Skip to main content

Nyhetsbrev från Handikappförbunden maj 2016

Nyhet   •   Maj 11, 2016 08:39 CEST

Hej!

Det här är Handikappförbundens första nyhetsbrev i år. Nyhetsbreven skickas både internt och externt och tar upp aktuella händelser och frågor vi arbetar med.

Styrelsemöten

Handikappförbunden ska byta namn

Rapport Funktionshinderdelegationen

Remissyttranden

Skrivelser

Handikappförbunden i media

Seminarier om ett tillgängligt Europa

Seminarium om en oberoende institution för mänskliga rättigheter

Universellt utformade arbetsplatser

Handikappförbunden i Almedalen

Styrelsemöten 2016

Styrelsemöte 25 januari

På mötet fastställdes bland annat Handikappförbundens Verksamhetsplan för 2016 och budget för 2016. Beslut togs också om det fortsatta arbetet med Handikappförbundens namnbyte.

Styrelsemöte den 4 april

Mötet inleddes med besök av Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör och Karin Flyckt samordningsansvarig för funktionshindersfrågor. Bland annat diskuterades Socialstyrelsens faktiska verksamhet, samarbetet med Handikappförbunden, brister inom habilitering och rehabilitering, hjälpmedel, välfärdsteknologi och samverkan med andra myndigheter.

Under styrelsemötet fastställdes bland annat Verksamhetsberättelse för 2015.

Handikappförbundens namnbyte - Avstamp 2017

På vår kongress i maj 2015, beslutades att Handikappförbunden ska byta namn. En arbetsgrupp utsågs och arbetar nu med detta. Namnbytet är en av tre viktiga händelser som Handikappförbunden står inför de två närmaste åren; vi ska också flytta vårt kansli och fira att vi fyller 75 år. Tillsammans kommer dessa händelser att innebära både insatser och engagemang från organisationen. Vi har valt att kalla detta för Avstamp 2017.

Under våren 2016 har vi i samarbete med kommunikationsbyrån JKL genomfört en intern enkätundersökning för att få en bild av hur våra medlemsförbund och samarbetsorganen i länen ser på Handikappförbundens arbete och på ett namnbyte. En omvärlds- och medieanalys har också genomförts. Resultaten presenterades på en workshop vid ett ordförandemöte i mars.

Sammanfattningsvis visade analyserna att Handikappförbunden är en viktig samhällsaktör, att vi är en organisation som lyfter våra medlemsförbunds gemensamma perspektiv och bevakar mänskliga rättigheter,  men att vi ytterligare kan stärka vår röst i vissa frågor, exempelvis på systemnivå.

Vi har nu ett namnförslag som är ute på remiss och hur vi går vidare kommer att beslutas på styrelsemötet i juni.

Regeringens funktionshinderdelegation den 12  februari    

Funktionshinderrörelsen representerades av Handikappförbunden, Lika Unika och Nätverket Unga för Tillgänglighet, NUFT. Från regeringen var arbetsmarknadsminister Ylva Johansson samt ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson med på mötet.

Frågor som avhandlades var arbetsmarknadsåtgärder och den kommande forskningspropositionen.

Ylva Johansson berättade om regeringens uppdrag till 180 myndigheter att ställa praktikplatser till förfogande till Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Helene Hellmark Knutsson berättade om Sveriges forskningspolitik och menade att regeringen verkar för att bredda rekryteringen till högskolor och universitet så att fler får möjlighet att genomgå en högre utbildning. Ministern sa vidare att det inte är ett primärt forskningspolitiskt syfte att skapa särskilda forskningssatsningar för alla enskilda behovsområden. Istället överlämnas åt forskningsfinansiärer, universitet och högskolor samt enskilda forskargrupper att avgöra när och hur funktionshindersperspektivet bör integreras och när brukarmedverkan ger ett mervärde till ett forskningsprojekt.

Handikappförbunden har i efterhand överlämnat en skrivelse (se nedan under skrivelser) med inspel till forskningspropositionen där vi bland annat efterlyser ett ökat funktionshindersperspektiv i all forskning och ett ökat stöd till forskning som syftar till att stärka Sveriges möjligheter att nå målen i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Remissyttranden

I år har Handikappförbunden hittills svarat på 16 remisser.

Bland annat har vi svarat på följande remisser:

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster.

Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning

Betänkandet Mer tid för kunskap

Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning - om handikappersättning och vårdbidrag

Skrivelser

Handikappförbunden har också skickat en rad skrivelser till regering och riksdag sedan årskiftet.

Bland annat skrev vi i mars tillsammans med sju andra organisationer (FN-förbundet, Lika Unika, MR-fonden, RFSU, Raoul Wallenberg Institutet, Civil Right Defenders samt RFSL) en skrivelse till Konstitutionsutskottet där vi ställde vår sakkunskap och expertis till riksdagens förfogande inför arbetet med en oberoende MR-institution i Sverige.

I februari skickade vi ett brev till statsrådet Hellmark Knutsson med synpunkter inför den kommande forskningspropositionen.

I början av året skickade vi ett brev till regeringen där vi starkt ifrågasatte regeringen regleringsbrev till Försäkringskassan om ökningen av assistansförbunden.

Handikappförbunden i media

Mellan januari och april har vi publicerat debattartiklar och pressmeddelanden i en rad frågor. Bland annat har vi skrivit  flera artiklar om den kommande forskningspropositionen och i slutet av februari debatterade vi med barn- omsorg- och äldreminister Åsa Regnér i Svenska Dagbladet om bristen på ett nyanserat perspektiv i diskussionerna om personlig assistans. I februari skrev vi också en spännande debattartikel om universell utformning tillsammans med Bodil Jönsson, professor emerita samt Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare Certec.

Här är ett axplock från vårens pressutspel från Handikappförbunden:

2016-04-21 Ett samhälle för alla kräver tvärvetenskaplig forskning

2016-04-07 Regeringens migrationspolitik är diskriminerande           

2016-03-22 Barnperspektivet måste med i funktionshinderspolitiken

2016-03-21 Bra förslag - men problem med aktivitetsersättning kvarstår      

2016-03-02 ”Vi hoppas regeringen vågar värna lagens syfte”    

2016-02-29 Regeringen sätter sig över lagen                    

2016-02-12 ”Sluta tillgängliggör samhället”       

2016-01-19 Målen i Agenda 2030 kräver förändringar i hur vår demokrati fungerar

Seminarier om ett tillgängligt Europa

Den 22 april var Handikappförbunden medarrangör till två spännande seminarier om förslaget till en europeisk tillgänglighetslag!

Det första seminariet genomfördes i samarbete med Swedish Standards Institute, SIS och det andra i samarbete med EU-kommissionen i Sverige.

Här hittar du presentationerna från seminariet "Standarder för ett tillgängligt Europa"

Här hittar du en teckentolkad och textad webbsändning från Europahuset "Presentation och paneldebatt om den europeiska tillgänglighetslagen"

Seminarium om en oberoende MR-institution

I mars anordnade Handikappförbunden tillsammans med sju andra organisationer (FN-förbundet, Lika Unika, MR-fonden, RFSU, Raoul Wallenberg Institutet, Civil Right Defenders samt RFSL) ett seminarium i riksdagen där viktiga frågeställningar lyftes inför riksdagens beredning av frågan om att inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter.

Under hösten 2015 bildades ett informellt nätverk för en oberoende MR-institution. Syftet är att gemensamt driva ett påverkansarbete med budskapet att Sverige behöver en oberoende MR-institution under riksdagen.

I FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige ratificerat står det tydligt att Sverige har ett åtagande att instifta en sådan (artikel 33).

På seminariet belystes frågor om hur en svensk oberoende MR-institution bör organiseras och vilka för- och nackdelar som finns med olika lösningar?

Universellt utformade arbetsplatser

Akademikerförbundet SSR, Handikappförbunden och Vasakronan har inlett ett samarbete med målsättningen att bidra till utvecklingen av universellt utformade arbetsplatser. Genom vårt samarbete vill vi tillsammans med andra aktörer ta konkreta steg för en omställning mot ett mer hållbart arbetsliv som blir bättre på att tillvarata de mänskliga resurser som finns.

Läs mer om samarbetet för universellt utformade arbetsplatser

Handikappförbunden i Almedalen 3-10 juli

Vi kommer som vanligt att vara med under veckan och anordna spännande seminarier och politikerutfrågningar i vårt tält i Visby hamn. I år har vi tema Universell utformning och LSS och vi kommer att närma oss dessa två spännande frågor från olika perspektiv och med medverkande från politik, myndigheter forskning och näringslivet under veckan. Inför Almedalsveckan har vi med en bilaga med temat universell utformning i tidningen Dagens Samhälle.

Vårt fullständiga program kommer att finnas i Almedalsguiden

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Vårt intressepolitiska arbete grundar sig på mänskliga rättigheter.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy