Media no image

Den grundläggande lärarutbildningen behöver också förstärkas

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 15:43 CET

Funktionsrätt Sverige menar att en skola och en lärmiljö som fungerar för elever med olika funktionsnedsättningar gynnar alla barn. ”Därför är vi positiva till regeringens förslag om nya krav på kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser för speciallärar- och specialpedagogexamen”, säger Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Vi ser nu fram emot nästa steg med ökade krav också när det gäller den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen."

En skola med full funktionsrätt är avgörande för att barn och unga ska kunna utvecklas och nå full delaktighet i samhället. Alla barn har rätt att utvecklas i skolan. Alla barn, oavsett förutsättningar har rätt till god utbildning.  I dag tvingas många elever med funktionsnedsättning att stanna hemma från skolan när stödet brister och lärmiljön inte fungerar. Och en fjärdedel av alla elever går ut nian med ofullständiga betyg.

För att skolan ska kunna vara inkluderande och ta emot, möta och undervisa elever med varierande behov krävs gedigna grundkunskaper hos lärarna, säger Lars Ohly. ”Här behövs inte bara kunskaper om elevers olika förutsättningar och behov, utan också i metodik och didaktik med specialpedagogiskt fokus för att lärarna ska ha tillräckliga verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet.”

Den här kompetensen får lärarna inte med sig från grundutbildningen idag och när den saknas innebär det att många elevers behov förbises och att även bedömning och betygssättning riskerar att ske på ett inkorrekt sätt.

Ett framgångsrikt tillgänglighetsarbete kräver också systematik och att alla inblandade drar åt samma håll.

”Här har givetvis rektorerna en central position och viktig roll mellan huvudmannen och pedagogerna i skolan”, avslutar Lars Ohly.

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

​Funktionsrätt Sverige tycker att en skola och en lärmiljö som fungerar för elever med olika funktionsnedsättningar gynnar alla barn. "Därför är vi positiva till regeringens förslag om nya krav på kunskaper för speciallärar- och specialpedagogexamen", säger Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. "Vi ser nu fram emot ökade krav också på den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen."

Läs vidare »
Media no image

DATE Nya målgrupper – Nyhetsbrev november 2017

Nyheter   •   Nov 16, 2017 13:27 CET


Strykande åtgång av DATE lärmaterial

Första upplagan av DATE lärmaterial gick åt snabbare än kvickt! Så blev det i samband med lanseringen och konferensserien Lyckas i lärandet i våras. Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM bjöd in till konferensen och DATE-teamet deltog.

Intresset för konferensen och materialen visar att medvetenheten om tillgängliga lärmiljöer tar mark. Kunskapen att det rör såväl den sociala, pedagogiska som fysiska lärmiljön ökar. Det bådar gott för barn och elever och allas rätt att må bra i förskola och skola. Funktionsrätten till lärande och personlig utveckling!

Spridning och information om DATE

Efterfrågan på DATE lärmaterial är fortsatt stort. Det har vi märkt när vi under våren och hösten varit runt i Sverige och berättat om de fyra lärmaterialen. Via utbildning eller mässmedverkan har vi träffat massor av pedagoger och det har varit oerhört inspirerande med alla möten och samtal.

Vi har exempelvis fått berätta om professor Inga Hinder som skriver brev till barnen mellan 6-9 år och ger dem roliga uppdrag för att undersöka sin lärmiljö. För gymnasiepedagoger har vi berättat om Power-Point-presentationer klara att använda i genomförandet av lektionsspåren. Till grundskolan 4-9 finns DATE-dejta-berättelserna att använda i samband med lektionerna där barn och unga berättar om sin skolmiljö. Och DATE för förskolan har massor av utvecklingsområden att ta sig an och undersöka. Till materialet hör också ett superroligt Sagohäfte.

Detta och mycket mer finns på vår hemsida www.date-larmaterial.se DATE lärmaterial kan laddas ner fritt som pdf:r eller beställas gratis.

DATE-bloggen

Apropå möten! Caroline Hammar, medarbetare i projektet sedan i våras, skriver om sina funderingar kring DATE och ”möten”. Hur livsviktiga kan de vara? Läs här.

Följ oss på Facebook

På vår egen Facebook-sida kan du läsa mer om de orter och mässor vi besökt under året. Exempelvis Bokmässan, Dysleximässan och Skolforum. Följ oss gärna!

Utbildning av rådgivare på SPSM

SPSM är projektets samarbetspart och kommer förvalta DATE lärmaterial då projektet avslutas. SPSM:s alla rådgivare är dessutom något av våra ambassadörer! Vi har mött flertalet genom utbildningar i Malmö, Hudiksvall, Piteå, Göteborg, Stockholm och Örebro.

Redan nu sker beställning av de tryckta materialen via SPSM webbshop.

Funktionsrätt Sverige

Sist men inte minst – nu heter vi Funktionsrätt Sverige! Vår ägarorganisation bytte namn från Handikappförbunden till Funktionsrätt Sverige i våras. Därmed har också ett nytt ord förts in i det svenska språket; funktionsrätt. Läs mer här.

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller kommentarer om DATE lärmaterial? Kontakta oss gärna, vi finns på plats året ut.

Karin Kjellberg, projektledareCaroline Hammar, projektmedarbetare

Läs vidare »
Media no image

Efterlängtad reformering av socialförsäkringen

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 16:49 CET

Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag om att de nuvarande socialförsäkrings­förmånerna handikappersättning och vårdbidrag reformeras. ”Det är hög tid att reformera stöden”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Dagens system är föråldrat och inkonsekvent, det måste vara individens behov som ligger till grund för ersättningen.”

Syftet med handikappersättning är att få ersättning för de merkostnader man har när man lever med en funktionsnedsättning. De föreslagna förändringarna innebär att de nuvarande reformerna avskaffas i sin nuvarande form och ersätts av två nya förmåner: en merkostnadsersättning för både barn och vuxna och ett omvård­nads­bidrag för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

I den nya merkostnadsersättningen kommer personer med funktions­nedsättning behandlas lika, oavsett vilken diagnos de har, och få ersättning utifrån hur det individuella behovet ser ut.

Detta har skapat oro från en del håll, bland andra har Synskadades riksförbund, SRF reagerat kraftigt. Oron grundar sig på att de nuvarande reglerna för handikappersättning, garanterar en schablon­ersättning på grundval av vissa diagnoser. Bland annat har personer som är blinda eller har grav hörselskada idag en handikapp­ersättning på en viss nivå.

”Vi delar deras oro”, säger Lars Ohly. ”En så pass stor reform borde säkra att inga grupper lider skada. Personer med hörselnedsättning och synskada bör kompenseras ifall de missgynnas, även om det i så fall kräver extra tillskott av medel.”

Även förändringarna i vårdbidraget är steg i rätt riktning och strävar mot ökad jämställdhet. Den nya möjligheten att gå ned i arbetstid välkomnas av många för att få vardagen att gå ihop.

”Fortfarande finns det ändå risker för att kvinnor drabbas hårdare, säger Lars Ohly. ”Det är på sätt och vis ett underkännande av samhällets ambitioner att inte båda föräldrar ska kunna fortsätta förvärvsarbeta fast man har ett barn med funktionsnedsättningar.”

Läs intervjun med socialminister Annika Strandhäll och Funktionsrätt Sveriges ordförande i DN idag

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

​Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag om att de nuvarande socialförsäkrings­förmånerna handikappersättning och vårdbidrag reformeras. ”Det är hög tid att reformera stöden”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Dagens system är föråldrat och inkonsekvent, det måste vara individens behov som ligger till grund för ersättningen.”

Läs vidare »
Media no image

Bra att regeringen fryser omprövningar av personlig assistans - men funktionshinderrörelsen är inte nöjda

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 14:59 CET

Den samlade funktionshinderrörelsen är positiva till Åsa Regnérs besked idag om att man fryser Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans. ”Beskedet innebär en stor lättnad för alla de som varit oroliga för att de ska förlora sin assistans, kommenterar Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Men situationen är dock densamma för de rättighetsbärare som dagligen får avslag, eller redan har fått avslag på sina ansökningar av personlig assistans. Och lika viktigt, direktiven till den statliga översynen av LSS har inte förändrats.”

Regeringen har redan tidigare gett besked om att man genom en lagändring vill återställa effekterna av sommarens dom i Högsta förvaltningsdomstolen gällande väntetid och beredskap. ”Det hade varit omöjligt för regeringen att inte agera efter beskedet om Försäkringskassans tolkning av sommarens dom”, säger Maria Johansson, ordförande i Lika Unika. ”Men det finns en lång rad domar vars praxis får svåra konsekvenser för rättighetsbärare och som också behöver åtgärdas snabbt.”

Åsa Regnér betonar ofta att det ska finnas tydlig information mellan myndigheter, så att den som får avslag på statlig assistans istället ska få sina behov tillgodosedda i kommunen. "I själva verket har praxis blivit lika hård på alla nivåer, vilket innebär att många kommuner regelmässigt avslår ansökningar av personlig assistans", säger Lars Ohly.

Nu mobiliserar funktionshinderrörelsen för att försvara och förstärka LSS-lagstiftningens alla insatser. En gemensam arbetsgrupp kommer att komplettera den statliga översynen av LSS och assistansersättningen. ”Vi är mycket kritiska till att regeringen inte ändrar direktiven till den statliga översynen”, säger Lars Ohly. ”Historielösheten och det ensidiga kostnadsperspektivet har gjort det absolut nödvändigt för oss att agera tillsammans.”

Redan hösten 2016 tillsatte Funktionsrätt Sverige en arbetsgrupp för att genomföra en parallell utredning till den statliga översynen. Nu har gruppen utvidgats och omfattar hela den samlade funktionshinderrörelsen, som tillsammans kommer att arbeta fram löpande ställningstagande kring de mest angelägna LSS-frågorna. ”Vår arbetsgrupp representerar större delen av rättighetsbärarna inom LSS olika insatser och vi kommer att samla och förmedla erfarenheter och synpunkter från hela den målgruppen, säger Maria Johansson, ordförande för Lika Unika.”

Arbetsgruppens tidigare publicerade ställningstaganden om huvudmannaskap inom LSS och de centrala begreppen inom LSS kan läsas på Funktionsrätt Sveriges hemsida.

Arbetsgruppen:

Funktionsrätt Sverige och medlemsförbund (Autism- och Aspergerförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP, Riksföreningen Grunden, Svenska OCD-förbundet och Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Riksförbundet FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Svenska Downföreningen)

Lika Unika och medlemsförbund  (Förbundet Sveriges Dövblinda FSDB, Neuroförbundet (tidigare NHR), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU, Sveriges Dövas Riksförbund SDR, Synskadades Riksförbund SRF)

Förbundet Unga Rörelsehindrade och Unga med Synnedsättning, US.

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Den samlade funktionshinderrörelsen är positiva till Åsa Regnérs besked idag om att man fryser Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans. ”Beskedet innebär en stor lättnad för många, kommenterar Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. "Men situationen är densamma för de rättighetsbärare som dagligen får avslag, eller redan har fått avslag på sina ansökningar av personlig assistans."

Läs vidare »
Media no image

Viktig och välkommen ändring i diskrimineringslagen

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 12:25 CET

Funktionsrätt Sverige tar med glädje emot riksdagens beslut att även företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. ”Nu öppnas äntligen dörren till många av de bolag vi dagligen möter i vår vardag”, kommenterar Funktionsrätt Sveriges ordförande Lars Ohly, Riksdagens beslut. ”Det här är givetvis en förutsättning för jämlikheten och delaktigheten i samhället, och borde varit en självklarhet för länge sedan.”

Funktionsrätt Sverige var starkt pådrivande för att diskrimineringslagen skulle omfatta bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund.

”Det var därför en stor seger när denna lagändring genomfördes 2015. Men segern grusades av de många undantagen, bland annat att företag med under tio anställda inte skulle omfattas av kravet på tillgänglighet”, säger Lars Ohly.

Undantaget utestänger personer med funktionsnedsättning från en stor del av marknaden, exempelvis har många caféer, restauranger och frisörer färre än tio anställda.

Den välkomna lagändringen som börjar gälla den 1 maj 2018 innebär att undantaget tas bort.

Det finns dock fortfarande problem i propositionen. Exempelvis omfattas inte offentlig verksamhet och domstolar av kravet på tillgänglighet. Det saknas också skydd för den som hyr lokal av en fastighetsägare som inte vill göra några åtgärder. 

Detta innebär att trots det aktuella beslutet i Riksdagen uppfyller inte Sverige till fullo åtagandet om full delaktighet och lika möjligheter för alla i enlighet med FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.

Redan 2014 uppmanade FNs övervakningskommitté Sverige att vidta ”lämpliga åtgärder för att säkerställa att skälig anpassning föreskrivs i hela samhället, såväl i offentliga som yrkesmässiga sammanhang, utan undantag och i överensstämmelse med principen om lika möjligheter för alla.”

”Vi vill därför uppmana regeringen att fortsätta arbetet med utvidgning av diskrimineringslagen och påminna om att det 2019 är dags för ny rapportering från Sverige angående efterlevandet av Funktionsrättskonventionen”, avslutar Lars Ohly.

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Funktionsrätt Sverige tar med glädje emot riksdagens beslut att även företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. ”Nu öppnas äntligen dörren till många av de bolag vi dagligen möter i vår vardag”, kommenterar Lars Ohly Riksdagens beslut.

Läs vidare »
Media no image

Lagändring är goda nyheter, men den måste påskyndas

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 17:56 CET

Under eftermiddagen idag meddelade ansvarigt statsråd Åsa Regnér att regeringen planerar en lagändring av LSS. En ändring som ska träda i kraft under våren. ”Det är mycket efterlängtade nyheter att regeringen nu agerar och föreslår en lagändring”, kommenterar Lars Ohly ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige har länge arbetat för en lagändring och reagerade mycket starkt under förra veckan inför Försäkringskassans tolkning av sommarens dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

”Situationen för rättighetsbärare till personlig assistans har länge varit oacceptabel, men händelseförloppet i förra veckan ställde frågan på sin spets”, säger Lars Ohly. ”Försäkringskassan har gått på regeringens linje om att dra ned på kostnaderna för personlig assistans. Därför har vi också upprepade gånger uppmanat regeringen att agera och föreslå en lagändring.”

Åsa Regnérs uttalade också att regeringen vill återupprätta intentionerna med LSS. Men hon poängterade samtidigt att regeringen i nuläget inget kan göra åt Försäkringskassans nuvarande tolkning av olika prejudicerande domar gällande personlig assistans. Inte förrän lagändringen träder i kraft, tidigast i vår.

”Det är en lovvärd målsättning att återupprätta LSS intentioner”, säger Lars Ohly. ”Men regeringen måste kunna driva på en snabbare lagändring. Om Försäkringskassans nuvarande hantering får pågå ända till i vår, kommer tusentals människor att drabbas. Vi vill också se ändrade direktiv till den pågående översynen av LSS. Även här måste målsättningen vara att återinföra lagens intentioner."

Funktionsrätt Sverige hoppas också att regeringen inser att det inte bara är den senaste domen i Högsta förvaltningsdomstolen som måste hanteras. En lagändring måste även ta hänsyn till en rad andra domar som idag används av Försäkringskassan i hanteringen av ansökningar om personlig assistans.

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

”Det är mycket efterlängtade nyheter att regeringen nu agerar och föreslår en lagändring av LSS”, säger Lars Ohly ordförande i Funktionsrätt Sverige. Under eftermiddagen idag meddelade ansvarigt statsråd Åsa Regnér att regeringen nu planerar en lagändring av LSS. En ändring som beräknas träda i kraft under våren.

Läs vidare »
Media no image

Barn vill prata om sin funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 15:42 CET

Barn med funktionsnedsättning vill prata om sin funktionsnedsättning, om hur de mår och hur det är att vara beroende av andra. Men det är inte alltid som vuxna förmår att lyssna. Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat verktyg som gör det lättare för barn och vuxna att prata med varandra.

På opratat.se finns animerade filmer, berättelser och spel som tar upp frågor som många familjer inte pratar om – och hur man kan göra för att prata. Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, till barnens familjer och andra vuxna som barnen möter.

Filmerna är gjorda ur olika perspektiv för att visa att flera i familjen ofta tänker på samma saker, utan att prata med varandra om det.

"I familjer med barn med funktionsnedsättning skyddar man varandra från att bli ledsna, oroliga och arga. Genom opratat.se upptäcker barn och vuxna att de tänker och känner på liknade sätt i en och samma situation", säger Ann-Marie Stenhammar, projektledare för opratat.se.

Innehållet i filmerna och i berättelserna bygger på samtal med 160 barn med funktionsnedsättning, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar. Hela webbplatsen är framtagen i nära samarbete med barn och ungdomar.

"Barn är experter på hur det är att vara barn idag, det vet inte vuxna. Vi har arbetat tillsammans med barnen under tre år. Utan dem hade vi aldrig kunnat göra den här sidan", säger Ann-Marie Stenhammar.

Opratat.se har tagits fram i ett projekt inom Funktionsrätt Sverige och drivs nu av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

"Opratat kommer att bli ett mycket värdefullt hjälpmedel för familjerna och för personal som arbetar med att ge stöd till barn med funktionsnedsättning och deras anhöriga", säger Lennart Magnusson, verksamhetschef på Nka.

Fakta om opratat.se

På opratat.se finns animerade filmer, berättelser, bilderböcker och spel om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Berättelserna är exempel på hur man kan prata om saker som är svåra.

Opratat.se är översatt till engelska, arabiska, somaliska och tigrinja. Filmerna är textade, syntolkade och teckenspråkstolkade.

Opratat.se har tagits fram i ett projekt inom av Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Rädda barnen, 1177 Vårdguiden och Region Skåne med utvecklingsmedel från Arvsfonden. Opratat.se drivs av Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Kontakt

Ann-Marie Stenhammar, projektledare för opratat.se

e-post ann-marie.stenhammar@funktionsratt.se, tel 070-768 02 47.

Lennart Magnusson, verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga

E-post: lennart.magnusson@anhoriga.se, tel: 0480 41 80 21

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

​Barn med funktionsnedsättning vill prata om sin funktionsnedsättning, om hur de mår och hur det är att vara beroende av andra. Men det är inte alltid som vuxna förmår att lyssna. Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat verktyg som gör det lättare för barn och vuxna att prata med varandra.

Läs vidare »
Media no image

Funktionsrätt Sverige på MR-dagarna

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 15:41 CET

Funktionsrättskonventionen står i fokus när Funktionsrätt Sverige deltar vid MR-dagarna i Jönköping den 9-11 november. 


Funktionsrätt Sverige driver projektet Från snack till verkstad som är på plats alla tre dagarna med en monter. På fredagen håller projektet ett miniseminarium på Stora scenen om civilsamhällets arbete med FN:s rekommendationer till Sverige. Tidigare under fredagen arrangerar Från snack till verkstad ett seminarium tillsammans med projektet Lagen som verktyg, som drivs av Independent Living Institute. 

Funktionsrätt Sverige är också en del av Nätverket för en oberoende MR-institution som arrangerar ett gemensamt seminarium på torsdagen.

Vårt program under MR-dagarna:

Hur effektiv blir en oberoende MR-institution

Torsdagen 9 november 2017 kl 11 – 12 Konferensrum 14

Konstitutionsutskottet har börjat utreda frågan om att inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter, efter att regeringen beslutat om en strategi för mänskliga rättigheter.

Andrea Bondesson från Funktionsrätt Sverige och projektet Från snack till verkstad medverkar i panelen tillsammans med Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic, Morten Kjaerum från Raoul Wallenberg-institutet, Katri Linna, Civil Right Defenders och Eva-Lena Gustavsson, suppleant i Konstitutionsutskottet.

Dags att få rätt! Men hur gör vi?

Fredagen 10 november 2017 kl 10 – 11 Konferensrum 12

Funktionshinderrörelsen har ett stort engagemang i antidiskrimineringsarbetet, men hur arbetar vi effektivt mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning?

Hur blir FN:s rekommendationer verklighet?

Fredagen 10 november 2017 kl 13 – 13.30 Stora scenen

En av de viktigaste delarna i arbetet med genomförandet av konventionerna om mänskliga rättigheter är rekommendationerna från FN. Vilken betydelse har rekommendationerna och hur kan det civila samhället arbeta med dem nationellt? 

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Läs vidare »
Media no image

Regeringen måste ta bladet från munnen när det gäller personlig assistans

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 09:43 CET

Den 20 oktober skrev Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler ett alarmerande brev till regeringen. Skälet till Försäkringskassans oro är en ny dom (2017 ref 27) i Högsta förvaltningsdomstolen gällande rätten till personlig assistans. Domen kommer enligt Försäkringskassan att få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”. Men trots det höga tonläget från myndigheten har regeringen inte svarat.

