Xbgs1w2uhsv6uefvr4rv

Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 13:10 CEST

Lärare har inte tillräckliga kunskaper om funktionsnedsättningar och de följder brister i lärmiljön kan ge. Många elevers behov av och rätt till en fungerande undervisning förbises. Funktionsrätt Sverige menar att Lärar- och rektorsutbildningen behöver utökat innehåll om funktionsnedsättning, hinder i lärmiljön och pedagogiska metoder - för alla elevers funktionsrätt.

Media no image

Funktionsrätt Sveriges nyhetsbrev juni 2017

Nyheter   •   Jun 15, 2017 17:27 CEST

Händelserik kongress i maj

Handikappförbunden bytte namn och blev Funktionsrätt Sverige.

När vi nu har bytt namn till Funktionsrätt Sverige stärker via vår koppling till mänskliga rättigheter. Vi arbetar utifrån Förenta Nationernas, FN:s, konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionrättskonventionen.

Med begreppet funktionsrätt tar vi ett steg framåt, i vårt eget sätt att tänka och i det allmänna samtalet. Vi stärker betoningen på allas rätt till ett fungerande samhälle. Namnet Funktionsrätt Sverige gör det lättare för oss att berätta om vårt arbete och våra mål. Vi kommer att höras mer och med högre röst. Och vi hoppas att du vill fortsätta att höras tillsammans med oss!

Läs mer om begreppet funktionsrätt . Funktionsrätt har också glädjande nog valts ut till  ett av årets nyord av Institutet för språk- och folkminnen, före detta Språkrådet. Även Nationalencyklopedin har nu med begreppet funktionsrätt.

Välkommen Lars Ohly!

Lars Ohly valdes till ny ordförande och efterträdde därmed Stig Nyman som varit ordförande sedan våren 2015. Lars Ohly har en bakgrund som riksdagsledamot och partiledare i Vänsterpartiet. Han har varit fackligt aktiv och även arbetat på SJ som tågmästare.

Läs Lars Ohlys första debattartikel som ordförande för Funktionsrätt Sverige i Dagens Samhälle.

Lansering av ny hemsida

På kongressen lanserades också vår nya fina hemsida www.funktionsratt.se. Den har ett nytt utseende, uppdaterat innehåll och har utvecklats med ett tydligt tillgänglighetstänk.

Funktionsrätt Sverige välkomnade två nya förbund

På kongressen välkomnades två nya förbund; Svenska Downföreningen och Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB. Funktionsrätt Sverige har därmed 41 medlemsförbund som tillsammans arbetar för ett samhälle för alla.

Läs vårt kongressuttalande

Läs pressmeddelande om namnbyte och ny ordförande

75-årsjubileum med besök från FN

Den 19 maj firade vi födelsedag på Landstingshuset i Stockholm. Nära 100 gäster förgyllde eftermiddagen tillsammans med Kronprinsessan och en rad spännande talare; Daniela Bas från FN, Emily Muthén, debattör, Bodil Jönsson, professor emerita, Certec samt Stefan Einhorn, läkare och professor.

Du kan se samtliga föredrag (textade) på vår YouTube-kanal

Tema funktionsrätt i Almedalen

Vi är som på plats under Almedalsveckan som i år infaller 2-9 juli. I år har Funktionsrätt Sverige tältplatserna 112 och 113 nere på Skeppsbron. I tältet träffar du flera våra medlemsförbund, lyssnar till vassa politikerutfrågningar och bjuds på spännande seminarier bland annat med våra projekt. Alltsammans på temat funktionsrätt.

Läs mer om Funktionsrätt Sverige i Almedalen

Följ också vår Almedalsvecka på Facebook

Regeringens funktionshindersdelegation den 29 maj

Regeringen representerade av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér,statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson med flera.

På dagordningen stod bland annat regeringens förslag om ny funktionshinderspolitik, bostads- och digitaliseringspolitik, Agenda 2030 samt universell utformning diskuterades.

Funktionsrätt Sverige nämnde bland annat bristen med att begreppet mångfald inte finns med i skrivningarna i propositionen och bristen på konkreta förslag. Åsa Regnér förstod kritiken och svarade med att poängtera att det handlar om en inriktningsproposition och att det är viktigt att komma till riksdagen med nytt mål för att sedan formulera konkreta delmål. Synpunkter från FN, jämställdhet och barns synpunkter måste komma fram tydligare.

När det gäller bostads- och digitaliseringspolitiken lyftes frågor om tillgänglighetskrav och hur man kan ställa större krav på fastighetsägare, behovet av tillgängliga studentbostäder och fokus på universell utformning även när det gäller digitaliseringspolitiken.

Agenda 2030 delegationen berättade om arbetet i Sverige. Man vill visa vägen internationellt för arbetet med hållbar utveckling. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå men samtidigt vara motor i arbetet globalt. Man arbetar som en förankringsdelegation, träffar civilsamhället, kommuner och landsting och näringslivet. Med största ödmjukhet för att inte alla sakfrågor omfattas.

Ines Uusmann, vice ordförande i Funktionsrätt Sverige berättade om Universell utformning. Hon poängterade att varken konventionen eller Agenda 2030 är förhandlingsbara. Universell utformning är en metod för att nå det hållbara. Det är ett verktyg för att nå ett samhälle som fungerar för alla.

Läs sammanfattning på regeringens hemsida

Namninsamling folkhögskolor

Funktionsrätt Sverige och en lång rad av våra medlemsförbund har länge varit oroade över utvecklingen när det gäller folkhögskolornas viktiga verksamhet. Under senare år har flera skolor, linjer och kurser som särskilt riktar sig till personer med funktionsnedsättning lagts ned.

I februari påbörjade vi en namninsamling med syftet att sätta press på regeringen att agera i frågan. Tillsammans med brukarkoll.se, som på eget initiativ hjälpt till, har vi lyckats samla in 2 440 namn. Dessa har vi nu skickat till Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister tillsammans med en skrivelse där vi uppmana regeringen att agera för att stoppa utvecklingen, som innebär att många personer med funktionsnedsättningar nu saknar utbildningsalternativ som fungerar.

Remisser

Under maj och juni har följande remissvar avgivits:

Saknad Uppmärksamma elever frånvaro och agera SOU 2016 94

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Skrivelser

Under maj och juni har följande skrivelser skickats in

Juni

Synpunkter Modernare Byggregler JUNI 2017

Maj

Ställningstagande som vi bidragit till som rör tillgänglig IT och Agenda 2030

Answers to the Questionnaire: The right to sexual and reproductive health rights of girls with disabilities to the United Nations Human Rights office of the high Commissioner Ms. Catalina Devandas Aguilar

Synpunkter på rapport om uppläst text

Brev till Konstitutionsutskottet om oberoende MR-institution och dialog.

Funktionsrätt Sverige i media under maj och juni

13 juni Debatt i UNT: Vag MR-institution

8 juni Debatt i Expressen: Regeringens inskränkningar är alarmerande

3 juni Debatt i Göteborgsposten: Patienter måste få bli delaktiga i vården - på riktigt

30 maj Debatt i Dagens Samhälle: LSS faller sönder - dags att dra i nödbromsen

26 maj Intervju i altinget.se: Kritik mot ny funktionshinderspolitik

19 maj Debatt i Dagens Samhälle: Klarar Sverige att axla rollen som föregångsland?

18 maj Pressmeddelande: Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige och välkomnar Lars Ohly till ny ordförande

15 maj Pressmeddelande: Fler vackra ord men inga konkreta förslag

Glad sommar önskar Funktionsrätt Sverige!

Händelserik kongress Handikappförbunden blev Funktionsrätt Sverige Välkommen Lars Ohly! Så här firade vi vårt 75-års jubileum Funktionsrätt Sverige i Almedalen Funktionshindersdelegationen den 29 maj Remissyttranden Skrivelser Press

Läs vidare »
I745cmaadpffyc5j8vt3

“Förvaltningsrätten har fattat ett felaktigt beslut”

Nyheter   •   Maj 23, 2017 10:37 CEST

Personer med funktionsnedsättning kan idag tvingas flytta mot sin vilja. Lekebergs kommun har beslutat att Anders, 42 år, ska flytta från sitt boende för personer med autism och utvecklingsstörning, trots att han bott där i 21 år och vill bo kvar. En överklagan av kommunens beslut har nyligen avslagits av Förvaltningsrätten i Karlstad, men fallet kommer att drivas vidare.

Y9clpf10nxwjw16m3r52

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige och välkomnar Lars Ohly som ny ordförande

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 15:23 CEST

Idag byter Handikappförbunden namn och blir Funktionsrätt Sverige. Vi välkomnar också Lars Ohly som vår nya ordförande. Han efterträder därmed Stig Nyman, som varit ordförande sedan 2015.

T18rrnnr7kfbf5jxat57

Fler vackra ord utan konkreta förslag

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 11:31 CEST

Statsrådet Åsa Regnérs presskonferens idag om propositionen för en ny funktionshinderspolitik lämnade mycket att önska. Vi saknar konkreta reformförslag och en plan för hur FNs kritik från 2014 ska åtgärdas.

Media no image

Handikappförbundens nyhetsbrev april 2017

Nyheter   •   Apr 19, 2017 13:47 CEST

Handikappförbunden har flyttat

Nu har vårt kansli flyttat till nya fina lokaler på Landsvägen i Sundbyberg. Därmed är första steget taget i det arbete vi kallar Avstamp 2017,där de följande stegen är att vi byter namn till Funktionsrätt Sverige och firar 75-års jubileum.  Tillsammans innebär dessa händelser både insatser och engagemang från organisationen.

Vår nya besöksadress är:

Landsvägen 50A, 4 trappor i Sundbyberg.

Postadressen är densamma, det vill säga Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Välkommen att hälsa på!

Kongress och jubileum i dagarna tre

Den 17 – 18 maj 2017 samlas Handikappförbunden till kongress, vårt högsta beslutande organ. Kongressen hålls i Haninge.

Den 17 maj är en publik dag med externa gäster då vi anordnar seminarier som kunskapspåfyllnad. Länk till anmälan

Den 18 maj ägnas åt ordinarie kongressarbete med motionsbehandlingar och val med mera. Denna dag byter vi namn till Funktionsrätt Sverige och vår nya logga och pinfärska webbplats lanseras. Kongressen beslutar bland annat också om nya stadgar med anledning av beslutet om namnbyte. 

Den 19 maj firar vi vårt 75-års jubileum med mingel, musik och spännande talare. Länk till jubileumsanmälan

Läs mer om kongressen

Funktionsrätt - vad är det?

Den 18 maj byter vi namn till Funktionsrätt Sverige. Sedan det definitiva beslutet togs om vårt namnbyte i höstas har vi arbetat med att sprida det nya begreppet funktionsrätt. Vi tänker att funktionsrätten – rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor – handlar om att alla fullt ut ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter.

Läs om vad Institutet för språk och folkminnen skriver om funktionsrätt

Läs mer om funktionsrätt på vår hemsida

LSS ska utvecklas, inte avvecklas

Handikappförbunden har en expert i den statliga översynen av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (Dir 2016:40). Det är Pelle Kölhed, som är vice ordförande i vår styrelse som utsetts att representera våra förbunds medlemmar i utredningen.

Pelle Kölhed är en av utredningens få experter, som representerar de människor som är berättigade till insatser enligt LSS. Handikappförbundens ambition är att i dialog med andra organisationer som företräder rättighetsbärare inom LSS, samla och förmedla erfarenheter och synpunkter från hela målgruppen. Vi har därför organiserat en arbetsgrupp med representanter från våra medlemsförbund, som parallellt med den statliga översynen kommer att titta djupare på och bedriva löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS.

Hittills har vi givit två ställningstaganden, ett om huvudmannaskap samt ett om centrala begrepp, till den statliga utredningen.

Läs mer om vårt arbete med LSS

Remissyttranden

Följande remissvar har vi givit jan-april 2017.

April

Handikappförbundens remissvar: Ds 2016:44 Nationell Läkemedelslista Dnr: S2017/00117/FS

Handikappförbundenss remissvar: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Mars

Handikappförbundens remissvar på Medieutredningens slutbetänkande (SOU 2016:80)

Handikappdförbundens remissvar Förslag till föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Februari

Handikappförbundens remissvar: Betänkandet En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)

Handikappförbundens remissvar: Betänkandet Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)

Handikappförbundens remissvar Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78

Handikappförbundens remissvar: Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna, Ds 2016:41

Januari

Handikappförbundens remissvar Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

Skrivelser

Följande skrivelser har skickats in jan-april 2017:

April

Handikappförbundens synpunkter inför en handlingsplan för genomförande av Agenda 2030 i Sverige

Uttalande till Åsa Regnér och Alice Bah Kuhnke om översynen av statsbidraget.

Mars

Till svenska europaparlamentariker i EP:s transportutskott angående European Accessibility Act Byggd miljö - en del av tillgänglighetsdirektivet

Handikappförbundens skriftliga synpunkter Europa 2020-strategin och genomförandet i Sverige
Försättsblad

Februari

Handikappförbundens bidrag till Sveriges uppföljning av Agenda 2030 (HLPF 2017)

Till Statsrådet Gabriel Wikström Bättre skydd vid läkemedelsskador

Januari

Skrivelse till de svenska Europaparlamentarikerna: Hjälp till att förstärka förslaget till en europeisk tillgänglighetslag

Press

Följande pressaktiviteter har genomförts januari-april

2017-04-18 Pressmeddelande Statsbidraget till funktionsrättsrörelsen måste säkras

2017-03-28 Intervju Stig Nyman Life Science Oförsäkrat är inte patientsäkert    

2017-03-27 Debattartikel tillsammans med en rad andra funktionsrättsorganisationer  Vem ska företräda oss – om vi inte kan?    

2017-03-15 Debattartikel i UNT Sluta prata om assistansfusket                        

2017-03-01 Regeringen behöver agera för folkhögskolornas framtid

2017-02-23 Pressmeddelande Låt den enskilde definiera sitt eget liv                   

2017-02-21 Pressmeddelande Behandlande läkare vet mest om patienten                                

2017-02-08 Pressmeddelande  Handikappförbunden genomför parallellutredning av LSS

2017-02-07 Pressmeddelande Oförsäkrade läkemedel utgör risk för patienter                                   

2017-01-25 Debattartikel Metro Vi har alla rätt till ett samhälle som fungerar                     

2017-01-09 Intervju Assistanskoll   LSS-utredningen visar måttligt intresse för brukarperspektiv                  

2017-01-02 Intervju SvD Få anmälningar tas till domstol av DO

Handikappförbunden har flyttat Kongress och 75-års jubileum i maj LSS-arbetet Funktionsrätt - vad är det? Remissyttranden Skrivelser Press

Läs vidare »
Media no image

Statsbidraget till funktionsrättsrörelsen måste säkras

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 15:44 CEST

Idag går Handikappförbunden ut med ett uttalande där vi kräver att regeringen tänker om när det gäller den pågående översynen av statsbidraget. Översynen har drivits fram av departementet och Socialstyrelsen, utan samråd med oss som är aktiva i organisationerna. Nu kräver vi att direktiven skrivs om.

I slutet av förra året beslutade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över regelverket och inriktningen som nuvarande stöd till funktionsrättsorganisationer har. Utredningen är en snabbutredning som ska vara klar redan i mitten av december. 

Det statliga bidraget är en föutsättningt för våra organisationers möjlighet att fullfölja vårt gemensamma samhällsuppdrag om ökad delaktighet och inflytande över funktionshinderspolitiken för våra respektive medlemsgrupper. Detta åtagande formuleras också i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen (artikel 4:3). 

I direktiven för översynen flaggar man för ökad statlig styrning över bidraget och säger bland annat att ett alternativ kan vara bidrag i form av projektstöd.

Vi menar att denna styrning går stick i stäv med såväl nationella som internationella mål att involvera personer med funktionsnedsättning i beslutsfattande på alla nivåer. En succesiv urholkning av den nationella nivåns förutsättningar i form av ett sänkt bidrag minskar de facto brukarinflytandet. Det är en oacceptabel demokratiförlust.

I vårt uttalande kräver vi därför att:

 • Direktiven skrivs om med det tydliga syftet att säkerställa delaktighet och inflytande i funktionshinderpolitiken för våra medlemsgrupper
 • Bidraget säkras via inflationsuppräkning och kompensation för nya tillkommande organisationer
 • Eventuellt nya regler värnar om organisationernas frihet att utforma sin verksamhet utan projekttvång, utan ökad statlig styrning och sänkt trygghet för medlemsförbunden
 • Folkrörelsetanken med demokratiskt uppbyggda medlemsorganisationer värnas

Läs vårt uttalande i sin helhet

Handikappförbunden är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 39 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige i maj 2017.

Idag går Handikappförbunden ut med ett uttalande där vi ger uttryck för vår djupa oro över den pågående översynen av statsbidraget. Översynen har drivits fram av departementet och Socialstyrelsen, utan samråd med funktionsrättsrörelsen. Vi kräver därför att direktiven skrivs om.

Läs vidare »
Rbvufmswkhm8ezxmshwy

DATE Nya målgrupper - Nyhetsbrev mars 2017

Nyheter   •   Mar 28, 2017 12:01 CEST

Nya DATE lärmaterial ute nu!

