Skip to main content

Regeringen föreslås snabbesluta om nya bidragsregler för gymnasiesärskolan

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 12:12 CET

Regeringen bör snabbesluta om nya regler för gymnasiesärskolan. Det föreslår gymnasiesärskoleutredningen som presenterade sitt förslag igår. Ersättningen till fristående gymnasiesärskolor behöver motsvara friskolans kostnader bättre. Idag tas inte hänsyn till att olika program är olika kostsamma.

Regeringen föreslås snabbesluta om nya bidragsregler för gymnasiesärskolan. Det framgår i utredningen om gymnasiesärskolan, "Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för elever med utvecklingsstörning", som presenterades igår.

Friskolornas riksförbund påtalade bristerna i bidragssystemet för gymnasiesärskolan för regeringen i början av 2010, som då beslutade att ge tilläggsdirektiv till utredningen, så att den också skulle omfatta bidragssystemet.

Utredaren föreslår nu att gymnasiesärskolans program ska grupperas efter kostnadsnivå och att en fristående gymnasiesärskola på så vis ska få ersättning som motsvarar kostnaderna för det program man erbjuder. Idag är ersättningen till fristående gymnasiesärskolor helt beroende av kostnaderna för de program elevens hemkommun anordnar. Man tar inte hänsyn till att olika program är olika kostsamma.

Om elevens hemkommun inte erbjuder programmet som eleven går på hos den fristående skolan ska den så kallade riksprislistan med nationellt bestämda bidragsbelopp användas. Även riksprislistan ska ha flera belopp för gymnasiesärskolan, vilket den inte har idag.

- Det är glädjande att utredaren så tydligt betonar de brister som finns i hur fristående gymnasiesärskolor ersätts ekonomiskt idag. Utredaren tar upp och lämnar förslag på lösningar på de problem som vi har beskrivit både för regeringen och vid våra kontakter med utredaren under utredningens gång, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riksförbund.

Utredaren föreslår att regeringen fattar beslut om bidragssystemet snarast möjligt. Resterande förslag om gymnasiesärskolan föreslås börja gälla från 2013.

I övrigt innebär utredarens förslag att villkoren för eleverna i gymnasiesärskolan så långt det är möjligt ska vara likvärdiga med vad som gäller för elever genom den nya gymnasiereformen, t ex avseende gymnasieexamen, betygssystem och studiestödsvillkor för eleverna.

Gymnasiesärskoleutredningens förslag finns på regeringen.se:

http://www.regeringen.se/sb/d/14038/a/160077


För mer information:

Carl-Gustaf Stawström
kanslichef
08-762 77 01

Magnus Johansson
informatör
08-762 78 04

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor, gymnasier och kompletterande skolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.