Skip to main content

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:23 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42838 *Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,4 MSEK (0,3 MSEK). *Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,3 (-0,4) *Koncernens resultat per aktie var -0,00 (-0,01) kronor Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 0,4 mkr ( 0,3 mkr) och periodens resultat före skatt blev -0,3 mkr (-0,4 mkr). Investeringar immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 mkr (0,0 mkr) och investeringar i materiella anläggningar uppgick till 0,0 mkr (0,0 mkr). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,0 mkr och vid föregående räkenskapsårs utgång till 0,1 mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 1,0 mkr. Januari-mars 2006 Getupdated har utvecklat tjänsteutbudet kring bevakningssystemet Getupdated Informant genom att dels intensifiera utbildningsaktiviteter, dels samverka med experter inom e-learning och underrättelseverksamhet. Det senare sker genom ett exklusivt samarbete med Lerdell Investigations och Internet Intelligence Institute. Genom dessa samarbeten har Getupdated dels tillgång till kvalificerad utredningsverksamhet, dels de senaste rönen inom forskningen kring Internets organisering, vilket stärker kunderbjudandet. Omsättning och resultat utvecklades svagare än förväntat beroende på att kundprojekt försenats. Detta har påverkat likviditeten negativt. Huvudägarna har med anledning av detta lämnat lån till bolaget under april månad. Finansiell rapportering 2006/07 Getupdated kommer att lämna följande rapporter under 2006 och 2007: 2006-08-16 Halvårsrapport januari - juni 2006-10-18 Delårsrapport januari - september 2007-01-24 Bokslutskommuniké Stockholm den 25 april 2006 Fredrik Forssberg Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta Fredrik Forssberg, VD Telefon 08-527 152 00, 070-847 93 93 E-post: fredrik.forssberg@getupdated.com Webb: www.getupdated.com (För fullständig rapport se bifogad fil) GetUpdateds affärsidé är att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster inom segmenten informationshantering och uppdateringstjänster. GetUpdateds vision är att vara en av de ledande aktörerna inom segmenten informationshantering och mobilt internet genom att erbjuda företag uppdateringar som följd av informationsförändringar på Internet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera