Skip to main content

Inga smygbesparingar i skolan i Majorna-Linné

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 09:30 CET

Den senaste veckan har en rörig och delvis felaktig bild spridits av hur Kungsladugårdsskolan hanterar en sedan länge planerad förändring. Från stadsdelsförvaltningens sida vill vi reda ut vad som ligger bakom de missvisande budskap som nu fått spridning i olika forum. 

På Kungsladugårdsskolan har en sedan länge planerad förändring, om att sluta med åldersblandade F-2-klasser och istället införa traditionella åldershomogena klasser, mötts av reaktioner från vårdnadshavare om att dialog borde ha förts tidigare med berörda parter. Detta har rektorerna på skolan tagit till sig och en ny planering har tagits fram för att ge möjligheter till en bättre dialog. Som en del i detta hölls i måndags ett informationsmöte dit vårdnadshavare bjudits in för att möta områdeschef och rektorer för fördjupad information och dialog.

På mötet lyftes även information om planerade ekonomiska anpassningar som skolan behöver göra under 2018. Dessa båda separata budskap – om omorganisation respektive ekonomiska anpassningar – har sedan i olika forum fogats samman till ett nytt, felaktigt budskap om att Kungsladugårdsskolan omorganiserar till följd av besparingskrav.

– Förslaget att förändra till åldershomogena klasser är framtaget för att bättre tillgodose varje elevs möjlighet att utvecklas i såväl sin kunskapsutveckling som i läroplanens övriga mål och är en del av rektorernas systematiska kvalitetsarbete, förklarar Bo Drysén, sektorschef utbildning i Majorna-Linné.

Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna för skolorna så har de inte försämrats inför 2018 jämfört med 2017. Anledningen till att anpassningar planeras under 2018 är att Kungsladugårdsskolan haft för höga kostnader under 2017 jämfört med budget. Det är alltså en obalans i kostnadsnivån som förs över till 2018 som måste hanteras.

– Vårt uppdrag som chefer är att skapa bästa möjliga kvalitet i verksamheten utifrån givna ekonomiska förutsättningar. I klartext betyder det att vi inte kan skjuta en obalans i ekonomin framför oss. Ju snabbare vi kan agera desto lindrigare blir nödvändiga åtgärder för alla inblandade, förklarar Bo Drysén.

I budget 2018 har stadsdelsnämnden också avsatt pengar för satsningar inom skolorna. Det handlar om riktade satsningar för elevhälsa och bättre tillgång till IT-verktyg för samtliga elever i stadsdelens skolor. Dessa pengar hanteras centralt inom sektor utbildning och påverkar inte respektive rektors budget.

– Vi har en komplex skolverklighet här i Majorna-Linné och jag har stor respekt för hur svårt det är både att förklara och att förstå hur allt hänger ihop. I den otydlighet som uppstått har till och med frågan om skapandet av en ny grundskolenämnd felaktigt blandats ihop med våra lokala processer. Jag kommer nu att samla alla våra rektorer för att med dem ha en dialog om hur vi tillsammans kan utveckla och bli tydligare i vår kommunikation med såväl vårdnadshavare som media, säger Bo Drysén, sektorschef utbildning i Majorna-Linné.

Kontakt: Bo Drysén, sektorschef utbildning i Majorna-Linné
Telefon: 031-365 84 81
E-post: bo.drysen@majornalinne.goteborg.se