Skip to main content

Idrottsprofilerad utbildning ökar konkurrenskraften

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 11:04 CEST

Skolor som erbjuder idrottsprofilerade utbildningar ökar sin konkurrenskraft gentemot andra skolor och lockar på så sätt högpresterande elever. Samtidigt är det få utbildade lärare som undervisar i utbildningarna. Det är resultatet som kommer fram i Magnus Ferrys nya avhandling.

Sedan mitten av 1990-talet har utbudet av idrottsprofilerade utbildningar i Sverige ökat på alla skolnivåer och därigenom också antalet involverade elever och lärare. Magnus Ferry har i sin avhandling fokuserat på denna utveckling för att få en djupare förståelse av det svenska systemet med idrottsprofilerade utbildningar.
– Studien visar att det ökade utbudet är nära sammankopplat med avregleringen av skolan och av ökade konkurrensen mellan skolor. Genom att erbjuda idrottsprofilerade utbildningar har skolorna funnit ett sätt att öka sin konkurrenskraft och locka fler elever.

Avhandlingen baseras på registerdata, telefonintervjuer med 50 skolledare och enkäter till 677 elever och 109 lärare involverade i idrottsprofilerade utbildningar.
– Studien visar även att idrottsprofilerade utbildningar verkar vara bättre anpassat till vissa elevers bakgrunder och behov, som till exempel att de i hög grad lockar pojkar, elever med svensk bakgrund och elever med högt utbildade och idrottsintresserade föräldrar, säger Magnus Ferry.

Resultatet av studien visar även att lärarna skiljer sig från övriga lärare i skolan:
– De är i stor utsträckning tränarutbildade, men få har en lärarutbildning. Detta kan leda till problem vad gäller kvaliteten framför allt på gymnasienivå då lärarna utöver att undervisa även ska bedöma och betygsätta eleverna.

Läs avhandlingen i fulltext på följande länk:
http://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:740952

Magnus Ferry har varit verksam inom den Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap och hör till Göteborgs universitet. Han försvarar sin avhandling "Idrottsprofilerad utbildning – i spåren av en avreglerad skola" vid GIH.

Disputationen sker fredagen den 19 september klockan 13.00 i aulan på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm.

För mer information:
Magnus Ferry, telefon 070-587 85 48, magnus.ferry@pedag.umu.se
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH, telefon tel 08-120 53 711 eller 070-202 85 86

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 år förra året i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och här går cirka 1 000 studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy