Skip to main content

Historisk renovering av Göta kanal påbörjas

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 08:00 CET

I dagarna startar det i särklass mest omfattande arbete med Göta kanal sedan kanalen byggdes i början av 1800-talet. Projektet, som kallas Göta kanal 2.0, innebär ett nytt kapitel i Göta kanals historia, då hela kanalen ska restaureras och driften ska säkras för många år framöver. Projektet inleds med två omfattande arbeten i Söderköping som är betydande för att kunna hålla kanalen öppen. Kostnaden för arbetena beräknas uppgå till cirka 15 miljoner.


De två första delprojekten som nu påbörjas är ett omfattande arbete med att täta slussen i Söderköping och ett stort markarbete för att kontrollera vattenflödena i Mariehov väster om Söderköping.


— Med tanke på att beslutet kring finansieringen kom så sent som i oktober känns det fantastiskt att vi redan nu är igång med flermiljonsprojekt, säger Anders Donlau, VD på AB Göta kanalbolag. Båda två uppstartade projekten är viktiga för att kunna säkra Göta kanal. Tidsplanen är tight, men arbetena beräknas vara färdiga innan kanalen öppnar för båttrafik i maj.

— Vi kommer lära oss enormt mycket av dessa två inledande projekt som sedan kommer ligga till grund för kommande renoveringar i vårt arbete med att bevara och ta ansvar för det kulturhistoriska byggnadsverket, avslutar Anders Donlau.


Området kring Söderköping, hela vägen från Asplången till Mem, är instabilt med djupa lager av lera. Redan när kanalen byggdes kände man till de dåliga markförhållandena, men underhållet och skötseln av diken, bigravar och kulvertar har under åren blivit eftersatta samtidigt som nya lagar och krav har tillkommit.


— Inför arbetet har det gjorts omfattande mätningar, provborrningar och inläsning av arkivmaterial. Vi ökar säkerheten genom att skapa ett sätt att övervaka förändringar i området kring kanalen för att undvika instabila lägen, säger Axel Hallin, geotekniker på Ramböll och konsult i projektet.


Söderköpings sluss

Söderköpings sluss står på instabil mark och är idag underminerad. Slussen har tidigare, under 1840-talet, blivit flyttat på grund av markförhållandena. Läckage i och under slussen har upptäckts, vilket medför att marken eroderar och slussen blir instabil. Slussen ska nu tätas med hjälp av stora jetpelare i betong som borras ner i marken. De kommer utgöra en bred ridå för att täta mot vattnet. Slussen kommer också tätas inifrån.


— Att använda sig av jetpelare är en beprövad teknik och kommer från början från Japan, men har aldrig tidigare använts längs Göta kanal säger Axel Hallin, geotekniker på Ramböll.


Mariehov

I området kring Söderköping är problemen med deformationer i mäktiga lerlager stora. Den renovering som nu ska göras vid Mariehov förhindrar oförutsedda ras och säkerställer att vattnet kan rinna bort från kanalen utan att påverka marken runt omkring. Erosionsskydden kommer att återställas och rensning av gamla bigravar (dike på båda sidor av kanalen) kommer att ske. Arbetet kommer att förhindra att material glider ut i kanalen på grund av dålig stabilitet. Dessutom minimeras risken för att vattnet, i händelse av stora regnmängder, skadar kanalens vallar och orsakar översvämningar.

För mer information välkommen att kontakta:
Anders Donlau, VD, AB Göta kanalbolag tel/mob, 0141-20 20 60
Axel Hallin, konsult inom Geoteknik, Ramböll, tel/mob. 070- 508 82 51


Fakta Göta kanal 2.0
Namnet på det projekt som Göta kanalbolag tagit initiativ till för att säkra Göta kanal inför framtiden. En förstudie har gjorts och slutrapporten visar på ett stort renoveringsbehov för att klara av Göta kanals fortsatta drift som besöksmål och kulturarv. Regeringen har beslutat att avsätta 100 miljoner kronor under 2016 till den nödvändiga upprustningen och totalt beräknas projektet kosta drygt en halv miljard kronor under en femårsperiod. En omfattande del i projektet styrs av kraven i den nya Dammsäkerhetslagen (2014:214).

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar.  Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.

Farleden Göta kanal är öppen maj-september.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy