Skip to main content

Getupdated: Kommuniké från bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 09:04 CEST

Getupdated Sweden AB (publ) har den 7 oktober 2004 avhållit extra bolagsstämma och beslöt följande: Nyemission Bolagsstämman beslutade att genomföra nyemission av högst 52 944 959 aktier av serie B, envar om nominellt 2 öre, med företrädesrätt för aktieägarna. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 2 november 2004. Teckning, varvid en (1) befintlig aktie – oavsett slag – berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B, skall ske från och med den 8 november 2004 till och med den 24 november 2004 och aktieägarna kan begagna sin företrädesrätt under hela teckningstiden. Teckningskursen skall vara 5 öre per tecknad aktie. Betalning för de nya aktierna skall erläggas med pengar senast den 24 november 2004. Beslutet om nyemission i dess helhet hålls tillgängligt på bolagets kontor, Arenavägen 41 i Stockholm. Styrelse Bolagsstämman beslutade att utse Peter Persson till ordinarie ledamot i styrelsen. Stockholm den 7 oktober 2004 Styrelsen Getupdated Sweden AB Fredrik Forssberg, t.f. VD GetUpdated Sweden AB, 08-527 152 00, fredrik.forssberg@getupdated.com, www.getupdated.com Om GetUpdated GetUpdated Sweden AB, är ledande leverantör av webbaserade bevaknings- och uppdateringstjänster. Tjänsterna marknadsförs under namnet Getupdated Informant. Bland GetUpdateds kunder finns Addtech, Biovitrum, Jobline/Monster, Larmtjänst, Nordea, m.fl.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera