Qc3cpr6vujup2juhiqdb

Ramavtal mellan Gävle Energi och LivsWäx för regional utveckling

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 12:00 CET

Gävle Energi och LivsWäX Livsmedelsproducenter har tecknat ett ramavtal för att tillsammans stärka respektive varumärke och samarbeta kring miljöfrågor, ekonomisk tillväxt och marknadsföring. Ramavtalet innebär att Gävle Energi nu kan leverera förnybar och klimatsmart energi till LivsWäX medlemsföretag.

Media-no-image

Centrala Gävle utvecklas med klimatsmart fjärrkyla

Pressmeddelanden   •   2014-01-29 14:10 CET

Vi arbetar just nu parallellt i flera delar av centrala Gävle. Åtgärderna består av schaktning och så kallad styrd borrning. Den styrda borrningen, där man borrar horisontellt under marknivån, gör att gatumiljön påverkas avsevärt mindre än vid grävning.

Framkomligheten påverkas

Projektet är en stor miljöförbättrande investering i centrum och de pågående byggnationerna beräknas bli klara i sin helhet till sommaren 2014. Under vintern och våren kommer delar av vissa gator att ha begränsad framkomlighet eller stängas av tillfälligt.

Tidpunkter och sträckor för begränsad framkomlighet

Tidpunkt

Sträcka

Nu – v. 10

Norra Köpmangatan mellan Kyrkogatan och Norra Strandgatan

Nu – v. 14

Norra Köpmangatan mellan Staketgatan och Ruddammsgatan

Nu – v. 14

Ruddammsgatan mellan Norra Rådmansgatan och Norra Köpmangatan

V. 6 – 10

Ruddammsgatan mellan Norra Kansligatan och Norra Kungsgatan

V. 6 – 17

Norra Rådmansgatan mellan Ruddammsgatan och Norra Strandgatan

V. 13 – 14

Drottninggatan mellan Norra Rådmansgatan och Norra Kungsgatan

V. 14 – 15

Kyrkogatan mellan Norra Rådmansgatan och Norra Kungsgatan

V. 14-17

Kyrkogatan mellan Norra Kungsgatan och Norra Slottsgatan

Längs Norra Rådmansgatan är biltrafiken helt avstängd under ovanstående period. Däremot kommer bussarna att trafikera sträckan. Sträckan Kyrkogatan mellan Norra Kungsgatan och Norra Slottsgatan kommer att ha kraftigt begränsad framkomlighet och tidvis vara avstängd.

Läs mer på www.gavleenergi.se/fjarrkyla.


Kontaktpersoner


Peter Rosenkvist

Affärsområdeschef fjärrvärme och fjärrkyla

026 – 17 86 71

Cecilia Westergård

Kommunikatör

026 – 17 85 69


Just nu bygger Gävle Energi klimatsmart fjärrkyla i centrala Gävle. Projektet som kommer att ge stora miljövinster för Gävle kommer att påverka framkomligheten längs vissa gator i centrum.

Läs vidare »
Media-no-image

Gävles fjärrvärme bland Sveriges miljövänligaste

Pressmeddelanden   •   2013-11-04 18:58 CET

Gävle har bland de bästa miljövärdena för fjärrvärme i hela Sverige. De goda resultaten beror till stor del på ett långvarigt och långsiktigt samarbete mellan Gävle Energi och BillerudKorsnäs där miljövänlig restenergi tas till vara. Även Gävle Energis biobränsleeldade kraftvärmeverk Johannes bidrar till kommunens miljövänliga uppvärmningsform.

I september meddelade branschorganisationen Svensk Fjärrvärme miljövärdena för alla fjärrvärmeföretag för 2012 och Gävle ligger i det absoluta toppskiktet. Gävle Energis mångåriga samarbete med BillerudKorsnäs är en stor bidragande orsak till de fina resultaten.

– Genom bolagens samarbete och att ha ett tydligt mål att minimera miljöpåverkan kan vi använda resurserna på bästa sätt. På så sätt får vi en resurseffektiv och konkurrenskraftig fjärrvärmeproduktion som har minimal klimatpåverkan. Det är samverkan med restenergi och effektiv biobränslebaserad kraftvärme som ger resultatet, säger Inger Lindbäck, chef för Gävle Energis Energiproduktion.

Bra ska bli ännu bättre

Resultaten för 2012 var väldigt goda men värdena för 2013 kan bli ännu bättre. Tack vare ny utrustning och förbättringsåtgärder hos BillerudKorsnäs får Gävle ännu mer restvärme i fjärrvärmesystemet. 2013 är dessutom det första året med det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket Bomhus Energi, som hittills i år har visat mycket goda resultat. Bomhus Energi AB som ägs till lika delar av Gävle Energi och BillerudKorsnäs är en långsiktig satsning för ökad produktion av förnybar energi i form av ånga, värme och el.

– Vårt mål är att bli helt fossilfria. Samarbetet Bomhus Energi leder till ett minskat fossilt oljeberoende för BillerudKorsnäs och Gävle Energi med ungefär 20 000 kubikmeter olja per år. Det motsvarar cirka 60 000 ton fossil koldioxid per år. Den största minskningen görs inom industrin men självklart påverkas även vår fjärrvärme, säger Inger Lindbäck.

Ulf Eliasson, platschef på BillerudKorsnäs Gävle, ser även han fördelarna med samarbetet:

– Inom BillerudKorsnäs fokuserar vi på att ha en hållbar verksamhet och i det är effektiv energianvändning högt prioriterat. Genom samarbetet med Gävle Energi används spillenergin, som kommer från processen att tillverka mjölk- och juiceförpackningen som stod på ditt frukostbord i morse, till att värma upp hus i Gävle.

 

Tre mätfaktorer för miljövärdena

Fjärrvärmens miljöpåverkan mäts enligt en europeisk standard i tre olika mått:

·  Hur effektivt energin omvandlas och används. Mäts i enheten primärenergifaktor som ska vara så låg som möjligt.

·  Mängden fossil koldioxid som släpps ut från produktionens början till slutprodukt.

·  Andelen fossila bränslen som används i produktionen.

Gävle Energis värden 2012

·  Primärenergifaktor: 0,05

·  Utsläpp från produktion: 15 gram koldioxid per kilowattimme, inklusive transporter av bränslen.

·  Biobaserade bränslen: 98 procent

Se hela sammanställningen med miljövärden för alla fjärrvärmeföretag på www.svenskfjarrvarme.se.


 

Bildmaterial:

Biobränsle i form av returträ och rester från skogsindustrin vid Gävle Energis biokraftvärmeanläggning Johannes:
http://www.mynewsdesk.com/se/gavle-energi/images/biobraensle-i-form-av-returtrae-och-restprodukter-fraan-skogsindustrin-239203

Bomhus Energi AB:s anläggning:

http://www.mynewsdesk.com/se/gavle-energi/images/bomhus-energi-ab-239205


För mer information kontakta:

Inger Lindbäck
Chef affärsområde Energiproduktion
026 – 17 86 38


Gävle har bland de bästa miljövärdena för fjärrvärme i hela Sverige. De goda resultaten beror till stor del på ett långvarigt och långsiktigt samarbete mellan Gävle Energi och BillerudKorsnäs där miljövänlig restenergi tas till vara. Även Gävle Energis biobränsleeldade kraftvärmeverk Johannes bidrar till kommunens miljövänliga uppvärmningsform.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu bygger Gävle Energi för klimatsmart fjärrkyla

Pressmeddelanden   •   2013-09-20 15:15 CEST

I dagarna påbörjar Gävle Energi byggnationerna för att förse Gävle med klimatsmart fjärrkyla. Med fjärrkyla minskar utsläppen av koldioxid avsevärt vilket gör miljön till en stor vinnare. De första kunderna beräknas kunna anslutas till fjärrkylanätet hösten 2014.

Med fjärrkyla får Gävle en enda kylproduktionsanläggning istället för individuella lösningar för varje fastighet. Det ger mycket stora miljöfördelar. Bland annat minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser i stor utsträckning. Även buller, vibrationer och användningen av köldmedia, oljor och andra kemikalier försvinner från fastigheterna.

– Bytet från satellitlösningar till fjärrkyla minskar utsläppen av koldioxid med 75 procent. Det innebär att fjärrkyla i hög grad kommer bidra till målet ur kommunens miljöstrategiska program att Gävle ska bli klimatneutralt till år 2050. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt för fastighetsägare att byta till fjärrkyla eftersom de inte behöver underhålla och finansiera en egen ofta energikrävande kylanläggning, säger Peter Rosenkvist, affärsområdeschef för Gävle Energis fjärrvärme och fjärrkyla.

Två etapper: å-ledning och stadsnät

Fjärrkylaprojektet är indelat i två etapper. Gävle Energi kommer först att svetsa och montera ihop en 900 meter lång ledning på Alderholmen. Därefter ska den förläggas i Gavleån där den kommer att sträcka sig från kylproduktionsanläggningen på Brynäs, via Fullriggaren på Gävle Strand till Förvaltningshuset i centrum. Detta arbete beräknas bli klart sommaren 2014.

Den andra etappen går ut på att förse stadsnätet med nödvändiga ledningar. Just nu pågår projektering och planering för detta arbete, vilket betyder att tidplanen ännu inte är bestämd. Sannolikt kommer etappen inledas efter årsskiftet.


Fakta: Bakgrund och tidplan

Fjärrkyla fungerar på motsvarande sätt som fjärrvärme. Kyla produceras i en central anläggning och distribueras därefter som kallvatten genom ett rörsystem till fastigheten. Där överförs den direkt eller via en värmeväxlare till luftkonditioneringssystemet.

Gävle Energi arbetar just nu vid anslutningspunkterna vid kylproduktionsanläggningen, Fullriggaren och Förvaltningshuset för att kunna ansluta å-ledningen till antingen fjärrkylanätet eller kylproduktionsanläggningen.

Arbetena vid kylproduktionsanläggningen påbörjades vecka 38. Vid Förvaltningshuset kommer arbeten att pågå från vecka 39 till 43. Under samma period kommer ett av två körfält på Norra Strandgatan vid Förvaltningshuset vara avstängt medan Gävle Energi utför arbeten på kajen. Åtgärderna vid Fullriggaren påbörjas något senare.

Själva förläggningen av ledningen i ån äger rum veckorna 40–50. Därefter pågår arbeten vid kylproduktionsanläggningen fram till sommaren 2014, då projektet beräknas bli färdigt.Kontaktpersoner

Peter Rosenkvist
Affärsområdeschef fjärrvärme och fjärrkyla
026 - 17 86 71

Roger Belin
Affärsprojektledare
026 - 17 85 40


I dagarna påbörjar Gävle Energi byggnationerna för att förse Gävle med klimatsmart fjärrkyla. Med fjärrkyla minskar utsläppen av koldioxid avsevärt vilket gör miljön till en stor vinnare. De första kunderna beräknas kunna anslutas till fjärrkylanätet hösten 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Startskott för byte av dammluckor på Dammbron

Pressmeddelanden   •   2013-08-23 16:52 CEST

Måndagen den 26 augusti kommer entreprenörerna för projektet vid Strömdalens kraftverk sätta igång arbetet med att byta ut dammluckorna. Dammluckorna ska bytas ut för att öka säkerheten och funktionen vid kraftverket.

Entreprenören kommer med en mobilkran att lyfta upp en 4,5 x 7 meter stor och 8-9 ton tung lucka och sänka ner den i vattnet för att stoppa vattentillförseln. När det är gjort kommer arbetet med att byta utskovsluckorna kunna börja. Projektet beräknas bli klart vecka 44.

Torbjörn Bengtsson, projektchef på Gävle Energi, kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

Vi hälsar representanter från media varmt välkomna!

Tid: Måndagen den 26 augusti, klockan 10:00. Observera att klockslaget kan komma att ändras beroende på hur förberedelserna under morgonen går. Vid eventuell tidigareläggning eller försening hör en representant från Gävle Energi av sig. Projektchef Torbjörn Bengtsson finns på plats för att svara på frågor från och med 10:30.

Plats: Strömdalens kraftverk, Dammbron

För att kunna meddela er vid eventuella tidsändringar önskar vi gärna att ni anmäler om ni önskar delta. Skicka er anmälan till cecilia.westergard@gavle.se eller ring 070 – 414 04 29.


Kontaktpersoner

Torbjörn Bengtsson
Projektchef
026 - 17 86 84 eller 070 - 414 04 75

Cecilia Westergård

Informatör
026 - 17 85 69 eller 070 - 414 04 29

Måndagen den 26 augusti kommer entreprenörerna för projektet vid Strömdalens kraftverk sätta igång arbetet med att byta ut dammluckorna. Dammluckorna ska bytas ut för att öka säkerheten och funktionen vid kraftverket.

Läs vidare »
Media-no-image

Römaren och Limön dubbelt strömförda

Pressmeddelanden   •   2013-08-22 16:50 CEST

Sedan måndagen den 12 augusti är Römaren och Limön försedda med redundans, det vill säga att öarna får ström från två matningsvägar. Det innebär att öarna får en tryggare strömförsörjning vid eventuella avbrott på elnätet.

Under förra veckans arbete på Römaren installerade vi en ny nätstation. Samtidigt kopplade vi samman nätstationen med den sjökabel som vi drog mellan Engesberg och Römaren tidigare i sommar. Installationen gör det möjligt för oss att övervaka och fjärrstyra strömmatningen från vår driftcentral.

Tryggare strömförsörjning till öarna

Römaren har tidigare varit strömförd genom en koppling via Limön till sjökabeln som går mellan Bönans lotsstation och Limön. Johan Öberg, underhållsansvarig för Elnät på Gävle Energi, förklarar födelarna med redundans.

– Tidigare har öarna enbart haft en matningsväg för strömmen att komma ifrån. Det har varit ett sårbart läge då vi inte har haft ett alternativt sätt att förse öarna med ström vid avbrott. Med två matningspunkter har vi nu ett betydligt tryggare elnät.

Snabbt kvitto på investeringen

Parallellt med vårt arbete pågår muddringen av infarten till Gävle hamn. Eftersom sjökabeln mellan Bönan och Limön ligger där muddringen kommer att pågå, kommer vi under en tid flytta på kabeln och göra den spänningslös. Den nya sjökabeln mellan Engesberg och Römaren kommer under tiden förse öborna med ström.

För mer information, kontakta:
Johan Öberg, underhållsansvarig för Elnät
070 - 414 05 71
johan.oberg@gavle.se


Sedan måndagen den 12 augusti är Römaren och Limön försedda med redundans, det vill säga att öarna får ström från två matningsvägar. Det innebär att öarna får en tryggare strömförsörjning vid eventuella avbrott på elnätet.

Läs vidare »
Media-no-image

Strömdalens kraftverk får nya dammluckor

Pressmeddelanden   •   2013-08-22 16:46 CEST

Förra veckan påbörjade Gävle Energi renoveringsarbeten på Strömdalens vattenkraftverk. Projektet beräknas bli klart vecka 44 och kommer att påverka framkomligheten över Dammbron.

I renoveringsarbetena på Strömdalens vattenkraftverk kommer vi att byta ut två dammluckor. Dammbron kommer att vara avstängd för passage under projektets gång. Under renoveringstiden hänvisar vi till träbron cirka 100 meter nedströms från Dammbron. Vid Dammbron finns skyltade vägvisningar.

Torbjörn Bengtsson är projektchef för renoveringen. Han förklarar nyttan med arbetet:

­– Dammluckorna har fått utstå mycket slitage genom åren. De nya luckorna kommer ge bättre funktion för framtiden.

Till följd av renoveringen kommer vattenkraftverket hålla stängt under Å-Draget.


För mer information, kontakta:

Torbjörn Bengtsson, projektchef
026 - 17 86 84, 070 - 414 04 75 


Förra veckan påbörjade Gävle Energi renoveringsarbeten på Strömdalens vattenkraftverk. Projektet beräknas bli klart vecka 44 och kommer att påverka framkomligheten över Dammbron.

Läs vidare »
Media-no-image

Vem vinner Gävle Energis Miljö- och Klimatpris 2013?

Pressmeddelanden   •   2013-04-04 10:32 CEST

Varje år delar Gävle Energi ut utmärkelsen för årets Miljö- och Klimatpris i samband med företagargalan Eldklotet. Gävle Energis har nu nominerat tre företag som har chans att vinna priset på Eldklotet företagargala den 27 april 2013 i Söderhamn. I år står det mellan företagen Alir Power AB, In Situ Instrument AB och Radarbolaget.

-  Som ansvarstagande energibolag vill vi stimulera andra företag till aktiva miljö- och klimatsatsningar och premiera den som jobbar för att kombinera affärsmässighet och miljöarbete, säger Håkan Jönsson, marknadschef på Gävle Energi.

Alir Power är ett företag med bred yrkeserfarenhet av strömförsörjningslösningar med tonvikt på konstruktion och försäljning av enheter och system.
Motivering: Företaget möjliggör strömförsörjning på svåråtkomliga platser.

In Situ Instrument erbjuder kunskap, produkter och service för miljörelaterade mätningar i marken, i vattnet och i luften.
Motivering: Företaget har lång erfarenhet och en idé som fungerar. De är ett ”litet” företag som positivt påverkar miljöutvecklingen även globalt.

Radarbolaget är ett företag inom mätsystem med radarsensorer för övervakning av heta och svåra processer i stål- och metallindustrin.

Motivering: Företaget genererar energi- och produktionseffektiviseringar med hjälp av ett komplext mätsystem som gör det svåra enkelt.

Gävleborg har många duktiga och engagerade företagare som kan, vill och vågar. För att hylla och visa upp dessa och för att skapa optimism och framtidstro i länet arrangeras Eldklotet företagargala. Eldklotet har blivit regionens största årliga företagarevent, en mötesplats där företagare, entreprenörer och eldsjälar premieras och lyfts fram som hjältar för sina insatser.

För mer information:
Håkan Jönsson, Marknadschef/Vice VD Gävle Energi 
Tel. 026-17 85 03, 070-414 05 82


Varje år delar Gävle Energi ut utmärkelsen för årets Miljö- och Klimatpris i samband med företagargalan Eldklotet. Gävle Energis har nu nominerat tre företag som har chans att vinna priset på Eldklotet företagargala den 27 april 2013 i Söderhamn. I år står det mellan företagen Alir Power AB, In Situ Instrument AB och Radarbolaget.

Läs vidare »
J7nqn1jwedpxhyoiyttq

Äldsta kyrkan först med fjärrvärme från Gävle Energi

Pressmeddelanden   •   2013-03-07 11:56 CET

Nu pågår arbetet för fullt med att ansluta Valbo kyrka och dess sockenstuga till fjärrvärme. Det är ett spännande arbete för Gävle Energi med mycket historisk tyngd. Med sina anor från 1400-talet tros detta vara den äldsta stenkyrkan i Gästrikland, och den blir nu först ut att anslutas till fjärrvärme av stenkyrkorna i Gävle.

Media-no-image

Samarbete ger energi åt ingenjörsutbildning

Pressmeddelanden   •   2012-11-05 13:28 CET

Efter starten för två år sedan fyller idag högskoleingenjörsutbildningen i energisystem sina studieplatser. Framgången för utbildningen - frukten av ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gävle Energi - är satsningen på Co-op-utbildningar. Intresset från branschen är stort.

Högskolan i Gävle och Gävle Energi AB undertecknade 2010 ett samarbetsavtal om grundutbildning och forskning. Förutom högskoleingenjörsutbildningen i energisystem har samarbetet bland annat inneburit fyra nya doktorander.

- När vi skrev avtal inom forskning och utbildning var söktrycket lågt på utbildningen. Vi såg att med framtida utmaningar med ny teknik, energieffektiviseringar och framtida pensionsavgångar inom energibranschen skulle det bli svårt att säkerställa ny kompetens. Vi förstod tidigt att samarbetet inom Co-op kan skapa både en attraktiv och aktuell utbildning samtidigt som det leder till en mer långsiktig rekryteringsstrategi för företagen, säger Per Laurell, VD för Gävle Energi.

Sedan Co-op-utbildning infördes på Högskolan i Gävle har antalet förstahandssökande till utbildningsplatserna inom Energisystemingenjörsprogrammet ökat från 15 förstahandssökande 2009 till 39 förstahandssökande till innevarande läsår 2012/2013.

Sannolikt bidrar insikten hos studenter att arbetsmarknaden inom dessa områden är ljus och att Co-op-utbildning attraherar.

- Vi har en lång erfarenhet med arbetsintegrerade utbildningar inom det tekniska området. Co-op ger inte bara studenter och företag stora fördelar utan även Högskolan gynnas av det nära samarbetet. De nära kontakterna med företagen ger oss möjlighet att hålla en både attraktiv och aktuell utbildning, säger Bengt Eriksson, chef för Akademin för teknik och miljö vid Högskolan i Gävle.

Co-op är attraktivt för både studenter och företag. Co-op, Cooperative Education, innebär att studenterna varvar teori med betalda arbetsperioder på ett företag. Det ingår fyra arbetsperioder på vardera tio veckor i utbildningen, vilket leder till en treårig examen med nästan ett års arbetslivserfarenhet. Studenterna har ett rejält försprång på arbetsmarknaden när de blir klara med sina studier. För företagen är det ett ypperligt sätt att säkerställa framtida medarbetare.

Kombinationen av teori och arbete gör att studenterna är väl rustade inför framtida utmaningar på arbetsmarknaden. Flera av studenterna har idag fått både sommarjobb och timanställning på företagen.

Till sommaren 2014 kommer den första kullen att gå ut från Energisystemingenjörsprogrammet.

- Genom att tydligt profilera och informera om Högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet inom området Byggd Miljö, tror vi att relevansen ska bli uppenbar för regionen. Vi är nämligen övertygade om att vi kommer att kunna visa på praktiska tillämpningsområden för den teoretiska utbildningen inom energisystemområdet, till exempel vid förestående renoveringar av bostadsbeståndet i det så kallade miljonprogrammet, säger Högskolans rektor Maj-Britt Johansson.

- Efter att Högskolan 2010 fick rätt att själv examinera för licentiat- och doktorsexamen kan vi bidra till såväl excellens i discipliner inom området Byggd Miljö som vidgat tillträde för personer även från vår egen region – en demokratisk uppgift för Högskolan i Gävle.

Fakta från VHS (Verket för högskoleservice). Till höstterminen 2009 var antalet förstahandssökande per studieplats 0,75 (15 sökande till 20 studieplatser). Höstterminen 2012 är antalet 1.95 (39 sökande till 20 studieplatser).

För mer information, v v kontakta:
Per Laurell, VD Gävle Energi, 070-414 04 79
Magnus Lemoine, samordnare för Co-op-utbildning, Högskolan i Gävle, 073-070 89 02
Bengt Eriksson, chef Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle, 070-695 60 12

Efter starten för två år sedan fyller idag högskoleingenjörsutbildningen i energisystem sina studieplatser. Framgången för utbildningen - frukten av ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gävle Energi - är satsningen på Co-op-utbildningar. Intresset från branschen är stort.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • annelie.mmkedbrfraqontuelohexrmf@gavwtowle.sxke
  • 026-17 85 69
  • 070-414 05 51

Om Gävle Energi

Regionens energibolag

Samverkan, utveckling, attraktionskraft - Gävle Energis nyckelbegrepp. Med starkt engagemang för Gävle och regionen tillför vi energi och kommunikation som ger komfort, kvalité och växtkraft. Vi är Gävleregionens eget energibolag sedan 1892.

Gävle Energi tillhandahåller miljövänlig el, bredband, fjärrvärme, närvärme, biogas och energitjänster åt sina kunder. ISO-certifierad inom miljö och kvalité med ca 200 medarbetare och en omsättning mer än en miljard kr.

Adress