Media no image

LSS - Låt den enskilde definiera sitt eget liv

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 10:52 CET

I direktiven till den statliga översynen av LSS står det att lagen är svårtolkad och att man bör utreda om vissa centrala begrepp därför behöver definieras tydligare i lagen. Det handlar exempelvis om rätten till jämlika levnadsvillkor, full delaktighet och att kunna leva som andra. Handikappförbunden invänder mot detta och menar att begreppen måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser.

LSS, Lag om stöd och service till viss funktionshindrade innehåller en rad centrala begrepp som speglar de principer som är bärande för lagens syfte, nämligen att även människor med omfattande funktionsnedsättningar ska ha rätt att styra över sitt eget liv. 

"Vi delar inte uppfattningen att lagen är svårtolkad, utan att det istället är den juridiska tillämpningen som brister", säger Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbundens styrelse och expert i den statliga översynen av LSS. "Lagen är skriven utifrån den enskildes rätt till självbestämmande och det är bara den enskilde som vet vad de här begreppen innebär för hen."

När LSS kom till 1994, var Sverige före sin tid och lagen är ett utmärkt exempel på social innovation. Reformen innebar att institutionerna kunde avskaffas och skapade förutsättningar för självbestämmande och möjlighet även för personer med omfattande funktionsnedsättningar att styra över sin egen vardag. Allt detta med en samhällsekonomiskt effektiv lösning. Principerna och begreppen i lagen återkom sedan i FNs funktionsrättskonventionen och förstärktes därmed ytterligare. Sverige ratificerade Funktionsrättskonventionen 2009 och konventionen medger inte lagändringar som på något sätt försvagar redan lagstadgade rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

"Den förändrade tillämpningen vi har sett av LSS innebär ett kliv 40 år tillbaka i tiden, till en tid där personer med funktionsnedsättning saknade självbestämmande. Då var det tjänstemän eller vårdpersonal som definierade livet", säger Pelle Kölhed. "Frågan är vad regeringen vill med sin översyn. Vill de att Sverige ska fortsätta att vara framåtblickande och följa funktionsrättskonventionen? Då måste intentionerna med LSS lagen återupprättas och därmed rätten för enskilda individer att själva bestämma över sina liv och sin vardag."

Handikappförbunden har med anledning av den statliga översynen av assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), samlat en arbetsgrupp bestående av representanter från flera av våra medlemsförbund.Handikappförbunden kommer att utreda och löpande rapportera angelägna frågor som rör LSS. Nu har ett andra ställningstagande skickats in till den statliga översyn och denna gång handlar det om centrala begrepp i LSS-lagstiftningen.

Handikappförbundens ställningstagande om centrala begrepp i LSS

Arbetet kommer löpande att rapporteras i Handikappförbundens pressmeddelanden och på vår hemsida. Här kommer vi att bland annat presentera forskning, en bakgrund till den förändrade rättstillämpning och nya rapporter.

Du kan följa vårt arbete med LSS på vår hemsida

Vid frågor, vänligen kontakta Pelle Kölhed på pelle@kolhed.se eller 070 5180497 eller Judith Timoney på judith.timoney@hso.se eller 072 3685878

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla och vårt intressepolitiska arbete grundar sig på mänskliga rättigheter. Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige i maj 2017.


LSS innehåller centrala begrepp som speglar de principer som bär lagens syfte, exempelvis jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet och att leva som andra. I direktiven till den statliga översynen sägs att LSS är svårtolkad och att det bör utredas om begreppen bör definieras i lagen. Handikappförbundens menar att begreppen måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser.

Läs vidare »
Glqj1v7rfchlr1v41hz5

Behandlande läkare vet mest om patienten

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 12:42 CET

Socialdepartementet kom nyligen med ett pm om ansvaret för försäkringsmedicinska utredningar som Handikappförbunden också lämnat synpunkter på. Departementet föreslår bland annat att landstingen får ett lagstadgat ansvar att utföra utredningarna. Men ingen vet om dessa utredningar faktiskt gör nytta, vilket Handikappförbunden ser som problematiskt.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Intressepolitisk chef
 • mikael.klein@hso.se
 • 070-480 71 66

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • monica.klasen.mcgrath@hso.se
 • 0708-854265

Om Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige - en samlande aktör

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

Adress

 • Funktionsrätt Sverige
 • Box 1386, Besök: Landsvägen 50A
 • 172 27 Sundbyberg
 • Vår hemsida