Skip to main content

Delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 14:09 CEST

· Koncernens nettoomsättning för januari till och med september uppgick till 2,1 MSEK (1,8 MSEK). · Resultatet efter skatt var samma period var MSEK –2,1 (MSEK 1,1) · För perioden juli till och med september uppgick koncernens nettoomsättning till MSEK 0,4 (MSEK 0,2) · Resultatet för perioden juli till och med september var MSEK –0,75 (MSEK 0,75) · Bolaget har tillförts MSEK 0,5 genom riktad nyemission · Fredrik Forssberg utsågs till VD den 30 augusti · Den 7 oktober hölls en extra bolagsstämma där beslut om nyemission med företräde för befintliga aktieägare fattades. Vid samma stämma valdes Peter Person till ordinarie ledamot i styrelsen. · Bolagets likviditet är fortsatt ansträngd, se avsnittet om likviditet nedan. Kvartal 3 2004 Finansiell ställning 2004-09-30 Moderbolagets egna kapital per den 30 september 2004 uppgick till KSEK 1 028 efter erforderlig nedskrivning av aktier i dotterbolag. Detta skall jämföras med moderbolagets registrerade aktiekapital om KSEK 959. Det egna kapitalet i moderbolaget är således intakt. Försäljning och resultat Försäljningen under tredje kvartalet steg med MSEK 0,1 jämfört med motsvarande period föregående år till MSEK 0,4 (MSEK 0,3). Däremot sjönk omsättningen för perioden januari till och med september med MSEK 1,3 till MSEK 0,8 (MSEK 2,1). Bland nytillkomna kunder märks främst intresse för Informant Lead-generator samt Informant Bas. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till MSEK –0,7 (MSEK –0,7) och har belastats med kostnader om KSEK 242 som avser tidigare perioder. Resultatet för de tre första kvartalen sjönk till MSEK –2,1 (MSEK -1,1). Bolaget har flyttat till nya lokaler i Globenområdet, vilket medför ytterligare kostnadsbesparingar. Likviditet och nyemissioner Bolagets likviditet är fortsatt ansträngd och kapitaltillskott i den förestående emissionen är nödvändigt. Bolaget har under det tredje kvartalet tillförts MSEK 0,5 genom en riktad nyemission om 5 000 000 aktier. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 8 oktober 2004. På extra bolagsstämma den 7 oktober 2004 beslutades att genomföra en nyemission 1:1 till en teckningskurs om 5 öre med företräde för befintliga aktieägare. Finansiell rapportering 2004 – 2005 Getupdated kommer att lämna följande rapporter under 2004 –2005: -Bokslutskommuniké 31 januari 2005* -Årsredovisning 21 mars 2005* -Delårsrapport Q1 28 april 2005* * preliminära datum Stockholm den 20 oktober 2004 Fredrik Forssberg Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta Fredrik Forssberg, VD Telefon 08-527 152 00, 070-847 93 93, E-post: fredrik.forssberg@getupdated.com, Webb: www.getupdated.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera