Skip to main content

Handikappförbundens nyhetsbrev nov 2016

Nyhet   •   Nov 25, 2016 09:07 CET

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige i maj 2017

På en extrainsatt kongress i oktober togs beslutet att Handikappförbunden den 18 maj 2017 byter namn till Funktionsrätt Sverige. I samband med namnbytet kommer vi att byta utseende, vi arbetar nu med att ta fram en ny logotyp och ny webbplats. Namnbytet innebär också att vi introducerar det nya begreppet funktionsrätt.

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Denna rättighet ryms inom det nya begreppet funktionsrätt, en person med funktionsnedsättnings rätt till självbestämmande och full delaktighet. Vi använder redan flitigt begreppet i vårt intressepolitiska arbete och väljer exempelvis att tala om funktionsrättsrörelsen, funktionsrättskonventionen och funktionsrättsfrågor. 

Läs mer om vårt namnbyte och om begreppet funktionsrätt.

Kongress och 75-årsjubileum i maj

Redan nu planerar vi för den 18-19 maj, 2017 då vi har vår kongress, byter namn och firar 75-årsjubileum. Innan jul kommer vi att ha förslag färdiga för prioriteringar inför nästa kongressperiod 2017-2019. Namnbytet innebär att vi också kommer att byta stadgar och presentera ett nytt idéprogram, som just nu är ute på remiss hos våra medlemsförbund.

Den 3 december - En dag för alla

Den internationella funktionsrättssdagen markerar formulerandet av FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen, som kom till 2006. Det innebär att dagen i år firar 10-års jubileum. I år har vi från Handikappförbundens sida valt att tillsammans med en lång rad funktionsrättsorganisationer medverka i den landsomfattanden manifestation med parollen "Assistans är frihet - Rädda LSS".

Bakgrunden är det senaste årets agerande från regeringens och Försäkringskassans sida när det gäller personlig assistans. Sammantaget har regeringens signalpolitik resulterat i en utveckling där familjer och individera dagligen får sina rättigheter kränkta i form av oskäliga nedskärningar i den personliga assistansen och avslag på ansökningar om personlig assistans.Vi hoppas att så många som möjligt vill stödja manifestationen tillsammans med oss.

Läs mer om var och när manifestationen anordnas i landet.

LSS ska utvecklas, inte avvecklas

Det senaste året har präglats av att intentionerna med LSS-lagstiftningen ifrågasatts och hotats. Handikappförbunden har på olika sätt agerat i frågan och vår uppfattning är att LSS, Lagen om stöd och service, ska utvecklas och inte avvecklas.

Redan inför den nu pågående utredningen av LSS lämnade vi våra synpunkter där vi uttryckte vikten av att utredningen fokuserar på tillämpningen av LSS som den rättighetslag den är, så att de ursprungliga intentionerna uppfylls.  LSS måste utvärderas utifrån funktionsrättskonventionen.

I december förra året, uppmanade regeringen i sitt regleringsbrev till Försäkringskassan, myndigheten att "bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen." Handikappförbunden reagerade både i media och med en skrivelse, där vi menade att regeringen med sin uppmaning både föregick den kommande utredningen och satte sig över LSS.

När direktiven till utredningen sedan presenterades i maj kunde vi konstatera att det krasst ekonomiska perspektivet blev det centrala även här.

När nu utredningen startat finns Handikappförbundens vice ordförande Pelle Kölhed med som expert från funktionsrättsrörelsen. Till sin hjälp har han en arbetsgrupp med representanter från flera av våra medlemsförbund. 

Läs mer om vårt arbete med LSS

Regeringens funktionshindersdelegation

Mötet den 23 september ägnades regeringens politik inom socialförsäkringsområdet och den kommande funktionshinderspolitiken. Både socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och barn- äldre och jämställdhetsminister Åsa Regner var på plats från regeringen.

Minnesanteckningar från mötet.

Remissyttranden

Under hösten har Handikappförbunden svarat på följande remisser:

November

Synpunkter på nya krav på tillgänglighet till tv-sändningar för SVT och UR 2017-2019

Oktober

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Ds2016:26) Dnr Ku2016/00088/D

Yttrande över Barnkonventionen blir svensk lag SOU 2016:19

Yttrande över betänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)

Kompletterande promemoria avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Augusti

Betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25)

Promemorian Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

Juli

Förslag till förändring i 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken

Skrivelser

Under hösten har Handikappförbunden avgivit följande skrivelser:

Oktober 2016

Skrivelse till FN om att Sverige bryter mot FNs övervakningskommittés rekommendationer

Synpunkter på MFD:s delrapport avseende EU:s tillgänglighetsdirektiv

September 2016

Brev till Åsa Regnér med lansering av en svensk kandidat för nominering till FN:s övervakningskommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Skrivelse till Alice Bah Kuhnke med synpunkter på brister som diskriminering och DO:s roll.

Press

Under hösten har Handikappförbunden publicerat följande pressmeddelandet och debattartiklar:

2016-11-11 Debattartikel Metro Du tycker snön är jobbig - själv tar jag mig inte hemifrån med rullstolen

2016-11-07 Pressmeddelande LSS ska utvecklas, inte avvecklas

2016-10-19 Pressmeddelande Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige    

2016-10-18 Pressmeddelande Sverige bryter mot FNs rekommendation kring mänskliga rättigheter

2016-10-12 Debattartikel UNT Vad får våra rättigheter kosta?                        

2016-09-20 Pressmeddelande Regeringens budget saknar rättighetsperspektiv

2016-09-20 Debattartikel Dagens Arena Upp till bevis för regeringen

2016-09-19 Debattartikel Dagens Samhälle Tillsätt utredning för att rädda folkhögskolorna

2016-09-15 Pressmeddelande Välkommen höjning av lönebidraget - men fler förstärkningar behövs

2016-09-08 Pressmeddelande Förvaltningsrätten avslår begäran om muntlig förhandling

2016-09-07 Pressmeddelande Daglig diskriminering - verklighet för många

2016-08-30 Debattartikel i Dagens Samhälle Wikström missar målet med jämlik hälsa

2016-08-23 Pressmeddelande Regeringen tar rätt beslut om sjuklöneansvaret

2016-08-17 Krönika Life-time  Vi måste lära av varandra

God Jul och Gott Nytt År

önskar Handikappförbunden, som blir Funktionsrätt Sverige i maj 2017.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy