Ew4p4uzmfqzsajk5qoz8

Duschrobot gör vardagen enklare för äldre

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 07:00 CET

När vi blir äldre försämras rörelseförmågan och många till synes enkla sysslor blir komplicerade och kräver hjälp. Detta gäller inte minst den personliga hygienen. För att värna om kundernas integritet och välmående är Frösunda Omsorg ett av de första omsorgsföretagen i Sverige som utrustar ett av sina äldreboenden med en duschrobot.

Media no image

Frösunda kvalitetssatsar, Borås drar tillbaka viteskrav

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 11:23 CET

Borås kommun har dragit tillbaka det viteskrav man i somras ställde på Frösunda Omsorg efter att bolaget vidtar en rad snabba och förbättrande insatser.

– Vi är tacksamma över den konstruktiva dialog vi har med Borås kommun. Det stärker oss i vår ambition att utveckla omsorgen för kundernas bästa, säger Kerstin Jakobsson Hallén, Affärsområdeschef Funktionsnedsättning, Frösunda Omsorg.

Frösunda har sedan förra året fått ta över flera omsorgsboenden i Borås. På ett par av dessa har Borås Kommun riktat kritik mot de kvalitets- och ledningssystem som användes, och utdömde samtidigt ett vite på 330 000 kr. Detta har tillbakavisats av Frösunda och bolaget vill nu starta kraftfulla insatser för att öka resurserna, utbilda medarbetare och förstärka kundens fokus på de aktuella LSS-boendena för personer med funktionsnedsättning.

Enligt ett uttalande från Monica Svensson, förvaltningschef på sociala omsorgsförvaltningen i Borås, har Frösunda startat en mängd olika processer och gått in och agerat kraftfullt, vilket lett till att kritiken och kravet nu dragits tillbaka.

Frösundas insatser handlar bland annat om att tillämpa ett kundorienterat ledarskap som bolagets kvalitetsfilosofi bygger på, och som ger kunderna möjlighet att bestämma över sina liv på boendet.

– Vi sätter nu in mer kompetens, extra resurser och kvalitetssäkrar våra system. Vi har ett stort ansvar för att skapa en trygg och god omsorg för våra kunder. Det är viktigt att vi kan skapa mervärden som utvecklar kundens fokus, och att ytterligare stärka vår konstruktiva samverkan med Borås, förklarar Kerstin Jakobsson Hallén.

Ett nytt pilotprojekt med det webbaserade arbetsverktyget Funca föreslås nu också starta på LSS-boendena i Borås. Frösunda Omsorg är en av de första aktörerna i landet som börjat arbeta i verktyget, som är utvecklat på uppdrag av Socialdepartementet.

– Syftet med verktyget är att öka kundernas livskvalitet genom att förbättra självbestämmande och delaktighet, säger Beata Terzis som är sakkunnig i kognition på Frösunda Omsorg.

Ett pilotprojekt i Gävle, som varit igång ett knappt halvår, har resultatet i stora positiva förändringar för de kunder som har fått ta del av arbetssättet.

– Vårt mål är att detta ska öka kvalitén ytterligare på våra boenden i Borås, säger Kerstin Jakobsson Hallén.

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Borås kommun har dragit tillbaka det viteskrav man i somras ställde på Frösunda Omsorg efter att bolaget vidtar en rad snabba och förbättrande insatser. – Vi är tacksamma över den konstruktiva dialog vi har med Borås kommun. Det stärker oss i vår ambition att utveckla omsorgen för kundernas bästa, säger Kerstin Jakobsson Hallén, Affärsområdeschef Funktionsnedsättning, Frösunda Omsorg.

Läs vidare »
Rqdhsdoci9lorrzhbny7

Höga kvalitetskrav gav Frösunda nytt uppdrag i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 09:42 CET

Frösunda har av Stockholms Stad fått förtroendet att driva åtta grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning på Norrmalm i Stockholm. Upphandlingen var en så kallad kvalitetsupphandling och Frösunda fick det högsta betyget av de nio anbudsgivarna som deltog. Uppdraget gäller från och den 1 juni 2018.

Media no image

RÄTTELSE: Sundbybergs stad går ut i media med flera faktafel

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 11:11 CET

Sundbybergs stads representanter och anonyma uppgiftslämnare har i media gjort påståenden om Frösunda Omsorgs agerande som är felaktiga och vilseledande för allmänheten. Frösunda Omsorg ställer sig frågande till stadens agerande, och anser att det är allvarligt att man kommer med så många faktafel och utspel i media.

Vi kan inte gå in på omständigheterna i de enskilda anmälningarna till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, men på följande punkter måste Sundbyberg stads faktafel korrigeras:

 • Stadens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, Per Koijs utredningar är mycket tunna och bristfälligt gjorda och saknar viktiga fakta. Sundbybergs stad har också fattat beslut om Frösundas skuld och därmed hävning av avtal utan IVOs prövning. På eget initiativ kommer Frösunda Omsorg att komplettera med nödvändiga uppgifter till IVO. Frösunda Omsorg är positiva till att Lex Maria-anmälningarna utreds av IVO.
 • Stadens medicinskt ansvariga sjuksköterska Per Koij påstår i tidningen Mitt i Sundbyberg att han besöker Frösundas äldreomsorg Ekbacken hus H för möte en gång i månaden och att detta ingår i rutinerna. Detta är fel.

Korrekt fakta är att:

 1. Stadens ansvariga sjuksköterska ställde in två möten i år, 23 maj, och 29 augusti,och där emellan var det sommaruppehåll, vilket innebär att under tre (3) månader skedde inga månadsmöten med MAS.
 2. Stadens ansvariga sjuksköterska har inte dokumenterat sina möten med Frösundas medarbetare och har inte samverkat med verksamhetschefer på det sätt lagen förutsätter.
 3. Stadens ansvariga sjuksköterska har även vägrat Frösundas verksamhetschefer och sjuksköterskor insyn i utredning och har inte vidtagit någon förbättrande åtgärd med anledning av utredningarna.
 • ”Frösunda har inte haft tillräcklig bemanning”, påstår Birgitta Fahlgren Sylvén, chef för äldreförvaltningen i Sundbybergs stad, i tidningen Kommunalarbetaren, och Äldrekommunalrådet Maria Bohman Kreij citeras i Mitt i Sundbyberg. Detta är fel.

Korrekt fakta är att Frösunda har haft minst det antal sköterskor som anges i avtalet.

 • I en artikel den 31/10 i Kommunalarbetaren, påstås det från en anonym källa att det var Frösunda Omsorg som anställt många medarbetare med bristande språkkunskaper. Detta är fel.
 • Korrekt fakta är att Frösunda bara anställt EN ny omsorgsmedarbetare sen övertagandet och den personen har inga bristande språkkunskaper. Övriga medarbetare följde med vid Frösundas övertagande. Fakta är också att Frösunda startat svenskundervisning utöver avtalet för att utbilda medarbetare med brister i språket.

Frösunda Omsorg gör nu en egen internutredning för att klarlägga och komplettera stadens bristfälliga utredning, för att ta reda på om vi kunnat agera annorlunda på Ekbacken och för att kunna försvara oss mot bristfälligheter i stadens utredning och slutsatser.

Om äldrenämnden skulle besluta att häva avtalet innebär det enligt avtalet att det omedelbart upphör och att staden får ta över ansvaret för Ekbacken hus H nästa dag.

- Vi på Frösunda Omsorg har mycket svårt att förstå ett sådant agerande, säger Per-Otto Waern.

Det är fortfarande Frösunda Omsorgs avsikt att kunna uppfylla avtalet och genomföra sitt anbud som staden accepterat i sin helhet. Frösundas förhoppning har hela tiden varit att få till stånd ett samarbete framåt som gagnar de boende.

För mer information kontakta:

Jenny Kölfors, kommunikationschef Frösunda Omsorg, telefon 010-130 3772, e-post jenny.kolfors@frosunda.se

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Sundbybergs stads representanter och anonyma uppgiftslämnare har i media gjort påståenden om Frösunda Omsorgs agerande som är felaktiga och vilseledande för allmänheten. Frösunda Omsorg ställer sig frågande till stadens agerande, och anser att det är allvarligt att man kommer med så många faktafel och utspel i media. På följande punkter måste Sundbyberg stads faktafel korrigeras.

Läs vidare »
Media no image

Frösunda Omsorg uppmanar Sundbyberg att inte begå avtalsbrott

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 15:04 CEST

Vid det samrådsmöte som Frösunda Omsorg kallat Sundbybergs stad till idag, överrumplade staden Frösunda med att man ville häva avtalet för äldreboendet vid Ekbacken hus H.

– Vi anser att Sundbybergs stad därmed skulle begå ett väsentligt avtalsbrott och vi är bestörta över den tvära vändning som stadens avtalsuppföljning plötsligt tagit, säger Per-Otto Waern, Affärsområdeschef vid Frösunda Omsorg.

Frösunda hade kallat Sundbybergs stad till samrådsmöte för att klara ut frågetecken kring stadens ovanliga uppföljning av avtalet och deras brist på samarbetsvilja.

– Istället för att diskutera samarbetsfrågor enligt vår föreslagna agenda, deklarerade förvaltningen istället sin avsikt att föreslå Äldrenämnden att häva avtalet med Frösunda, säger Per-Otto Waern.

Det nya skäl som förvaltningen angav var att det skulle föreligga ett allvarligt fel i Frösundas yrkesutövning och inte att Frösunda bryter mot avtalet. Förvaltningen ville eller kunde dock inte förklara vari det allvarliga felet skulle bestå, utan nämnde endast sjuksköterskebemanning och två Lex Maria-utredningar i vaga ordalag.

– Det finns inga brister i Frösundas bemanning och den väg förvaltningen slagit in på gagnar inte de boende utan leder bara Sundbyberg in i ett uppenbart och onödigt avtalsbrott, fortsätter Per-Otto Waern.

Vi välkomnar att våra beställare granskar och följer upp omsorgen, men det sätt som förvaltningen skött denna uppföljning på är inte konstruktivt. Frösunda har följt planen som avtalats, svarat på allt som staden begärt och har dessutom infört såväl svenskundervisning som utbildat värderingsledare utöver avtalet, vilket lett till stora förbättringar för de boende.

Den normala gången är att om en beställare anser sig finna brister så ska dessa tydligt påtalas med en begäran om att de rättas till.

– Om förvaltningen genuint anser att det finns brister så borde den rikta en konkret uppmaning till Frösunda att korrigera bristen. Det har förvaltningen inte gjort, säger Per-Otto Waern.

Det har hela tiden varit Frösunda Omsorgs avsikt att uppfylla avtalet och genomföra sitt anbud som staden accepterat i sin helhet, men Sundbyberg har förvägrat bolaget ett gott samarbete.

– Vi sätter nu vår tillit till att Äldrenämnden bedömer frågan på ett sansat sätt och inte följer förvaltningens förslag, utan upprätthåller vårt gemensamma avtal för kundernas bästa, avslutar Per-Otto Waern.

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Vid samrådsmötet som Frösunda Omsorg kallat Sundbybergs stad till idag, överrumplade staden Frösunda med att man ville häva avtalet för äldreboendet vid Ekbacken hus H. – Vi anser att Sundbybergs stad därmed skulle begå ett väsentligt avtalsbrott och vi är bestörta över den tvära vändning som stadens avtalsuppföljning plötsligt tagit, säger Per-Otto Waern, Affärsområdeschef på Frösunda Omsorg.

Läs vidare »
Media no image

Frösunda Omsorg satsar på språkutbildning

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 09:29 CEST

En stor andel av de som arbetar inom svensk äldrevård har inte svenska som modersmål. Det skapar ofta problem i kommunikationen, både med kunderna och deras närstående samt i journalföring. Frösunda Omsorg påbörjar därför ett pilotprojekt med språkutbildning på äldreboendet Ekbacken. Syftet är att öka medarbetarnas svenskkunskaper för att i förlängningen öka kvaliteten på omsorgen.

– För att komma till rätta med de språkbrister som finns har vi anställt en svensklärare som ska skräddarsy en utbildning för våra medarbetare. Vi jobbar alltid utifrån kundens fokus. Om kunden och den som står för omsorgen inte förstår varandra skapar det frustration både hos kunden och medarbetaren, säger Christine Rosencrantz som är kvalitetsdirektör på Frösunda Omsorg.

Språkproblem inom äldreomsorg är ett generellt problem i många verksamheter. Att kunna skriva både dagliga journalanteckningar så väl som mer omfattande dokumentation som genomförandeplaner blir allt viktigare inom omsorgen. Den skriftliga överlämningen skapar en trygghet för kunderna och deras närstående.

– Problemet med språkbrister på Ekbacken hus H är vare sig nytt eller unikt. Men nu har vi valt att ta tag i det en gång för alla. Först då kan vi hjälpa medarbetarna att lära sig hantera språket så att de på egen hand kan utföra alla de uppgifter som ingår när man arbetar på ett äldreboende, säger Christine Rosencrantz.

Inledningsvis genomfördes en språkvaldering bland alla fast anställda medarbetare som inte har svenska som modersmål. Valideringen visade framförallt på brister i det skrivna språket. En utbildning har nu skräddarsytts efter deras behov. Målet är att de ska bli bättre på att kommunicera, både muntligt och skriftligt.

– Utbildningen innebär att medarbetarna får två svensklektioner i veckan och får därmed möjlighet att lära sig svenska på arbetstid. För att kunna fokusera på utbildningen ersätts de av en vikarie under lektionen. Medarbetarna har tagit emot satsningen väldigt positivt, säger Marie-Louise Sjöblom, svensklärare på Ekbacken.

Frösunda Omsorg har 14 äldreboenden över hela landet. Pilotprojektet inleds på Ekbacken Hus H i Sundbyberg och kommer att pågå fram till nyår. Om försöket faller ut väl kommer konceptet att föras över till fler verksamheter över landet.

För mer information kontakta:

Jenny Kölfors, kommunikationschef Frösunda, telefon 070-575 76 10, e-post jenny.kolfors@frosunda.se

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

En stor andel av de som arbetar inom svensk äldrevård har inte svenska som modersmål. Det skapar ofta problem i kommunikationen, både med kunderna och deras närstående samt i journalföring. Frösunda Omsorg påbörjar därför ett pilotprojekt med språkutbildning på äldreboendet Ekbacken. Syftet är att öka medarbetarnas svenskkunskaper för att i förlängningen öka kvaliteten på omsorgen.

Läs vidare »
Media no image

Sundbyberg ställde in mötet med Frösunda Omsorg

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 15:19 CEST

Sundbybergs stad ställde i dag av oklar anledning in det samrådsmöte som Frösunda Omsorg hade begärt. Syftet med mötet var att förbättra samarbetet kring omsorgen vid Ekbacken Hus H.

– Vi beklagar att staden i sista stund ställde in vårt samrådsmöte. Vi har nu kallat till ett nytt möte och hoppas fortfarande att Sundbyberg vill ta sitt ansvar för hur de tillsammans med oss kan bidra till att utveckla omsorgssamarbetet ännu mer, säger Per-Otto Waern, Affärsområdeschef vid Frösunda Omsorg.

Frösunda Omsorg kallade Sundbybergs stad till samrådsmötet enligt paragraf 22 (för information och samråd) för att diskutera det bristande samarbetet kring omsorgen vid Ekbacken.

– Frösundas förhoppning är att detta samrådsmöte ska leda till att staden tillsammans med oss vill lägga grunden för ett gott samarbete framåt som gagnar de boende, säger Per-Otto Waern, Affärsområdeschef vid Frösunda Omsorg.

Nu har Frösunda kallat Sundbybergs stad till ett nytt samrådsmöte torsdagen den 26 oktober.

För mer information kontakta:

Jenny Kölfors, kommunikationschef Frösunda Omsorg, telefon 070-575 76 10, e-post jenny.kolfors@frosunda.se

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

​Sundbybergs stad ställde i dag av oklar anledning in det samrådsmöte som Frösunda Omsorg hade begärt. Syftet med mötet var att förbättra samarbetet kring omsorgen vid Ekbacken Hus H.

Läs vidare »
Media no image

Frösunda Omsorg begär samrådsmöte med Sundbybergs stad

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 10:59 CEST

Frösunda Omsorg har kallat Sundbybergs stad till ett samrådsmöte enligt paragraf 22 om Ekbacken hus H måndagen den 23 oktober.

– Vi är bekymrade över att staden redan från uppdragets start fokuserat på att göra en ovanligt omfattande formaliagranskning. Vi vill fokusera på att samarbeta för att utveckla omsorgen för de boende. Vi har kallat till mötet för att undersöka hur vi kan gå vidare, säger Per-Otto Waern, Affärsområdeschef vid Frösunda Omsorg.

Efter Frösundas övertagande av Ekbacken hus H den 1 april i år påbörjade Sundbyberg uppföljningarna redan första veckan. Detta utan att ta hänsyn till den detaljerade uppstartsplanen i avtalet som innehåller tydliga tidpunkter för när olika delar av anbudet ska finnas på plats. Staden har i detta fall valt att detaljgranska formalia i stor omfattning där svaren ideligen ledde till ytterligare krav på detaljer och formaliafrågor.

Frösunda Omsorg välkomnar att staden granskar och följer upp omsorgen. Bolaget har följt planen, svarat på allt som staden begärt och har dessutom infört såväl svenskundervisning som utbildat värderingsledare utöver avtalet, vilket lett till stora förbättringar.

– Vi hoppas att staden inser utmaningarna i verksamheten och innebörden av sin avtalsrättsliga lojalitetsplikt att inte bara göra ”inspektioner” utan också samarbeta med oss och underlätta vår gemensamma uppfyllelse av avtalet, förklarar Frösunda Omsorgs Per-Otto Waern.

Det är Frösunda Omsorgs avsikt att uppfylla avtalet och genomföra sitt anbud som staden accepterat i sin helhet. Frösundas förhoppning är att detta samrådsmöte ska leda till att staden, liksom vi, visar att de vill lägga grunden för ett gott samarbete framåt som gagnar de boende.

För mer information kontakta:
Jenny Kölfors, kommunikationschef Frösunda Omsorg,
telefon 070-575 76 10, e-post jenny.kolfors@frosunda.se

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Läs vidare »
Media no image

Frösunda Omsorg vinner upphandling i Västerås

Nyheter   •   Okt 18, 2017 15:45 CEST

Frösunda Omsorg har vunnit en upphandling inom affärsområdet Individ och familj i Västerås och får därmed förtroende att driva motivationsboendet Södra Allén.

Södra Allén är ett motivationsboende för kunder med en beroendeproblematik. I Västerås finns även verksamhet för ungdomar med begynnande missbruk.

Frösunda kommer att utveckla ett samarbete med sin egen behandlingsverksamhet Vägmästaren där man bland annat jobbar med motiverande samtal. Vägmästaren kommer även få ta del av motivationsboendets fint upparbetade jobb med att få kunderna ut i arbete och praktik.

Avtalstiden gäller fram till den 30 april 2021.

- Vi är glada att vi har vunnit och i och med här fortsätter vi i vår strävan att växa, säger Katarina Hamnström som är operativ chef på Frösunda Omsorg.

Frösunda Omsorg har vunnit en upphandling inom affärsområdet Individ och familj i Västerås och får därmed förtroende att driva motivationsboendet Södra Allén.

Läs vidare »
Lma9shdjgjwlgepzzpf9

Frösunda Omsorg lanserar certifiering för alla medarbetare

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 11:35 CEST

Sedan tre år tillbaka arbetar Frösunda Omsorg med en utbildningsplattform som grund för att förändra spelreglerna inom omsorgen. I dagarna certifierades de första medarbetarna i Frösundaakademin.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • jhandexgqqqxrsxj.aycybxmnnerfavjfadazpoelkkp@fwbcuauroazrqsundyoa.prse
 • 010-130 38 91

Om Frösunda Omsorg AB

Omsorg där kunden bestämmer

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Adress

 • Frösunda Omsorg AB
 • Råsundavägen 18
 • 169 67 Solna
 • Vår hemsida

Länkar