Media no image

Lars Ohly lämnar sitt uppdrag som ordförande i Funktionsrätt Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 14:43 CET

Under dagens extrakongress uttryckte en majoritet av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund att de inte har fortsatt förtroende för Lars Ohly, som ordförande för organisationen.

Idag har Funktionsrätt Sverige haft extrakongress. På mötet var 36 av våra 41 medlemsförbund representerade.

Under mötet diskuterades förtroendet för Funktionsrätt Sveriges ordförande Lars Ohly samt framtiden för Funktionsrätt Sverige utifrån den uppkomna situationen. Majoriteten av medlemsförbunden uttryckte att de inte har fortsatt förtroende för Lars Ohly som ordförande i organisationen.

”Det är naturligtvis ledsamt att det inte längre finns ett förtroende för mig som ordförande i organisationen.”, säger Lars Ohly. ”Det viktigaste för mig är nu att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att Funktionsrätt Sverige ska kunna fortsätta vårt viktiga arbete. Jag kommer därför att finnas kvar som ordförande till det att en ny ordförande utsetts. Jag ska också göra allt jag kan för att en ny ordförande får de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb”.

Nyval av ordförande och fyllnadsval av fyra styrelseledamöter, som kommer att ersätta de fyra som lämnade styrelsen i december, sker vid en extrakongress den 8 mars.

Lars Ohlys tal till kongressen

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Under dagens extrakongress uttryckte en majoritet av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund att de inte har fortsatt förtroende för Lars Ohly, som ordförande för organisationen.

Läs vidare »
Media no image

Regeringen lyssnar till Funktionsrätt Sveriges kritik

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 15:56 CET

Regeringen beslutade igår om en lagrådsremiss med förslag på ändringar gällande personlig assistans. ”Det är positivt att regeringen lyssnat på flera av Funktionsrätt Sveriges synpunkter på det ursprungliga förslaget”, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. ”Men det finns fortfarande mycket att göra om regeringen menar allvar med sina föresatser att uppfylla intentionerna i LSS.”

Det ena förslaget handlar om att tillfälligt stoppa tvåårsomprövningarna och det andra om att införa rätt till assistans för väntetid, beredskap, alltså tid mellan aktiva insatser. Regeringen har här lyssnat på Funktionsrätt Sverige när det gäller att även resor till och från aktiviteter ska omfattas av assistansersättning. 

”Vi har fått gehör för våra invändningar om att resan självklart måste anses utgöra en del av aktiviteten, säger Mikael Klein. ”Regeringen har också tagit fasta på vår synpunkt om att dessa regler måste gälla vid alla aktiviteter utanför hemmet, alltså även på arbetsplatser och i utbildningssammanhang. Det är bra att detta nu förtydligas i lagrådsremissen.”

Regeringen förtydligar också förslaget om nödstopp av tvåårsomprövningarna med att Försäkringskassan inte ska ompröva beslut om assistansersättning om det inte finns väsentligt ändrade förhållanden i personens situation. I dessa fall är det endast de ändrade förhållandena som ska omprövas och inte hela beslutet.

”Nödstoppet är välkommet och tydliggörandet innebär att personer som har assistans kan känna en trygghet på lite längre sikt eller åtminstone tills stoppet av tvåårsomprövningar återupptas igen. Funktionsrätt Sverige förordar dock ett permanent stopp av tvåårsomprövningarna, som skapar mycket oro för rättighetsbärare.”

Funktionsrätt Sverige är positiva till ändringarna i regeringens åtgärdspaket, men menar att de är långt ifrån tillräckliga.

”De aktuella ändringarna skyddar dem som har fått assistansersättning beviljad och som fortfarande har den kvar. Däremot påverkar ändringarna inte de många assistansberättigade som under senare år fått avslag på sin ansökan, förlorat sin assistans eller fått den reducerad. Vi förväntar oss därför att regeringen skyndsamt föreslår lagändringar som återställer den förändrade rättstillämpning som blivit konsekvensen av flera av de domar som rör insatser enligt LSS. I kommande lagförslag måste de grundläggande prin­ciperna i LSS vara vägledande och det innebär att den pågående utredningen behöver ändrade direktiv som både betonar lagens intentioner och som helt stryker fokus på kostnadsbesparingar, avslutar Mikael Klein.

Regeringens lagrådsremiss

Funktionsrätt Sveriges remissvar på regeringens promemoria "Vissa förslag om personlig assistans"

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Regeringen beslutade igår om en lagrådsremiss med förslag på ändringar gällande personlig assistans. Det är positivt att regeringen lyssnat på flera av Funktionsrätt Sveriges synpunkter på det ursprungliga förslaget. Men det finns fortfarande mycket att göra om regeringen menar allvar med sina föresatser att uppfylla intentionerna i LSS.

Läs vidare »
Media no image

​Kommunen drog in Kristoffers kontaktperson efter 21 år – Nu tas fallet upp i kammarrätten

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 10:41 CET

Kristoffer, som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson i 21 år. Men plötsligt avslutades insatsen av Kungsholmens stadsdelsnämnd i Stockholm, trots att ingenting väsentligt har ändrats i Kristoffers situation. Efter att förvaltningsrätten gått på stadsdelsnämndens linje kommer nu fallet att avgöras i kammarrätten.

Kontaktpersonen är Kristoffers brygga ut i samhället och hans möjlighet att träffa människor utanför den dagliga verksamheten och gruppbostaden.

Tillsammans med kontaktpersonen har Kristoffer kunnat vara med i hejaklacken på favoritlaget Hammarbys hemmamatcher i fotboll. Han har även kunnat äta skaldjur på restaurang, gå på bio och spela bowling. Men stadsdelsnämnden och förvaltningsrätten menar att Kristoffer inte har rätt till kontaktperson och att den dagliga verksamheten tillsammans med aktiviteter på gruppbostaden och kontakten med anhöriga räcker för att undvika social isolering.

– Kommunen och förvaltningsrätten gör en för snäv bedömning av vem som har rätt till kontaktperson. I både LSS och Funktionsrättskonventionen finns en stark rätt till självbestämmande. Personer med funktionsnedsättningar har precis som alla andra rätt att själv välja vilka aktiviteter de vill göra, säger Julia Henriksson på Riksförbundet FUB, ombud för Kristoffer.

Fallet drivs av Riksförbundet FUB i samarbete med Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad. I sitt överklagande hävdar FUB och Från snack till verkstad att kommunen och förvaltningsrätten inte har tagit tillräcklig hänsyn till grundprinciperna i LSS – inte heller Funktionsrättskonventionen eller Europakonventionen har vägts in i besluten.

– Vi är glada över att kammarrätten har beviljat prövningstillstånd. Nu hoppas vi att domstolen tar hänsyn till de grundläggande principerna i LSS och tillämpar de internationella konventioner som Sverige har skrivit under, säger Julia Henriksson.

Kontakt:

Julia Henriksson, förbundsjurist, Riksförbundet FUB, Tel: 08-508 866 53,
E-post: julia.henriksson@fub.se

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Kristoffer, som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson i 21 år. Men plötsligt avslutades insatsen av Kungsholmens stadsdelsnämnd i Stockholm, trots att ingenting väsentligt har ändrats i Kristoffers situation. Efter att förvaltningsrätten gått på stadsdelsnämndens linje kommer nu fallet att avgöras i kammarrätten.

Läs vidare »
Media no image

Permanenta stoppet för tvåårsomprövning av personlig assistans

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 14:39 CET

Funktionsrätt Sverige är positiva till förslagen i regeringens promemoria om ”Vissa förslag om personlig assistans”. ”Vi menar att det är en självklarhet att personlig assistans beviljas för väntetid och beredskap samt för tiden mellan insatser vid olika aktiviteter utanför hemmet”, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. ”Vi tycker också att det tillfälliga stopp som föreslås när det gäller bestämmelsen om tvåårsomprövning istället bör permanentas.”

Funktionsrätt Sverige vill också se en höjning av ersättningsnivån för väntetiden mellan insatserna för den personliga assistenten. Idag får assistenten bara ersättning för en fjärdedel av väntetiden, vilket gör det svårt att rekrytera. Vem är beredd att arbeta och få lön endast en fjärdedel av tiden?

Som motivering till att stoppa tvåårsomprövningarna av rätten till personlig assistans anger regeringen den osäkerhet och oförutsebarhet som enskilda utsätts för när de riskerar att förlora sin personliga assistans.

”Men så fort det tillfälliga stoppet upphävs kastas människor tillbaka in i osäkerhet”, säger Mikael Klein. ”Därför måste det enda rimliga vara att tvåårsomprövningarna tas bort permanent.”

De föreslagna ändringarna kommer att skydda dem som har fått assistansersättning beviljad och som fortfarande har den kvar. Däremot skyddar ändringarna inte de många assistansberättigade som under senare år förlorat sin assistans eller fått den reducerad. Detsamma gäller de personer som fått avslag vid sin första ansökan.

”Vi förväntar oss därför att regeringen skyndsamt föreslår lagändringar som återställer den förändrade rättstillämpning som blivit konsekvensen av alla de domar som rör insatser enligt LSS. I det fortsatta arbetet och i kommande lagförslag måste de grundläggande prin­ciperna i LSS vara vägledande”, avslutar Mikael Klein. ”Det innebär bland annat att den pågående utredningen behöver ändrade direktiv som både starkare betonar lagens intentioner och som helt stryker utredningens fokus på kostnadsbesparingar.”

Funktionsrätt Sveriges remissvar finns i bifogad fil

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag om personlig assistans. ”Det är en självklarhet att personlig assistans beviljas för väntetid och beredskap samt för tiden mellan insatser vid olika aktiviteter utanför hemmet”, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. ”Vi tycker också att stoppet för tvåårsomprövning bör permanentas.”

Läs vidare »
Media no image

DATE Nya målgrupper – Nyhetsbrev december 2017

Nyheter   •   Dec 20, 2017 08:51 CET


Projektet DATE - Nya målgrupper avslutas

Vid årsskiftet är det treåriga Arvsfondsprojektet DATE - Nya målgrupper slut. Nu kvarstår summering och rapportering av detta mycket spännande projekt på Funktionsrätt Sverige.

DATE lärmaterial hos SPSM
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har varit projektets samarbetspart och kommer förvalta DATE lärmaterial i alla sina delar från och med 2018. Beställningen av lärmaterialen görs likt tidigare här: SPSM webbshop.

Hemsida i ny tappning
DATE lärmaterials hemsida har fått ett nytt utseende. Det är samma innehåll som tidigare men sidan är lagd på en ny plattform tillhörande SPSM. Titta gärna: www.date-larmaterial.se

Tack!
Avslutningsvis ett stort tack till alla som följt oss under åren. Från och med första projektomgången DATE 2012-2014 och nu DATE Nya målgrupper 2015-2017. Ett särskilt TACK till alla er som gjort så att DATE lärmaterial blev verklighet och fått stor spridning. Ni är många, väldigt många, som bidragit.
DATE – ett arbete för ökad tillgänglighet och delaktighet för alla barn och elever oavsett funktionssätt – fortsätter!

Kontakt
Vi finns på plats fram till jul, vid behov kontakta oss gärna.
Projektledare Karin Kjellberg, 08-546 404 71.

Vid årsskiftet är det treåriga Arvsfondsprojektet DATE - Nya målgrupper slut. Nu kvarstår summering och rapportering av detta mycket spännande projekt på Funktionsrätt Sverige.

Läs vidare »
Media no image

Regeringen måste lyssna på Socialstyrelsens varning

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 14:23 CET

Barn med funktionsnedsättning med behov av personlig assistans är överrepresenterade bland de som drabbas av två vägledande domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Detta visar den rapport från Socialstyrelsens som presenterades igår.”Socialstyrelsen är tydlig i sina resultat och varnar för utvecklingen", säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. Nu hoppas vi att regeringen tar detta på allvar och gör nödvändiga lagändringar som innebär att barn och familjer i fortsättningen får sina rättigheter tillgodosedda.”

Socialstyrelsens utredning rör konsekvenserna för personer med assistansersättning av två domar från Högsta förvaltningsdomstolen. Den ena domen (HFD 2015 Ref 46 ) rör det så kallade femte grundläggande behovet, det vill säga ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning. Den andra domen (HFD 2012 ref 41) handlar om definitionen av egenvård, exempelvis sondmatning eller andningshjälp. Försäkringskassans tolkning av domen har inneburit att egenvård aldrig kan anses vara ett grundläggande behov, och därför inte kan ligga till grund för behov av personlig assistans.

”Behoven av stöd finns kvar, säger Mikael Klein. "De som får andra insatser än personlig assistans får genom kommunen sämre stöd, både vad gäller kvalitet och antal timmar. Insatserna har inte samma syfte som personlig assistans och främjar därför inte barns rätt till självständighet och delaktighet.”

En fungerande personlig assistans är den kvalitativt bästa insatsen för att möta dessa behov. Det är också den samhälls­ekonomiskt mest effektiva insatsen. Funktionsrätt Sverige menar att regeringen nu måste ta till sig den insikten och göra en tydlig politisk kursändring som på allvar syftar till att återställa LSS intentioner.

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Funktionsrätt Sverige kommenterar Socialstyrelsens utredning kring personlig assistans."Socialstyrelsen är tydlig i sina resultat och varnar för utvecklingen", säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. Nu hoppas vi att regeringen tar detta på allvar och gör nödvändiga lagändringar som innebär att barn och familjer i fortsättningen får sina rättigheter tillgodosedda”

Läs vidare »
Media no image

​Genombrott för Europakonventionen i LSS-fall - Kammarrätten ändrade dom

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 10:06 CET

Lekebergs kommun ville tvinga Anders, 42 år, att flytta från boendet på Sanna Gård, trots att han själv vill bo kvar. Nu meddelar Kammarrätten i Göteborg att Anders ska få bo kvar, eftersom kommunens beslut om att flytta Anders bryter mot LSS.

- Den här domen slår igenom glastaket om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och deras rätt till en rättvis rättegång. Domen innebär att vi äntligen får en materiell prövning av det skäl som åberopas av en enskild person mot en kommun, säger Stellan Gärde, ombud för Anders.

Fallet har uppmärksammats i både lokal- och riksmedier. Anders har bott i 21 år på Sanna Gård, som bedriver boende för personer med autism och utvecklingsstörning. Lekebergs kommun vill flytta Anders till ett kommunalt boende, trots att Anders vill bo kvar och har en funktionsnedsättning som gör att han har svårt med förändringar.

I domen hänvisar Kammarrätten till intyg och vittnesmål från både läkare och psykologer "som talar starkt för att Anders på grund av sin funktionsnedsättning skulle fara mycket illa av en flyttning, oavsett vilket boende han flyttas till”. För att Anders ska tillförsäkras goda livsvillkor menar Kammarrätten att den dagliga verksamheten även fortsättningsvis behöver vara förlagd på Sanna Gård.

I sin motivering hänvisar Kammarrätten till Europakonventionen, som säger att en inskränkning av rätten till respekt för hem och privatliv bara kan vara acceptabel om ingreppet är lagligt och nödvändigt. I det här fallet menar Kammarrätten att det saknas lagstöd för beslutet att flytta Anders till ett nyöppnat boende i kommunen.

Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad har varit med och drivit fallet mot Lekebergs kommun tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet och ombudet Stellan Gärde. Tidigare under 2017 fick Anders avslag i Förvaltningsrätten i Karlstad, men nu har alltså Kammarrätten upphävt kommunens förhandsbesked om att flytta Anders från Sanna Gård.

Kontaktpersoner:

Stellan Gärde, rättsligt ombud, Tel: 070 - 699 40 49, e-post: stellan.garde@telia.com

Andrea Bondesson, MR-jurist, Från snack till verkstad, Tel: 08-546 404 09, e-post: andrea.bondesson@funktionsratt.se 

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Lekebergs kommun ville tvinga Anders, 42 år, att flytta från boendet på Sanna Gård, trots att han själv vill bo kvar. Nu meddelar Kammarrätten i Göteborg att Anders ska få bo kvar, eftersom kommunens beslut om att flytta Anders bryter mot LSS.

Läs vidare »
Media no image

Nyhetsbrev december 2017

Nyheter   •   Dec 01, 2017 12:33 CET

Styrelsemöte den 23 nov

Med anledning av rapporteringen kring Funktionsrätt Sveriges ordförande Lars Ohly diskuterade styrelsen #Metoo och enades om ett uttalande.

I övrigt diskuterades bland annat:

 • Funktionsrätt Sveriges arbete med LSS-frågan (se nedan)
 • Funktionsrätt Sveriges valarbete (se nedan)
 • Utredningen Framtidens socialtjänst, vår styrelseledamot Maria Lundqvist-Brömster ingår i referensgruppen
 • Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, där vår styrelseledamot Anders Gustavsson har en expertplats.
 • Uppföljningen av rekommendationer från FN:s kommitté som ska diskuteras i kommande sakråd.

Den 3 december firar vi en dag för alla

Låt oss fira den mänskliga mångfalden den 3 december, ”En dag för alla”. Än så länge är dagen mest omtalad som ”Internationella funktionshinderdagen”. Även i år deltar Funktionsrätt Sverige i den landsomfattande manifestationen Assistans är frihet - Rädda LSS.

Manifestationen anordnas av RBU och hela funktionsrättsrörelsen medverkar. Även i år kommer manifestationen att genomföras på många platser i landet.

Läs mer om platser och tider för manifestationen

LSS arbetet

Funktionsrätt Sverige satte redan 2016 samman en arbetsgrupp med våra medlemsförbund för att följa och komplettera den statliga översynen av den statliga assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40). Nu har arbetsgruppen utvidgats med hela den samlade funktionsrättsrörelsen.

Arbetsgruppen för LSS-arbetet

Funktionsrätt Sverige och medlemsförbund (Autism- och Aspergerförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP, Riksföreningen Grunden, Svenska OCD-förbundet och Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Riksförbundet FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Svenska Downföreningen)

Lika Unika och medlemsförbund (Förbundet Sveriges Dövblinda FSDB, Neuroförbundet (tidigare NHR), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU, Sveriges Dövas Riksförbund SDR, Synskadades Riksförbund SRF)

Förbundet för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet, DHR, Förbundet Unga Rörelsehindrade och Unga med Synnedsättning, US

Läs om arbetsgruppen och de ställningstaganden som hittills publicerats.

Valet 2018 handlar om funktionsrätt!

För vart och ett av Funktionsrätt Sveriges prioriterade områden har ett valbudskap formulerats som organisationen kommer att trumma ut från och med november. Målet är att sätta frågorna på den politiska agendan så att åtminstone en av de direktsända partiledardebatterna tar upp funktionsrätt.

Våra korta valbudskap;

 • Ge barn rätt att förändra sin situation när skolan inte funkar
 • Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter
 • Sveriges ekonomi går som tåget – undanröj fattigdomen för de som inte kan arbeta.
 • Ändra lagen – återupprätta LSS intentioner
 • Funktionsrätt ska gälla i svensk lag

  Håll ögonen öppna för våra kampanjveckor kring varje valbudskap! Kampanjveckorna infaller mellan januari och april. Veckan kommer att börja med debatt i media och sedan fyller vi på med kortfilmer och utspel i sociala medier.

  Läs mer om vårt valarbete

  Det fjärde Europaparlamentet för personer med funktionsnedsättning den 6 december 2017

  Europaparlamentet för personer med funktionsnedsättning (EPPD) samlar nu för fjärde gången hela den europeiska funktionsrättsrörelsen tillsammans med Europaparlamentets ledamöter, i Europaparlamentet, för att diskutera viktiga ämnen för rörelsen. De tidigare parlamenten för funktionsrättsfrågor genomfördes 1993, 2003 och 2012.

