Skip to main content

LSS - Låt den enskilde definiera sitt eget liv

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 10:52 CET

I direktiven till den statliga översynen av LSS står det att lagen är svårtolkad och att man bör utreda om vissa centrala begrepp därför behöver definieras tydligare i lagen. Det handlar exempelvis om rätten till jämlika levnadsvillkor, full delaktighet och att kunna leva som andra. Handikappförbunden invänder mot detta och menar att begreppen måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser.

LSS, Lag om stöd och service till viss funktionshindrade innehåller en rad centrala begrepp som speglar de principer som är bärande för lagens syfte, nämligen att även människor med omfattande funktionsnedsättningar ska ha rätt att styra över sitt eget liv. 

"Vi delar inte uppfattningen att lagen är svårtolkad, utan att det istället är den juridiska tillämpningen som brister", säger Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbundens styrelse och expert i den statliga översynen av LSS. "Lagen är skriven utifrån den enskildes rätt till självbestämmande och det är bara den enskilde som vet vad de här begreppen innebär för hen."

När LSS kom till 1994, var Sverige före sin tid och lagen är ett utmärkt exempel på social innovation. Reformen innebar att institutionerna kunde avskaffas och skapade förutsättningar för självbestämmande och möjlighet även för personer med omfattande funktionsnedsättningar att styra över sin egen vardag. Allt detta med en samhällsekonomiskt effektiv lösning. Principerna och begreppen i lagen återkom sedan i FNs funktionsrättskonventionen och förstärktes därmed ytterligare. Sverige ratificerade Funktionsrättskonventionen 2009 och konventionen medger inte lagändringar som på något sätt försvagar redan lagstadgade rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

"Den förändrade tillämpningen vi har sett av LSS innebär ett kliv 40 år tillbaka i tiden, till en tid där personer med funktionsnedsättning saknade självbestämmande. Då var det tjänstemän eller vårdpersonal som definierade livet", säger Pelle Kölhed. "Frågan är vad regeringen vill med sin översyn. Vill de att Sverige ska fortsätta att vara framåtblickande och följa funktionsrättskonventionen? Då måste intentionerna med LSS lagen återupprättas och därmed rätten för enskilda individer att själva bestämma över sina liv och sin vardag."

Handikappförbunden har med anledning av den statliga översynen av assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), samlat en arbetsgrupp bestående av representanter från flera av våra medlemsförbund.Handikappförbunden kommer att utreda och löpande rapportera angelägna frågor som rör LSS. Nu har ett andra ställningstagande skickats in till den statliga översyn och denna gång handlar det om centrala begrepp i LSS-lagstiftningen.

Handikappförbundens ställningstagande om centrala begrepp i LSS

Arbetet kommer löpande att rapporteras i Handikappförbundens pressmeddelanden och på vår hemsida. Här kommer vi att bland annat presentera forskning, en bakgrund till den förändrade rättstillämpning och nya rapporter.

Du kan följa vårt arbete med LSS på vår hemsida

Vid frågor, vänligen kontakta Pelle Kölhed på pelle@kolhed.se eller 070 5180497 eller Judith Timoney på judith.timoney@hso.se eller 072 3685878

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla och vårt intressepolitiska arbete grundar sig på mänskliga rättigheter. Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige i maj 2017.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy