Glasrikeuppdragets nyhetsbrev nr. 31

Nyheter   •   Dec 15, 2017 14:46 CET

Det här händelserika året 2017 går mot sitt slut. Många pusselbitar har fallit på plats för Glasrikeuppdraget i höst. Betydelsefulla pusselbitar, som innebär att de viktigaste av de processer som har startats inom Glasrikeuppdraget faktiskt kommer att fortsätta även efter 2017.

Eller vad sägs om – finansiering till projektet innovativ sanering, kommunernas gemensamma organisation för saneringsarbetet, Emmaboda kommun tar ansvar som huvudman för Swedish Glass Net. Sist men inte minst, att samverkan över alla gränser i Glasriket fortsätter, nu under ledning av regionerna.

Läs om detta och mer i Glasrikeuppdragets nyhetsbrev nr. 31

Det här händelserika året 2017 går mot sitt slut. Många pusselbitar har fallit på plats för Glasrikeuppdraget i höst. Betydelsefulla pusselbitar, som innebär att de viktigaste av de processer som har startats inom Glasrikeuppdraget faktiskt kommer att fortsätta även efter 2017.

Läs vidare »

Emmaboda kommun leder Glasets arkiv och samlingar

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 12:28 CET

Glasrikeuppdraget tar ett stort kliv framåt och etablerar nu nätverket Swedish Glass Net under ledning av Emmaboda kommun. Med Swedish Glass Net vill regionen visa att det svenska glasets arkiv och samlingar är ett unikt nationellt design- och kulturarv och en angelägenhet för hela landet.

Behovet att säkra och utveckla arkiven och samlingarna identifierades snabbt under Glasrikeuppdraget och det är en tidig samordning av arbetet som nu lett fram till att Emmaboda tar ansvaret som huvudman för det framtida arbetet.

- Det känns väldigt bra att Emmaboda fått förtroendet att driva arbetet framåt. Vi är väl insatta i frågorna genom det aktiva arbete som bedrivits i The Glass Factory och hos Emmabodabygdens arkivförening i Vissefjärda, säger Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur i Emmaboda kommun.

Erika Lagerbielke, professor i glasdesign på Linnéuniversitetet fortsätter:

- Nationalmuseum och Riksarkivet konstaterade redan 2013 att glaset är ett värdefullt kulturarv. Glasrikets kulturvärden behöver kunna göras bättre tillgängliga för allmänheten och för forskare. Genom engagerad samverkan ökas möjligheten att skapa ny kunskap och sprida information om vårt kulturella glasarv.

Emmaboda kommun kommer nu fortsätta arbetet som påbörjats inom Glasrikeuppdraget, vilket bland annat handlar om aktiva insatser för att säkra och tillgängliggöra arkiv och samlingar så att de kan bli en resurs för besöksnäring, forskning och utveckling i Glasriket och nationellt.

- Swedish Glass Net ska vara en kreativ utvecklingsarena för det svenska glaset med fokus på innovation och tillväxt. Syftet är att kunna använda dessa fantastiska skatter för forskning och entreprenörskap för att fortsätta utveckla Glasriket, säger Joanna Sandell på Kalmar Konstmuseum.

Nätverket har sökt nationell finansiering för det fortsatta arbetet, och trots regeringskansliets hänvisning till regionala utvecklingsmedel och kultursamverkansmodellen finns en stark förhoppning hos de inblandade aktörerna om ett nationellt ansvar och nationell uppmärksamhet.

- Genom nätverket vill uppmärksamma den svenska glasindustrins kulturarv, dess arkiv och samlingar, inte bara i det nuvarande Glasriket utan också nationellt och internationellt. Vår målsättning är att nätverket får ett nationellt ansvar och därmed också en långsiktig nationell finansiering, säger Lennart Johansson på Kulturparken Småland.

Malin Bendz-Hellgren, samordnare av Glasrikeuppdraget fortsätter:

- Ett av målen med Glasrikeuppdraget har varit att utse en samordnare för Swedish Glass Net. Nu kan nätverket erbjuda sin kompetens för att ta ett nationellt ansvar.

Bakgrund

Bakom nätverket står Kulturparken Småland, The Glass Factory, Designarkivet, Emmaboda kommun i samarbete med Emmabodabygdens arkivförening samt Linnéuniversitetet.

Kontakt

Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur i Emmaboda kommun

Tel 0471-24 92 24,  jan.dzedins@emmaboda.se

Regeringen tog i mars 2012 beslut om ett särskilt uppdrag för Länsstyrelserna i Kalmar respektive Kronobergs län gällande Glasriket, där även regionförbunden i de båda länen erbjöds att delta. Uppdraget innebär att för regeringens räkning genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket till och med 2014. Länsstyrelsen i Kronoberg utsågs till samordnare. Uppdraget tar sin utgångspunkt i befintliga resurser på nationell, regional och lokal nivå och ska ske i samverkan med berörda aktörer.

Glasrikeuppdraget tar ett stort kliv framåt och etablerar nu nätverket Swedish Glass Net under ledning av Emmaboda kommun. Med Swedish Glass Net vill regionen visa att det svenska glasets arkiv och samlingar är ett unikt nationellt design- och kulturarv och en angelägenhet för hela landet.

Läs vidare »

Glasrikeuppdragets nyhetsbrev nr 30

Nyheter   •   Nov 08, 2017 15:23 CET

Det händer mycket runt Glasrikeuppdraget. I det 30:e nyhetsbrevet läser du om Vinnovas beslutat att stödja arbetet kring innovativ sanering, att det fortfarande finns pengar kvar att söka från Glasrikemiljonen och om en ny spel-app där Ebba och Ture visar barnen hur man tillverkar en vas.
Det och mycket mer i det senaste numret.

Glasrikeuppdragets nyhetsbrev nummer 30

Det händer mycket runt Glasrikeuppdraget. I det 30:e nyhetsbrevet läser du om Vinnovas beslutat att stödja arbetet kring innovativ sanering, att det fortfarande finns pengar kvar att söka från Glasrikemiljonen och om en ny spel-app där Ebba och Ture visar barnen hur man tillverkar en vas. Det och mycket mer i det senaste numret.

Läs vidare »

800 000 för att snabba upp saneringsarbetet i Glasriket

Nyheter   •   Nov 02, 2017 14:39 CET

Vinnova väljer nu att gå in med ytterligare nationell finansiering för att fortsatt stötta utvecklingen av arbetet med innovativ sanering i Glasriket. Myndigheten bidrar med drygt 800 000 kronor vilket gör att projektet nu kan leva vidare till och med april 2019.

Genom utvecklingen av innovativ sanering kommer en mer hållbar sanering av Glasriket kunna göras på sikt. Målet är att sanera alla gamla glasbruk och att samtidigt ta vara på de giftiga metallerna och att återanvända glaset. Förhoppningen är också att saneringen av glasbruksmiljöerna ska kunna skyndas på och att arbetsformer och hantering av glasbruken ska ske på ett samordnat och resurseffektivt sätt.

- Det är väldigt roligt att Vinnova väljer att bevilja vår ansökan. Det visar att de ser ett värde i det arbete som vi gör och vill vara med och stötta oss framåt, säger Åke Carlson, kommunalråd i Uppvidinge och ledamot i Glasrikeuppdragets styrgrupp.

Förutom nya saneringsmetoder finns det även stora vinster att göra vad gäller effektivisering och samverkan mellan myndigheter. Ett led i det fortsatta arbetet är därför att kommunerna skapar en gemensam organisation för saneringsfrågor i Glasriket.

- Projektet underlättar vårt arbete och gör det möjligt att sätta ökade resurser på att samordna saneringen. Vi är i det sammanhanget glada att vi har lyckats knyta Claes-Göran Nilsson till oss för att leda samordningen mellan lokalt, regionalt och nationellt arbete, fortsätter Åke Carlson

Uppvidinge kommun är projektägare och har i samarbete med SGU och Glasrikeuppdraget tagit fram ansökan som Vinnova beviljat. Claes-Göran Nilsson har gedigen erfarenhet av företagsledning och har under det senaste året koordinerat arbetet med innovativ sanering tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län. Arbetet finansieras även av bland annat Länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län. De fyra glasrikekommunerna, SGU och Statens Geotekniska Institut deltar aktivt i arbetet. Projektet omfattar totalt 1,7 miljoner kronor.

Kontakt

Åke Carlson, kommunalråd Uppvidinge kommun070-675 30 40

Malin Bendz-Hellgren, projektledare Glasrikeuppdraget, Länsstyrelsen i Kronobergs län 010-223 74 67, malin.bendz-hellgren@lansstyrelsen.se

Vinnova väljer nu att gå in med ytterligare nationell finansiering för att fortsatt stötta utvecklingen av arbetet med innovativ sanering i Glasriket. Myndigheten bidrar med drygt 800 000 kronor vilket gör att projektet nu kan leva vidare till och med april 2019.

Läs vidare »

Glasets arkiv och samlingar uppmärksammas i riksdagens motioner

Nyheter   •   Okt 20, 2017 12:30 CEST

Under höstens allmänna motionstid har två motioner om glasets arkiv och samlingar lämnats in till riksdagen. Det är ledamöter från både Kronobergs och Kalmar län som står bakom de båda motionerna.

I den ena motionen, signerad centerpartistiska riksdagsledamöterna Eskil Erlandsson och Anders Åkesson, pekar motionärerna på att glaset är en nationell angelägenhet och framhäver att Glasriket vill ta ett nationellt ansvar för glasets arkiv och samlingar. Bland annat lyfts nätverket Swedish Glass Net fram som en lämplig plattform. Nätverkets syfte är att vara en kreativ utvecklingsarena för det svenska glasets historia med fokus på innovation och tillväxt. I motionen efterfrågas även en mer hållbar lösning med långsiktiga verksamhetsmedel för Glasriket.

I den andra motionen skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Krister Örnfjäder, ClasGöran Carlsson, Lena Hallengren, Laila Naragi och Monica Haider att glasets arkiv och samlingar är ett nationellt design- och kulturarv som är en angelägenhet för hela Sverige. Även här pekar motionärerna på att Glasriket vill ta ett nationellt ansvar genom nätverket Swedish Glass Net, bland annat för att främja forskning och entreprenörskap på ett bättre sätt än idag. Vidare vill motionärerna att glasets arkiv och samlingar ska uppmärksammas nationellt och att regeringen ska överväga att inleda en dialog med regionen.

De båda motionerna ska nu beredas av Kulturutskottet som sedan föreslår vad riksdagen ska besluta.

Om allmänna motionstiden

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner (förslag) i praktiskt taget vilket ämne som helst som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden äger rum på hösten, under 2017 började den 12 september och avslutades den 5 oktober.

När en motion kommit in lämnas den till det utskott som ansvarar för området som motionen tar upp. Utskottet går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta.

Hösten 2017 lämnades 3 851 motioner in.

Under höstens allmänna motionstid har två motioner om glasets arkiv och samlingar lämnats in till riksdagen. Det är ledamöter från både Kronobergs och Kalmar län som står bakom de båda motionerna.

Läs vidare »

Glasrikeuppdragets nyhetsbrev nr. 29

Nyheter   •   Sep 19, 2017 15:20 CEST

Senaste numret av Glasrikeuppdragets nyhetsbrevet. Bland rubrikerna läser du bland annat om avslutningsseminerier inom Glasrikeuppdraget, vad som händer inom praktisk sanering, invigning av Öppet magasin GLAS, projekt som ska utveckla besöksnäringen i glasriket och mycket, mycket mer.

Du hittar nyhetsbrevet här: Glasrikeuppdraget nyhetsbrev nummer 29

Senaste numret av Glasrikeuppdragets nyhetsbrevet. Bland rubrikerna läser du bland annat om avslutningsseminerier inom Glasrikeuppdraget, vad som händer inom praktisk sanering, invigning av Öppet magasin GLAS, projekt som ska utveckla besöksnäringen i glasriket och mycket, mycket mer.

Läs vidare »

Glasrikeuppdraget nyhetsbrev nr. 28

Nyheter   •   Jun 29, 2017 15:24 CEST

Ett helt nytt nummer av Glasrikeuppdragets nyhetsbrevet. Bland rubrikerna hittar du bland annat följande:

 • Praktisk sanering – vad händer nu?
 • Swedish Glass Net
 • Glasrikesmiljonen fortsätter stötta näringslivet i och kring Glasriket
 • Ny resurs - integrationsprojekt i Emmaboda

Du hittar nyhetsbrevet här: Glasrikeuppdraget nyhetsbrev nummer 28

Ett helt nytt nummer av Glasrikeuppdragets nyhetsbrevet. Bland rubrikerna hittar du bland annat följande: Praktisk sanering – vad händer nu, Swedish Glass Net, Glasrikesmiljonen fortsätter stötta näringslivet i och kring Glasriket, Ny resurs - integrationsprojekt i Emmaboda.

Läs vidare »

Glasrikeuppdraget nyhetsbrev nr. 27

Nyheter   •   Maj 10, 2017 14:14 CEST

Ett helt nytt nyhetsbrev som bland annat handlar om Innovativ sanering, efterlysning av glastillverkare, praktisk sanering – vad händer nu, Glasrikesmiljonen och mycket, mycket mer!

Du hittar nyhetsbrevet här: Glasrikeuppdraget nyhetsbrev nummer 27

​Ett helt nytt nyhetsbrev som bland annat handlar om Innovativ sanering, efterlysning av glastillverkare, praktisk sanering – vad händer nu, Glasrikesmiljonen och mycket, mycket mer!

Läs vidare »

Delrapport för Glasrikeuppdraget skickad till näringsdepartementet

Nyheter   •   Mar 31, 2017 11:10 CEST

Glasrikeuppdragets rapport för 2016 har skickats till näringsdepartementet.

Glasrikeuppdragets delrapport för 2016 har skickats till regeringen

Läs vidare »

Glasrikeuppdraget nyhetsbrev nr. 26

Nyheter   •   Mar 21, 2017 15:16 CET

Ett helt nytt nyhetsbrev som bland annat handlar om Swedish Glass Net, att Glasrikemiljonen har tilldelats, att The Glass Factory hittar nya samarbeten och mycket mer.

Du hittar nyhetsbrevet här: Glasrikeuppdraget nyhetsbrev nummer 26

​Ett helt nytt nyhetsbrev som bland annat handlar om Swedish Glass Net, att Glasrikemiljonen har tilldelats, att The Glass Factory hittar nya samarbeten och mycket mer.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Projektutvecklare
 • Madqlijnn.jqBewyndycz-ynHefbllxkgropenub@lcganucssqxtykxremxlsypenmb.scyeql
 • 010-2237467

Om Glasrikeuppdraget

Glasrikeuppdraget, Samverkan-Tradition-Innovation

Officiell kommunikationskanal för Glasrikeuppdraget.

Adress

 • Glasrikeuppdraget
 • Länsstyrelsen Kronoberg, Kungsgatan 8
 • 351 86 VÄXJÖ