  Från Sverige åker sammanlagt 75 personer för att besöka parlamentet, 60 av dessa företräder funktionsrättsrörelsen och övriga är tolkar, assistenter eller andra medföljare.

  Från Funktionsrätt Sverige åker styrelsen och även många från vårt kansli. Vi kommer under vårt besök även att göra studiebesök hos Malin Björk (V), Jens Nilsson (S), Bodil Valero (MP) och Cecilia Wikström (L).

  Läs mer på EDFs (European Disability Forum) hemsida

  Vårt projekt Opratat har gått i mål

  Barn med funktionsnedsättning vill prata om sin funktionsnedsättning, om hur de mår och hur det är att vara beroende av andra. Men det är inte alltid som vuxna förmår att lyssna. Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat verktyg som gör det lättare för barn och vuxna att prata med varandra.

  Opratat.se har tagits fram i ett projekt inom Funktionsrätt Sverige och drivs nu av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

  Personskadeförbundet, RTP har flyttat in på Landsvägen 50A

  Vi välkomnar från och med den 21 november vårt medlemsförbund Personskadeförbundets kansli till vårt fina kontor på Landsvägen i Sundbyberg. Läs mer om Personskadeförbundet.

  Lars Ohlys blogg

  Läs inlägg om aktuella ämnen.

  Remissvar

  Under oktober till november har följande remissvar skickats in:

  Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av välfärdsutredningens förslag

  Förslag om grundläggande krav på tillgänglighet med anledning av beredningen av ett nytt mediestöd Ku2017/02492/MF

  EU-kommissionens förslag till ändringar i tågpassagerarförordningen 1371/2007/EG

  Så stärker vi den personliga integriteten SOU 2017:52

  Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Ds 2017:29

  På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen 2017:43

  Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning 2017:44

  Skrivelser

  November

  Comments on the Draft General Comment on article 5 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Equality and non-discrimination

  Brev till Konstitutionsutskottet om en oberoende svensk MR-institution

  Funktionsrätt Sveriges synpunkter på funktionshinderpolitiken 2018 i regleringsbrev

  Oktober

  Skrivelse Ylva Johansson inför Regeringens funktionshinderdelegation 13 nov 2017

  Skrivelse till Utbildningsutskottet angående regeringens förslag om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

  September

  Skrivelse till Konstitutionsutskottet angående utredningen om JO som en svensk MR-institution

  Augusti

  Funktionsrätt Sveriges synpunkter på den sociala pelaren

  Funktionsrätt Sverige i media oktober till november

  27 november Pressmeddelande: Våra medlemsförbund avgör ordförandefrågan

  23 november Uttalande: Vi välkomnar #metoo

  16 november Pressmeddelande: Förstärk även den grundläggande lärarutbildningen

  15 november Pressmeddelande: Efterlängtad reformering av socialförsäkringen

  14 november Pressmeddelande: Bra att regeringen fryser omprövningar av personlig assistans – men funktionshinderrörelsen är inte nöjda

  9 november Pressmeddelande: Viktig och välkommen ändring i diskrimineringslagen

  8 november Pressmeddelande: Barn vill prata om sin funktionsnedsättning

  7 november: Ann-Marie Stenhammar tilldelas hedersutmärkelse

  6 november Pressmeddelande: Lagändring är goda nyheter, men den måste påskyndas

  6 november: Debattartikel i Dagens Samhälle: STOPP! Tusentals människors liv slås sönder

  6 november: Pressmeddelande: Funktionsrätt Sverige på MR-dagarna

  3 november Debattartikel i Dagens Medicin: Vi vill se en statlig nollvision för läkemedel

  30 oktober Pressmeddelande: Regeringen måste ta bladet från munnen när det gäller personlig assistans

  27 oktober Debattartikel i UNT: Ett oförlåtligt svek

  17 oktober Debattartikel i Svenska Dagbladet: Alliansen och SD sviker barnen i skolan

  11 oktober Det viktiga förslaget om läsa-, skriva- och räknagarantin riskerar att röstas ned

  6 oktober debattartikel i Dagens Juridik: Stärk diskriminerings­skyddet!


  God Jul och Gott Nytt År önskar

  Nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige Styrelsen 3:e december Bryssel Det outsagda Valarbetet Personskadeförbundet Lars Ohlys blogg Remisser Skrivelser Funktionsrätt Sverige i media

  Läs vidare »
  Media no image

  Våra medlemsförbund avgör ordförandefrågan

  Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 16:09 CET

  Med anledning av de senaste dagarnas stora uppmärksamhet kring vår ordförande Lars Ohly vill vi ge följande information:

  Vår organisation är uppbyggd av 41 medlemsförbund. Dessa förbund utgör den demokratiska struktur som har att hantera frågor som rör organisationen och de förtroendevalda.

  Funktionsrätt Sveriges styrelse kommer därför att träffas inom två veckor för att fatta beslut om att sammankalla medlemsförbundens ordföranden till ett möte i januari. Då ska frågan om förtroende och förtroendeposter diskuteras.

  Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

  Funktionsrätt Sveriges styrelse kommer därför att träffas inom två veckor för att fatta beslut om att sammankalla medlemsförbundens ordföranden till ett möte i januari. Då ska frågan om förtroende och förtroendeposter diskuteras.

  Läs vidare »
  Media no image

  Den grundläggande lärarutbildningen behöver också förstärkas

  Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 15:43 CET

  Funktionsrätt Sverige menar att en skola och en lärmiljö som fungerar för elever med olika funktionsnedsättningar gynnar alla barn. ”Därför är vi positiva till regeringens förslag om nya krav på kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser för speciallärar- och specialpedagogexamen”, säger Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Vi ser nu fram emot nästa steg med ökade krav också när det gäller den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen."

  En skola med full funktionsrätt är avgörande för att barn och unga ska kunna utvecklas och nå full delaktighet i samhället. Alla barn har rätt att utvecklas i skolan. Alla barn, oavsett förutsättningar har rätt till god utbildning.  I dag tvingas många elever med funktionsnedsättning att stanna hemma från skolan när stödet brister och lärmiljön inte fungerar. Och en fjärdedel av alla elever går ut nian med ofullständiga betyg.

  För att skolan ska kunna vara inkluderande och ta emot, möta och undervisa elever med varierande behov krävs gedigna grundkunskaper hos lärarna, säger Lars Ohly. ”Här behövs inte bara kunskaper om elevers olika förutsättningar och behov, utan också i metodik och didaktik med specialpedagogiskt fokus för att lärarna ska ha tillräckliga verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet.”

  Den här kompetensen får lärarna inte med sig från grundutbildningen idag och när den saknas innebär det att många elevers behov förbises och att även bedömning och betygssättning riskerar att ske på ett inkorrekt sätt.

  Ett framgångsrikt tillgänglighetsarbete kräver också systematik och att alla inblandade drar åt samma håll.

  ”Här har givetvis rektorerna en central position och viktig roll mellan huvudmannen och pedagogerna i skolan”, avslutar Lars Ohly.

  Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

  ​Funktionsrätt Sverige tycker att en skola och en lärmiljö som fungerar för elever med olika funktionsnedsättningar gynnar alla barn. "Därför är vi positiva till regeringens förslag om nya krav på kunskaper för speciallärar- och specialpedagogexamen", säger Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. "Vi ser nu fram emot ökade krav också på den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen."

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Intressepolitisk chef
  • mikael.klein@hso.se
  • 070-480 71 66

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • monibicafv.kiimolaiwrusenlhjn.rrglmcqwgrzwatwcdjncggapnzbnhpjfiobnh@orhsxko.se
  • 0708-854265

  Om Funktionsrätt Sverige

  Funktionsrätt Sverige - en samlande aktör

  Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

  Adress

  • Funktionsrätt Sverige
  • Box 1386, Besök: Landsvägen 50A
  • 172 27 Sundbyberg
  • Vår hemsida