Skip to main content

Friskolekommitténs förslag leder till minskad mångfald och valfrihet i skolan

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 08:16 CET

– Lagstiftarnas fokus måste vara på skolors kvalitet, inte på detaljregleringar eller särlagstiftning. Trots att friskolor bidragit starkt till utveckling och har höga resultat har Friskolekommittén valt att tänka annorlunda. Det riskerar att minska mångfalden och valfriheten i skolan, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Friskolornas riksförbund ser i delar positivt på Friskolekommitténs förslag. Framförallt är det positivt att kommittén har försökt få brett politiskt stöd för ett samlat förslag som kan ge långsiktiga förutsättningar. Men delar av underlaget och förslagen i betänkandet har stora brister och visar på brist på insikt om fristående förskolors och skolors funktionssätt och förutsättningar. I några centrala delar har inte kommittén kommit till gemensamma förslag.

– De 300 000 barn och deras föräldrar som valt en fristående verksamhet måste få stabila spelregler. Valfriheten behöver bli tillgänglig för fler så att de kan hitta en skola som passar dem för att lyckas. Det kräver mer utrymme för innovation som ger mångfald i skolan, säger Claes Nyberg.


Hela remissvaret återfinns bilagt. Några av förbundets centrala synpunkter:

·  Förbundet ställer sig frågande till förslaget om en prövning av ägarnas långsiktighet. Fokus bör ligga på att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och har ett långsiktigt perspektiv, oavsett hur länge ägandet utövas.

·  Förbundet är positivt till förslaget om samråd med kommunen före etablering. Dock är det viktigt att ett samråd aldrig används som förevändning för att förhindra en etablering av en skola som redan har fått ett godkännande.

·  Förbundet tillstyrker inriktningen i förslaget om meddelarskydd, men anser att företagshemligheter även fortsättningsvis bör ha skydd. Förbundet avstyrker däremot förslaget om att införa en offentlighetsprincip för fristående skolor.

·  Förbundet välkomnar en nationell sajt med information om alla skolor men den bör koncentreras på resultat och kvalitet, inte på förutsättningar och ingångsvärden.

·  Förbundet välkomnar förslaget om att göra en översyn av dagens regler för skolpeng för att säkerställa varje elevs rätt till sina resurser.

·  Förbundet avstyrker förslaget om lärarresurser då lärartäthet inte är ett styrkt kvalitetsmått med grund i forskning. Brister i undervisningens kvalitet har i huvudsak andra orsaker, såsom ledning, styrning och organisation.

·  Förbundet tillstyrker förslagen om snabbspår i Skolinspektionen. Tvåårsregeln för att starta verksamhet efter ett godkännande bör bli huvudregel.

·  Förbundet avstyrker förslaget om särreglering av bolagsverksamhetens syfte enbart för fristående skolor.

·  Förbundet välkomnar utredningens förslag om att säkerställa att utrymmet för skolors nytänkande inte snävas in mer än nödvändigt.För kommentarer:

Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.