Guide för geoenergi för offentliga fastigheter

Nyheter   •   Okt 16, 2017 09:15 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav Svenskt Geoenergicentrum förtroendet att ta fram en skrift om geoenergi. Skriften Guide för Geoenergi för offentliga fastigheter är nu klar och publicerades i oktober. Projektet har initierats och finansierats av SKLs FoU-fond för offentliga fastigheter. Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, har varit utredare och skribent.

​Strategisk innovationsagenda för geoenergi klar

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2017 09:52 CET

Svensk geoenergi levererar lika mycket energi som vindkraften, men har fram till nu saknat en långsiktig plan för forskning, utveckling och innovation. Syftet med den strategiska innovations agendan som nu är färdigställd, har varit att synliggöra geoenergins behov av forskning, utveckling och innovation, gentemot näringsliv och myndigheter.

Första utkastet av Strategisk Innovations Agenda för Geoenergi redo för branschens synpunkter!

Nyheter   •   Jul 08, 2016 11:58 CEST

Arbetet med framtagandet av en strategisk innovationsagenda för geoenergi har nu kommit så långt att det finns ett utkast redo för branschens synpunkter.

Nu behövs branschmedlemmarnas kunskap och åsikter för att agendan ska bli den strategi som tydliggör geoenergins behov av innovation, forskning och utveckling. Målet med agendan är att lyfta fram inom vilka områden och med vilka insatser geoenergin ska utvecklas i Sverige, för att kunna fortsätta växa och bidra i omställningen till ett helt förnybart energisystem, med trygg och prisvärd energi. Höga ambitioner, stora förväntningar!

Alla som vill har nu tillfället att hjälpa till med agendan, genom att komplettera och tycka till om det utkast som finns upplagt på webben, här.

Svar önskas till 31 augusti.

Utkastet är uppdelat i flera mindre fristående delar. Det går att bidra via röstningsknappar och via kommentarsfält. Det går även bra höra av sig direkt till projektledare Oskar Räftegård, SP, eller vice projektledare Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum.

För utkastet ansvarar Oskar Räftegård, SP, och Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum. Bidragande i arbetsgruppen bakom är Göran Hellström (NeoEnergy), Mattias Gustafsson (SGU), Johan Barth (Geotec), Johan Tjernström (Akademiska Hus), Per Jonasson (SKVP), Per Lundqvist (KTH) och Saqib Javed (Chalmers/LTH)

Agendan kommer att färdigställas efter en andra remissrunda och diskussion på workshopen i samband med Geoenergidagen 2016 i oktober, men det är nu chansen finns att föra fram förslag på ytterligare insatsområden och att prioritera vilka områden som ska tas med till det slutliga utkastet.

Vi hoppas att så många som möjligt vill bidra med sin kunskap till detta viktiga arbete!

​Arbetet med framtagandet av en strategisk innovationsagenda för geoenergi har nu kommit så långt att det finns ett utkast redo för branschens synpunkter. Utkastet finns tillgängligt för synpunkter via ett webbformulär fram till den 31 augusti. Därefter kommer synpunkterna att sammanställas för diskussion under Geoenergidagen 2016 i oktober.

Läs vidare »

Strategisk innovationsagenda för geoenergi

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2015 13:21 CET

Statens Energimyndighet har beviljat Svenskt Geoenergicentrum och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 400 000 kr för att i en brett förankrad arbetsprocess utveckla en strategisk innovationsagenda för geoenergi. Arbetet startas i januari och avslutas i december 2016.

Arbetet med agendan syftar till att utarbeta mål för geoenergins utveckling, inklusive forsknings- och utvecklingsbehov för att nå målen. Agendan ska bl.a. kunna användas som dialogmaterial i påverkansarbete inför utlysningar och i företags strategiska utvecklingsarbete.

Energimyndigheten motiverar bl.a. beslutet med att geoenergi redan i dag ger ett betydande tillskott till den svenska energimixen, men att det finns en betydande kvarvarande potential för olika tillämpningar, såväl för att nyttja förnybar energi som lagrats passivt i marken som för att aktivt lagra värme och kyla för senare användning.

För mer information kontakta:

Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, 075-700 88 23

Oskar Räftegård, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 010-516 5765

Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscentrum och kunskapskälla för geoenergi, Sveriges tredje största förnybara energiresurs. Vi samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i samhället.

Statens Energimyndighet har beviljat Svenskt Geoenergicentrum och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut medel för att i en brett förankrad arbetsprocess utveckla en strategisk innovationsagenda för geoenergi. Arbetet startas i januari och avslutas i december 2016.

Läs vidare »

Nya Riktlinjer för Termisk Responstest (TRT)

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2015 10:27 CET

Svenskt Geoenergicentrums Riktlinjer för Termisk Responstest (TRT) är färdigställda och finns nu publicerade på Svenskt Geoenergicentrums hemsida för fri nedladdning.

Riktlinjerna gäller utrustning, utförande, analys och redovisning av Termisk Responstest för energibrunnar, och är avsedda som att vara till hjälp för beställare och utförare av TRT, såväl som  föranvändare av TRT-data för design av geoenergisystem.

Arbetet med riktlinjerna initierades i samband med Geoenergidagen 2013 och har tagits fram av Svenskt Geoenergicentrum i nära samverkan med geoenergibranschens aktörer inom forskning, entreprenad, konsultverksamhet, fastighetsförvaltning och leverantörer.

Signhild Gehlin, Teknisk Expert vid Svenskt Geoenergicentrum och den som varit projektledare för arbetet med riktlinjerna är väldigt nöjd med det engagemang och den positiva respons som branschens aktörer visat under hela arbetsprocessen:

- Publiceringen av riktlinjerna är ett viktigt steg i Svenskt Geoenergicentrums arbete för kvalitets- och kunskapsutveckling i geoenergibranschen.

Riktlinjerna är uppdelade i två delar där första delen utgörs av riktlinjer för utförande av Termisk Responstest och andra delen är riktlinjer för analys av data från Termisk Responstest.

Riktlinjerna kompletteras av fyra bilagor:
• Bilaga 1 – Förklaringar och kommentarer till Riktlinjer för Termisk Responstest
• Bilaga 2 – Riktlinjer för testborrhål för Termisk Responstest
• Bilaga 3 – Mall för redovisning av Termisk Responstest – Utförande
• Bilaga 4 – Mall för redovisning av Termisk Responstest – Analys

Riktlinjerna avser främst den vanligaste formen av standardmässig TRT med cirkulerande vätska i kollektorn. TRT kan även utföras på andra sätt – till exempel kan värme tillföras med en prob eller värmekabel, och borrhålets temperatur kan mätas på flera punkter utmed hela borrhålsdjupet, till exempel med en optisk fiber (så kallat Distribuerat TRT, DTRT). Dessa varianter ställer andra krav på utrustning och utförande, som inte behandlas i dessa riktlinjer.

Svenskt Geoenergicentrum arbetar nu vidare med att ta fram riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar. Revidering pågår även av SVEPs gamla råd och anvisningar för kollektorer i mark, som Svenskt Geoenergicentrum tagit över förvaltningen av.

Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscentrum och kunskapskälla för geoenergi, Sveriges tredje största förnybara energiresurs. Vi samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i samhället.

​Svenskt Geoenergicentrums Riktlinjer för Termisk Responstest (TRT) är nu färdigställda och finns publicerade på Svenskt Geoenergicentrums hemsida. Riktlinjerna gäller utrustning, utförande, analys och redovisning av Termisk Responstest för energibrunnar, och är avsedda att vara till hjälp för beställare och utförare av TRT, såväl som för användare av TRT-data för design av geoenergisystem.

Läs vidare »

Svenskt Geoenergicentrum svarar på Boverkets NNE-remiss

Nyheter   •   Sep 17, 2015 14:31 CEST

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader. Syftet är att genom höga energikrav, ställda så att berörda företag får tid på sig att ställa om, driva på takten i utvecklingen mot ett allt mer energieffektivt byggande i Europa.

Boverket har haft i uppdrag att föreslå vad nära-noll ska innebära i Sverige i form av krav på byggnaders energiprestanda. Ett förslag har tagits fram som omfattar dels hur kraven ska ställas, det vill säga vilken energimängd som ska räknas in i byggnadens energiprestanda, och dels vilka nivåer på energiprestandan som ska gälla för nära-nollenergibyggnader. 

Det framtagna förslaget har varit ute på remissomgång bland branschens olika aktörer och Svenskt Geoenergicentrum har lämnat in ett svar på remissen. Där håller man i stort med Boverket i deras definition av NNE och val av systemgräns, samtidigt som man understryker betydelsen av kostnadseffektivitet och en gynnsam behandling av lokal och fritt flödande energi inklusive frikyla. Förslaget till viktningsfaktor för el kritiseras med hänvisning till Energimyndighetens ställningstagande beträffande viktningsfaktorer i april 2015.

​Svenskt Geoenergicentrum har lämnat in ett remiss-svar på Boverkets förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader.

Läs vidare »

Geoenergi i K-märkta byggnader

Nyheter   •   Maj 20, 2015 13:48 CEST

I nya numret (nr 1/2015) av Svensk Geoenergi skriver vi om geoenergilösningar för K-märkta byggnader. Finns nu tillgängligt online. Läs om kyrkor som får värme både ovan- och underifrån, om Nationalmuseums nya kyla, och hur Statens fastighetsverk tänker kring geoenergi mm. Läs även intervjun med Mikael Gustafsson, energiexpert på SFV.

GEOENERGIDAGEN 2015 den 6 oktober i Kista

Nyheter   •   Maj 04, 2015 15:10 CEST

GEOENERGIDAGEN 2015 den 6/10 med föregående eftermiddagsworkshop den 5/10 är Svenskt Geoenergicentrums årliga forum för information och kunskapsutbyte kring aktuella frågor som rör geoenergi. Geoenergidagen riktar sig till alla med intresse i energifrågor och tar upp allt som rör geoenergi – från miljömässiga överväganden, teknik, forskning, design, genomförande, drift och uppföljning.

2014 ett aktivitetsfyllt år för Svenskt Geoenergicentrum

Nyheter   •   Jan 15, 2015 15:15 CET

Svenskt Geoenergicentrums andra år har varit fyllt av aktiviteter och engagemang för geoenergins främjande, i form av seminarier och presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, kurser och informationsinsatser av olika slag.


Under 2014 har Svenskt Geoenergicentrum bland annat arrangerat en debattpanel om solenergi och geoenergi under Almedalsveckan 2014, arrangerat Geoenergidagen 2014 och den föregående workshopen om aktuella geoenergifrågor, hållit föreläsningar för företag, organisationer och myndigheter, lanserat ett nytt kursprogram inom geoenergi, bidragit till fem vetenskapliga artiklar, skrivit tekniska artiklar till sju svenska och internationella branschpublikationer och givit ut nio nyhetsbrev.

Svenskt Geoenergicentrum har även arbetat vidare med att förbättra geoenergistatistiken i Sverige, handlett tre examensarbeten från Lund Universitet och ett från KTH i Stockholm, bevakat ett tiotal svenska och internationella konferenser och workshopar.

Under 2014 har Geoenergicentrum med hjälp av branschens aktörer arbetat fram riktlinjer för Termisk Responstest (TRT) som kommer att färdigställas och göras tillgängliga via Geoenergicentrums hemsida, i början av 2015.

Läs sammanfattningen av Svenskt Geoenergicentrums verksamhet 2014 HÄR.

​Svenskt Geoenergicentrums andra år sedan starten 2013 har varit fyllt av aktiviteter och engagemang för geoenergins främjande. Geoenergicentrum har bidragit genom seminarier och presentationer, artiklar i fackpress och vetenskapliga publikationer, kurser och informationsinsatser av olika slag. Läs Geoenergicentrums sammanfattning av 2014 års verksamhet.

Läs vidare »

Geoenergicentrum lanserar kursutbud 2015

Nyheter   •   Jan 08, 2015 09:54 CET

Nu finns Svenskt Geoenergicentrums kursutbud för 2015 tillgängligt för anmälan. Grundutbudet innehåller sju kurser om Sveriges tredje förnybara energikälla. Även företagsanpassade kurser erbjuds.

Vår endags grundkurs i geoenergi passar alla som vill få en bra kunskapsbas kring geoenergi och dess tillämpningar och förutsättningar i Sverige och i andra länder. Vi erbjuder en speciellt inriktad endagskurs för fastighetsägare och beställare som ska upphandla eller förvalta geoenergisystem. I utbudet finns även fördjupningskurser inriktade på praktisk dimensionering och utformning av geoenergisystem där datorprogrammet EED används. En unik tvådagarskurs för den som vill lära sig när och hur Termisk Responstest av geoenergibrunnar ska utföras och analyseras för att vara kvalitetssäkrade finns också i utbudet:

 • Geoenergi Grundkurs – 17 mars
 • Geoenergi Fördjupningskurs Design – 9 april
 • Geoenergi för Beställare – 26 maj
 • Termisk Responstest 2 dagar 16-17 september
 • Geoenergi Grundkurs – 20 oktober
 • Geoenergi Fördjupningskurs Design -18 november
 • Geoenergi Fördjupningskurs Avancerad Design – 2 december

Mer information om kurserna samt anmälningsformulär hittar du HÄR.

Svenskt Geoenergicentrum erbjuder även företagsanpassade kurser.
Kontakta info@geoenergicentrum.se för offert.

Intressenter i Svenskt Geoenergicentrum har 10% rabatt på kurserna. Läs mer om Intressentskap HÄR.

Svenskt Geoenergicentrum lär dig mer om Sveriges tredje förnybara energikälla.

​Nu finns Svenskt Geoenergicentrums kursutbud för 2015 tillgängligt. Grundutbudet innehåller grundkurser, fördjupningskurser och specialiserade kurser om Sveriges tredje förnybara energikälla. Även företagsanpassade kurser erbjuds i år.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Tekn dr, teknisk expert
 • siakgniohivelddk@gqreougenynerrbgiftcedzntmkrupfm.njsefg
 • 0733-162418
 • 075-700 88 23

Om Svenskt Geoenergicentrum

Kunskapscentrum för geoenergi

Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscentrum och kunskapskälla för geoenergi, Sveriges tredje största förnybara energiresurs. Vi samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i samhället.

Svenskt Geoenergicentrum bildades 2013. Kunskapscentret vänder sig till entreprenörer, konsulter, fastighetsägare, kommuner, myndigheter, forsknings- och utbildningsinstitutioner, tillverkare och andra grupper som har nytta av kunskap om geoenergi.

Adress

 • Svenskt Geoenergicentrum
 • Västergatan 11
 • 222 29 Lund

Länkar

Koncern