gröna obligationslånen gjordes under MTN-programmet (Medium Term Note) och kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. SEB var förmedlande bank till emissionen. Fortum Värmes ramverk för gröna obligationer är granskat av den norska klimatforskningsinstitutet Cicero. De gröna obligationerna kommer att finansiera nyinvesteringar i förnybar och återvunnen fjärrvärme- fjärrkyla- och elproduktion och i mindre utsträckning reinvesteringar och refinansiering av projekt i enlighet med det gröna ramverket. Gröna obligationer är ett naturligt nästa steg i utvecklingen av bolagets finansiering och möjliggör en breddning av investerarbasen och skapar närmare relationer med investerarna.

- För oss är det viktigt att förbereda bolaget för en framtid där hållbarhet även spelar en avgörande roll för finansieringen. Det gör vi bäst genom att aktivt delta i den gröna kapitalmarknadens framväxt, säger Kerstin Levin, ekonomi- och finansdirektör på Fortum Värme.

Finansieringen från de gröna obligationen riktas mot flera pågående satsningar för att öka andelen förnybar och återvunnen energi. Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket som byggs i Värtan i Stockholm, nyanslutningar av kunder där kundernas sämre uppvärmningsalternativ ur klimatsynpunkt ersätts med fjärrvärme och det nya kraftvärmeverket i Sigtuna är exempel på satsningar som ingår i ramverket för Fortum Värmes gröna obligationer.

- Gröna obligationer går hand i hand med vårt hållbarhetsarbete. Satsningarna för att minska vår klimatpåverkan ytterligare fortsätter med oförminskad kraft för att våra kunder ska ha en klimat- och resursneutral fjärrvärme baserad på 100 % förnybar och återvunnen energi senast 2030, säger Anders Egelrud, VD på Fortum Värme.

Redan idag består fjärrvärmen av 87% förnybar och återvunnen energi. Satsningarna på förnybar produktion är viktiga för hela Stockholmsregionen eftersom fjärrvärmenätet servar hela länet, men också specifikt för Stockholms stad som utgör en stor del av bolagets marknad.

- Vi välkomnar Fortum Värmes investeringar i förnybar och återvunnen energi. De har bidragit och fortsätter att bidra stort till en bättre miljö i Stockholm. Vi behöver fler satsningar av detta slag för att vi ska nå våra klimat- och miljömål, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

För mer information vänligen kontakta
Kerstin Levin, ekonomi- och finansdirektör, Fortum Värme, 070-344 52 65, kerstin.levin@fortum.com
Jörgen Elf, finanschef, Fortum Värme, 070-344 54 50, jorgen.elf@fortum.com

Om Fortum Värme
Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har cirka 10 000 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

​Fortum Värmes mål är en 100% förnybar och återvunnen energiproduktion i Stockholm senast 2030. Under åren 2010-2016 investerar bolaget 7 miljarder i förnybar kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen. Den 6 maj gav Fortum Värme ut gröna företagsobligationer motsvarande 2,5 miljarder SEK. Det är därmed den hittills största gröna obligationstransaktionen i SEK.

Läs vidare »
Xomkzwno5efi3b6v8ghm

EU:s Horizon 2020-program tilldelar 17 miljoner euro till ett forskningsprogram om vågkraft som koordineras av Fortum

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 15:06 CEST

​EU-kommissionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 har beslutat anslå 17 miljoner euro till forskningsprojektet Clean Energy From Ocean Waves (CEFOW) som koordineras av Fortum. Det femåriga projektet ska forska i och utveckla av vågenergitekniken Penguin, som utvecklats av det finska företaget Wello, i elnätsanslutna förhållanden.

Media-no-image

Fortum samarbetar med IVT om luftvärmepumpar

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 12:33 CEST

Nu kan Fortums kunder göra det enkelt för sig när de ska installera luftvärmepumpar. Genom ett samarbete med IVT blir det möjligt att få en helhetslösning för uppvärmning av inomhusklimatet. Förutom att det blir renare och jämnare luft hemma med en luftvärmepump, sänker kunden sin uppvärmningskostnad med upp till 50% och gör därmed även en insats för miljön.

- Vi vet att många kunder är måna om att ha en miljövänlig och energieffektiv uppvärmning i sin bostad, oavsett om det är villan, fritidshuset eller garaget. Därför är vi mycket glada att vi kan erbjuda riktigt bra paketlösningar på luftvärmepumpar till våra kunder. Dessutom erbjuder vi el producerad med ursprungsgarantier från våra svenska vattenkraftverk, säger Mårten Mohlin, försäljningschef privatkunder, på Fortum.

Det finns tre olika paket, Det finns tre olika paket, 5 kW – 6 kW för mindre och medelstora hus (upp till 130 m2) samt 6,5 kW för större hus (upp till 220 m2) och IVT ombesörjer hela processen efter att kunden har gjort beställningen.

- Vi på IVT är stolta över att ha en samarbetspartner som Fortum, som delar vår vision att kunna hjälpa svenska hushåll till smartare och miljövänligare energianvändning för att sänka sina elkostnader, säger Tommy Forsström, Affärsområdeschef på IVT.

Läs mer om samarbetet och erbjudandet på www.fortum.se

För mer information kontakta gärna
Mårten Mohlin, försäljningschef privatkunder, Fortum, tfn 08-671 84 35
Tommy Forsström, Affärsområdeschef på IVT, 070-309 21 50

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

​Nu kan Fortums kunder göra det enkelt för sig när de ska installera luftvärmepumpar. Genom ett samarbete med IVT blir det möjligt att få en helhetslösning för uppvärmning av inomhusklimatet. Förutom att det blir renare och jämnare luft hemma med en luftvärmepump, sänker kunden sin uppvärmningskostnad med upp till 50% och gör därmed även en insats för miljön.

Läs vidare »
Zmkrrchs7olah48nutda

Första vinnare i Älvstädar-SM’s fototävling på temat ”Livet vid älven” är Leksands simförening

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 09:47 CEST

​Som ett nytt inslag i Älvstädar-SM 2015, vilket genomförs tillsammans med idrottens miljöorganisation Städa Sverige, arrangerar Fortum en fototävling, där deltagande föreningar ges möjligheten att tävla med foton tagna på temat ”Livet vid Älven”.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • per-oscar.hedman@fortum.com
  • 070 214 75 45
  • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

Adress

  • Fortum Sverige AB
  • Hangövägen 19
  • 115 41 Stockholm
  • Vår hemsida