Skip to main content

Ny revisionsrapport: Granskning av chefers förutsättningar i Göteborgs Stad

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 10:53 CEST

Stadsrevisionen har granskat chefers förutsättningar i Göteborgs Stad och granskningen visar att det finns brister inom området. Stadsrevisionen uppmanar därför kommunstyrelsen samt stadens nämnder och bolag att beakta resultatet av granskningen i sitt pågående arbete med chefernas förutsättningar.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnder och styrelser säkerställer att cheferna har tillräckliga förutsättningar för att fullfölja sina uppdrag på ett ändamålsenligt sätt.

Granskningen omfattar Angereds stadsdelsnämnd, Bostads AB Poseidon, Göteborg Energi AB, idrotts- och föreningsnämnden, trafiknämnden, kommunstyrelsen och Majorna-Linnés stadsdelsnämnd. Granskningen omfattar första linjens chefer.

Med första linjens chefer menas här i första hand enhetschefer eller motsvarande som har både budget- och personalansvar och som utgör den första chefsnivån i en organisation. De arbetar alltså i direkt kontakt med den praktiska verksamheten.

Iakttagelser och bedömningar

Stadsrevisionen bedömer att de granskade nämnderna och styrelserna har tydliggjort chefernas grunduppdrag. Av granskningen framkommer dock att mängden tillkommande arbetsuppgifter utöver grunduppdraget samt bristen på tillräckligt stöd påverkar chefernas förutsättningar att utföra sitt uppdrag genom att det flyttar chefernas fokus från kärnverksamheten. Det innebär även att chefernas möjligheter till återhämtning minskar och att förutsättningarna att vara en närvarande ledare som utvecklar verksamheten försämras.

Stadsrevisionen bedömer vidare att nämnderna och styrelserna följer upp chefernas förutsättningar för att genomföra sina uppdrag. Uppföljningen bör dock utvecklas och göras mer heltäckande bland annat genom att chefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö omfattas på ett tydligare sätt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Stadsrevisionen bedömer även att ansvaret för att följa upp hur mycket cheferna arbetar och hur deras återhämtning kan säkerställas bör tas på större allvar.

Stadsrevisionen bedömer också att nämnderna och styrelserna vidtar åtgärder med anledning av genomförda uppföljningar av chefernas förutsättningar, men bedömer samtidigt att de åtgärder som vidtagits hittills inte varit tillräckligt effektiva eftersom chefernas förutsättningar inte förbättrats i tillräcklig utsträckning. Det är sannolikt så att fler åtgärder är nödvändiga för att förbättra chefernas organisatoriska förutsättningar.

Sammanfattningsvis är det Stadsrevisionens bedömning att de granskade nämnderna och styrelserna inte fullt ut säkerställer att cheferna har tillräckliga förutsättningar att fullfölja sina uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna menar att chefens förutsättningar att styra och leda i sin tur påverkar vilka resultat som verksamheterna levererar. Och att det i förlängningen även får betydelse för stadens attraktivitet för framtida medarbetare. Stadsrevisionen uppmanar därför kommunstyrelsen samt stadens nämnder och bolag att beakta resultatet av granskningen i sitt pågående arbete med chefernas förutsättningar. Revisorerna vill särskilt framhålla följande tre förbättringsområden:

  • chefernas organisatoriska förutsättningar bör stärkas
  • systematiska skillnader mellan könen, avseende organisatoriska förutsättningar för chefer, bör synliggöras
  • lärande och strategisk samordning bör prioriteras för att uppnå reella effekter.

För mer information: 

Mer information om granskningen finns i rapporten och rapportsammandrag som du hittar längre ner. Du kan även kontakta Stadsrevisionen ordförande eller vice ordförande.