Skip to main content

Oniva Online Group Europes företrädesemission om 65,4 MSEK övertecknad med ca 47%

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 08:34 CET

Oniva Online Group Europe AB har slutfört sin fullt garanterade nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det slutliga resultatet visar att totalt 1 821 485 aktier tecknades med företräde, motsvarande cirka 97,5 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 932 872 aktier motsvarande cirka 49,5 procent av nyemissionen. Nyemissionen tecknades därmed till cirka 147 procent.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på NASDAQ OMX First North fram till dess att nyemissionen registrerats av Bolagsverket och kommer då att ersättas av aktier. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX First North under vecka 2, 2014.

Nyemissionen innebär att Oniva Online Group Europe AB:s aktiekapital ökar från 14 019 627 kr till 16 823 551,50 kr och att antalet utestående aktier ökar från 9 346 418 till 11 215 701. Aktier förvärvade genom nyemissionen berättigar till eventuell utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats närmast efter nyemissionens registrering.

Informationen i detta pressmeddelade är sådan som Oniva Online Group Europe AB (publ) skall offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2013 klockan 08.30 (CET).

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har varit juridisk rådgivare till Online Group i samband med nyemissionen.

Viktigt meddelande
Offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, publicerats eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller företes på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att iaktta dessa begränsningar kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämplig lagstiftning i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Oniva Online Group Europe AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier Oniva Online Group Europe AB (publ) har endast skett genom det prospekt som offentliggjordes den 2 december 2013.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna har eller kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna får inte, direkt eller indirekt, överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning, annat än i sådana fall som enligt tillämpliga undantag inte kräver registrering enligt Securities Act, någon provinslag i Kanada eller motsvarande åtgärder enligt tillämplig lagstiftning i övriga jurisdiktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB 

070-416 95 00urban.johansson@onlinegroup.com


Detta är Oniva Online Group Europe AB

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting.Online Group har ett komplett utbud av  tjänster: sökmotoroptimeringsökordsannonseringsociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera