Skip to main content

Bygga altan utan bygglov – detta måste du tänka på

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2019 08:07 CEST

Nu blir det möjligt att bygga vissa altaner utan bygglov

Den 1 juli ändras plan- och bygglagen och det blir möjligt att bygga vissa altaner utan bygglov. Men det går inte att bygga altaner hur som helst och bor man i ett hus eller i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt behövs fortfarande bygglov.

Altaner som ligger i anslutning till huset, inte sticker ut mer än 3,6 meter och inte är högre än 1,8 meter kräver inget bygglov och man behöver inte följa detaljplanens eller områdesbestämmelsernas regler om placering. Men ligger altanen närmare granntomten än 4,5 meter behöver man godkännande från grannen. Det finns inga begränsningar för hur lång altanen får vara.

- Du kan bygga flera altaner i olika väderstreck intill huset så länge du följer reglerna om avstånd från huset och höjd över marken, säger Mari von Sivers som är byggnadsinspektör på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

De nya reglerna gäller inte om huset, eller området som huset ligger i, är särskilt kulturhistoriskt värdefullt. I Göteborg klassas exempelvis delar av Änggården, Kungsladugård och Skår som sådana områden.

- Om du är osäker på om ditt hus eller ditt område är särskilt kulturhistoriskt värdefullt, kan du vända dig till stadsbyggnadskontorets kundservice, fortsätter Mari von Sivers. Är det så, måste du söka bygglov och följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller.

För att få bygga en altan utan bygglov, ska altanen vara hopbyggd med ett en- eller tvåbostadshus, en villa eller ett fritidshus. Du får också bygga en altan intill ett komplementbostadshus - ett attefallshus som får användas som en permanent bostad. De nya reglerna gäller inte för altaner som är hopbyggda med andra slags byggnader, till exempel friggebodar, gäststugor, garage eller förrådsbyggnader och inte heller till flerbostadshus eller kontorshus. Låga altaner med golv max 0,6 meter över intilliggande mark är som tidigare lovbefriade.

- Även om din altan inte behöver bygglov, måste altanen uppfylla de lagkrav som finns när det gäller bland annat hållfasthet och säkerhet, fortsätter Mari von Sivers. Tänk också på att altanen utseendemässigt bör passa till huset, att den inte påverkar dina grannar negativt och att det krävs bygglov för att glasa in altanen.

Om du inte följer reglerna som gäller för bygglovsbefriade altaner, kan kommunen kräva att altanen rivs eller ta ut en byggsanktionsavgift för att du inte har följt lagar och regler. 

Fakta och bakgrund

Bygglov behövs inte om altanen

  • ligger i direkt anslutning till och max 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • är max 1,8 meter hög räknat från marken intill altanen upp till altangolvet
  • inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen godkänner
  • inte byggs i ett område eller i anslutning till en byggnad som är särskilt kulturhistoriskt värdefull

Mer information om altaner och bygglov

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas i ett visst område, den kan bland annat innehålla bestämmelser om hur stor en byggnad får vara på en viss tomt och vad byggnaden får användas till. Prickad mark i en detaljplan betyder att den marken inte får bebyggas. I en detaljplan kan det också regleras på vilken sida av en byggnad som en altan får placeras. Detaljplanen kan också innehålla bestämmelser om skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller värdefull natur.

Mer information om detaljplaner

Kontaktinformation:

Mari von Sivers, byggnadsinspektör på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
Tel: 031 – 368 17 56
E-post: mari.von.sivers@sbk.goteborg.se