”Det är märkligt att regeringen inte går ut offentligt och kommenterar detta”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Tiotusentals människor kommer att påverkas om domen får genomslag. De förtjänar att få veta hur regeringen tänker agera för lösa detta tillsammans med det redan akuta läget.”

Det är svårt att föreställa sig att den nuvarande situationen gällande LSS-insatsen (Lagen om stöd och service till visa funktionshindrade) personlig assistans kan bli värre. Endast 14 procent av de som söker assistans idag får sin ansökan beviljad. I mitten på 90-talet var situationen den omvända. Bara i år har mer än 1000 personer förlorat sin assistans.

”Försäkringskassans brev visar med all önskvärd tydlighet att hela reformen nu är hotad”, säger Lars Ohly. ”Domen i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att Försäkringskassan kraftigt kommer att begränsa rätten till assistans för personliga behov. Detta kommet att få stora konsekvenser för den enskilde.”

Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär en mycket kraftig begränsning av det som kallas andra personliga behov inom personlig assistans. Här innefattas de behov som inte ingår i de grundläggande behoven. Grundläggande behov är hjälp för att sköta sin hygien, med på- och avklädning, under måltidssituationen eller att kommunicera. Utöver detta kan man få assistans i andra situationer som ingår i det dagliga livet, exempelvis få stöd för att komma ut i samhället, för att studera, för att delta i daglig verksamhet eller för att få eller behålla ett arbete.

Detta skulle exempelvis innebära att man inte kan ha sin assistent med sig när man utövar fritidsaktiviteter, går på möten eller idkar annan verksamhet utanför hemmet. Alternativet är att personer med behov av detta stöd, får avstå aktiviteter utanför hemmet, får hjälp av anhöriga eller punktinsatser från kommunen.

Domen kommer också att få mycket stora konsekvenser i familjer som har barn med behov av personlig assistans, där anhöriga enligt Försäkringskassan kommer att få sköta en väsentligt större del av omsorgen själva.

Försäkringskassan skriver i sitt brev att ”Försäkringskassan har inga möjligheter att utan stöd i lag eller förordning göra något för att mildra konsekvenserna av domen.”

”Detta är mycket allvarligt och vi ser att i praktiken kommer det att innebära att det inte längre finns någon personlig assistans att tala om, säger Lars Ohly. "Den enda instans som kan dra i nödbromsen, som kan göra något åt det akuta läget är regeringen. Funktionsrätt Sverige kräver nu att regeringen agerar, att de tar bladet från munnen och talar direkt till de personer som påverkas av de nuvarande och kommande neddragningarna i den personliga assistansen. Vi kräver att man utfärderar ett nödstopp i de besinningslösa försämringarna av personlig assistans, till den statliga översynen är klar." 


Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Den 20 oktober skrev Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler ett alarmerande brev till regeringen. Skälet till oron är en ny dom (2017 ref 27) i Högsta förvaltningsdomstolen gällande rätten till personlig assistans. Domen kommer enligt FK att få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”. Nu kräver Funktionsrätt Sverige att regeringen tar bladet från munnen,

Läs vidare »
I8abyvzfm2qsj9m8tpdi

Nyhetsbrev - Alla vinner!

Nyheter   •   Okt 12, 2017 13:57 CEST

Alla vinners webbutbildning klar att användas! I september presenterades Alla vinners nya webbutbildning. Den vänder sig till alla som är intresserade av att bli användarrepresentanter inom standardisering. Alla vinner är finansierat av Arvsfonden. Ett av målen med projektet är att fler inom funktionshinderrörelsen ska delta i arbetet med standardisering.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Intressepolitisk chef
 • mikael.klein@hso.se
 • 070-480 71 66

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • mopkpvpinica.kanlagwsemsizjzn.damcgrpfyggeacatcsh@gshsopo.odnznhiese
 • 0708-854265

Om Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige - en samlande aktör

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

Adress

 • Funktionsrätt Sverige
 • Box 1386, Besök: Landsvägen 50A
 • 172 27 Sundbyberg
 • Vår hemsida