Skip to main content

Pressinformation efter byggnadsnämnd 24 september kl. 11:30

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2019 08:42 CEST

Visualisering, ombyggnad av fastigheten Nordstaden 13:7, Norra Hamngatan sett från Lilla Torg. Foto Grandab/Krook & Tjäder

Välkommen till byggnadsnämndens pressinformation på tisdag den 24 september kl. 11:30. Vi startar med en snabb genomgång av nämndens beslut utanför sessionssalen (Traktören, Köpmansgatan 20) och fortsätter med pressinformation i sessionssalen där byggnadsnämndens ledamöter finns på plats.

På pressinformationen presenterar stadsbyggnadskontoret tre ärenden.

 • Planbesked för bostäder och förskola vid Titteridammsvägen, Angered
  Med en ny detaljplan blir det möjligt att bygga cirka 220 bostäder och fördubbla antalet platser på en befintlig förskola. Detta blir ett viktigt tillskott i ett område som ligger nära kollektivtrafik och där det finns ett stort behov av fler bostäder. De nya bostäderna bygger dessutom samman de bostadsområden som redan finns och ger en tydligare koppling till Angereds centrum.
 • Bygglov för till- och ombyggnad av kontor och lokaler till hotell, Nordstaden 13:4
  Bygglovet gäller ombyggnad av befintliga gatuhus på Norra Hamngatan 6 och Smedjegatan 5 samt rivning och nybyggnad av gårdsbyggnader. Gårdshusfasaderna mot norr och väst bevaras och byggs på med två våningar. Dessutom byggs ett glastak över gården.
 • Planbesked, uppdrag och samråd om detaljplan för Engelbrektslänken
  Syftet med detaljplanen är att skapa en spårvägsförbindelse mellan Södra vägen och Skånegatan för att göra spårvagnsnätet mindre sårbart. En koppling i det aktuella läget är viktig för att kunna genomföra flera framtida projekt i Göteborg, bland annat renovering av kanalmurarna längs Stampgatan.

Handlingar (tjänsteutlåtanden med bilagor) inför byggnadsnämndens sammanträde finns här. Undantaget är bygglovsärenden som inte publiceras på hemsidan eftersom de innehåller personuppgifter. Om du vill du ta del av handlingarna i ett bygglovsärende kontakta Agneta Eklund eller Christina Terfors (kontaktuppgifter nedan).

Medverkande

 • Byggnadsnämndens ledamöter med en representant från respektive parti - moderaterna, liberalerna, vänsterpartiet, miljöpartiet, socialdemokraterna och demokraterna.
 • Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant
 • Handläggare för de aktuella ärendena samt kommunikationschef

Meddela gärna att du kommer till
Agneta Eklund, t.f. pressansvarig, e-post: agneta.eklund@sbk.goteborg.se, sms: 072-255 81 87
eller
Christina Terfors, t.f. kommunikationschef, e-post: christina.terfors@sbk.goteborg.se sms: 070-761 17 16

Bilder att ladda ner kommer att publiceras på Göteborgs Stads pressrum

Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen med mål att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Uppdraget innebär att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö. Inom ansvaret ligger frågor kring plan- och byggväsendet, fastighetsbildning och att vara tillsynsmyndighet. Uppdraget innebär även att ta fram översiktsplan för hela kommunen samt program och detaljplaner. Ansvaret rymmer också bygglov, kartor och flygbilder, mätning, arkiv samt lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare, valda av kommunfullmäktige för fyra år. Nämnden sammanträder varje månad med undantag för juli. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte hålls en pressinformation för media. Nästa byggnadsnämnd är den 22 oktober 2019.