Skip to main content

Pressmeddelande efter fastighetsnämndens sammanträde 6 februari

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2017 15:01 CET

Bild: Aske Holst

Fastigheten vid Smålandsgatan som idag disponeras av Ullevi TK ska kunna ge plats åt en ny byggnad som inrymmer kontor, butiker, restauranger, bostäder samt tennisbanor. Det anser fastighetsnämnden som vid sammanträdet 6 februari beslutade om markanvisning för Wallenstam AB.
(diarienummer 3420/14)

Fastighetsbolaget har sedan tidigare visat intresse för att utveckla den kommunägda fastigheten. Wallenstams har också slutit en avsiktsförklaring med Ullevi Tennis där företaget åtar sig att säkerställa klubbens behov.

För två år sedan lämnade fastighetskontoret in en ansökan om planändring till stadsbyggnadskontoret. Avsikten var att bygga vidare på det företagsområde med kontor som börjat växa fram runt Ullevi, men också skapa en bredare användning som utöver tennisen inkluderar bostäder och olika slags verksamheter.

Den nu beslutade markanvisningen innebär att bostäder ska prövas på fastigheten. En tidig bedömning är att ca 40 bostäder kan vara lämpligt med hänsyn till fastighetens förutsättningar. Även möjligheten till bostäder med särskild service (BmSS) ska prövas. Ullevi TK:s behov ska säkerställas i enlighet med den avsiktsförklaring som tecknats mellan Wallenstam AB och tennisklubben. En ny tennisanläggning bidrar till att ytterligare stärka evenemangsområdet samtidigt som det är värdefullt att bostäder tillförs.

Fotnot: En markanvisning ger, en eller flera, intressenter ensamrätt att, under en viss tid och på vissa givna villkor, förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom visst markområde som staden äger.

För mer information:
Stephan Cedergren, chef analys och utredning, fastighetskontoret, 031 – 368 12 14
Martin Öbo, tf fastighetsdirektör, 031-368 11 29

450 bostäder för studenter och gästforskare samt ytterligare 3 200 kvadratmeter lokaler. Det är framtidsplanerna för ett område i Landala som fastighetsnämnden vid sitt möte 6 februari beslutade att markanvisa för två stiftelser med anknytning till Chalmers.
(Dnr. 6437/14)

Området ligger mellan Chalmers hållplats och Holtermansgatan i stadsdelen Landala. Redan för två år sedan gav fastighetskontoret klartecken till Stiftelsen Chalmers studenthem att söka planbesked på den kommunägda marken. För ett år sedan lämnade byggnadsnämnden planbesked att lägga projektet i produktionsplanen i år.

Stiftelsen Chalmers studenthem och Stiftelsen Chalmers innovation äger fastigheterna intill den kommunala marken som nu markanvisas. I den kommande planen är syftet att äldre byggnader byggs om till bostäder och dessutom skissas det på nybyggnation av två punkthus. Sammanlagt beräknas projektet ge 450 bostäder.

Motivet för att den kommunala marken inte annonseras ut, och är öppen för andra intressenter, är att det rör sig om ett relativt litet markområde som anses nyttjas bäst om det ingår i Chalmers-stiftelsernas projekt.

För mer information:
Martin Öbo, tf fastighetsdirektör, 031-368 11 29
Elisabet Gondinger, avdelningschef, exploateringsavdelningen, 031-368 10 62

Fastighetsnämnden beslutade att, för tillfället, inte anvisa fler platser för temporära bostäder
(Dnr. 3441/15)

Göteborgs Stad har genom ett intensivt arbete och i ett brett perspektiv funnit boendelösningar av olika slag för de nyanlända som kom till Göteborg under 2016.

I dagsläget pågår arbete för att möjliggöra 700 temporära bostäder. Kontorets bedömning är att dessa bostäder kan vara färdigställda med början först under slutet av 2017 och under 2018. De temporära bostäderna är därför inte den primära lösningen för de nyanlända som kommer till Göteborg under 2017. De 700 temporära bostäder som nu planeras kommer ändå att vara viktiga för att tillgodose behoven kommande år och för att kunna avveckla mer tillfälliga boendelösningar.

För mer information:
Martin Öbo, tf fastighetsdirektör, 031-368 11 29

Omgivet av klippor, skogar, sjöar och havet i väster ligger Göteborg, Sveriges näst största stad med nära 560 000 invånare. Här finns det mesta du kan förvänta dig av en storstad - men med nära avstånd till allt.

I Göteborgs Stad arbetar drygt 50,000 medarbetare inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och utveckla Göteborg till en hållbar stad, som är öppen för världen.

Just nu händer det mycket i Göteborg! Staden växer kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för ytterligare 150 000 fler göteborgare år 2035. En sådan förändring kräver att vi tänker hållbart. Vi strävar mot ett jämlikt Göteborg, där alla kan leva ett gott liv.

Facebook YoutubeTwitterLinkedIn