Skip to main content

Nyheter

Störning med anledning av samhällsnyttig verksamhet får tålas

Störning med anledning av samhällsnyttig verksamhet får tålas

Nyheter   •   Apr 24, 2019 08:00 CEST

Ny praxis från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) resulterar i en striktare tolkning av 32 kap. miljöbalken. Enligt MÖD:s dom anses en butiksägare inte ha rätt till ersättning för den ekonomiska skada butiken lidit på grund av närliggande vägarbeten.

Utökad rätt för miljöorganisationer att överklaga igen – representanter för fåglar stoppar kraftledning

Utökad rätt för miljöorganisationer att överklaga igen – representanter för fåglar stoppar kraftledning

Nyheter   •   Apr 03, 2019 08:09 CEST

Mark- och miljödomstolen avslog nyligen ett överklagande från bland annat Sveriges Ornitologiska Förening gällande Energimarknadsinspektionens (EI) beslut om nätkoncession för linje för en luftledning. Nu ändrar Mark- och miljööverdomstolen detta, och miljöorganisationen får möjlighet att överklaga, med hänvisning till Århuskonventionen.

Större frihet att bygga altan men med en svåröverskådlig reglering som följd?

Större frihet att bygga altan men med en svåröverskådlig reglering som följd?

Nyheter   •   Mar 27, 2019 08:13 CET

Regeringen föreslår nu att plan- och bygglagen ändras så att bygglov vid anläggandet av altaner inte längre krävs under vissa förutsättningar. Det är en av flera bygglovsbefriande åtgärder som lagts fram med motiveringen att krav på bygglov inte ska vara mer omfattande än nödvändigt för att säkerställa samhällets och grannars intressen.

Bakläxa för Oskarshamns kommun – detaljplan saknade lagligt stöd

Bakläxa för Oskarshamns kommun – detaljplan saknade lagligt stöd

Nyheter   •   Feb 22, 2019 08:10 CET

Kommunen har en stor frihet när det gäller att bestämma hur en detaljplan ska se ut. Det finns dock vissa begränsningar i fråga om hur bestämmelser får utformas, vilket Oskarshamns kommun blev varse om efter att en dom meddelades från Mark- och miljööverdomstolen.

Rättsutveckling avseende enstegstätade fasader

Rättsutveckling avseende enstegstätade fasader

Nyheter   •   Feb 20, 2019 16:40 CET

Hovrätten för Västra Sverige meddelade den 5 februari 2019 dom i mål T 1771-18, varigenom frågan om fel i enstegstätade fasader ånyo aktualiserades. Denna gång gällde frågan huruvida det var felaktigt av ett byggbolag att uppföra ett flerbostadshus med enstegstätad fasadkonstruktion för en bostadsrättsförenings räkning jämlikt villkoren i ABT 94. Hovrätten fann att så inte var fallet.

Nekades tillstånd att avverka skog – får 18 miljoner kronor i ersättning

Nekades tillstånd att avverka skog – får 18 miljoner kronor i ersättning

Nyheter   •   Feb 08, 2019 07:37 CET

Markägare nekades tillstånd för föryngringsavverkning då det vid Skogsstyrelsens inventering konstaterades att skogarna innehöll höga naturvärden, varför områdena kom att klassas som nyckelbiotoper.

Första större sanktionsavgiften enligt GDPR - femtio miljoner Euro för Google

Första större sanktionsavgiften enligt GDPR - femtio miljoner Euro för Google

Nyheter   •   Feb 06, 2019 07:50 CET

Nu har det första beslutet om administrativ sanktionsavgift enligt art 83.5 meddelats. Den 21 januari meddelade CNIL (den franska motsvarigheten till Datainspektionen) ett beslut mot Google LLC om en administrativ sanktionsavgift om 50 000 000 EUR.

Slopad tidsfrist för verkställbarhet av beslut om lov föreslås

Slopad tidsfrist för verkställbarhet av beslut om lov föreslås

Nyheter   •   Jan 28, 2019 07:39 CET

Den 20 december 2018 publicerades ett delbetänkande (SOU 2018:86) från Översiktsplaneutredningen. Samtidigt som ett ändamålsenligt skydd för bl.a. natur- och kulturvärden ska uppnås har uppdraget från regeringen varit att utreda och lämna förslag på hur verkställbarhet av bygglov, rivningslov och marklov kan regleras för att på bästa sätt tillgodose behovet av effektivitet i byggprocessen.

Nya riktlinjer från Datainspektionen – konsekvensbedömning vid personuppgiftsbehandling

Nya riktlinjer från Datainspektionen – konsekvensbedömning vid personuppgiftsbehandling

Nyheter   •   Jan 22, 2019 08:01 CET

Enligt GDPR måste man som personuppgiftsansvarig göra en så kallad konsekvensbedömning om det föreligger en sannolikt hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter vid en viss behandling. Datainspektionen har nu kommit med en förteckning över sådana situationer som typiskt sett kan innebära att man måste göra en sådan konsekvensanalys. Frågetecken finns fortsatt, trots förtydligandet.

MÖD betonar vikten av en hållbar vattenförsörjning vid lokaliseringsprövningen — dricksvattnet dränker täktverksamhet

MÖD betonar vikten av en hållbar vattenförsörjning vid lokaliseringsprövningen — dricksvattnet dränker täktverksamhet

Nyheter   •   Nov 27, 2018 08:03 CET

Dricksvatten dränker täktverksamhet — Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) avslog nyligen en ansökan som innebar föreoreningsrisk av närbeläget grundvatten. Domen tydliggör att dricksvatten är något som MÖD tar stark hänsyn till vid lokaliseringsprövningar.