Skip to main content

Pressinformation efter ordinarie byggnadsnämnd 5 feb kl. 11:30

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2019 08:05 CET

Skissarbete på stadsbyggnadskontoret. Bild: stadsbyggnadskontoret.

Välkommen till byggnadsnämndens pressinformation på tisdag kl. 11:30 för genomgång av besluten, utanför sessionssalen, Traktören, Köpmansgatan 20. Därefter pressinformation med byggnadsnämndens ledamöter på plats för frågor kring dagens ärenden.

Stadsbyggnadskontoret presenterar ärendet kring planbesked för ny simhall i Askim. Det finns ett stort behov av att rusta upp och utöka antalet simanläggningar i staden vilket framgår av strategin för Göteborgs sim- och badanläggningar. Området för den planerade simanläggningen är väl synligt från Säröleden och kan dessutom bli en identitetsskapande markör för Hovås. Den befintliga badanläggningen föreslås ersättas med en allaktivitetshall.

Kontoret berättar också om ärendet kring planbesked för 160 lägenheter, med en blandning av hyres- och bostadsrätter, samt förskola med 6-8 avdelningar i Lövgärdet, Gårdsten. Lövgärdet är idag ett område med relativt få bostadsrätter, därför skulle satsningen bidra till en ökad blandning av boendetyper i stadsdelen, vilket ligger i linje med stadens riktlinjer och mål.

Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant berättar också om hur stadsbyggnadskontoret lyckats korta kön för bygglov samt om den förändring i plan- och bygglagen som trädde i kraft 1 januari 2019. Lagändringen innebär bland annat att bygglovsavgiften reduceras med 20 procent för varje vecka som bygglovet har en handläggningstid över tio veckor. Ett bygglov ska normalt kunna handläggas under en tioveckorsperiod, efter att fullständig ansökan inkommit.

Medverkande
Medverkar på pressinformationen gör byggnadsnämndens ledamöter med en representant från respektive parti, det vill säga moderaterna, liberalerna, vänsterpartiet, miljöpartiet, socialdemokraterna och demokraterna. Medverkar gör även handläggare samt stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant.

Meddela gärna att du kommer till:
pressansvarig Christina Terfors på e-post: christina.terfors@sbk.goteborg.se
sms: 0707 - 61 17 16
eller kommunikationschef Annica Snäll på e-post: annica.snall@sbk.goteborg.se
sms: 076 - 117 93 37

Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen med mål att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Uppdraget innebär att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö. Inom ansvaret ligger frågor kring plan- och byggväsendet, fastighetsbildning och att vara tillsynsmyndighet. Uppdraget innebär även att ta fram översiktsplan för hela kommunen samt program och detaljplaner. Ansvaret rymmer också bygglov, kartor och flygbilder, mätning, arkiv samt lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare, valda av kommunfullmäktige för fyra år. Nämnden sammanträder varje månad med undantag för juli. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte hålls en pressinformation för media. Nästa byggnadsnämnd är den 26 mars 2019.