Skip to main content

Statsbidragen kommer inte fram till friskolorna

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 15:19 CEST

I promemorian Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan m m föreslår utbildningsdepartementet att kommunen ska kompenseras för vissa merkostnader via det gemensamma statsbidraget. Friskolornas riksförbund motsäger sig detta eftersom det finns en risk att kompensationen inte kommer att nå de fristående skolorna.

- Vi känner en stark oro över att kompensationer i form av generella statsbidrag till kommunerna inte når fram till de fristående skolorna, säger Gudrun Rendling, förbundsjurist på Friskolornas riksförbund.

- Det är flera medlemmar i förbundet som har erfarenhet av att statsbidrag för insatser på det pedagogiska området inte kommit de fristående enheterna till godo.

Risken ligger i att statsbidraget inte alltid ingår i det kommunala beräkningsunderlag som är grund för bidrag till de fristående skolorna. Och det är svårt för de fristående skolorna att kontrollera detta.

- Det är omöjligt för en fristående skola att gå igenom respektive kommuns hela budget för att se på vilket sätt den här typen av statsbidrag hanteras för att kunna försäkra sig om att det ingår i beräkningsunderlaget för bidraget till den fristående skolan, säger Gudrun Rendling.

Friskolornas riskförbund önskar därför istället att skolverksamheterna kompenseras för de merkostnader som uppstår på grund av förslaget om fler nationella prov genom någon form av riktade bidrag.

- De fristående skolorna måste få del av ersättningen på lika villkor som kommunerna.

Friskolornas riksförbund har inte några synpunkter på förslaget om fler obligatoriska ämnesprov i sig, eftersom det handlar en fråga av pedagogisk karaktär där förbundet inte tar ställning i sak.

Friskolornas riksförbund Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor, gymnasier och kompletterande skolor. Förbundet har idag cirka 820 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.

Bifogade filer

PDF-dokument