Skip to main content

Provet bara en del av underlaget för lärarens bedömning

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 13:51 CET

Kommentar kring nationella prov och betyg

Dagens Nyheter skriver i dag (4 februari 2013) under rubriken "Friskolor konkurrerar med överbetyg" att många friskolegymnasier ger högre kursbetyg än vad eleverna fått i resultat på nationella prov.

- Den allmänna bilden är att de flesta skolor, både kommunala och fristående, tenderar att ge ett högre betyg än vad eleverna har presterat på de nationella proven. Precis som Skolinspektionen påpekar behöver det inte vara något konstigt, eftersom provet bara är en del av underlaget för lärarens bedömning, säger Cecilia Nykvist, vd för Friskolornas riksförbund, i en kommentar.

- Det är heller inte rättvisande att dra alla över en kam. Om man tittar på Skolverkets tabeller hittar man många fristående skolor som har varit betydligt mer återhållsamma än genomsnittet.

- Det är viktigt att stötta lärarna i betygssättandet genom att ge dem möjligheter till samråd och gärna låta dem byta prov med varandra. Många skolor arbetar redan aktivt med detta, och det är något vi uppmuntrar.

- Påståendet att skolor sätter för höga betyg som ett sätt att konkurrera är inte belagt i forskningen. Däremot visar en rapport som presenterades av IFAU i höstas att kommuner med högre konkurrens - i form av fler friskolor - ledde till generellt bättre skolresultat, i form av högre provresultat och fler studenter som vidareutbildar sig. Skolverket har återkommande analyserat hur skolor sätter betyg i förhållande till nationella prov. Deras rapporter visar att det inte finns några stora skillnader mellan olika huvudmän, avslutar Cecilia Nykvist.

Om Skolverkets granskning:

I de av Skolverket granskade kurserna är skillnaden mellan fristående och kommunala skolors betygssättning små. På fristående skolor var den statistiska sannolikheten att få ett högre betyg än provresultat mellan 1,8 och 3,4 procentenheter högre, utom för just de två kurser som Dagens Nyheter lyfter fram i sin artikel, där skillnaden är mellan 7,6 och 11,7 procentenheter. Ju fler elever som har genomfört ett prov, desto mindre blir skillnaden i bedömningen. Provet i Engelska 5 skrevs av 69 995 elever, och där fick 2,6 procentenheter fler ett högre kursbetyg än provresultat på de fristående skolorna (17,0 respektive 14,4 %). Sannolikheten att få ett lägre betyg var samtidigt 1,9 procentenheter högre för elever på fristående skolor (11,7 respektive 9,8 %). Svenska som andraspråk skrevs av sammanlagt 73 127 elever. Där fick 22,5 % av fristående skolors elever ett högre betyg än provresultatet, att jämföra med 20,1 % av elever på kommunala skolor. Samtidigt fick 13,7 % av friskoleeleverna och, 12,9 % av elever på kommunala skolor ett lägre kursbetyg än vad de uppnått på provet.

Läs mer om skillnader mellan betyg och resultat på nationella prov på Skolverkets hemsida:
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2839

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2286

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2806


IFAU-rapporten Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt?:
http://www.ifau.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Fler-friskolor-forbattrar-elevers-resultat/


För mer information och kontakt:

Magnus Johansson, informatör, 072-222 78 04Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.