Skip to main content

25 000 vårdnadshavare i Göteborgsregionen har tyckt till om förskolan

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 15:04 CET

För första gången har kommunerna i Göteborgsregionen genomfört en regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem.

Under fem veckor i november-december svarade 25 000 vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem på frågor gällande verksamheten. Syftet med enkäten var att ge ett underlag om hur vårdnadshavarna uppfattar att förskoleverksamheten svarar mot målen i förskolans läroplan. Resultatet kommer att användas i kommunernas systematiska kvalitetsarbete och verksamheterna får rapporter ner på avdelningsnivå, förutsatt att det är sju eller fler svarande.

Mest positiva var vårdnadshavarna gällande att verksamheten är rolig, trygg och lärorik för alla barn, att personalen tar väl hand om barnet samt att barnen lär sig hur man fungerar i grupp. I samtliga frågor, på regional nivå, var vårdnadshavarna positivt inställda till verksamheten.

850 förskolor och familjedaghem deltog i enkäten, vilket sammanlagt ger 2 650 avdelningar och 39 000 inbjudna vårdnadshavare. Enkäten var översatt till arabiska, BKS, engelska, finska, persiska, somaliska och turkiska och ca 900 personer valde att svara på annat språk än svenska.

64% av vårdnadshavarna i regionen svarade på enkäten. Högst svarsfrekvens hade Lerums kommun på hela 80%. Ytterligare sju kommuner hade över 70% i svarsfrekvens.

Enkätundersökningen omfattar vårdnadshavare i såväl kommunala som fristående verksamheter i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Uppdraget är en naturlig fortsättning på den regiongemensamma elevnkäten, där samordning har skett sedan 2011. Arbetet är väl förankrat och högt prioriterat i kommunerna vilket bland annat den höga svarsfrekvensen visar på. Den regiongemensamma enkäten åskådliggör nyttan av och kraften med regional samverkan.

Resultatet av undersökningen redovisas avdelnings-, förskole-, kommun samt regional nivå för samtliga kommuner. Några kommuner har ytterligare redovisningsnivå. De kommunala samt det regionala resultatet finns tillgängligt på www.grkom.se/u3 från och med vecka 7.

För ytterligare information;

Jenny Sjöstrand, projektledare, GR

jenny.sjostrand@grkom.se

0709-83 84 66


Om Utbildningsgruppen inom GR

Utbildningsgruppen har etablerat det mest långtgående samarbetet kring livslångt lärande i landet. Ingen annanstans i Sverige finns en så bred och djup samverkan omfattande så många barn, unga och vuxna i lärande. Ca 210 000 studerande i alla åldrar, uppemot 20 000 lärare och drygt 1 000 skolledare inbegrips i samarbetet. Utbildningsgruppens arbete omfattar således samtliga de skolformer som kommunerna har ett ansvar för, förskola, grundskola, (obligatorisk) grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning.


Bred samverkan inom ett flertal verksamhetsfält

GRs medlemskommuner samverkar även kring
skola-arbetslivssatsningar (www.praktikplatsen.se), ledares och lärares kompetensutveckling, de drygt 1 000 skolornas läromedelsförsörjning, uppföljning, utvärdering och kvalitetsjämförelser, prisöverenskommelser, EU- och FN-rollspel samt andra insatser rörande upplevelsebaserat lärande.


Denna samverkan har gett en rad mycket positiva effekter

De kontinuerliga kvalitetsjämförelser, som förutsätts för att följa upp Utbildningsgruppens målsättningar, visar att samarbetet ger positiva effekter. Regional samverkan utvecklar utbildningarnas kvalitet.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Tillsammans har dessa kommuner omkring 982 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera